Tarifa (od 1.9.2019)

Zdroj: DPMK, a. s.

Obsah

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Cestovné lístky ich platnosť a sadzby
  1. Papierové cestovné lístky
  2. Cestovné lístky - aktivované elektronické médium
 3. Podmienky pre poskytnutie bezplatnej prepravy a zľavnenej prepravy
  1. Bezplatná preprava – nárok a preukazovanie
  2. Nárok na zľavnenú prepravu
  3. Preukazovanie nároku na zľavnenú prepravu
 4. Ostatné tarifné podmienky
 5. Cestovanie bez platného cestovného lístka

A. Úvodné ustanovenia

 1. Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu upravuje cenové vzťahy medzi Dopravným podnikom mesta Košice, akciovou spoločnosťou ako dopravcom a cestujúcim v súlade s Cenovým výmerom vydaným Mestom Košice, v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, a tarifné podmienky v súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
 2. Sieť mestskej hromadnej dopravy tvorí územie Mesta Košice.
 3. Tarifa je časová.
 4. Tarifná sadzba určuje výšku cestovného za prepravu osôb a dovozného za prepravu príručných batožín resp. zvierat.

B. Cestovné lístky ich platnosť a sadzby

I. Papierové cestovné lístky s možnosťou zakúpenia na predajných miestach, v predajných automatoch alebo priamo vo vozidle u vodiča.

II. Cestovný lístok ako aktivované elektronické médium:

 • bezkontaktná čipová karta, ďalej len „BČK“
 • cestovný lístok zakúpený cez mobilného operátora (SMS) zaslaním prázdnej SMS na číslo 1166

I. Papierové cestovné lístky

 

 1. Cestovný lístok prestupný platí na predplatený čas podľa údajov uvedených v tabuľke sadzieb. Cestujúci je povinný bezprostredne po nastúpení do vozidla vopred pripravený cestovný lístok s časom platnosti 30 a 60 minút označiť v najbližšom označovacom zariadení nastavenými údajmi. Po uplynutí doby 30 resp. 60 minút od času jeho vyznačenia je cestovný lístok neplatný. Pri prestupoch sa cestovný lístok nesmie znovu označiť.
 2. Cestovný lístok na 24 hod. a sedem dní je potrebné označiť si v najbližšom označovači vozidla ihneď pri prvom nastúpení do vozidla. Uplynutím doby, na ktorú bol cestovný lístok označený, je cestovný lístok neplatný.
 3. Cestovný lístok predávaný u vodiča, ako doplnkový a lístok na nočný spoj – je platný 60 minút.

II. Cestovné lístky - aktivované elektronické médium

 1. Bezkontaktná čipová karta - je adresná, vydaná na meno, s fotografiou a je neprenosná.

   a) aktivované elektronické médium vo forme BČK – pre predplatné cestovné lístky (časové) na 24 hod., 7, 30, 90 a 180 dní. Platí bez obmedzenia počtu ciest ako cestovné pre jednu osobu na všetkých linkách MHD, vrátane nočných spojov, na uvedený počet po sebe nasledujúcich kalendárnych dní s voliteľným začiatkom platnosti. Predplatný cestovný lístok so zľavou je možné zakúpiť len na obdobie počas ktorého nárok na zľavu preukázateľne trvá. Po uplynutí doby, na ktorú bol cestovný lístok aktivovaný stráca platnosť.

  b) BČK ako elektronická peňaženka je využívanie čipovej karty na úhradu cestovného bezhotovostným stykom bezprostredne po nastúpení do vozidla. Minimálny kredit, ktorý je povinný cestujúci na predajnom mieste pri aktivovaní BČK zložiť je jedno euro (maximálna výška kreditu je obmedzená na päťdesiat euro). Z uvedeného kreditu sa pri nastúpení do vozidla a označení BČK v najbližšom označovači odpočíta výška cestovného základného alebo zľavneného cestovného lístka podľa typu karty. Ak si cestujúci na obrazovke označovača nepredvolí jednu z ponúkaných možnosti, priložením BČK si zakúpi cestovný lístok s platnosťou do konečnej zastávky. Po precestovaní označenej doby je cestovný lístok neplatný. Cestujúcemu je umožnené na BČK zakúpiť cestovné aj pre maximálne päť ním sprevádzaných osôb vo vozidle.

 2. Cestovný lístok zakúpený cez mobilného operátora (SMS) Základný na 60 minút je platný ak je potvrdený oprávneným mobilným operátorom spätnou textovou správou o zakúpenom cestovnom lístku pred nástupom do vozidlaPri kontrole je potrebné preukázať už doručený SMS lístok s kontrolným kódom.

