Viaceré eurofondové dopravné projekty meškajú

V novembri mala byť hotová nová vlaková zastávka Vrakuňa, jej výstavba ešte ani nezačala. Realizácia sa posúva aj pri ďalších projektoch.

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 - 2020, ktorého financovanie končí v závere roka 2023, boli eurofondovými príspevkami podporené aj viaceré dopravné infraštruktúrne projekty v Bratislave. Medzi najväčšie projekty patrí výstavba druhej časti tzv. Petržalskej električky, ktorá sa ale v pôvodne plánovanom termíne do konca roka 2023 celá zrealizovať nestihne a financovaná preto bude aj z ďalšieho programového obdobia. Vedenie mesta verejnosť uisťovalo, že nevyužité eurofondy, ktoré boli alokované pre tento projekt, neprepadnú, ale zrealizujú sa za ne iné pripravené dopravné projekty. Časť z nich teraz pre svoje projekty získal Dopravný podnik Bratislava (DPB).

Dopravnému podniku bol začiatkom septembra pridelený nenávratný finančný príspevok vo výške 25,6 mil. € na modernizáciu štyroch meniarní a posilnenie napájacích káblov v dvoch lokalitách (viaceré práce už prebiehajú) a na preplatenie dvoch dávnejšie zrealizovaných modernizácií električkových tratí (Záhumenice, Americké námestie). Ďalšie financie vo výške okolo 24 mil. € by mal DPB ešte získať na rekonštrukciu časti Vajnorskej radiály, ktorej začiatok realizácie sa očakáva v najbližších dňoch. Aj keď budú oba projekty dokončené až v budúcom roku, finančne pokryté by mali byť z pridelených tohtoročných príspevkov, keďže v prípade meniarní bolo dohodnuté zaplatenie ceny diela vopred na základe zálohových faktúr vo výške 100 %, v prípade Vajnorskej radiály bude zhotoviteľovi poskytnutá záloha 90 % z ceny diela a zvyšok bude môcť dostať po prestavaní 30 % prác, čo by sa mohlo stihnúť ešte v tomto roku. Za poskytnuté zálohy budú zhotovitelia ručiť bankovými zárukami.

S blížiacim sa koncom roka sa ukazuje, že alokované eurofondy sa nemusí podariť vyčerpať ani v niektorých ďalších bratislavských dopravných projektoch, s ktorých realizáciou (alebo aspoň ich časťou) sa počítalo do konca roka 2023. Medzi tieto projekty patrí výstavba nových a modernizácia existujúcich trolejbusových tratí, dve nové železničné zastávky a modernizácia dvoch vozovní dopravného podniku. Nižšie prinášame prehľad aktuálneho stavu týchto projektov.

Výstavba nových železničných zastávok

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) po dlhoročnej príprave zadali počas jari 2022 projektovú prípravu a výstavbu dvoch nových železničných zastávok (Vrakuňa a Lamačská brána) vysúťaženému zhotoviteľovi, firme TSS Grade. Zastávka Vrakuňa mala byť hotová do 20 mesiacov od podpisu zmluvy (11/2023) a zastávka Lamačská brána (v roku 2023 premenovaná na Bratislava-Bory) do 730 dní (5/2024). Vypracované projektové dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby boli Ministerstvom dopravy schválené v priebehu jari 2023.

Pre obe zastávky bol železniciam v minulom, resp. v tomto roku pridelený nenávratný finančný príspevok (NFP), pre zastávku Vrakuňa vo výške 4,3 mil. € a pre Bory vo výške 8,6 mil. €. Koncom roka 2022 bol k projektu zastávky Bory "prilepený" projekt hlavného mesta na predĺženie Saratovskej ulice popod železnicu, čím sa hodnota projektu zvýšila na vyše 21 mil. €. Nové vyzvanie na podanie žiadosti o NFP pre tento "zlepenec" bolo vyhlásené v máji 2023. Zmluva o poskytnutí NFP zatiaľ podpísaná nebola.

