Nové železničné zastávky

Popis projektu

Železničné trate sú v Bratislave vedené prevažne mimo hlavných vnútromestských prúdov cestujúcich, no napriek tomu aj na železnici existuje potenciál lepšieho využitia pre mestskú dopravu. Napomôcť tomu majú nové železničné zastávky, oficiálne nazývané ako Terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP). Zastávky majú byť vybudované v blízkosti exponovaných lokalít a súčasne majú umožňovať aj prepojenie s MHD, keďže s výnimkou Mladej gardy majú byť najbližšie zastávky MHD vzdialené cca 50 metrov.

Pôvodný plán uvažoval s vybudovaním 7 nových zastávok:

 • Devínska Nová Ves
 • Lamačská brána (Bory)
 • Patrónka
 • Mladá garda
 • Trnávka
 • Ružinov
 • Vrakuňa

Podľa štúdie realizovateľnosti železničného uzla Bratislava z roku 2019 je reálne vybudovanie TIOP Ružinov, Vrakuňa, Lamačská brána a Patrónka.

Doteraz však nie je jasné, či nové zastávky budú slúžiť len pre existujúce vlaky, alebo po ich vybudovaní dôjde k výraznému zlepšeniu intervalu vlakov na spôsob S-Bahnu, aký poznáme zo západnej Európy (interval do 15 minút). Riešeniu à la S-Bahn môže brániť nedostatočná kapacita železničných tratí, ktorých úpravy nie sú súčasťou projektu. Štúdia realizovateľnosti železničného uzla Bratislava predpokladá obsluhu navrhovaných TIOP v intervale 30 minút v špičke a 60 minút v sedle.

Mapa TIOP

Aktuálny stav (7/2021)

V rokoch 2014 a 2015 prebehlo zisťovacie konanie EIA k TIOP č. 2, ostatné TIOP sa neposudzovali. Prebehlo tiež spracovanie a pripomienkovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie vyhrala spoločnosť Reming Consult, pričom dokumentáciu pre územné rozhodnutie subdodávateľsky spracovala spoločnosť Dopravoprojekt. Vydané už boli územné rozhodnutia pre zastávky Devínska Nová Ves, Lamačská brána, Mladá garda, Trnávka, Ružinov (pre pôvodnú verziu) a Vrakuňa. Pre nesúhlas vlastníkov pozemkov s plánovaným parkoviskom bolo v roku 2018 potrebné prepracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre zastávku Lamačská brána - nové územné rozhodnutie nadobudlo platnosť v júli 2019 (platné do roku 2024).

Medzitým sa začala spracovávať štúdia realizovateľnosti železničného uzla Bratislava, ktorá má komplexne riešiť železničnú dopravu v hlavnom meste. Štúdia mala byť pôvodne hotová na konci roka 2017, po niekoľkých odkladoch bola dokončená v máji 2019. Keďže štúdia mala určiť aj to, ktoré z navrhovaných nových zastávok sa oplatí z hľadiska ekonomickej efektívnosti vybudovať, ŽSR s vybudovaním nových zastávok čakali na závery tejto štúdie.

Na základe štúdie realizovateľnosti železničného uzla Bratislava sa v roku 2019 ukázalo ako ekonomicky efektívne vybudovanie zastávok Ružinov a Vrakuňa. Realizáciu zastávky Lamačská brána štúdia odporúča v prípade existencie dobrého napojenia na MHD (predĺženie električkovej trate z Dúbravky). Pri TIOP Patrónka sa štúdia prikláňa k modernizácii existujúcej zastávky Železná studienka, vzhľadom na jej blízkosť k navrhovanej zastávke Patrónka. Železnice sa nakoniec rozhodli zmodernizovať zastávku Železná studienka a zároveň v rámci modernizácie železničnej trate postaviť aj novú zastávku Patrónka.

V januári 2019 železnice vyhlásili súťaž na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie k zastávkam Ružinov a Vrakuňa. Do súťaže sa prihlásil iba jeden uchádzač, preto sa železnice rozhodli súťaž zrušiť. Projekt obstarania dokumentácie pre zastávku Ružinov sa železnice rozhodli zrušiť z dôvodu zmeny rozsahu a využitia danej lokality a pripravovaného zlepšenia kapacitných možností trate Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda. Obstarávanie projektovej dokumentácie pre upravenú zastávku Ružinov bolo vyhlásené v júli 2020 a zmluvy s víťazmi súťaže boli podpísané 5.5.2021.

Obstarávanie projektovej dokumentácie a zároveň aj zhotoviteľa zastávky Vrakuňa začali železnice obstarávať koncom júla 2021 (pôvodne sa počítalo vyhlásením súťaže v polovici roka 2019).

Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie pre zastávku Lamačská brána (Bory) sa predpokladalo v apríli 2020. Ešte v júli 2021 však obstarávanie projektu nebolo vyhlásené, pretože ešte prebiehala finalizácia a kontrola podkladov. Zastávka by mala byť zrealizovaná do konca roka 2023.

Základné údaje o projekte

 • Hlavné predmety projektu: nové železničné zastávky na existujúcich železničných tratiach, úpravy súvisiacich väzieb na MHD a súvisiacich peších väzieb
 • Predpokladaný termín realizácie: 2022 - Vrakuňa, 12/2023 - Lamačská brána a Ružinov
 • Predpokladané náklady: 2,929 mil. € (Vrakuňa), 6,285 mil. € (Lamačská brána)
 • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet
 • Projektant: Dopravoprojekt; Reming Consult; Valbek&Prodex

Železničná zastávka Devínska Nová Ves

Zastávka Devínska Nová Ves (nazývaná aj  Devínska Nová Ves-sídlisko) je umiestnená v km 43,185 – 43,365 t. j. za železničným mostom nad Eisnerovou ulicou v lokalite pri obchodnom centre Glavica. Zástavka bude prístupná novým chodníkom napojeným z chodníka pri kruhovej križovatke a z parkoviska pri nákupnom centre pomocou schodišťa a výťahovej šachty prepojených s nástupišťom pri koľaji č. 1 oceľovou krytou lávkou. Prechod na nástupište pri koľaji č. 2 je navrhovaný chodníkom s využitím prechodu pod jestvujúcim železničným mostom nad Eisnerovou ulicou.

Súčasťou dopravného riešenia vo variantoch je aj vybudovanie zastávok MHD medzi železničným mostom a križovatkou Vápencovej a Eisnerovej ul., ktorá sa navrhuje prebudovať na kruhovú, aby v rámci nej bolo možné otáčať autobusy z Devínskej Novej Vsi.

Aktualizácia: Podľa záverov štúdie realizovateľnosti železničného uzla Bratislava zastávka Devínska Nová Ves je výrazne drahšia ako ostatné zastávky, má malý potenciál prestupu na MHD a nemá potrebný potenciál ani v dlhodobejšom horizonte.

Železničná zastávka Lamačská brána

Zastávka Lamačská brána (nazývaná aj Bory) je umiestnená severne od sídliska Dúbravka, medzi ulicou Agátová a cestou II/505 bezprostredne pri plánovanom predĺžení Saratovskej ulice. Jej poloha je výsledkom odsúhlasenej štúdie dopravného riešenia obsluhy obchodného centra Bory. Železničná trať je vedená na násype vo výške cca 5,50 m nad okolitým terénom, nástupná hrana je v dĺžke 180 m, voľná šírka 3,50 m, nástupištia zastávky budú prístupné schodiskami a výťahmi z chodníka vedeného od parkoviska P+R a z chodníka vedúceho od obchodného centra.

