Modernizáciu Vajnorskej radiály sa nepodarilo naprojektovať ani za 10 rokov

Prehľad aktuálneho stavu prípravy modernizácií električkových tratí na Vajnorskej a Ružinovskej radiále.

V októbri 2014 začalo mesto Bratislava pripravovať veľké modernizácie troch električkových radiál, Karlovesko-dúbravskej, Ružinovskej a Vajnorskej. So zhotoviteľmi projektových dokumentácií (Dopravoprojekt a Reming Consult) boli podpísané zmluvy o dielo, pričom stavebné povolenia pre jednotlivé modernizácie mali byť získané do decembra 2015, aby bolo možné projektové dokumentácie preplatiť z eurofondov v rámci Operačného programu Doprava. Ani v jednom prípade sa termín dodržať nepodarilo, preto boli zmluvy pre projektovanie Vajnorskej a Ružinovskej radiály v roku 2016 ukončené po čiastočnom spracovaní dokumentácií pre územné rozhodnutie (pre Vajnorskú radiálu bola DÚR rozpracovaná na 70 %, pre Ružinovskú na 75 %) a mesto eurofondový príspevok vrátilo. V prípade Karlovesko-dúbravskej radiály bol termín predĺžený a právoplatné stavebné povolenie sa podarilo získať až v roku 2017 a samotná modernizácia prebehla v rokoch 2019 až 2021, pričom zmodernizovaná električková trať ešte nebola skolaudovaná a je prevádzkovaná stále na základe časovo obmedzeného povolenia na predčasné užívanie stavby.

Pre Vajnorskú a Ružinovskú radiálu začalo hlavné mesto v roku 2018 obstarávať zhotoviteľov na dopracovanie projektových dokumentácií. V oboch prípadoch sa víťazom stala opäť spoločnosť Dopravoprojekt, ktorá na týchto projektoch pracovala aj v rokoch 2014 a 2015. Financovanie projektových prác mesto zabezpečilo prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Počas následného projektovania magistrát hlavného mesta do oboch projektov dopĺňal dodatočné požiadavky, čo spôsobilo predĺženie prác a ich neukončenie v predpokladaných termínoch.

Ružinovská radiála

Najďalej sa dostalo projektovanie modernizácie Ružinovskej radiály, kde v marci 2023 mesto získalo územné rozhodnutie pre stavbu a v súčasnosti prebiehajú prvé stavebné a vodoprávne konania s cieľom získania právoplatných stavebných povolení pre jednotlivé objekty stavby. Hoci sa projekt nepodarilo dokončiť do konca roka 2023 získaním právoplatných stavebných povolení, mesto o eurofondový príspevok vo výške 729 458 € nepríde, keďže zmluva o poskytnutí NFP bola predĺžená do konca júla 2024. Do tohto termínu musí byť projekt ukončený. Zároveň mesto zabezpečuje vysporiadavanie pozemkov pre túto stavbu. V priebehu tohto roka sa očakáva vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa tejto modernizácie.

Električková trať bude v tomto projekte zmodernizovaná na Špitálskej a Krížnej ulici v úseku od Ul. 29. augusta po Legionársku a na Ružinovskej ulici od ul. Líčšie nivy po Čmelíkovu ul. Na Krížnej ulici príde aj k väčšej úprave uličného priestoru. V rámci projektu by malo prísť aj k vyriešeniu zaplavovania električkovej trate a cesty pod mostom na Bajkalskej ulici v prípade prívalových zrážok. Vybudovaná tu bude nová čerpacia stanica s dvoma akumulačnými nádržami na zrážkovú vodu.