Začiatkom tohto roka prebehol na miestach oboch budúcich zastávok výrub drevín a ŽSR nás vtedy informovali, že samotné stavebné práce začnú v priebehu druhého štvrťroka 2023. Práce však nezačali ani počas leta, namiesto toho staveniská znova zarástli vegetáciou. Opäť sme sa preto obrátili na ŽSR s otázkou o aktuálnom stave týchto projektov.

„Výstavba TIOP Vrakuňa bude zahájená 23.10.2023. Plánovaná dĺžka výstavby je 6 mesiacov. K posunu začiatku výstavby TIOP Vrakuňa prišlo kvôli povoleniam, ktoré súviseli s vyzískaním pozemkov," informovala nás hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová. Po začatí výstavby novej zastávky bude na 45 dní vylúčená premávka vlakov linky S70 medzi stanicami Bratislava-Nové Mesto a Podunajské Biskupice. Táto veľká výluka by mala skončiť ešte pred nástupom nového dopravcu Leo Express na túto linku od 10. decembra tohto roka, potom sa počíta už len s krátkodobými výlukami.

V prípade začatia realizácie zastávky Bory nás ŽSR odkázali na magistrát hlavného mesta, keďže výstavba tejto zastávky je podmienené začatím prác na predĺžení Saratovskej ulice. „Ohľadne projektu predĺženia Saratovskej sme v štádiu rokovaní so ŽSR a ministerstvom dopravy, okrem iného aj kvôli zladeniu našej stavby s ich stavbou TIOP Lamačská cesta," uviedol za magistrát hlavného mesta jeho hovorca Peter Bubla. Termín spustenia výstavby tejto zastávky teda zatiaľ nebol stanovený. Predpokladaná dĺžka stavebných prác je 13 mesiacov, no ako uvádza Ministerstvo dopravy, skutočná doba výstavby bude závisieť od koordinácie postupu výstavby súvisiacich stavieb, klimatických podmienok, technologických prestávok a iných nepredvídateľných okolností.

Hlavné mesto v priebehu uplynulých mesiacov zrealizovalo výber zhotoviteľa pre predĺženie Saratovskej ulice. Podľa oznámenia o výsledku súťaže bola zákazka zadaná firme Strabag na konci júna 2023. Zmluva so zhotoviteľom ale zatiaľ zverejnená nebola.

Veľká časť prác na oboch nových železničných zastávkach tak bude realizovaná až v roku 2024, čo si zrejme vyžiada aj nové zdroje financovania, keďže boli dohodnuté platby na základe faktúr za vykonané práce. Na otázku, či majú železnice zabezpečené financovanie aj pre rok 2024, hovorkyňa ŽSR uviedla: „Čo sa týka financovania projektov, momentálne sú projekty zaradené z financovania OP Integrovaná infraštruktúra a budeme hľadať možnosti financovania." V prípade Saratovskej ulice dohodnutý spôsob platieb mesta zhotoviteľovi ešte nie je známy, keďže nebola zverejnená podpísaná zmluva.

Výstavba a modernizácia trolejbusových tratí

Začiatkom roka 2021 sa DPB spolu s hlavným mestom začali uchádzať o finančný príspevok na projekt a výstavbu 16 km nových trolejbusových tratí a modernizáciu ďalších 10 km existujúcich tratí. Niektoré trate (Bulharská - Galvaniho, Autobusová stanica - Nové SND, Hlavná stanica) majú využívať aj nové hybridné trolejbusy, ktoré začnú premávať už v najbližšom období. Po získaní nenávratného finančného príspevku začal DPB s projektovou prípravou tratí prostredníctvom vysúťažených zhotoviteľov v marci 2022. Projektovanie tratí sa oproti pôvodným očakávaniam o niečo predĺžilo.

„Projektová príprava nových trolejbusových tratí ešte nebola ukončená, v súčasnosti dodávatelia pracujú na dokumentáciách pre stavebné povolenie na jednotlivé úseky. Realizácia modernizácie a výstavby trolejbusových tratí bude závisieť od procesu získavania stavebného povolenia ako aj procesu verejného obstarávania, predbežne je naplánovaná na roky 2024 - 2026," priblížil Martin Chlebovec, hovorca Dopravného podniku Bratislava.