Napojenie na MHD by malo byť riešené v rámci predlžovania Saratovskej ul. a nie v rámci tohto projektu. Súčasťou projektu malo byť aj záchytné parkovisko P+R so 470 miestami, s ktorým však nesúhlasili vlastníci pozemkov. Projekt bol preto prepracovaný, nové územné rozhodnutie nadobudlo platnosť v 7/2019. Vyhlásenie obstarávania na zhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie sa predpokladalo v 4/2020 (do 4/2021 však nevyhlásené) a samotná realizácia je predbežne plánovaná od 4/2022.

Železničná zastávka Patrónka

Pôvodne bola navrhovaná zastávka Patrónka je situovaná za mostom nad Limbovou ulicou v smere jazdy do mesta. Navrhované riešenie malo umožniť prístup na nástupištia zo zastávky trolejbusov a autobusov MHD Suchý mlyn a tiež aj zo zastávky MHD Dubová na Brnianskej ul. s využitím existujúceho podjazdu pod železničnou traťou z Ďumbierskej ul.

V rámci príprav modernizácie západnej vetvy železničného uzla Bratislava sa železnice rozhodli prestunúť výstavbu zastávky Patrónka do projektu modernizácie uzla, pričom zároveň prišlo k zmene polohy navrhovanej zastávky. Zastávka Patrónka by sa mala nachádzať ešte pred mostom nad Limbovou ulicou smerom do mesta. Pozostávať by mala z dvoch krajných nástupíšť, prístup na nástupištia má byť mimoúrovňový prostredníctvom podchodu a výťahov. Prístup na zastávku má byť z Limbovej a Opavskej ulice.

Železničná zastávka Mladá garda

Zastávka Mladá garda sa uvažuje až po zrealizovaní zdvojkoľajnenia a prestavbe mostného objektu ponad Račiansku ulicu v definitívnej polohe s nástupnými hranami pri oboch koľajach. Obojstranné prístupy na nástupištia schodišťami a výťahmi z oboch chodníkov vedúcich pozdĺž Račianskej ulice s tým, že po oboch stranách nového mosta by sa zrealizovali nové lávky pre peších prístupné schodišťami a výťahmi.

Súčasťou projektu nie je premiestnenie resp. zlúčenie zastávok električiek. Zastávky MHD tak budú v pešej dostupnosti zo železničnej zastávky.

Vybudovanie zastávky môže prísť od úvahy až po zdvojkoľajnení úseku Bratislava, hlavná stanica - Bratislava, Nové Mesto.

Železničná zastávka Trnávka

Zastávka Trnávka (nazývaná aj Martinský cintorín) je situovaná cca v km 4,1 jednokoľajnej trate  Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice a zároveň v km 6,9 dvojkoľajnej trate Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-ÚNS. Jedná sa teda o trojkoľajný úsek, ktorý prechádza pomerne husto osídleným územím a spolu s Trnavskou cestou oddeľuje mestskú časť Trnávka od sídliska Ostredky. Nová železničná zastávka je navrhnutá ako krajné nástupište po ľavej strane v smere von z mesta.

Zastávka bude prístupná od Gašparíkovej ulice novým prístupovým chodníkom a zo strany sídliska Ostredky a miesta zastávky MHD novým podchodom pod Trnavskou cestou a trojkoľajnou železničnou traťou so schodišťami a výťahmi umožňujúcimi prístup jednak na upravené nástupište autobusovej zastávky MHD ako aj na nové nástupište železničnej zastávky. Navrhovaný podchod bude zároveň slúžiť na prepojenie obytných zón s tým, že na strane od zastávky MHD bude navrhnuté schodište s výťahom, od Clementisovej ulice a od Gašparíkovej ulice budú navrhnuté rampy. Na opačnej strane je rešpektovaná úprava Trnavskej cesty a územná rezerva pre cyklotrasu v zmysle platného územného plánu zóny Trnávka-stred (návrh na riešenie priecestia na Ivanskej ceste pomocou vzájomne previazanej železničnej a cestnej svetelnej signalizácie).

Aktualizácia: Podľa záverov štúdie realizovateľnosti železničného uzla Bratislava si zastávka Trnávka vyžaduje nadpriemerne vysoké investičné náklady (úprava železničnej a cestnej infraštruktúry) a efektívna by bola len v prípade hustejšej prímestskej dopravy. Jej realizácia sa preto zatiaľ neodporúča.

Železničná zastávka Ružinov

Zastávka Ružinov (nazývaná aj Ostredky) mala byť pôvodne situovaná v km 5,040 – 5,220 jednokoľajnej trate  Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice ako krajné nástupište dĺžky 180 m, po ľavej strane traťovej koľaje v smere von z mesta. Prístupná mala byť zo strany sídliska a miesta zastávky MHD Súhvezdná novým podchodom pod trojkoľajnou železničnou traťou a pod obojsmernou cestnou komunikáciou Vrakunská cesta, ako aj chodníkom zo strany nákupných stredísk Kika a Hornbach.

Aktualizácia: V roku 2019 prišlo k rozhodnutiu vybudovať pri zastávke Ružinov aj výhybňu, ktorá by umožnila na v súčasnosti jednokoľajnej trati BA-Nové Mesto - BA-Podunajské Biskupice dvojkoľajnú prevádzku po zastávku Ružinov s využitím jednej koľaje súbežnej dvojkoľajnej trate BA-Nové Mesto - BA-ÚNS. Preto prišlo k zmene zastávky z krajného nástupišťa na jedno ostrovné nástupište dĺžky min. 200 m medzi uvedenými traťami a jedno krajné nástupište po pravej strane traťovej koľaje na trati BA-Nové Mesto - BA-ÚNS.

V súvislosti s vybudovaním tejto zastávky mesto plánuje presmerovať električkovú trať zo súčasnej konečnej zastávky Astronomická k novej konečnej Súhvezdná. Do vybudovania novej električkovej trate bude železničný zastávka obsluhovaná iba autobusmi MHD.

V máji 2021 sa začala vypracovávať projektová dokumentácia pre túto zastávku, vrátane novej výhybne.

Železničná zastávka Vrakuňa

Železničná zastávka Vrakuňa (nazývaná aj Dolné hony) je navrhnutá ako krajné nástupište dĺžky 180 m po pravej strane v smere von z mesta. Nová železničná zastávka bude prístupná od  Dvojkrížnej  a Čiližskej ulice novými prístupovými chodníkmi umožňujúcimi prístup na nové nástupište na oboch jeho koncoch. Na oboch koncoch je uvažované s prístreškami a plochami pre odkladanie bicyklov.

Súčasťou projektu má byť aj vybudovanie nového nástupišťa trolejbusov a autobusov MHD v obratisku v tesnej blízkosti železničnej zastávky. Bezkolízny prístup bude zabezpečený aj z výstupišťa MHD. Návrh je skoordinovaný s výhľadovým riešením miestnej komunikácie Dvojkrížnej ul. a  na východnej strane s výhľadovou komunikáciou Horné diely.

Ďalšie informácie

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: kadilak #126:
Aký by bol zmysel obsluhy parkoviska pomocou vlakovej zastávky? Ľudia by sa doviezli autom na P+R, tam prešli na vlak (ktorý možno bude jazdiť raz za hodinu) a odviezli by sa kam? Na stanicu do Petržalky? To je minumum ľudí. Na prípadnú novú zastávku v Petržalke s prestupom na električku? To už im je výhodnejšie doviezť sa autom až do Petržalky, než prestupovať na 1 km na vlak. Alebo ísť vlakom na Nové Mesto či hlavnú stanicu vyhliadkovou jazdou okolo Ružinova? To je zase zbytočné sa doviezť autom až takmer do centra (k Prístavnému mostu).

