Pokuty (od 1.9.2019)


Prepravná kontrola

Aké sú právomoci prepravných kontrolórov?

Kontrolór (revízor) je oprávnený dávať cestujúcim pokyny a príkazy k zaisteniu bezpečnosti a plynulosti dopravy. Má právo vylúčiť cestujúceho z prepravy, pokiaľ nedodržuje tarifné a prepravné podmienky, (napr. silne znečisteného a zapáchajúceho bez zisťovania totožnosti). Je oprávnený ukladať cestujúcemu, ktorý nemá platný cestovný doklad alebo inak porušil prepravné podmienky zaplatenie cestovného a úhrady k cestovnému v stanovenej výške. Pokiaľ cestujúci nezaplatí požadovanú sumu na mieste kontroly, je oprávnený vyžadovať osobné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, uvedené v osobnom doklade cestujúceho vydaným príslušným správnym orgánom, (t.j. občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz, BČK vydaná DPMK, a.s.)). Za účelom zistenia totožnosti môže v prípade nutnosti oprávnený pracovník požiadať o pomoc políciu.

Ako prebieha?

Kontrolór (revízor) po odchode vozidla MHD zo zastávky priloží svoju kartu k označovaču, čím zablokuje všetky označovače vo vozidle a akustický informačný systém vozidla zahlási: "Prepravná kontrola. Prosím, pripravte si cestovné lístky." (Označovače ostávajú zablokované až do príchodu vozidla do najbližšej zastávky.) Kontrolór pri prepravnej kontrole by sa mal preukázať sa pri kontrole odznakom (s označením Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť – prepravná kontrola) a na vyžiadanie cestujúceho aj služobným preukazom. Ak pri prepravnej kontrole zistí, že cestujúci nemá pri sebe správne označaný alebo neplatný cestovný lístok, o zaplatení úhrady alebo odobratí neplatného časového cestovného lístka vydá potvrdenie (pokutový blok, potvrdenie o odobratí cestovného dokladu), kde sú uvedené informácie pre cestujúceho o ďalšom postupe.

Povinnosti cestujúceho

Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky pre prepravu stanovené zákonmi, prepravným poriadkom a tarifou DPMK. Musí dbať na pokyny a príkazy dopravcu smerujúce k zaisteniu bezpečnosti a plynulosti dopravy a taktiež na výzvu poverenej osoby (revízor, vodič) sa kedykoľvek preukázať platným cestovným dokladom. V prípade, že tak neurobí, je povinný zaplatiť cestovné a úhradu v stanovenej výške alebo sa preukázať osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného.

A preto je v záujme cestujúceho dodržiavať prepravné a tarifné podmienky a byť nápomocný kontrolným pracovníkom, ktorí bojujú proti neplatičom a chránia tak aj peňaženky poctivých cestujúcich. Oboznámiť sa podrobne s predpismi, prepravnými podmienkami, ktoré upravujú MHD u v Košiciach - prepravný poriadok, tarifa DPMK, a. s., príslušné zákony.


Sankcie a úhrady

Výška sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka je stanovená vo výške 60,00 €.

Pri dobrovoľnej úhrade do 4 pracovných  dní je znížená na sumu 50,00 € a pri úhrade priamo vo vozidle na sumu 40,00 €.

  1. Cestujúci, ktorý cestuje bez platného cestovného lístka, zaplatí podľa zákonov NR SR               č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach stanovené základné cestovné plus sankčnú úhradu do výšky sto násobku stanoveného základného cestovného vo výške stanovenej dopravcom. Cestovné plus sankčnú úhradu priamo revízorovi môže cestujúci využiť iba v tom prípade, ak jej hodnotu uhradí stanovenou finančnou hotovosťou bez potreby výdavku z nej. Za cestujúceho bez platného cestovného lístka sa považuje aj cestujúci, ktorý nesplnil podmienky pre použitie časového alebo zľavneného cestovného lístka (napr. nemal vyznačenú platnosť cestovného lístka, predpísaným spôsobom nedokázal pri kontrole preukázať nárok na bezplatné alebo zľavnené cestovné, SMS lístok nebol potvrdený oprávneným mobilným operátorom spätnou textovou správou o zakúpenom cestovnom lístku pred nástupom do vozidla, skončila platnosť cestovného lístka).
  2. Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má platný časový cestovný lístok na meno s  30 dňovým alebo dlhším časom platnosti alebo ak cestujúci nemá preukaz na zľavu z cestovného a vyhlási, že ho už vlastní a vie ho dodatočne preukázať, môže tak urobiť za poplatok 1,00 € do 4 pracovných dní od  zistenia prepravnou kontrolou. Lehota pre dodatočné preukázanie na prepravnej kontrole DPMK, a.s. Rooseveltova č. 3 začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po zistení skutku prepravnou kontrolou. V prípade dodatočného nepreukázania sa alebo súčasného nezaplatenia poplatku pri dodatočnom preukázaní sa v stanovenej lehote, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.
  3. Ak sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať osobitnou BČK, môže tak urobiť za poplatok 1,00 € do 4 pracovných dní od zistenia prepravnou kontrolou. Lehota pre dodatočné preukázanie na prepravnej kontrole DPMK, a.s. Rooseveltova č. 3  začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po zistení skutku prepravnou kontrolou. V prípade dodatočného nepreukázania osobitnej BČK v stanovenom termíne, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.
  4. Cestujúci, ktorý nemá označený cestovný lístok za batožinu alebo bicykel, zaplatí poplatok 5,00 €.
  5. Ak úhrada za cestovanie bez platného dokladu nie je splatená v lehote do 4 pracovných dní od zistenia prepravnou kontrolou, cestujúcemu bude navyše účtovaný poplatok, ktorý zahŕňa poštovné a ostatné náklady spojené so zaslaním výzvy.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: N/A #4:
Stalo sa to PRED 1.9. takže je to v poriadku - (oprava k môjmu komentáru)
Reakcia na: Isidor #3:
Ospravedlňujem sa, že som bola nepríjemná.😐 Stalo sa to po 1.9. takže je to v poriadku.💗
Reakcia na: N/A #1:
V prvom rade - toto NIE JE STRÁNKA DPMK a NEPÍŠETE ZAMESTNANCOM DPMK.

A potom - kedy presne prebehla tá kontrola revízorom? Znížené pokuty platia až od 1.9.2019. Ak to bolo po tomto dátume, odporúčam podať reklamáciu písomne na DPMK.
Reakcia na: N/A #1:
Táto informácia tu nebola aktualizovaná,no relevantné informácie nájdete vždy na stránke dopravcu, v tomto prípade sa o pokutách zmieňujú tu https://www.dpmk.sk/prepravne-podmienky/prepravna-kontrola
V lete mi vypršala platnosť BČK. Nevšimla som si to. Prišiel revízor, sumu som uhradila hneď na mieste - €60.
Podľa vyššie uvedeného článku som mala zaplatiť €40.
Bol to mladý chalan, bola s ním aj žena v stredných rokoch, tieť revízorka.
Prečo odo mňa žiadali €60??! Neviete si zaškoliť zamestnancov...alebo si robia čo chcú?
Ak Vám pošlem svoje údaje, vrátite mi mojich €20?
Lenka