Hlavné mesto, ktoré bude zabezpečovať realizáciu stavieb, zatiaľ nezrealizovalo verejné súťaže na zhotoviteľov jednotlivých tratí. Ministerstvo dopravy SR plánovalo vyhlásiť vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu trolejbusových tratí v auguste tohto roka, najnovší harmonogram vyzvaní posunul termín až na október 2023 s predpokladanou alokáciou prostriedkov vo výške 29,8 mil. €. Ak by mesto dostalo príspevok ešte z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, na jeho využitie by muselo mať vysúťažených zhotoviteľov a po vzore DPB mať dohodnutú možnosť zaplatiť dielo vopred zálohou. Inak bude potrebné nájsť iné zdroje financovania. Ako bolo nedávno oznámené, dve z trolejbusových tratí sa budú môcť financovať aj z Plánu obnovy.

Aby si mohli nové hybridné trolejbusy dobíjať trakčné batérie v obratisku na Hlavnej stanici, DPB pripravuje zatiaľ aspoň realizáciu trolejovej stopy na druhom nástupišti z vlastných zdrojov.

Modernizácia vozovní DPB

Medzi veľké projekty určené na financovanie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra boli zaradené aj projekty DPB na modernizáciu vozovní Jurajov dvor a Krasňany. Aj tieto projekty nadväzujú na kúpu nových električiek a trolejbusov, keďže umožnia lepšiu údržbu vozidiel a aj ich odstavovanie v nových krytých halách (Jurajov dvor/Trnávka). Z eurofondov už bola financovaná príprava projektových dokumentácií, ktoré boli dokončené v tomto roku. V júni 2023 získal DPB nenávratný finančný príspevok aj na realizáciu vozovne Krasňany vo výške takmer 60 mil. €, vyzvanie na predloženie žiadosti o príspevok na vozovňu Jurajov dvor plánuje ministerstvo otvoriť v tomto mesiaci (9/2023) s predpokladanou alokáciou 68,8 mil. €.

Aktuálne DPB finišuje s výberom zhotoviteľov pre obe stavby, v oboch prípadoch sa súťaž predĺžila pre podané námietky proti vylúčeniu uchádza zo súťaží. V prípade vozovne Krasňany už Úrad pre verejné obstarávanie námietky zamietol, rozhodnutie v druhej súťaži by malo nasledovať čoskoro. Podpísanie zmluvy so zhotoviteľom modernizácie vozovne Krasňany by mohlo nastať v krátkom čase. Podľa návrhu zmluvy má byť v prípade tejto vozovne dohodnuté vyplatenie zálohových platieb zhotoviteľovi vo výške 5 % z ceny diela po začatí prác na dokumentácii pre realizáciu stavby, ďalších 55 % keď zhotoviteľ objedná potrebné technologické vybavenie a zvyšných 40 % keď zhotoviteľ prestavia aspoň 60 % stavebnej časti diela.

Podobný platobný mechanizmus bol navrhnutý aj pre modernizáciu vozovne Jurajov dvor, ak by bola financovaná ešte z končiaceho programového obdobia, pre prípad financovania z nového programového obdobia 2021 - 2027 budú platby realizované priebežne.

„Modernizáciu Depa (vozovne) Krasňany plánujeme začať ešte tento rok. Vozovňa nebude počas modernizácie v prevádzke, pričom vozidlá z nej budú deponované v rámci vozovní Jurajov dvor a Hroboňova. V prípade modernizácie Vozovne Jurajov dvor očakávame ukončenie verejného obstarávania. Vozovňa bude počas modernizácie v čiastočnej prevádzke, ktorá bude prispôsobená harmonogramu prác vo Vozovni Krasňany", uvádza sa v stanovisku DPB k aktuálnemu stavu týchto projektov.