Čo by mohlo mať zmysel je P+R pri Prístavnom moste (najmä pre autá od R7) a električková trať z P. Biskupíc okolo Slovnaftu do centra po Mlynských nivách. Ak by existovala aj dostatočne intenzívna doprava po trati 132 (15 minút interval), tak by mohla mať zmysel aj železničná zastávka, ale s prestupom práve na električku (prípadne inú MHD).
Ja si myslim ze by sa celkom oplatila postavit aj zastavka na krizovatke bratislavskeho obchvatu s Bajkalskou (pri pristavnom moste). Kedze o chvilu sa tam bude aj koncit nova rychlostna cesta R7, toto miesto bude idealne na postavenie P+R parkoviska. Vlakova zastavka v tomto mieste by mohla velmi dobre obsluhovat take parkovisko, a navyse by tato zastavka bola velmi blizko k vznikajucej "mrakodrapovej stvrti" Nivy a celkovo ku centru mesta.
Viete o tomto projekte niečo nové ???
http://www.dubravka.sk/files/documents/uradne_tabule/ut_stavebny/2016/55349kaz.pdf
Okresny urad zrusil rozhodnutie stavebneho uradu DNV ohladom Lamacskej brany a vratil ho na nove prejednanie... problemom su nevysporiadane pozemky pod planovanym parkoviskom ... toto bude este asi nadlho 😞
Reakcia na: piggee #119:
Fuha, som bratislavcan a na ten smer na juh som isiel vzdy autom alebo busom, netusil som, ze je tam jednokolajka 😃 novinka pre mna, tak to je potom problem to chapem. Nuz, slovensky rozvoj kolajovej dopravy je dost mizerny, co sa tyka elektriciek, alebo takychto trati v okoli hlavneho mesta, ktore mali byt uz davno vybudovane tak, aby bolo mozne vypravovat viac vlakov. U nas sa nic neda dokoncit podla vzorov inych velkych miest, hm.
Reakcia na: piggee #119:
"Jedine navysenie kapacit je vo forme voznov (kapacitnejsie/viac), ale to si musi objednat ministerstvo dopravy."

Ale pokiaľ ma pamäť neklame (nechce sa mi zas lúskať zmluvy), tak ministerstvo si objednalo min. kapacitu. Takže ak by RJ chcel, tak vyššiu nasadiť kľudne môže. A teda neviem, aký je rozdiel v nákladoch medzi jednotkou so 150 timi miestami a napr. jednotkou s 200 miestami.
Reakcia na: david1 #120:
Je to iba jeden parameter? Nie dva?
dopravný výkon celkom - vlkm/rok
prepravný výkon celkom - miestokm/rok
Reakcia na: piggee #119:
No RJ tam začal vypravovať aj menšie jednotky , ktoré tam fakt nemajú čo robiť. Ministerstvo si objednáva určitý počet vlakokm. Neviem o tom že by určoval aj aké súpravy tam majú jazdiť.
Reakcia na: pharel #117:
Uvedom si, ze sa jedna o jednokolajovu trat, takze sa vlaky stretavat mozu iba na niektorych miestach. Uz teraz je to v spicke takmer bez rezervy. Taktiez tade premavaju aj nakladne vlaky. Nie, nikto tam uz v spicke nemoze pridat vlak. Ani poondenu drezinu, co by si sam tlacil. Nemas kde. Jedine navysenie kapacit je vo forme voznov (kapacitnejsie/viac), ale to si musi objednat ministerstvo dopravy. Taku kapacitu, aku si ministerstvo ako objednavatel objedna, taku RJ vypravi. Takze ked chces vacsiu kapacitu, tak mozes kazdy den vypisovat na ministerstvo dopravy. Tu mas kontakty http://www.mindop.sk/index/index.php?ids=3681
Reakcia na: pharel #117:
Máš pocit, že je tam v špičke miesto na nejaké ďalšie vlaky?
Reakcia na: 810zssk #115:
Vdaka, super chlapi, ospravedlnujem sa, nevsimol som si to 🙂 a teda ZSSK tam nemoze poslat vlak na ten smer? 🙂 nema tam snad RJ monopol 🙂
Reakcia na: pharel #114:
Ja by som si dovolil takú ZDANLIVO nesúvisiacu otázku: Vieš, čo znamená slovo "insider"?
Reakcia na: pharel #114:
V #109 mas vyjadrenie.
Reakcia na: 810zssk #112:
Este ani jeden ste mi nedali to vyjadrenie, poslite link a budem na vasej strane. Ten FB na stranku vrakunskej starostky teda moc nepovedal. 🙂 dik
Reakcia na: Valec #110:
Stačilo mi pár sedení onoho času v Petržalke a potom na Jašíkovej aj so sadistami, chvalabohu, že som tam mohol prestať chodiť... Plodné porady. Experti
?
Reakcia na: pharel #111:
A vyjadrenie majitela spolocnosti nie je realna info, ze?
Reakcia na: Andy #107:
Tak velmi dufam, ze ta to boli poriadne. Nie je nic zle na tom byt optimista. Dovtedy budem verit az kym sa v mediach neobjavi realna info ze RJ nebude participovat na IDS. A kludne mozes aj umriet z mojej naivnosti 🙂
Reakcia na: ufo #108:
Ďalší expert s detailným pohľadom do kuchyne. ?
Reakcia na: pharel #106:
Soňa Svoreňová za Vrakuňu Budeme mat s nimi rokovanie v ramci Bratislavskej integrovanej dopravy (teda ked ho raz Regiojet konecne nezrusi alebo neodlozi) tak skusim tiez otvorit.
Páči sa mi to · Odpovedať · 2 · 18 október, 1:40

Ďalší dôkaz nájdeš napr v tomto videu:
http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/836810-jancura-prezradil-najnovsie-plany-regiojetu-na-klucovej-trase-zvazuje-znizit-ceny (časy 9:30 až cca 10:20)
Hlavne nie je v záujme bratislavskej integrovanej slovak lines zapojenie ďalších dopravcov.
Reakcia na: pharel #106:
Ty si naivný, až to bolí.
Reakcia na: Valec #105:
Prepac Valec ale nikde tam taku info nevidim. Pochybujem, ze v septembri by povedali ze radi sa zapoja a o necely mesiac ze nie. Nedava to logiku, ved na zistenie dovodov ci ano alebo nie mali dost casu a rozhodli sa pre ano. Tak skus dat este nejaky dokaz 🙂
Reakcia na: Rubber38 #98:
Nemusia pridavat pocet vlakov, ale staci, aby ministerstvo dopravy objednalo vacsiu prepravnu kapacitu. Ak si ministerstvo objedna vacsie vlaky, Jancura im ich tam s radostou nasadi.
Reakcia na: pharel #101:
Som si celkom isty ze Valec aktualne info ma 🙂
Reakcia na: pharel #101:
http://tv.hnonline.sk/aktualne-videa/835980-jancura-pre-hnteleviziu-dankove-ic-cka-su-mi-uplne-ukradnute-vlaky-dame-na-trat-medzi-bratislavou-a-prahou