Sadzby základných a zľavnených cestovných lístkov a ich platnosť sú členené na:

 • časové cestovné lístky prestupné
 • cestovný lístok predávaný u vodiča – doplnkový predaj a nočný spoj;
 • prepravné za prepravovanú batožinu alebo bicykel;
 • cestovný lístok zakúpený cez mobilnú spoločnosť (SMS).

Sadzby cestovných lístkov v EURO (€)

 • Sadzby cestovných lístkov vrátane DPH s platnosťou od 1.9.2019 nájdete v časti Ceny a typy cestovných lístkov.
 • Informácie o výške poplatkov za kúpu a nastavenie čipových kariet nájdete v časti Čipové karty.
 • Informácie o výške pokút za cestovanie bez cestovného lístka nájdete v časti Pokuty.

 

C. Podmienky pre poskytnutie bezplatnej prepravy a zľavnenej prepravy

1. Bezplatná preprava – nárok a preukazovanie:

1.1. Najviac tri deti do veku 6 rokov v sprievode osoby staršej ako 10 rokov. Nárok na bezplatnú prepravu nepreukazujú. Za každé ďalšie dieťa je povinnosť zakúpiť zľavnené cestovné. Osoba sprevádzajúca deti je povinná dohliadať na bezpečnosť sprevádzaných detí.

1.2. Občania nad 70 rokov (seniori) s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK.

1.3. Detské kočíky obsadené dieťaťom, invalidný vozík, jedna súprava lyží s palicami len v ochrannom obale, jeden snowboard len v ochrannom obale, úzke predmety do 150 cm s priemerom 20 cm a predmety v tvare dosky o rozmeroch 5 x 80 x 100 cm a ostatné predmety do rozmerov 30 x 40 x 60 cm (osobná príručná batožina max 2 ks) nákupná taška s kolieskami.

1.4. Poslanci Národnej rady SR a sudcovia Ústavného súdu. Nárok preukazujú preukazom poslanca NR SR alebo preukazom sudcu Ústavného súdu,.

1.5. Jeden sprievodca osoby ťažko zdravotne postihnutej, držiteľa preukazu ŤZP-S na základe preukazu ŤZP-S.

1.6. Nositelia medaily MUDr. Kňazovického s trvalým bydliskom v Košiciach na základe osobitnej BČK na 365 dní podľa stanovených podmienok dopravcu.

1.7. Nositelia Diamantovej Jánskeho plakety s trvalým bydliskom v Košiciach na základe osobitnej BČK na 365 dní podľa stanovených podmienok dopravcu.

1.8. Jedno živé zviera a 2 ks batožina bez povinného poplatku, za podmienok prepravy podľa Prepravného poriadku pre držiteľov cestovného lístka.

1.9. Nárok na bezplatnú prepravu majú držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (občan s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom), s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK na 365 dní, s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok.

2. Nárok na zľavnenú prepravu majú:

2.1.   Deti od 6 do 15 rokov veku.

2.2. Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a študenti vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov do veku 26 rokov v dennej forme štúdia do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

2.2.1. Žiaci a študenti – občania SR, ktorí študujú v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR do veku 26 rokov v dennej forme štúdia do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa

2.2.2. Študenti, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR a boli prijatí a študujú na stredných a vysokých školách v SR v dennej forme štúdia do veku 26 rokov, pokiaľ nie sú trvalo zárobkovo činní do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa

2.3. Občania po dosiahnutí veku 62 rokov, pokiaľ majú trvalý pobyt na území SR, s dokladom preukazujúcim osobu a vek.

2.4. Občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v SR, ak nemajú vybavenú osobitnú BČK, s dokladom preukazujúcim osobu a vek. 68 rokov s trvalým pobytom v SR ak nemajú vybavenú osobitnú BČK.

2.5 Držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom v SR, ak nemajú vybavenú osobitnú BČK.  

3. Nárok na zľavnené cestovné preukazujú:

3.1 Deti od 10 do 15 rokov nárok na zľavnené cestovné lístky preukazujú BČK alebo kmeňovým listom DPMK, a. s., prípadne akýmkoľvek vlastným hodnoverným dokladom s aktuálnou fotografiou (preukazom totožnosti, preukazom na zľavu niektorého z dopravných podnikov SR, SAD, ZSSK, preukazom športovca a pod.), ktorý je vystavený na meno a vek držiteľa. Ak vek dieťaťa nie je možné preukázať, nárok na zľavu sa neprizná.

