Pokuty (od 1.5.2014)

Prepravná kontrola

Aké sú právomoci prepravných kontrolórov?

Kontrolór (revízor) je oprávnený dávať cestujúcim pokyny a príkazy k zaisteniu bezpečnosti a plynulosti dopravy. Má právo vylúčiť cestujúceho z prepravy, pokiaľ nedodržuje tarifné a prepravné podmienky, (napr. silne znečisteného a zapáchajúceho bez zisťovania totožnosti). Je oprávnený ukladať cestujúcemu, ktorý nemá platný cestovný doklad alebo inak porušil prepravné podmienky zaplatenie cestovného a úhrady k cestovnému v stanovenej výške. Pokiaľ cestujúci nezaplatí požadovanú sumu na mieste kontroly, je oprávnený vyžadovať osobné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, uvedené v osobnom doklade cestujúceho vydaným príslušným správnym orgánom, (t.j. občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz, BČK vydaná DPMK, a.s.)). Za účelom zistenia totožnosti môže v prípade nutnosti oprávnený pracovník požiadať o pomoc políciu.

Ako prebieha?

Kontrolór (revízor) po odchode vozidla MHD zo zastávky priloží svoju kartu k označovaču, čím zablokuje všetky označovače vo vozidle a akustický informačný systém vozidla zahlási: "Prepravná kontrola. Prosím, pripravte si cestovné lístky." (Označovače ostávajú zablokované až do príchodu vozidla do najbližšej zastávky.) Kontrolór pri prepravnej kontrole by sa mal preukázať sa pri kontrole odznakom (s označením Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť – prepravná kontrola) a na vyžiadanie cestujúceho aj služobným preukazom. Ak pri prepravnej kontrole zistí, že cestujúci nemá pri sebe správne označaný alebo neplatný cestovný lístok, o zaplatení úhrady alebo odobratí neplatného časového cestovného lístka vydá potvrdenie (pokutový blok, potvrdenie o odobratí cestovného dokladu), kde sú uvedené informácie pre cestujúceho o ďalšom postupe.

Povinnosti cestujúceho

Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky pre prepravu stanovené zákonmi, prepravným poriadkom a tarifou DPMK. Musí dbať na pokyny a príkazy dopravcu smerujúce k zaisteniu bezpečnosti a plynulosti dopravy a taktiež na výzvu poverenej osoby (revízor, vodič) sa kedykoľvek preukázať platným cestovným dokladom. V prípade, že tak neurobí, je povinný zaplatiť cestovné a úhradu v stanovenej výške alebo sa preukázať osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného.

A preto je v záujme cestujúceho dodržiavať prepravné a tarifné podmienky a byť nápomocný kontrolným pracovníkom, ktorí bojujú proti neplatičom a chránia tak aj peňaženky poctivých cestujúcich. Oboznámiť sa podrobne s predpismi, prepravnými podmienkami, ktoré upravujú MHD u v Košiciach - prepravný poriadok, tarifa DPMK, a. s., príslušné zákony.


Sankcie a úhrady

Pre stanovenie výšky úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka je cena základného cestovného papierového lístka na 30 minút zakúpeného v predpredaji - 0,60 €.

 • Cestujúci, ktorý cestuje bez platného cestovného lístka, zaplatí stanovené základné cestovné plus úhradu vo výške 100-násobku stanoveného základného cestovného, teda 60,60 €.
  • Za cestujúceho bez platného cestovného lístka sa považuje aj cestujúci, ktorý nesplnil podmienky pre použitie časového, jednorazového alebo zľavneného cestovného lístka (napr. nemal vyznačenú platnosť cestovného lístka, predpísaným spôsobom nedokázal pri kontrole preukázať nárok na bezplatné alebo zľavnené cestovné, použil iný cestovný lístok než je určené cestovné tarifou).
  • Úhradu priamo revízorovi môže cestujúci využiť iba v tom prípade, ak hodnotu úhrady uhradí stanovenou finančnou hotovosťou v eurách bez potreby výdavku z nej.
 • Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má platný časový cestovný lístok na meno s 30-dňovým alebo dlhším časom platnosti alebo ak cestujúci nemá preukaz na zľavu z cestovného a vyhlási, že ho už vlastní a vie ho dodatočne preukázať, môže tak urobiť za poplatok 10-násobku stanoveného základného cestovného (6 €) do 4 pracovných dní od zistenia, na pracovisku prepravnej kontroly DPMK, a. s., Rooseveltova 3, Košice.
  • V prípade dodatočného nepreukázania sa alebo súčasného nezaplatenia poplatku pri dodatočnom preukázaní sa, bude od cestujúceho vymáhaná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné, teda 60,60 €.
 • Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má vydanú osobitnú BČK, ale nemôže sa ňou preukázať pri kontrole, môže tak urobiť bezplatne do 4 pracovných dní od zistenia, na pracovisku prepravnej kontroly DPMK, a. s., Rooseveltova 3, Košice.
  • V prípade dodatočného nepreukázania sa v stanovenom termíne, bude od cestujúceho vymáhaná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné, teda 60,60 €.
 • Cestujúci, ktorý nemá označený cestovný lístok za batožinu alebo živé zviera, zaplatí poplatok 10-násobok stanoveného základného cestovného, teda 6 €.

1.1.2013
-imhd.sk-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.