To čo hovorí Regiojed do médií a ako koná v skutočnosti nemusí byť to isté. Jančura nemá problém meniť vyhlásenia (ale aj stratégiu) každú chvílľu podľa toho, aké sú aktuálne nálady u cestujúcich a konkurencie..
Reakcia na: Valec #100:
Asi mas neaktualne info, koncom septembra sa o tom hovorilo vsade v spravach.
http://www.aktuality.sk/clanok/375779/regiojet-chce-vstupit-do-dopravy-v-bratislave/
Reakcia na: Rubber38 #96:
Môžem ťa ubezpečiť, že Jančurovci s nikým o integrácii nerokovali a ani nerokujú. Koniec koncov sám veľký guru Radim vo videoreportáži na HNonline povedal, že on žiadnu IDSku nepotrebuje.
Reakcia na: piggee #97:
A pritom aj pri nezmenenom pocte vlakokm sa da zlepsit komfort na trati, len to by Jancura nemohol byt lenivy zainvestovat do vacsich jednotiek a teda i vacsich prevadzkovych nakladov.
(Samozrejme, z dlhodobejsieho hladiska tam treba viac spojov.)
Reakcia na: piggee #97:
Tam sa ďalšie nezmestia, tak nech vypisuje. Ale každopádne sa mu snaha nedá uprieť. Bez neho by to tam dnes nebolo, kapacitu trate, či integráciu taríf už neovplyvní (i keď i myslím, že medializáciou tejto zastávky potlačil RJ k postupu rokovaní s BID o integrácii a veciach s tým spojenými, ale možno je len náhoda, že sa o tom po x rokoch hovorí práve v týchto dňoch)
Reakcia na: Rubber38 #96:
V podstate iba pribudol dalsi starosta, co bude vypisovat na ministerstvo dopravy na doobjednanie/rozsirenie Jancurovych spojov..
Reakcia na: piggee #95:
Vraj Jančurovci už rokujú s BID o integrácii, ale vzhľadom k tomu, že do tých vlakov sa aj tak v špičke nedá vtlačiť, je to asi pre obyvateľov Dolných Honov jedno ?
Reakcia na: mku81 #94:
BID vs "zariadime sa sami" 0 : 1 ?
Reakcia na: mku81 #93:
A už aj zastavujú ?
Reakcia na: mku81 #92:
Vlaky by mali zacat zastavovat na novej zastavke vo Vrakuni od 15.10.
Reakcia na: piggee #91:
Podľa vyjadrenia starostu kolaudácia prebehla a od októbra budú na zastávke zastavovať vlaky, takže to ani tak dlho netrvalo....
Reakcia na: mku81 #90:
no ak to budu tolko kolaudovat, ako vybavovali povolenia na stavbu, tak to bude september buduci rok 🙂
Reakcia na: Valec #84:
Novy termin je september a uz sa pracuje na stavbe provizornej zastavky
Reakcia na: Valec #84:
Vsetci okrem velkoplagatovaca Stubniaka ?
Reakcia na: eMDi #86:
Nemal si sa priznať... ?
Reakcia na: ufo #85:
Ale burinu ešte nepokosili. ?
Reakcia na: Valec #84:
nemusis kazdemu ukazovat mojho syna, ze je na titulke tohto cisla 😃
Reakcia na: Valec #84:
Materiál na výstavbu zastávky už leží vedľa trate, takže zrejme sa to pohne...
Reakcia na: piggee #79:
Nevadí, že nestihli. Hlavne, že sa jej všetci tešia.
http://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2016/06/VN_05_2016.pdf (str. 4 a 5)
Reakcia na: AAA #82:
Oni sa tym zacali chvastat uz nejako koncom minuleho roka (september-oktober), ze do decembra to bude hotove ?
Reakcia na: piggee #81:
Za 3 mesiace vysúťažiť zhotoviteľa a postaviť to sa ešte dá. Ak však v tom marci ani len nezačalo stavebné konanie, tak dať si lehotu 3 mesiace je absolútne nereálne.
Reakcia na: S499.1023 #80:
Ja som sa nechvastal, ze to spustim pocas decembra, potom pocas marca, potom pocas juna... Ja som neni Kuruc, ktory iba rozprava, ale zatial za 2 roky co tam je, tak skutek utek.
Reakcia na: piggee #79:
Už si skúšal niekedy niečo vybaviť na dráhovom úrade?
Reakcia na: Valec #77:
Tak ani ten jun nestihli. Vidim to tak, ze to asi zostane iba pri sluboch, ako vsetko pri smerackych/exsmerackych potentatoch 😉
Reakcia na: Valec #77:
Zaujimavo sa to meni ?
Povodne to malo byt za 10 tis a uz od decembra, potom januara. Tak som zvedavy, ako to skonci.
Vrakuňa postaví novú železničnú zastávku za 30 tis. eur

Nová dočasná železničná zastávka vo Vrakuni by podľa starostu MČ Vrakuňa Martina Kuruca mala fungovať od júna tohto roku do roku 2020.

http://bratislava.sme.sk/c/8147518/vrakuna-postavi-novu-zeleznicnu-zastavku-za-30-tis-eur.html
Reakcia na: Ámos #75:
Zrovna o toto by som sa nebal. Druha vec je kvalita - tam uz mozu sponzori zasiahnut.
Reakcia na: 810zssk #73:
Ak to bude stat na pleciach SMERu, tak sa skor dohodnu na dodani zopar stoviek SORiek a nechani veci postarom.?
Reakcia na: Solider #65:
Pred volbami sa standardne deklaruje vsetko v opozicii k vlade. Takze z toho by som si tazku hlavu nerobil.
Reakcia na: Error 0x007 #72:
Stat uz viac krat avizoval zriadenie narodnej dopravnej autority a prevzatie objednavania primestskych busov pod MDVRR. Pokial viem, do realizacie by to malo ist po volbach, hoci to bude zavisiet od ich vysledku.
Reakcia na: 810zssk #46:
Planuje sa nieco, alebo to je len tvoje tusenie?
Reakcia na: S499.1023 #70:
Ja som v tych prispevkoch celkom jasne napisal ktore subjekty myslim a som presvedceny ze to tu pochopil kazdy. Natahovat kvoli blbostiam sa tu nemusime.
Reakcia na: 810zssk #66:
Takže vlaky+busy krajský úrad a MHD krajské zastupiteľstvo? Už si pochopil, o čom hovorím?
Reakcia na: 810zssk #68:
Hej hej, to malo byt na Valca #50
Reakcia na: piggee #62:
Nerozumiem otazke, asi si chcel reagovat na niekoho ineho.
Reakcia na: Solider #65:
To je samozrejme mozne.
Reakcia na: S499.1023 #63:
Viem kto dnes objednava zeleznicu. Precitaj si este raz to vlakno. Reagoval som na prispevok kde niekto konstatoval ze zastavky budu zbytocne ak RJ nebude v IDS BK. Napisal som, ze IDS BK je z tohto pohladu pomerne irelevantny lebo dovtedy pravdepodobne vznikne narodna autorita a snad nasledne aj nejaky narodny tarifny system - ale aj keby ten narodny tarifny system neexistoval, mininalne dojde k pomerne zasadnej zmene fungovania IDS v nasom regione. Cize dnesny IDS BK zanikne.

Zmluva RJ je samozrejme zla, ale bohuzial este par rokov sa s tym nic nespravi. Nicmenej, ak by sa celkovo prekopaval aj tarifny system v SR, nejake zmeny by tam mozne byt mali - RJ musi respektovat narodne regulovane cestovne a tam uz sa da napchat kadeco.