3.2. Študenti stredných škôl a vysokých škôl do veku 26 rokov zľavnené cestovné lístky preukazujú na príslušný školský rok platnou BČK DPMK, a. s. alebo dopravcu zapojeného do systému TransCard, študentskou kartou vysokej školy SR alebo medzinárodnou študentskou kartou ISIC, kmeňovým listom vydaným DPMK, a. s. alebo iného dopravného podniku SR platným v príslušnom školskom roku.

3.3. Občania nad 62 rokov s trvalým pobytom v SR s dokladom preukazujúcim osobu a vek.

3.4. Držitelia preukazu ŤZP a držitelia preukazu ŤZP-S nárok na zľavnené cestovné lístky preukazujú platným preukazom ŤZP a ŤZP-S.

D. Ostatné tarifné podmienky

1.    Cestujúci je zodpovedný za zakúpenie cestovného lístka aj za jeho včasné a správne označenie.

2.    Zľavnený cestovný lístok je platný len s preukázaním nároku na zľavu!

3.    Cestovný lístok papierový je platný len vtedy, ak bol cestujúcim bezprostredne pri nastúpení do vozidla alebo po zakúpení u vodiča označený v najbližšom označovacom zariadení na správnej strane a správnom konci lístka. Platnosť cestovného lístka je ohraničená predplateným časom uvedeným na cestovnom lístku. Po uplynutí tohto času je cestovný lístok neplatný. Pri prestupoch sa lístok neoznačuje a platí na čas vyznačený na cestovnom lístku od jeho označenia v označovači. Neoznačený cestovný lístok je neplatný! Cestovný lístok sa zasúva v smere šípky, označenie prebehne okamžite nastavenými údajmi (kód  označovača, tarifné pásmo, číslo zastávky, dátum, čas). Zaujať miesto k sedeniu, manipulovať s batožinou alebo vykonávať inú činnosť nesúvisiacu s bezprostredným označením cestovného lístka, cestujúci môže až po označení lístka.

4.    Skladanie cestovných lístkov pre osobu, ako náhrada za cestovný lístok určený tarifou, je povolené!

5.    Cestovný lístok za prepravu batožiny, bicykla alebo živého zvieraťa platí na dobu 60 minút od jeho označenia v označovači. Po uplynutí uvedenej doby je neplatný.

6.    Cestovný lístok zakúpený na denný spoj možno po dobu jeho platnosti použiť aj pri prestupe na nočný spoj. Cestovný lístok zakúpený na nočný spoj možno po dobu jeho platnosti použiť aj pri prestupe na denný spoj.

7.    Časový cestovný lístok na 24 hod. v papierovej forme je platný od jeho označenia v označovači  po dobu jeho platnosti. Časový cestovný lístok 7-dňový v papierovej forme je platný odo dňa jeho označenia v označovači na 7 dní (vrátane predplateného obdobia jeho platnosti, ktorá končí 24,00 hod.).

8.    Predaj cestovného lístka u vodiča môže cestujúci využiť iba v tom prípade ak hodnotu cestovného lístka uhradí stanovenou finančnou hotovosťou bez potreby výdavku z nej. Cestujúci je povinný si zakúpiť lístok ihneď pri nástupe do vozidla prednými dverami, kým nie je vozidlo v pohybe a bezprostredne po zakúpení ho označiť v najbližšom označovači.

9.    Na linkách, zastávkach, traťových úsekoch alebo v časových úsekoch s povoleným nástupom do vozidiel iba prednými dverami je cestujúci povinný bezprostredne pri nastúpení do vozidla vykonať jeden z týchto úkonov:

a) priložiť bezkontaktnú čipovú kartu na označovacie zariadenie,

b) označiť si v najbližšom označovacom zariadení papierový cestovný lístok a preukázať sa ním vodičovi, v prípade zľavneného papierového cestovného lístka aj preukazom oprávňujúcim využívať zľavu,

c) zakúpiť si u vodiča cestovný lístok a označiť si ho v najbližšom označovacom zariadení,

d) pri prestupe v platnom čase papierový cestovný lístok preukázať vodičovi bez opätovného označenia.

