Cestujúcim vadí fajčenie na zastávkach, polícia nemôže konať
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.
Fajčenie na zastávkach znepríjemňuje život nielen nefajčiarom, ale aj niektorým fajčiarom. V ankete na imhd.sk až 85% respondentov uviedlo, že ich obťažuje fajčenie na zastávkach MHD. Ak fajčiara slušne upozorníte, aby neporušoval zákon o ochrane nefajčiarov, často sa stretnete s podráždenou reakciou. Fajčenie je pritom zakázané nielen vo vozidlách pravidelnej dopravy, ale aj v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej, pravidelnej osobnej dopravy, na krytých nástupištiach a na otvorených nástupištiach vo vzdialenosti 4 metre od vymedzenej plochy nástupíšť. Zisťovali sme preto, ako je to s kontrolou na zastávkach.

Podľa vyjadrenia Policajného zboru SR „nepatrí kontrola zákazu fajčenia a evidovanie porušovania zákazu fajčenia a s tým spojených povinností do kompetencie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru. (...) V prípade, že príslušník Policajného zboru zistí páchanie alebo spáchanie priestupku uvedeného v zákone o ochrane nefajčiarov vykoná príslušné úkony na jeho zdokumentovanie a priestupok podľa ustanovenia § 56 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov oznámi príslušnému správnemu orgánu.“

Peter Pleva z Mestskej polície uvádza: „Zákodárca síce v § 7 ods. 1 písm. a vymedzil zákaz fajčenia aj v týchto priestoroch a ten kto tento zákaz nerešpektuje, dopúšťa sa priestupku. Avšak v § 9 a 11 je jasne uvedené, ktoré orgány tieto priestupky kontrolujú a prejednávajú. Policajti mestských a obecných polícií v zákone nie sú spomínaní. Napriek tomu v hlavnom meste existujú a platia všeobecne záväzné nariadenia o čistote a poriadku. Kto znečisťuje verejné priestranstvo napríklad aj tým, že zahodí napríklad cigaretový nedopalok a to nielen na zastávkach MHD, dopúšťa sa priestupku a za tento môže byť z našej strany priestupca riešený uložením blokovej pokuty do výšky 500 Sk. Týždenne naše hliadky riešia do 200 priestupkov tohto druhu – nie však len na spomínaných zastávkach MHD.“

Dopĺňame, že podľa § 9 zákona o ochrane nefajčiarov smú kontrolu vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, orgány na ochranu zdravia, obec, prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej dopravy a orgány inšpekcie práce. V Bratislave však túto kontrolu nevykonáva nikto. Za priestupok je možné uložiť pokutu do 5000 Sk, zákon o ochrane nefajčiarov je však bezzubý, nakoľko neumožňuje jeho efektívne vymáhanie.

10.9.2007
-d3k0-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.