Co sa tyka objednavania dopravy, som toho nazoru ze v podmienkach malej krajiny akou je SR je najvhodnejsie objednavanie vlakov + busov (okrem MHD) statnou spravou a objednavanie MHD samospravou na urovni mesta (s moznostou pre mesta sa po splneni podmienok zapojit do narodnej tarify).
Reakcia na: 810zssk #46:
Vybudovanie dopravnej autority môže stroskotať aj na zmene vlády, keďže viaceré strany sa verejne vyjadrovali, že s dopravnou autoritou nesúhlasia a dopravu by mali objednávať jednotlivé samosprávne kraje.
Reakcia na: Valec #59:
Mohol, otazka znie aky zmysel by to v sucasnom stave IDS malo.
Reakcia na: 810zssk #57:
Ty asi skôr myslíš správu vyššieho (nie Vyššieho) územného celku, že? Lebo štátnu správu aj samosprávu máme na všetkých úrovniach. A RegioJet dostal objednávku od najvyššej úrovne štátnej správy a dostal ju napísanú tak, že si môže robiť, čo chce.
Reakcia na: 810zssk #57:
A je niekde rozpis, kedy tam je a kedy nie? Lebo okolo 16:00 v case spicky by mi prislo, ze aspon to by mohlo byt otvorene.

A to, ze vacsina stanic je v takom istom stave, to neni argument zrovna o tom, ze to je dobre a ma to tak byt. Preto vznikla aj ta moja otazka, ci naozaj nebude lepsie spravit pre Vrakunu a Pod. Biskupice jednu spolocnu zastavku v dobrej dostupnosti z oboch mestskych casti ako zbytocne udrzovat pri zivote nejake nie zrovna najfunkcnejsie provizorium.
Reakcia na: ufo #58:
Chceš teda povedať, že RJ na tej trati jazdí so stratou?
Reakcia na: S499.1023 #55:
Legálna možno, ale nepravdivá. Lebo delenie tržieb RJ nikdy nenamietal.
Reakcia na: 810zssk #54:
Ale ak by MDVRR chcelo, tak ten RJ mohol byť zaintegrovaný už pred rokom.
Reakcia na: Valec #52:
Strata z Dunajskej financuje stratu IC??
Reakcia na: S499.1023 #56:
Verejna sprava sa montuje tak ci tak. Otazka je iba, ktora jej zlozka to bude - ci statna sprava, alebo samosprava. Som toho nazoru ze statna sprava je pre dopravu lepsiou volbou.
Reakcia na: 810zssk #54:
Len aby to s národnou autoritou nebolo horšie ako bez nej. Nikdy nie je dobre, keď sa štát do niečoho montuje viac, ako je bezpodmienečne nutné.
Reakcia na: Valec #52:
To je ale úplne legálna výhovorka.
Reakcia na: Valec #51:
Ale bude mat vplyv na vlaky 🙂 A verim ze zapojenie MHD do IDS uz bude len vecou akceptacie podmienok mestom.
Reakcia na: Valec #52:
Ja viem že ide o výhovorku.
Tak ako sa vyhovárajú na ministerstvo pri sťažnostiach na už teraz nedostatočnú kapacitu.
Reakcia na: david1 #43:
To je RJ výhovorka. Dôvodom je, že nie sú schopný zabezpečiť si predajný systém (resp. jeho správu vyčíslili o polovicu drahšie ako ZSSK) a najmä pri ich zmluve by možno prišli o pár €, a tým pádom by mali menej na financovanie straty ICčiek.
Reakcia na: 810zssk #46:
Počkaj, ale národná autorita nebude mať vplyv na MHD a tarifnú integráciu s ňou. ?
Reakcia na: piggee #45:
Ale takých staníc sú na SK desiatky... dokonca aj na koridoroch. Inak, čakáreň funguje, avšak len v čase, kedy je v stanici zamestnanec ŽSR. Dôvod je jasný a žiaľ aj pochopiteľný.
Reakcia na: pharel #47:
Nepredpokladam ani zapojenie RJ do IDS BK, ani prevzatie tej trate Sovietmi, ale skor zanik IDS BK a jeho nahradenie narodnou tarifou, alebo nejakym inym lokalnym IDS pod vedenim MDVRR..
Reakcia na: 810zssk #46:
Dúfam, že v čase keď budú tie zastávky vybudované už žiadny RJ tadiaľ jazdiť nebude. ?
Reakcia na: 810zssk #46:
Chces tym naznacit, ze RJ sa zapoji do IDS alebo ze tam daju vlak ZSSR na tu trasu? 🙂
Reakcia na: TomJ #42:
V case ked budu tie zastavky vybudovane by uz mala fungovat narodna autorita, takze cely IDS BK bude irelevantny (ak sa teda ten projekt spravi poriadne).
Reakcia na: Valec #40:
Skus tam ist s kocarom ked prsi a zistis, ze cela ta stanica stoji za prd makovy. Ani sa tam poriadne neschovas (cakaren nefunguje a vonku s tym pristreskom to je komedia) a ani sa tam poriadne nedostanes (a to mam celkom terenny kocik). Taky vozickar, ten ma uz uplne smolu...
Reakcia na: david1 #43:
Tak potom to vybudovanie nových zastávok bude mať možno aj negatívny výsledok. Ak nebude možné použiť tarifu IDS, tak pre cestujúcich, ktorí musia pokračovať ďalej s MHD to bude nevýhodné a ak nedôjde ani k navýšeniu kapacity (intervalom sa moc pohnúť nedá, ale aspoň by mohli nasadiť kapacitnejšie súpravy), tak povedzme spojenie Čiližská - Hodžko: radšej sa odveziem trolejbusom v zápche, kde si môžem sadnúť a stačí mi na Rajskú 30 min lístok (to, že to bude trvať hodinu ma netrápi, lebo záväzný je čas v CP) a z Rajskej sa prejdem peši, ako keby som sa mal tlačiť do narvatého vlaku na HLST, kde budem síce za 15 min, ale ak by som sa chcel na Hodžko odviesť busom, musím si kvôli 3 min jazdy kupovať lístok za 0,70 €.
Reakcia na: TomJ #42:
Ten to v pláne ani nemá. Vraj pre neprehladné preplácanie výkonov.
Reakcia na: david1 #41:
A najväčšia sranda bude, keď sa RJ nezapojí do IDSBK.
Reakcia na: ufo #38:
Určite by to chcelo spojky aj pri konečnej v Ružinove kde začína trojkolaj....
Pokial nedorobia druhú kolaj z N.M. na Hl.st. bude musieť niečo v špičke končiť aj na N.Meste. Teda pokial pridajú vlaky...

