Aká budúcnosť čaká cezhraničné linky do Hainburgu a Rajky?

Linka 901 do Hainburgu prepraví v súčasnosti ročne okolo 160-tisíc cestujúcich, ale o jej financovanie nemá nikto záujem.

V roku 2008 zaviedol Dopravný podnik Bratislava regionálnu cezhraničnú linku z Bratislavy do susedného Rakúska. Pre problémy s vydaním licencie pôvodne premávala len po Wolfsthal, po roku prevádzky bola nakoniec predĺžená až do Hainburgu. Linka bola propagovaná ako MHD do Rakúska, čo však nikdy nebolo pravdou, keďže premáva nielen za hranicu mesta, ale aj Slovenska. Išlo teda o medzinárodnú linku regionálneho charakteru. Mestský dopravný podnik túto cezhraničnú linku zaviedol i napriek tomu, že si ju nikto neobjednal a teda ani na ňu neposkytol dotácie. Regionálna doprava navyše spadá do kompetencií samosprávnych krajov a nie miest.

Od začiatku jej prevádzky tak dopravný podnik túto linku prevádzkuje čisto na komerčnom podklade, čo znamená, že na svoju prevádzku by si mala zarobiť výlučne z predaja lístkov. Prípadnú stratu znáša dopravný podnik a jeho stopercentný majiteľ, ktorým je mesto Bratislava. Na linke preto platí špeciálna tarifa (1,50 € obyčané / 0,75 € zľavnené cestovné), ktorá nie je integrovaná do IDS BK. Spoje na tejto linke premávajú celotýždenne od rána do neskorej noci (s výnimkou zabezpečenia povinných prestávok vodiča) bez ohľadu na to, či sú ziskové, alebo stratové.

Linka spočiatku prevážala viac vzduchu ako cestujúcich, preto bolo záhadou, z čoho v začiatkoch financovaná. Vtedajšie vedenie DPB sľubovalo, že linku bude podnik prevádzkovať, pokým bude rentabilná. Na verejnosť sa informácie o hospodárskom výsledku linky 901 nikdy nedostali. Ak by bola linka v strate, znamenalo by to, že túto regionálnu dopravu by financovalo mesto Bratislava, hoci nejde o MHD.

Viac cestujúcich začalo linku 901 využívať po jej predĺžení do Hainburgu. Linku využívajú nielen Bratislavčania cestujúci za prácou, nákupmi a výletmi do Rakúska, ale aj obyvatelia Hainburgu a Wolfsthalu dochádzajúci do práce a škôl v Bratislave. V súčasnosti už bývajú niektoré spoje v niektorých časoch plné. Dopravný podnik sme požiadali o poskytnutie prehľadu vývoja počtu cestujúcich na tejto linke a tiež priemerných nákladov a tržieb. Hovorkyňa DPB Adriana Volfová nám poskytla počty predaných jednorazových cestovných lístkov za roky 2016 až 2019.

Rok

2016

2017

2018

2019*

Počet jednorazových CL 147 988 144 330 157 023 163 179

*) Do 30.9.2019

Informáciu o tom, aké sú náklady a tržby linky 901 nám DPB neposkytol. „DPB, a.s. vyhodnotil, že linka 901 bola dlhodobo nerentabilná a prevádzkovanie takejto medzinárodnej linky podlieha úplne iným pravidlám ako prevádzkovanie bežných liniek MHD na území Bratislavy. DPB, a.s. chce prioritne zabezpečovať služby verejnej hromadnej dopravy na území mesta Bratislava,‟ uviedla Adriana Volfová.

Na linke 901 premáva celodenne jeden autobus, ktorý v pracovných dňoch vykoná 16 párov spojov, teda prejde približne 530 km. Vo voľných dňoch je to o jeden pár spojov menej. Na zabezpečenie celodennej premávky sú potrební dvaja vodiči.