Vajnorská radiála

V prípade modernizácie Vajnorskej radiály sa všetky stupne projektovej dokumentácie nepodarí dokončiť ani na druhý pokus. Mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom v apríli 2020 s predpokladaným termínom dokončenia do jari 2022, ktorý bol neskôr predĺžený do leta 2023. V rokoch 2021 a 2022 ale magistrát mesta do projektu dopĺňal ďalšie požiadavky nad rámec pôvodného projektu, ako napr. predĺženie úseku s komplexnou rekonštrukciu Vajnorskej ulice od fasády k fasáde, či vybudovanie obratiska autobusov na Zlatých pieskoch. Problémom sa ukázala byť aj pôvodne navrhovaná jednokoľajná prevádzka električiek počas modernizácie, čo si vyžiadalo nový návrh dočasnej preložky električkovej trate. Uvedené požiadavky spôsobili výrazné predĺženie projektových prác ako aj nárast ceny diela (z 948-tisíc na 1,5 mil. €) a iba dokumentácia pre územné rozhodnutie bola dokončená až v závere roka 2022. Následne hlavné mesto v polovici roka 2023 vydalo nesúhlasné stanovisko k tejto dokumentácii, podľa ktorého zámer nezohľadnil viaceré požiadavky z hľadiska verejného dopravného vybavenia, cyklodopravy a hromadnej dopravy a nebol skoordinovaný s dopravnými stavbami, ktoré už majú vydané právoplatné stavebné povolenie, resp. územné rozhodnutie, a ani s plánovaným dopravným projektom hlavných mestských komunikácií. V stanovisku boli zároveň určené ďalšie požiadavky, ktoré musí projektant splniť, aby dostal súhlasné stanovisko od magistrátu. V tom čase už bolo zrejmé, že do konca roka 2023 sa nepodarí získať právoplatné územné rozhodnutie ani stavebné povolenia, preto magistrát ukončil zmluvu o poskytnutí eurofondového príspevku a začal so zhotoviteľom rokovať o predčasnom ukončení zmluvy o dielo, pričom už v decembri 2022 magistrát zhotoviteľa informoval, aby nepokračoval v prácach na dokumentácii pre stavebné povolenie.

V priebehu projektovania modernizácie sa stav časti Vajnorskej radiály natoľko zhoršil, že mohlo prísť k zastaveniu premávky električiek, čím by sa znemožnila aj prevádzka električkovej vozovne Jurajov dvor, preto bratislavský dopravný podnik v rokoch 2022 - 2023 pripravil vlastný eurofondový projekt na opravu trate v úseku od Tomášikovej po Zlaté piesky, aby neprišlo k ohrozeniu premávky električiek v celom meste počas modernizácie vozovne Krasňany, kedy je celá električková prevádzka sústredená vo vozovni Jurajov dvor. Keďže v tomto prípade nešlo o modernizáciu trate, ale iba o jej opravu, nebolo potrebné získavať územné rozhodnutie ani stavebné povolenie. S prácami v hodnote 20,1 mil. € sa začalo počas jesene 2023 a v súčasnosti je rekonštrukcia spomínaného úseku Vajnorskej radiály pred dokončením. Cestujúcim tento projekt prinesie najmä vyšší štandard na električkových zastávkach (nové prístrešky a nástupištia, lístkové automaty, elektronické tabule) a kľudnejšiu jazdu električiek. Zvýšenie spoľahlivosti prevádzky električiek zabezpečením kolíznych miest s cestnou premávkou sa nerealizuje, rovnako ani zlepšenie prestupného uzla na Zlatých pieskoch. Keďže po oprave nebude možné počas doby udržateľnosti projektu do tohoto úseku zasahovať, podľa magistrátu je nehospodárne pokračovať v projektovej príprave na jeho ďalšiu modernizáciu.