Áno bude sa logicky o niečo cestovať dlhšie ked sa pridajú zastávky.
Špičkové Rexy ktoré vozia vzdialenejšiu frekvenciu by som však nechal zastavovať po starom.
Reakcia na: piggee #35:
Tak potom inak, čo si predstavuješ pod pojmom "v dezolátnom stave"?
Reakcia na: TomJ #37:
Veď práve, Os si posunú kríž na Biskupice a Rexy, ktoré tam križujú teraz už asi neprejdú vôbec po tej trati. To bude nadšených ľudí, ktorým sa predĺži cesta.?
Reakcia na: david1 #36:
Minimálne by to malo význam v tom, že sa možno zmestí na trať súčasný počet vlakov. Keď sa bude stáť aj Biskupice aj Vrakuňa, bez zmeny infraštruktúry sa budú rušiť vlaky.
No ak súčasne s Vrakuňou vzniknú aj zastávky Ružinov a Martinský cintorín a mali by tam aj stáť vlaky, tak to bude úplne zaujímavé. Plánovanie na slovenský spôsob...
Reakcia na: ufo #32:
Lenže je predpoklad, že po postavení tých zastávok sa zmení interval a vlaky sa budú musieť niekde križovať a na Košariská to bude ďaleko. Čiže vlaky by v PB museli zastavovať tak či tak.
Reakcia na: piggee #31:
To by malo aký význam? Vrakuni pridáš zastávku a Biskupiciam ju zoberieš.
Biskupice slúžia už dnes čiastočne aj pre Most pri BA a okolie. Treba tam dobudovať P+R a nie ťahať autá do mesta a zaplnovať preplnené sídlisko DH + Vrakuňa.
Reakcia na: Valec #34:
Vcera som tam bol. Preco? Nieco sa od vcera zmenilo?
Reakcia na: piggee #31:
"uzamknutu budu v dezolatnom stave"
Kedy si tam bol naposledy?
Reakcia na: piggee #31:
Keď nevieš, o čom rozprávaš, bolo by vhodné, keby si svoje myšlienky hneď nemedializoval.
Reakcia na: Valec #30:
To, že tam je stanica, neznamená, že sa v nej musí zastavovať alebo že sa stanica musí presúvať.
Ak vznikne nová zástavka Vrakuňa s dobrými prestupom na MHD, aký zmysel bude mať zastavovanie v Biskupiciach, keď pri predzvesti do tejto stanice bude zástavka?
Jediný problém je, že sa v nej 7-krát za deň križuje, aj to len v kladivách, čo sa dá riešiť.
Reakcia na: Valec #30:
Ak myslis tu uzamknutu budu v dezolatnom stave a dalsie 3 nepouzitelne zhrdzavene kolaje, tak to by tam kludne mohlo zostat, len zastavovanie Regiojetu by nemuselo byt na kratkom useku 2x ale iba raz (by sa usetril celkom cas) a na zmysluplnejsom mieste (kontakt v podstate so vsetkymi spojmi MHD, co chodia do tej oblasti). A priestor na postavenie prestupneho terminalu tam je. Dokonca ak by sa raz v dalekej buducnosti stavala prievozska radiala a tahala by sa elektricka na Kazansku, tak aj obratisko by sa tam zmestilo.
Reakcia na: piggee #29:
Nie. Aj by to bola hlúposť, lebo v PB nie je zastávka ale stanica a prekládka stanice by stála viac, ako všetkých 7 zastávok dokopy.
Ozaj neviete niekto, ci sa aj neskumalo zlucenie zastavok Podunajske Biskupice a Vrakuna do jednej na konci Kazanskej?
Reakcia na: S499.1023 #27:
Nevadí, len nech pribúdajú Nexy. Mimo špičky je to ešte v pohode a to čo sa deje v špičke, to sa síce na papier nakresliť nedá ale funguje to.? V utorok som šiel 8.16 z DS, Košariská do boku a výpravca do RDST metransákovi - "nebrzdi, vyjde to na prechod". V Biskupiciach znovu do boku a oproti ďalší Nex, to zase fíra z Nexu do rdst - "stavaj nech nemusím brzdiť".? Záporné intervaly v praxi...
Reakcia na: ufo #26:
Voľné pole s vlečkou, to bol argument pre DS. Inak terminály MT u nás delíme na:
1) Použiteľné - len ČT
2) Čiastočne použiteľné - PhaUh
3) Úplne nepoužiteľné - všetky ostatné ? -

Mechaniky nám samozrejme nevadili, samovraty tam dali napriek nášmu názoru a potom aj na náš tlak robili rekonštrukciu rekonštrukcie, no a že tam príde RJ a začne jazdi%t v hustom takte, to vtedy nenapadlo ani nášho GR, ktorý inak vie úplne všetko.
Reakcia na: S499.1023 #15:
Ja som trochu nepochopil Metrans, ako ich Dunajská Streda vtedy napadla. Ešte v rokou 1999 sa mi to zdal ako šotoúlet, trať s mechanikami, rekonštrukcia na samovraty stav ešte zhoršila, potom neočakávaný nárast os. dopravy. Osobne by som volil skôr nejaké pole pri trati 130 keď už, no prekvapujúco Sládkovičovo zakapalo...
Reakcia na: piggee #24:
A preto je jedna z faktúr adresovaná Mestskej časti nazvaná ako Zameranie-Obnova dočasnej zast.BA-Vrakuňa?

http://zverejnovanie.trimel.sk/Details.aspx?type=invoice&id=160546&url=http%3a%2f%2fzverejnovanie.trimel.sk%2fdefault.aspx%3fid%3dmcvra%26pagesize%3d15
Reakcia na: Valec #22:
Nie, to bola povodna zastavka vlaku. Nova ma byt rovno za obratiskom a hned vedla toho sa ma stavat toto docasne vecne riesenie. A to, co sa kosilo v novembry, to viem, ale teraz ako sa minuly tyzden cistili ulice, tak asi v ramci toho vycistili aj tento priestor.
Reakcia na: david1 #17:
Potom sa nezabudni čudovať, prečo sa toľko nákladu vozí po ceste a nie po železnici. ?
Reakcia na: piggee #20:
No nechcem ťa strašiť, ale burina v okolí obratiska pomizla už v novembri. Naviac, čo viem, tak dočasná zastávka má byť pri priecestí na Ráztočnej, nie na Čiližskej.
Reakcia na: Valec #6:
Ach jaj, co to mame za debilov co nam tu vsetko planuju... ?
Reakcia na: Valec #12:
Inak dnes som isiel cez Vrakunu a nieco sa s tou zastavkou evidentne zacalo diat. Pri shelke odstranili vysoky porast (kriky a stromy). Zeby? 😃
Reakcia na: david1 #17:
Keď to bude nevyhnutné, tak si uplatníme skutočnosť, že medzištátny NEx má vyššiu prioritu, než vnútroštátny Os a budeme si vyberať kapacitu ako prví.
Reakcia na: Valec #12:
Som to kukol. takze klasicky pristup ZSR, zozente si prachy a my vam to postavime. ale z naseho rozpoctu na riesenie problematikych miest vam dame iba tolko co ziadaju eurofondy. Lutujem ludi, co tam byvaju. 2 roky to bude rozkopane na maderu a aj tak sa tam s tymi zapchami vzdy ked ide vlak nic nespravi. No du blejt...
Reakcia na: S499.1023 #15:
Ked to bude nevyhnutné tak hej.
Na začiatok by mohlo stačiť navýšenie kapacity súčasných spojov
Reakcia na: lostrail #13:
Ty očakávaš prevádzku klasických súprav na "cigani"? Vzor ZSSK "šotookuliarnik a tri najplesnivejšie béčka aké nájdeme"? Veď aj ZSSK tam už v agónii na väčšinu vlakov nasadzovala bagety, prípadne rôzne ropovody z namiešaných bagiet a 810.
Reakcia na: david1 #7:
Fakt si myslíš, že taký vlak z Rotterdamu do Dunajskej Stredy môže v každom bode svojej trasy jazdť "mimo špičiek a večer"? Túto debilnú požiadavku totiž majú všetky infraštruktúry v Európe, nielen ŽSR.
Reakcia na: Valec #6:
Že bol odignorovaný návrh na "jednoduché" vybdovanie koľajových spojok, ma ani tak neprekvapuje, keďže by to v reále znamenalo kompletne nové zabezpečovacie zariadenie žst. BANM, ktoré by riadilo úsek až po tieto spojky vrátane.
Nové zastávky na "cigánskej" ma skutočne napĺňajú nadšením a mojich kolegov z Dunaszerdahely určite ešte viac. Hlavne keď ich toho roku MDVaRR odpálkovalo s tým, že na zdvojkoľajnenie môžu na najbližších 10 rokov zabudnúť.
Zaujimava diskusia. Z toho, co som k projektom videl a z toho, co tu bolo popisane, mi vychadza, ze v Ruzinove:

1. MUK na Ivansku cestu jednoznacne treba. CSS len zhorsi zapchy. Ked aj z vlastneho rozpoctu , tento uzol je potrebne vyriesit a to bez ohladu na to, ci a kde budu nove TIOPy.