10.  Optimalizácia cestovného zakúpeného cez BČK tzv. elektronickou peňaženkou pri  vystupovaní z vozidla:

a)  Pri výstupe z vozidla kartu nie je potrebné prikladať k čítaciemu zariadeniu ak bol zakúpený 30 min. cestovný lístok a precestovaná vzdialenosť štyroch zastávok.

b) Pri výstupe z vozidla kartu nie je potrebné prikladať k čítaciemu zariadeniu ak bol zakúpený 60 min. cestovný lístok a cestovalo sa viac ako 30 minút.

c) Ak pri nástupe do vozidla bol zakúpený 60 min. cestovný lístok a precestovaný čas bol kratší ako 30 minút, pri výstupe z vozidla priložením karty k čítaciemu zariadeniu sa cestovné automaticky optimalizuje a neprecestovaná suma je vrátená. Upozornenie: ak cestovanie trvalo menej ako 4 zastávky cestovné sa vo všetkých spojoch, okrem zrýchlených spojoch a spojoch označených „R“ optimalizuje na 4-zast. cestovný lístok  neprestupný.

d) Optimalizovať NIE JE možné cestovné lístky po prestupe do ďalšieho vozidla MHD. 

e) V ďalšom vozidle, po priložení karty k čítaciemu zariadeniu, na obrazovke sa objaví informácia o platnom cestovnom lístku – zostávajúci počet minút (zohľadňuje aj prípadné meškanie vozidla) a zastávka, po ktorú prestupný cestovný lístok platí. Po uplynutí vyznačenej doby je cestovný lístok neplatný.

11. V prípade mimoriadnej udalosti má cestujúci právo na náhradnú dopravu do cieľovej zastávky tým istým, alebo iným vozidlom tej istej prípadne inej linky do výšky už zaplateného cestovného.

12.  Bezkontaktná čipová karta alebo kmeňový list sa vydáva za týchto podmienok:

 12.1  Bezkontaktná čipová karta:

a) deťom do 15 rokov na základe žiadanky vyplnenej žiadateľom alebo jeho zákonným zástupcom a predložením jeho občianskeho preukazu a rodného listu dieťaťa,

b) študentom stredných a vysokých škôl na základe žiadanky vyplnenej žiadateľom a potvrdenej školou a predloženia preukazu totožnosti, (v prípade študentov, ktorí študujú na stredných a vysokých školách v zahraničí potvrdením MŠ SR – strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, s výnimkou škôl uvedených v zozname uznaných vysokých škôl z Českej republiky zverejnenej MŠ SR pre aktuálny školský rok),

c) občanom od 62 do 70 rokov s trvalým bydliskom v SR na základe vyplnenej žiadanky a predloženia preukazu totožnosti.

d) občanom na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu totožnosti;

e) osobitná BČK občanom nad 70 rokov s trvalým bydliskom v SR na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu totožnosti,kazu ŤZP a ŤZP-S osobitnú BČK na základe vyplnenej  žiadanky, predloženia občianskeho preukazu a predloženia preukazu ŤZP  a ŤZP-S,

f) osobitná BČK držiteľom osvedčenia a preukazov uvedených v časti C, bod 1.2., ich predložením na základe vyplnenej žiadanky,  

g) osobitná BČK nositeľom medaily MUDr. Kňazovického a Diamantovej Jánskeho plakety s trvalým bydliskom v Košiciach (nutné dokladovať platným OP alebo potvrdením o pobyte vydaným mestskou časťou Košice) na základe databázy darcov krvi poskytnutej Slovenským Červeným krížom (SČK), vyplnenej žiadanky, predloženia platného preukazu totožnosti, preukazu o darcovstve krvi vydaného SČK.

h) osobitná BČK sa držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S vydáva na základe vyplnenej žiadanky, predloženia občianskeho preukazu a predloženia preukazu ŤZP a ŤZP-S. 

12.2  Kmeňový list:

a) deťom do 15 rokov na základe žiadanky vyplnenej žiadateľom alebo jeho zákonným zástupcom a predložením jeho občianskeho preukazu a rodného listu dieťaťa a aktuálnej fotografie  o rozmeroch 3x3,5 cm,

b) študentom stredných a vysokých škôl na základe žiadanky vyplnenej žiadateľom a potvrdenej školou a predloženia preukazu totožnosti a fotografie zodpovedajúcej veku a podobe žiadateľa, o rozmeroch 3x3,5 cm, (v prípade študentov, ktorí študujú na stredných a vysokých školách v zahraničí potvrdením MŠ SR – strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, s výnimkou škôl uvedených v zozname uznaných vysokých škôl z Českej republiky zverejnenej MŠ SR pre aktuálny školský rok),

c) občanom od 62 rokov do 70 rokov s trvalým bydliskom v SR na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu totožnosti a fotografie zodpovedajúcej veku a podobe žiadateľa, o rozmeroch  3x3,5 cm, 

13.  Manipulačný poplatok je stanovený za výdaj kmeňového listu, za prepersonifikovanie BČK, za uskutočnenú opravu v údajoch BČK, za vystavenie prehľadu o karte.