Zo spomenutých dôvodov budú poslanci mesta na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva schvaľovať dohodu o ukončení zmluvy na projektovanie modernizácie Vajnorskej radiály, ktorú mesto dosiahlo po rokovaniach so zhotoviteľom. Podľa tejto dohody mesto zaplatí zhotoviteľovi okrem už vyfakturovaných vykonaných prác na DÚR ešte dokončovacie a naviac práce v hodnote 41 776 € a aj ušlý zisk vo výške 83 875 €, spolu tak zhotoviteľ dostane 510 463 €. V prípade, ak by mesto pokračovalo v projekte podľa platnej zmluvy, muselo by ešte ďalšie náklady vo výške viac ako 1,1 mil. € po strate eurofondového príspevku uhradiť z vlastných zdrojov, s čím rozpočet mesta nepočítal. Zhotoviteľ zároveň dokončí projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie so zapracovaním požiadaviek zo spomenutého nesúhlasného stanoviska magistrátu a prípadných pripomienok dotknutých orgánov a zabezpečí pre mesto získanie právoplatného územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby.

Doplnené: Dňa 21. mája 2024 hlavné mesto zverejnilo súhlasné stanovisko pre DÚR.

Aktuálne sa teda dokončuje rekonštrukcia Vajnorskej radiály v úseku od Tomášikovej po Zlaté piesky. Na túto opravu bude nadväzovať rekonštrukcia odbočky k ŽST Nové Mesto, obstarávanie jej zhotoviteľa zatiaľ nebolo vyhlásené. Osud úseku medzi Trnavským mýtom a Kuchajdou je zatiaľ otázny. Mesto bude musieť najskôr znovu obstarať zhotoviteľa, ktorý vypracuje dokumentáciu pre stavebné povolenie. Medzičasom mesto v roku 2021 zrekonštruovalo časť uličného priestoru na Vajnorskej ulici medzi ulicami Odbojárov a Bajkalská a v minulom roku začala na tejto ulici veľká prestavba kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu od Trnavského mýta po Kutuzovovu ulicu v réžii BVS. Modernizácia električkovej trate by mohla podľa najnovšej zbierky záväzkov prebehnúť do roku 2030.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: richardhudec #33:
Za Valla sa veľa pohlo určite, sú veci čo sa dajú chváliť, ale dôležité infraštruktúrne záležitosti sú na bode mrazu, alebo sa pri ich plnení vo veľkom zlyháva. Vallo tu básní o Plató... Ale to že už 2 roky sa vie, že Most SNP je v katastrálnom stave a nutne potrebuje opravu, o tom nejak sa mlčí... a takto sa dá nájsť XY príkladov
Reakcia na: lupask #17:
Ja nepovažujem za komédiu to, že mesto je v dvojúlohe. Za komédiu považujem, že mesto ako investor predloží projekt a potom ho ako vydávateľ stanoviska potopí. Ak mali k projektu pripomienky, prečo ho "predkladali" a robili k tomu literárne cvičenia so stanoviskom?
Reakcia na: lostrail #32:
Keď kráčam po uliciach, takmer na každej v správe mesta sa dá pozorovať množstvo menších aj väčších zlepšení, ktoré sa do 2018 zdali absolútne nemožné.

Napríklad z Račianskeho mýta či sa pozriem na Račiansku, vidím zrekonštruovanú električkovú zastávku, pozriem na Šancovú, tam vidím nové osvetlenie, pozriem na Mýtnu, tam v diaľke vidím zrekonštruovaný úsek medzi rozhlasom a NBS, pozriem na Radlinského, zmizli odtiaľ autá z chodníkov, pribudli stĺpiky, polka ulice je spravená nanovo a pekne, pozriem na Legionársku, vidím prázdny chodník, displeje na zastávkach, nový parčík pri internáte. Jednoducho kde sa v meste hýbem, dokážem hocikomu na hociktorej ulici vymenovať niekoľko vecí, ktoré do 2018 sa zdali nemožné a teraz sú lepšie.