2. Kolajove spojky - ano, ale asi sa zabudlo spomenut, ze v takom pripade bude treba tretiu kolaj aj zatrolejovat, kedze vlaky po ostatnych dvoch kolajach jazdia v zavislej trakcii.

Ani mne sa velmi nepaci navrhovany projekt uvedenych dvoch zastavok v Ruzinove. Pre klasicku supravu su prilis blizko. Ak by sa teda spojky vybudovali, take vlaky by mohli zastavovat aj tak len na jednej z nich. Lahke Jancurove jednotky to pravdaze zvladnu. Radsej by som bol za jednu, ale poriadne urobenu zastavku aj so vsetkymi "bells and whistles", co k tomu partria. Pokojne aj s viacerymi nastupistami. Ale kedze predmetny prestupny uzol sa mna priamo netyka a zjavne sa ludom, co maju kluce od miesacky pacia viac dve blizke zastavky s jednym nastupistom a nevyriesenou suvisiacou infrstrukturou (absolutne je pritom jedno, z akych penazi, dolezity je konecny vysledok alebo ze by opat len slo o to, kto sa na tom nabali?), nechavam to plavat.
Reakcia na: piggee #9:
Ad 1:
Premetom sú len zastávky. Tak je postavený projekt, tak sa môžu čerpať financie. Všetko nesúvisiace so zastávkou nie je oprávneným výdavkom. Takže bez ohľadu na to, či by sa postavila jedna zastávka alebo dve, mimoúrovňové križovanie si musí štát/ŽSR/HMB zafinancovať zo svojho. V tomto ohľade je preto lepšie, mať zastávky dve (priamo obslúžia viac obyvateľov), obzvlášť ak vyšla pre obe opodstatnenosť.
Pre tvoju info, projekt na svetelnú signalizáciu danej križovakty bol spracovaný v roku 1999 a dodnes tam nie je. A CSS je násobne lacnejšia ako MÚK.

K Mladej garde len toľkoto:
"Súčasťou predmetnou stavby je aj terminál č. 4 (ďalej iba TIOP) Mladá garda, ktorý je navrhnutý ako nová železničná zástavka v medzistaničnom úseku jednokoľajnej železničnej trate Bratislava Nové Mesto – Bratislava hl. stanice za premostením Račianskej ulice v žkm 3,740 – 3,920. Projektová dokumentácia uvádza, že predmetná stavba TIOPu je podmienená realizáciu stavby „TEN-T 17, 2. stavba – 2.Etapa Zdvojkoľajnenie trate Bratislava hl. st. – Bratislava Nové Mesto“."
http://www.bratislava.sk/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=37869http://www.bratislava.sk/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=37869
Aké máš info k tomu, že by sa tá trať mala v dohľadnej dobe daná trať zdvojkoľajňovať. Ja po zrušení TEN-T 17 už žiadne. Jediné, čo sa z TEN-T stavieb bude isto realizovať je elektrifikácia DNV - Marchegg, aj to kvôli záujmu na rakúskej strane.

Ad 2:
To, že všetky projekty absolútne nereflektujú na situáciu v MČ, kde je situácia najhoršia a bez akejkoľvek alternatívy je fakt nepochopiteľné. Ale riešiť tento stav tým, že "od brucha" navrhnem železničnú zastávku s predstavou, že by ju mohol niekto využívať (trať predsa vedie úplne inde, ako hlavné prúdy cestujúcich), to mi príde úplne mimo. Obzvlášť, keď ju navrhneš na takom mieste, odkiaľ sa už do centra nie je problém dostať (ráno je najväčšie zdržanie na križovatkách Vrakunská x Komárovská a Kazanská x Svornosti).
Mimochodom, ten tvoj spoj nikam (65) je k spokojnosti (niekedy až nad mieru spokojnosti) využívaný prakticky celotýždenne. Pri cintoríne naň najviac prestupuje aj dosť ľudí od Šamorína.

"Preto si aj MC Vrakuna stavia nastupiste sama"
Tento zámer MČ je starý už vyše dvoch rokov. Za posledný rok boli v médiách už tri termíny jej sprevádzkovania, a to k decembrovej zmene grafikonu 2015, na prelome rokov 15/16 a najnovší hovorí o tom, že s budovaním sa začne na jar, hneď po tom, ako MČ dostane povolenie a zoženie investora. Z toho mi vyplýva, že MČ nemá ani peniaze a ani toho sponzora. Rád by som sa v tomto mýlil.
Reakcia na: david1 #10:
No, keby že aspoň IDS, ale ani k tomu sa zatiaľ neschyľuje
Reakcia na: Rubber38 #8:
Jančura samozrejme odvezie iba to čo si štát alebo IDS objedná. On sám od seba nič navyšovať nebude.
Reakcia na: Valec #4:
1. Prepac, ale argument "Projekt je na železničné zastávky, nie na mimoúrovňové križovatky." je scestny. Ked je projekt na zastavky, tak nepride ani k rozsirovaniu zeleznicneho nadjazdu pri Mladej Garde (v konecnom dosledku je v podstate nutna cela jeho prestavba na danu realizaciu)? Lebo vsak projekt je na zastavky a nie na rekonstrukciu nadjazdu. Pretoze ak sa postavi iba zastavka pri planovanom umiestneni, tak by to peklo co nastane na krizovatke Ivanska - Trnavska - Vrakunska nechcem vidiet, pretoze uz pri terajsom intervale vlakov je to permanentne upchate, takze nutnost mimourovnoveho krizovania tam je uz teraz. Cele toto riesenie, ktore je v navrhu je s prepacenim kratkozrake. A argument o blizkosti zastavok Ruzinov a Trnavka? Co tak skor popremyslat, ako potiahnut elektricku, aby sa tieto dve vlakove zastavky mohli zlucit do jednej? Tym padom by prislo k vacsim usporam na prevadzke. Priestor tam na to je (vid. obrazok)

2. Ano to som si vsimol, ze ani jedna zastavka, ktora ma pribudnut nie je na tejto trase. A zaroven som si vsimol, ze ani jeden z pripravovanych projektov absolutne nic neriesi pre dopravu mestskych casti Vrakuna a Podunajske Biskupice (ta jedna zastavka na Cilizskej v danej dobe bude uz iba "rekonstrukcia" aj to navrhovana v poslednej faze na roky 2020-2030). Preto si aj MC Vrakuna stavia nastupiste sama, pretoze uz nemieni cakat, kym sa rozhybu neschopne ZSR, ktore maju dane veci realizovat. A ak by si si pozrel aka je dopravna situacia tychto mestskych casti, tak L87 az tak rychlejsia nebude, kedze ti uviazne v kazdodennej zapche (bezna cakacia doba z Kazanskej k Pristavnemu mostu je cca. 30 minut). A so stalym zahustovanim satelitov sa to bude len a len zhorsovat. Uz v terajsej dobe ked niekam cestujes z Vrakune je doprava pomerne komplikovana, Pretoze na prestup sa mozes odviezt bud na Mlynske Nivy (202) alebo na Trnavske myto (201,78). Takze cas potrebny na dopravenie sa k nejakemu prestupnemu bodu je minimalne 30 minut. Viac variant neexistuje, pretoze ostatne spoje su pre Vrakunu a Pod. Biskupice v podstate od nikial nikam. 65? 75? Max. tak k Ruzinovskej nemocnici. 79? Linka akurat na to, aby obyvatelia Podunajskych biskupic sa dostali vobec na trolejbus, takze im cas k prestupnemu bodu este narasta, kedze interval tejto linky je RAZ za hodinu!!!
Reakcia na: david1 #7:
Nejde o potenciálnu kapacitu jednotlivých spojov, ale o to, že sa nebude dať vyjazdiť súčasný špičkový interval, ak medzi ŽStNM a ŽStPB nebude možnosť kríženia, ale naopak, oproti už dnes napnutej jazdnej dobe ešte pribudnú obojsmerne tri zastavenia.