Končiaca-nekončiaca linka 901

Už v roku 2017 plánoval DPB ukončiť prevádzkovanie tejto nedotovanej linky. V januári 2017 začal po rovnakej trase ako linka 901 (v Bratislave navyše predĺženej o úsek Most SNP - Autobusová stanica) a takmer v rovnakých časoch premávať dopravca Slovak Lines Express (SLE), ktorý svoje vozidlá tiež označil číslom 901 (oficiálne išlo o linku s číslom 102829). Či išlo o dohodu medzi DPB a SLE o prevzatie tejto linky, nie je známe. Dopravný podnik ale zakrátko oznámil, že počet cestujúcich na jeho linke 901 po zavedení konkurenčnej linky neklesol a preto bude v prevádzkovaní tejto linky pokračovať. Z počtu predaných cestovných lístkov v roku 2017 však vyplýva, že počet cestujúcich pravdepodobne v tomto roku poklesol. Istú dobu tak premávali dve linky 901 s odstupom 5 minút medzi spojmi. Treba poznamenať, že v tom čase medzi Bratislavou a Hainburgom bolo možné využiť aj diaľkové autobusy jazdiace do Viedne a na viedenské letisko. Po troch mesiacoch, keď už bolo jasné, že DPB svoju linku nezruší, pristúpil SLE v apríli 2017 k výraznejšej redukcii premávky svojej linky a k posunutiu časovej polohy spojov.

V roku 2018 bolo na obzore opäť zrušenie prevádzky linky 901 dopravného podniku, keďže v júni 2018 vypršala platnosť licencie na túto linku. Nakoniec k zrušeniu linky opäť nedošlo, pretože DPB získal novú licenciu a mohol pokračovať v prevádzkovaní linky naďalej. Ako nás informovala hovorkyňa dopravného podniku, išlo o obchodné rozhodnutie vtedajšieho vedenia DPB. Mestský dopravný podnik tak pokračoval v prevádzkovaní nedotovanej linky, aj keď v tom čase mal stále o túto trasu záujem súkromný dopravca.

Premávka dvoch podobných nedotovaných liniek medzi Bratislavou a Hainburgom trvala do januára 2019, kedy dopravca Slovak Lines Express napokon premávku svojej linky zrušil a o pár mesiacov neskôr, v júni  2019, odklonil aj diaľkové autobusy do Viedne na trasu mimo Hainburgu. Od 10. júna 2019 tak predstavuje linka 901 dopravného podniku jediné spojenie verejnou dopravou medzi Bratislavou, Wolfsthalom a Hainburgom. Z počtu predaných cestovných lístkov za tento rok sa dá usudzovať, že počet cestujúcich po týchto zmenách na linke 901 narástol. V auguste tohto roka prišlo na linke 901 aj k rozšíreniu obsluhy zastávok v Hainburgu a Wolfsthale.

V októbri 2019 DPB a mesto Bratislava oznámili, že dopravný podnik definitívne končí s prevádzkovaním cezhraničnej linky 901. Argumentuje ekonomickou neudržatelnosťou linky a tým, že tržby z lístkov nestačia na nákup nového autobusu pre túto linku. Na linku je v súčasnosti nasadzovaný pomaly dožívajúci autobus typu SOR C 10.5 z roku 2008 (vozidlá tohto typu boli zakúpené z prostriedkov na MHD).

Linku 901 však nefinancuje ani kraj, ani štát a ani žiadna z rakúskych obcí, a tak jediným príjmom na výplaty šoférov, pohonné hmoty a nové vozidlá sú výhradne tržby z predaja lístkov, čo žiaľ na nové vozidlá nestačí. Ekonomická situácia linky bola neudržateľná a ak sme chceli zachovať jej prevádzku v dlhodobom horizonte, museli sme urobiť nevyhnutné riešenie v prospech našich cestujúcich. Nový dopravca Slovak Lines prišiel s ponukou klimatizovaných vozidiel, a tak sme sa po sérii jednaní dohodli, že mu licenciu na prevádzku prenecháme,‟ uvádza DPB vo svojej tlačovej správe.

Mesto Bratislava zo zákona nemôže z verejných zdrojov financovať dopravu do iných obcí, to je úlohou župy. Na otázku, či mesto hľadalo iné možnosti financovania nám hovorca mesta Peter Bubla odpísal, že „linka 901 bola predmetom diskusií medzi hlavným mestom, DPB, spoločnosťou Slovak Lines a tiež starostami rakúskych obcí. Záverom týchto diskusií je, že prevádzkovanie linky 901 má prevziať spoločnosť Slovak Lines, pravdepodobne na prelome rokov 2019 - 2020.

Quo vadis 901?