Doplníme, že počas modernizácie vozovne Krasňany budú električky presunuté do Jurajovho dvora a elektrobusy sa aj s nabíjacou infraštruktúrou presťahujú do trolejbusovej vozovne Hroboňova, kde budú vytvorené dočasné nabíjacie miesta pre elektrobusy v odstavnej hale trolejbusov a hale ľahkej údržby. Modernizácia vozovne Krasňany je predbežne plánovaná na 12 mesiacov, Jurajov dvor sa má modernizovať v troch etapách v dĺžkach 10 až 14 mesiacov.

Petržalská električka

Na záver sa ešte vráťme k projektu električkovej trate v Petržalke. Koncom mája 2023 bol zverejnený aktualizovaný harmonogram výstavby, ktorý počíta s ukončením stavby v septembri budúceho roka. Nový harmonogram vo forme dodatku k zmluve o dielo so zhotoviteľom však doteraz mesto stále nezverejnilo, o predĺžení lehoty výstavby so zhotoviteľom rokuje už vyše roka. Zaujímali sme sa preto, či v súčasnosti idú práce podľa aktualizovaného harmonogramu, alebo mesto eviduje prípadné meškanie prác. „Zverejnený harmonogram platí, mesto a zhotoviteľ robia všetko preto, aby bola stavba dokončená a odovzdaná v avizovanom termíne, t. j. 30.9.2024," píše sa v stručnom stanovisku magistrátu hlavného mesta.

Posledné podrobnejšie informácie o projekte pochádzajú z júna 2023, keďže počas letných mesiacov sa nekonali zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorých sa predkladajú pravidelné informačné správy. K aprílu 2023 zhotoviteľ mestu vyfakturoval práce v hodnote 8,9 mil. €, čo predstavovalo 11,9 % z pôvodnej zmluvnej hodnoty diela. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra môže mesto pre tento projekt do konca roka 2023 čerpať nenávratný finančný príspevok do výšky 81,750 mil. €.

Augustový letecký pohľad na Petržalskú električku (zdroj: Michal Feik, Bratislavský samosprávny kraj):

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
"Aby si mohli nové hybridné trolejbusy dobíjať trakčné batérie v obratisku na Hlavnej stanici"
To si už tú tlačenku na stanici ani neviem predstaviť. Nabíjacia stanica by mala byť postavená na druhom konci, nepredpokladám, že pri letisku by nebolo odkiaľ potiahnuť kábel.
I may be stupid but is 204 a waste of money and resources, we already have 32, we can just strengthen the line
Reakcia na: Viko #8:
Treba čítať aj s porozumením (v kontexte článku). V prípade meškania trolejbusov je to asi jediná ospravedlniteľná výhovorka. Ale oni tieto výhovorky používajú pri všetkom a už to začína byť trápne.
Reakcia na: shaggy #6:
Ako prosím? Magistrát môže za to, že subdodávateľ SORu nedodal výzbroj? 😀
Najhoršie je, že v tejto poondiatej krajine musíme aj na vybudovanie obyčajnej vlakovej zastávky čerpať fondy. Čo bude, keď fondy skončia?
Reakcia na: Viko #5:
V prípade najlepšieho magistrátu v histórii je to vždy vina niekoho iného. Dodávateľ, inflácia, ministerstvo, vandali alebo počasie. Výhovorka sa vždy nájde a ak nie, tak sa proste nestíhalo. Aj keď majú prezamestnanosť.
Reakcia na: Mario2375 #4:
Trolejbusy meškajú, aj keď v tomto prípade je to vina výrobcu.
Reakcia na: upravovač fotiek #2:
asi iba nákup nových vozov..
Rýchlejšie by bolo napísať čo sa stihlo 😂 #NajlepsieVedenieVHistorii #CastejsieAkoMetro
Prosím tabuľku "MHD relevantných" projektov, ktoré nemeškajú. Ďakujem!
Viaceré?
Z článku sa mi tak zdá, že správnejšie by bolo do nadpisu dať "všetky".