Ale aj tá kapacita spojov môže byť problém, kedže na mestskom úseku bude dopyt výrazne vyšší, ako na úseku zvyšnom. A vcelku pochybujem, že Jančurovi sa bude chcieť nasadzovať zdvojenú kapacitu len preto, aby sa v rámci BA ľudia moc nemačkali, a vo zvyšnom úseku voziť poloprázdne vlaky
Reakcia na: Valec #6:
Súhlas zo všetkým až na redukovanie os.dopravy smer DS pre naplnenie kapacity.
Veď sa tam môžu predsa posielať buď iné kapacitnejšie jednotky alebo alebo tri súčasné zpriahnuté súpravy . Pokiaľ si myslel naplnenosť trate vďaka vyšším výkonom nákladnej dopravy tak tú by mohli realizovať vo väčšej miere mimo špičiek a večer.

Tú trojkolaj budú musieť časom aj tak poriešiť spojkami.
Reakcia na: S499.1023 #5:
Myslel som, že ak a bavíme o železničných zastávkach každý pochopí, že sa bavíme o osobnej doprave aj bez toho, aby som to tam vyslovene uviedol. Nabudúce si dám pozor, aby boli moje príspevky presnejšie špecifikované, nech sú hoc aj 2x tak dlhé. ?

Čo sa železničných zastávok Trnávka a Ružinov týka, na niektorom z pracovných rokovaní (cca 2 roky dozadu) pri príprave projektovej dokumentácie bolo navrhované, aby v priestore kde sa trate 131 a 132 od seba oddeľujú vznikli koľajové spojky tak, aby bolo možné celý spoločný úsek využívať ako skutočnú trojkoľajnú trať a nie ako dvoj- a jednokoľajnú, a zároveň zastávky riešiť pri oboch krajných koľajách. Tento návrh bol (podľa opisu vyššie) odignorovaný a tak bude zrealizované riešenie, ktorého výsledkom bude, že ak sa niekedy obnoví osobná doprava na trati 132 nebudú tu môcť vlaky zastavovať (hoc na rozdiel od zast. Cintorín Vrakuňa je tu veľký potenciál zdrojovej/cieľovej, nie len "virtuálnej" prestupnej dopravy) a naopak na trati 131 príde v špičkách k takému naplneniu kapacity trate, že už súčasný rozsah vlakov osobnej dopravy bude musieť byť zredukovaný. Predpokladám, že vzhľadom na očakávaný výsledok už skáčeš radosťou nad týmto riešením. ?
Reakcia na: Valec #2:
Na to, že si dopravák, je dosť blbé, že nerozlišuješ osobnú dopravu a dopravu všeobecne. A že na trati momentálne nie je prevádzkovaná osobná doprava neznamená, že tam nebude prevádzkovaná nikdy. Projektovať zastávku pri jednej koľaji z troch je zvrátenosť. Na druhej strane, nástupište pri inbound koľaji petržalskej trate by vyžadovalo zásadnejšie úpravy, takže bolo asi zvolené "volebný argument za čo najmenej peňazí".
Reakcia na: piggee #3:
1. Projekt je na železničné zastávky, nie na mimoúrovňové križovatky. Takže buď budeš mať zastávku, alebo nič. Navyše, posudzovali sa rôzne varianty umiestnenia s ohľadom na čo najväčší dosah cestujúcich... a tu to zrejme vyšlo najlepšie (minimálne s ohľadom na pešie ťahy). A to už nehovorím o tom, že ak by sa zastávka presunula nad križovatku, tak zastávka Ružinov by bola až príliš blízko (cca 700 metrov).

2. Ak si dobre pozrieš navrhované žst. Martinský cintorín a Ružinov, tak ani jedna z nich nie je na trati do Petržalky. Už to o čomsi svedčí. Navyše, čo si myslíš, aký silný je ťah Šamorín - Petržalka a Šamorín - Nové Mesto, aby sa v danom mieste oplatilo niekomu prestupovať na vlak s prinajlepšom 30 min. intervalom, keď už len za polčas čakania vieš danú trasu zvládnuť iným spôsobom (87, resp. potenciálna S70). ?
Reakcia na: Valec #2:
1. Ak dokazes porozumiet pisanemu textu, tak hned v uvode je pisane "a bola by umiestnena nad krizovatkou", tak by sa dal cely problem riesit komplexne jednym projektom a nie cakat na kazdu etapu 20 rokov, ako byva v Bratislave projektove minimum.

2. A naco sa taha petrzalska elektricka az ku zeleznici, ked tade ziadne vlaky nejazdia, vsak to je rovnaka radiala? Kam by ludia vobec cestovali? Doma maju sediet na riti a poberat podporu!
Reakcia na: piggee #1:
1. Dokážeš rozoznať medzi železničnou zastávkou a mimoúrovňovou križovatkou? Lebo projekt je na zastávky.
2. K čomu by slúžila železničná zastávky na trati, kde nie je prevádzkovaná vlaková doprava. Na druhej strane, odkiaľ kam by tam kto prestupoval?
S tym umiestnenim zastavky Trnavka sa stale nejako neviem stotoznit. Ak by sa totiz posunula iba o kusok a bola umiestnena nad krizovatkou Ivanskej, Trnavskej a Vrakunskej, tak by sa vyriesilo niekolko problemovych veci naraz. Prva vec by bolo mimourovnove krizovanie, co je asi v sucasnej dobe najvacsi problem, pretoze tato krizovatka je jedna velka katastrofa. Nasledne z toho by sa dala spravit konecne normalna krizovatka so svetelnym znacenim, a hlavne prechodmi pre chodcov a vec posledna, dalo by sa realizovat aj odbocenie z Ivanskej na Vrakunsku a tym padom by odpadol problem otacania sa aut na parkovisku pri Samoske. Nasledne by bol pohodlny prestup k Bitneru aj na L39 na Vrakunskej.
Pride mi to logickejsie, ako to narvat do najuzsieho lievika na Ivanskej ceste.

A druha lokalita, ktora sa ani nikde neuvadza a podla mna si vyslovene pyta zastavku je Ruzinovsky cintorin. Krasny prestupny bod na trolejbus s obsluznostou bud smer dolne hony, alebo gagarinka, alebo Prievoz (kde spoje z cintorina by konecne nechodili takmer prazdne - teda okrem dusiciek).
Nehovoriac, ze by tam kludne mozu koncit vsedky SADky od smeru Samorin.