V súčasnosti je známe len to, že prevádzka autobusovej linky do Hainburgu bude kontinuálne pokračovať.  K zmene dopravcu by malo prísť po tom, ako nový dopravca získa potrebnú licenciu. Keďže podľa doterajších informácií sa neplánuje žiadna zmena vo financovaní tejto cezhraničnej linky, je otázne, či jej prevádzka bude pokračovať v súčasnom rozsahu a so súčasnou tarifou. Zatiaľ nepotvrdené informácie pripúšťajú mierne zvýšenie ceny lístka a tiež istú redukciu nerentabilných spojov. Je to pochopiteľné, ak chce zodpovedný hospodár pracovať so ziskom a nie vyrábať stratu.

Vhodným riešením by bolo zaintegrovanie tejto linky buď do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, alebo do rakúskeho integrovaného dopravného systému VOR. Linka by tak mohla dostávať dotáciu a zároveň by bola tarifne integrovaná s regionálnou dopravou. Zaujímali sme sa preto, či Bratislavský samosprávny kraj (BSK) neuvažuje s objednávaním regionálnej dopravy aj do Hainburgu. Z BSK sme dostali dostali len stručnú odpoveď, z ktorej sa dá usudzovať, že s objednávaním cezhraničnej dopravy BSK neuvažuje. „Prevádzka cezhraničných liniek do Rakúska a Maďarska bola a je čisto komerčnou aktivitou dopravcu. Práve z toho dôvodu na týchto linkách neplatí cestovné IDS BK, ale cestovné, ktoré si určí sám dopravca,‟ napísala nám hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Príkladom, že kde je vôľa, tam je cesta, je Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý si od začiatku októbra tohto roka objednáva u svojho regionálneho dopravcu eurobus cezhraničnú autobusovú linku do maďarského Hidasnémeti. Linku financuje KSK a tarifa je spoločná s ostatnými regionálnymi linkami.

Otázku o možnej integrácii linky 901 do rakúskeho dopravného systému VOR sme položili aj spolkovej krajine Dolné Rakúsko. Odpoveď sme zatiaľ nedostali.

Riešenie dopravy v slovensko-rakúskom pohraničí má vo svojom programe aj platforma Bratislava územný manažment ‒ baum2020. Zástupca projektu baum2020 Christian Berger tiež vidí riešenie na zachovanie linky 901 v dlhodobom horizonte v jej integrácii do niektorého integrovaného dopravného systému. Zatiaľ však žiadna zo strán nepodnikla kroky k takémuto riešeniu.

Čaká zmena aj linku 801 do Rajky?

Na rovnakom princípe funguje aj cezhraničná linka 801 z Rusoviec do maďarskej Rajky. Aj túto linku prevádzkuje mestský dopravný podnik na komerčnom základe. Jediným rozdielom oproti linke 901 bolo, že hlavné mesto využilo na nákup dvoch autobusov pre linku do Rajky eurofondy. Dopravného podniku sme sa preto opýtali aj na budúcnosť tejto linky. „Pre linku 801 platí to isté, čo pre linku 901, je dlhodobo nerentabilná. O linke 801 v súčasnej dobe prebiehajú rokovania,‟ uviedla Adriana Volfová. Počet predaných jednorazových cestovných lístkov na tejto linke v rokoch 2016 - 2019 je uvedený v tabuľke nižšie.

Podľa medializovaných informácií platí licencia pre túto linku do októbra 2020. Autobusy zakúpené pre linku 801 majú tiež najlepšie roky za sebou, sú poruchové a často ich nahrádza typ, ktorý premáva aj do Hainburgu.

Rok

2016

2017

2018

2019*

Počet jednorazových CL 104 084 116 584 113 298 83 685

*) Do 30.9.2019

Okrem linky 801 premáva na nie príliš lukratívnej trase medzi Rajkou, Rusovcami a Petržalkou aj niekoľko regionálnych vlakov v pracovných dňoch. Do úvahy by preto mohlo prichádzať nahradenie autobusovej linky 801 v budúcnosti práve vlakovou dopravou. Pochopiteľne, aby bola atraktívna pre cestujúcich, musel by si ju niekto objednať a financovať.