14.  Predplatný cestovný lístok na BČK je možné zakúpiť v predajných miestach DPMK a.s. najskôr 30 dní pred požadovaným dňom platnosti alebo elektronicky cez internet.

15.  Cestujúci je povinný stratu, odcudzenie alebo iné poškodenie BČK nahlásiť na predajnom mieste na Rooseveltovej ul. č. 3 alebo Bardejovskej ul. č.6 inak DPMK a.s. neberie zodpovednosť za jeho ďalšie zneužitie.

16.  Za poškodenie karty nesprávnym používaním nesie zodpovednosť jej majiteľ. Ak vizuál karty je nečitateľný, je nutné si vybaviť kartu novú. Vydanie novej karty hradí majiteľ. Odporúčame BČK  uchovávať v ochrannom obale.

E. Cestovanie bez platného cestovného lístka

Výška sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka je stanovená vo výške 60,00 €.

Pri dobrovoľnej úhrade do 4 pracovných  dní je znížená na sumu 50,00 € a pri úhrade priamo vo vozidle na sumu 40,00 €.

 1. Cestujúci, ktorý cestuje bez platného cestovného lístka, zaplatí podľa zákonov NR SR               č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach stanovené základné cestovné plus sankčnú úhradu do výšky sto násobku stanoveného základného cestovného vo výške stanovenej dopravcom. Cestovné plus sankčnú úhradu priamo revízorovi môže cestujúci využiť iba v tom prípade, ak jej hodnotu uhradí stanovenou finančnou hotovosťou bez potreby výdavku z nej. Za cestujúceho bez platného cestovného lístka sa považuje aj cestujúci, ktorý nesplnil podmienky pre použitie časového alebo zľavneného cestovného lístka (napr. nemal vyznačenú platnosť cestovného lístka, predpísaným spôsobom nedokázal pri kontrole preukázať nárok na bezplatné alebo zľavnené cestovné, SMS lístok nebol potvrdený oprávneným mobilným operátorom spätnou textovou správou o zakúpenom cestovnom lístku pred nástupom do vozidla, skončila platnosť cestovného lístka).
 2. Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má platný časový cestovný lístok na meno s  30 dňovým alebo dlhším časom platnosti alebo ak cestujúci nemá preukaz na zľavu z cestovného a vyhlási, že ho už vlastní a vie ho dodatočne preukázať, môže tak urobiť za poplatok1,00 € do 4 pracovných dní od  zistenia prepravnou kontrolou. Lehota pre dodatočné preukázanie na prepravnej kontrole DPMK, a.s. Rooseveltova č. 3 začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po zistení skutku prepravnou kontrolou. V prípade dodatočného nepreukázania sa alebo súčasného nezaplatenia poplatku pri dodatočnom preukázaní sa v stanovenej lehote, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.
 3. Ak sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať osobitnou BČK, môže tak urobiť za poplatok 1,00 € do 4 pracovných dní od zistenia prepravnou kontrolou. Lehota pre dodatočné preukázanie na prepravnej kontrole DPMK, a.s. Rooseveltova č. 3  začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po zistení skutku prepravnou kontrolou. V prípade dodatočného nepreukázania osobitnej BČK v stanovenom termíne, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.
 4. Cestujúci, ktorý nemá označený cestovný lístok za batožinu alebo bicykel, zaplatí poplatok 5,00 €.
 5. Ak úhrada za cestovanie bez platného dokladu nie je splatená v lehote do 4 pracovných dní od zistenia prepravnou kontrolou, cestujúcemu bude navyše účtovaný poplatok, ktorý zahŕňa poštovné a ostatné náklady spojené so zaslaním výzvy.

 

Občania nad 68 rokov, ktorým vznikol nárok na bezplatnú prepravu do nadobudnutia účinnosti tejto tarify majú naďalej zachovaný nárok na bezplatnú prepravu. Na povinnosť obstarania osobitnej BČK pre držiteľov preukazu TŽP a ŤZP-S sa zavádza prechodné obdobie do 31.12.2019, počas ktorého platia podmienky cestovania pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S aj podľa pôvodnej tarify DPMK, a.s. 

Tarifa tvorí prílohu Prepravného poriadku DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu a je v súlade s Cenovým výmerom č. 1/2019 a jeho Dodatku č. 1/2019.

 

 

Tarifa je platná a účinná od 1.9.2019.


31.8.2019
-imhd.sk-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.