Ako ďalej s medzinárodnou regionálnou dopravou

Mesto Bratislava a jeho mestský dopravný podnik si v minulosti vzali na plecia prevádzkovanie regionálnej a cezhraničnej dopravy, ktorá ale spadá do kompetencií samosprávnych krajov v prípade autobusovej dopravy a štátu v prípade železničnej dopravy. Financovanie - na komerčnú dopravu pomerne štedrého rozsahu premávky - nikdy nebolo a stále nie je zabezpečené z rozpočtov tých krajov a obcí, ktorých sa linky týkajú. Pre mesto Bratislava je toto riešenie nevýhodné, naopak pre objednávateľa regionálnej dopravy či už na slovenskej, rakúskej alebo maďarskej strane mimoriadne výhodné, pretože ho to nestojí ani euro.

Cezhraničné linky sú v médiách často mylne prezentované ako MHD, preto akákoľvek ich zmena naráža na značný odpor verejnosti. Nie je ale namieste viniť mesto a dopravný podnik z toho, že nemajú záujem prevádzkovať nedotovanú stratovú dopravu v situácii, keď si túto dopravu môže objednať a financovať bratislavská župa, rakúska spolková krajina Dolné Rakúsko (Niederösterreich) alebo rakúske obce. Podobne to platí aj o linke do Rajky. Primárnou úlohou DPB je zabezpečovať MHD v Bratislave a dopravný podnik dlhodobo zápasí s nedostatkom vodičov i vozidiel na zabezpečenie tejto úlohy.

V Európe je pomerne veľa príkladov, keď cezhraničná verejná doprava dobre funguje, a to nielen na hraniciach štátov EÚ. Všetky však majú spoločné jedno: na ich financovaní sa podieľajú všetky zainteresované subjekty.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: sashee #63:
práve že podla DBP nebola dotovaná
Obrovská škoda, že končí táto dotovaná linka, práve v čase, keď yačal rásť záujem spoločnosti.
Pravda je, že väčšina ľudí si radšej pohodlne sadne do auta ako by mali dochádzať MHD, avšak starší ľudia, študenti alebo hocikto kto nejazdí autom bude po zmene prepravcu rozčarovaný zo zvýšenej ceny. Myslím, že práve rakúska samospráva by mala mať eminentný záujem o túto linku práve pre zníženie množstva áut a skvalitnenie životného štandardu a životného prostredia ich obyvateľov.
Viac o cestovaní do Hainburgu, možnosti nákupu a hodnotenie takéhoto výletu:
https://www.moda.sk/magazin/je-rakusky-hainburg-dobrou-volbou-pre-nakupovanie
Po osobnej skúsenosti s touto linkou som napísala reportáž, a dúfam, že slovenská a rakúska strana sa dohodnú na dotácii tejto linky pre dobro všetkých zúčastnených strán
A tie C-čkové sorky sú už morálne zastaralé si myslím. Väčšinou už majú aj dosť najazdené.
Reakcia na: Trolley #59:
Bráni tomu hlavne dotovanie tejto mimomestskej linky DPB. Klimatizácia hlavne v tomto období je iba mkt.zásterka.
Nech si k tomu sadne BSK a Rakúska obdoba a dohodnú sa na prevádzke.
Reakcia na: Trolley #59:
Že bude chýbať autoškole? 🙂
Ak by bol problém iba v neklimatizovanom voze, čo bráni nasadiť na linku 901 klimatizovaný voz rovnakej kategórie, ktorý jazdí ako autoškola?❓ 🙄
Reakcia na: Valec #55:
A neoficiálne evidentne áno, lebo generátor peňazí neexistuje. To bude asi rovnaké, ako ÖBB oficiálne nedotujú NightJet-y.
Reakcia na: Valec #55:
Kľúčové asi bude to slovo "oficiálne" 🙂 Akokoľvek, to zdôvodnenie platí najmä pre tú jednotnú tarifu.
Reakcia na: Peon #50:
Ty si postrehol, že v ČR platia iné zákony ako na SR, však?
Reakcia na: 810zssk #52:
A keď ti poviem, že to tam oficiálne nedotujú? 😉
Reakcia na: Peon #53:
Áno, ten istý prípad. Cestujúci medzi BA a Hainburgom by cestovali na tarifu IDS BK, cestujúci prestupujúci "hlbšie" do Rakúska by cestovali na tarifu VOR. Aj keď tam do hry prichádza aj prípadný prestup na ďalšie linky v Bratislave, ktorý zas môže výhodnosť pretočiť niekde inde.

Inak tarifa VOR je už nejaky ten piatok relačná, takže predpokladám že by malo byť možné nastaviť hodnotu úseku Wolfsthal - Bratiska na prakticky ľubovoľnú sumu.
Reakcia na: 810zssk #52:
Ďakujem. Btw, ja som sa v mojom príspevku pomýlil: V skutočnosti som myslel teoreticky možnú duálnu tarifu IDS BK / VOR, ale aj k tomu, predpokladám, platí Tvoj príspevok.
Reakcia na: Peon #50:
Dotujú to tam presne preto prečo dotujú všetky ostatné linky IDS JMK, teda na zabezpečenie dopravnej obslužnosti. Čo totiž na rozdiel od BSK, Bratislavy a ďalších miestnych subjektov chápu je že hranice už skoro 30 rokov sú korzo a čiara na mape nie je stena za ktorou sa nachádza iný, izolovaný svet. Ak teda má byť verejna doprava konkurencieschopná a napĺňať prepravné potreby obyvateľstva tak ako ich napĺňa IAD, je prirodzene nutné aby toto rešpektovala.

Prípadná duálna tarifa IDS JMK / VOR (neviem o tom že by to niekto zvažoval) by samozrejme neslúžila na to aby na ňu niekto cestoval z Hrušovian nad Jevišovkou do Laa an der Thaya za niekoľkonásobné cestovné, takíto cestujúci by naďalej využívali tarifu IDS JMK. Platnosť tarify VOR by využívali cestujúci pokračujúci ďalej do Rakúska, pre ktorých by to bolo výhodnejšie ako kombinovať dve rôzne tarify.
Reakcia na: Peon #50:
A prečo sa pýtaš tu a nie tam?
Reakcia na: 810zssk #49:
A prečo to tam dotujú do Rakúska? Veď to je turistická linka. Samozrejme som rád, že je to tam tak.

Len ak by raz náhodou platila tarifa IDS BK aj na linke do Hainburgu (podľa toho vzoru IDS JMK), tak neverím, že by bola šanca na takej linke mať povolenú vnútroštátnu dopravu aj v rámci Rakúska. Aspoň na Slovensku by už vnútroštátnej preprave cestujúcich, dúfam, na takej zaintegrovanej linke nič nebránilo.

Dávnejšie sme niekde diskutovali o [ne]možnej duálnej tarife IDS JMK / VOR. To by bol unikát rozhodnúť sa či si zaplatiť raz toľko (VOR) alebo nie.

Ale vlastne zaujímavá situácia bola nedávno na dočasnej S92. Vlakvedúci našťastie automaticky predávali na jednosmernú trasu "Holíč - Hodonín" jízdenku za 16 Kč (0,60 €). Rovnako aj opačne, pekne aj euromince prijímali, ale vydávali v CZK. ZSSK však tú linku na webe propagovala za tarifu MPS a cestovné 1,20 €.
Reakcia na: Peon #41:
Comu na tom nerozumies? Preco by to malo byt inak?
Reakcia na: Peon #41:
ASI to niekto dotuje. Alebo je to v peonistickom svete inak?
Reakcia na: kecho #45:
Áno, každý objednávateľ si určuje na sebou objednané linky podmienky. Takže aby SAD DS bola v nejakom úseku v IDS BK, musí im to schváliť TTSK so všetkými dôsledkami ktoré z toho plynú.
Reakcia na: Mike #44:
Áno, myslím tú linku. Neviem prečo na nej platí od septembra výlukový CP (na stránke SL som žiadne info o výluke nenašiel), ale donedávna jazdili spoje až po Chtelnicu, aj keď v CP bol každý spoj formálne rozdelený niekde v Doľanoch do dvoch stĺpcov.

Mimochodom, keď tu môže linka zachádzať "len" dve dediny do susedného kraja, tak potom môže jazdiť podobne aj do Hainburgu, to je tiež len druhá obec za hranicou 🙂
Reakcia na: Valec #40:
Cize aj to moze byt dovod, ze bus SADDS jazdiaci z Vojky (Bodikov, Gabcikova) nie je v ids, hoci od Danubiany ma zastavky v Rusovciach ci Slnecniciach alebo EUBA?