Keď sa niekde ani žiadna investičná aktivita neurobila, tak minimálne viem konštatovať, že sú tu vyčistené kanalizačné vpusty (do 2018 to bol proces na 20 podnetov a minimálne 3 roky sťažností aby to vyčistilo mesto), alebo sú upratanejšie ulice od áut, lebo aj mestská polícia funguje stále ďaleko od ideálu, ale x krát lepšie ako do 2018, prípadne už len taká drobnosť, že cesta je pravidelne zametaná, alebo prerastajúca tráva do chodníka bola vyčistená až po takú drobnosť, že je vyššia frekvencia kosenia.

Nikto nie je dokonalý, ani Bročka, aj si to sám prizná, a to teda ja na mesto brblem veľmi hojne, ale Vallo je 10x lepší ako ktokoľvek iný koho sme tu kedy mali.
Reakcia na: Viko #18:
Asi sa vyskytujeme v rozdielnych castiach mesta. Cez Hurbanovo namestie raz za cas prechadzam v elektricke, ale nezdalo sa mi nejako velmi zanedbane. Pri Redute mam nervy na to, ako sa minuly rok robilo. Opravili vyhybky. No, opravili... kratko po odovzdani do pouzivania som tam videl vodicov elektriciek sermovat s palicou, takze neviem, ci to urobili dobre. Ale nechat tu obrovsku dieru na trati v priestore zastavky, ci nerobit nic s tym, ako sa na NLS zacalo na vandraka parkovat, to je fakt bieda.
Na druhej strane, je vela miest, kde to vyzera vyrazne lepsie, ako napr. 29. augusta, v Karlovke po modernizacii trate a naslednom preasfaltovani Karloveskej, aj s pokracovanim cez Krcace po Zaluhy (OK, nie je cele Vallova zasluha), v ulickach Stareho mesta (najma tam, kde sa aj parkuje, co tiez beriem, ze asi najviac zasluh ma na tom starosta MC Stare mesto), dalej spomeniem napr. park Racianske myto (aj s "jazierkom"), skatepark v Karlovke pri Shellke (sam ho nevyuzivam, ale ta plocha, co tam lezala uhorom teda lepsia nebola), Vajnorska medzi Trnavskym mytom a Bajkalskou (uz len tu nestastnu trat doriesit), aj fontanu som bol vyskusat, a pod.
Pacia sa mi aj viacere zelene ostrovceky, kde predtym neboli, ako napr. na Florianskom namesti, ci viacerych krizovatkach, rovnako ma tesi, ze sa po dlhej dobe podarilo odstranit dlhorocneho strasiaka v podobe spojky medzi Florianskym a Americkym namestim. Radost mam aj zo svojpomocnej rekonstrukcie trate na Vajnorskej za Zatisim. Tam ani netreba nic luxusne, len aby to fungovalo a clovek sa pri cakani na zastavke necitil ako v Bosne dva roky po vojne.
Priestor pred hlst ani nepresiel nicim zasadnym, len ho predlazdili, zdvihli priechod a ako velmi mu to pomohlo. Aj tych somrakov sa tam zdrziava menej. Druha vec je, ze ked odprevadzam kamarata na nocny vlak, uz sa tam neda kupit "kapurkova" plechovka piva (asi je to taka Sofiina volba - nechces somrakov, nebudes mat pivo).
Aj ked to nie je Vallova robota, vela priestorov sa zlepsilo vdaka inym subjektom (sukromnici, mestske casti, BSK a podobne), ako napr. ulica Mlynske nivy, Harmincova, cast Agatovej (akurat tam prebieha vymena AB krytu), ul. Pri krizi, Dubravcicka, Pribinova, davnejsie prejazd Mlynskou dolinou, ale aj ulica Stare Grunty, pricom dufam, ze tu uz su na spadnutie chodniky a VO.

Vazne, ked sa obcas divam na stare fotky na imhd, hlavne teraz, ked je v kategorii Update predvolena moznost "vzostupneho" zobrazenia a prve su fotky z roku 2001, ta porovnavacia uroven tam je. Ked tu clovek zije dlhe roky, tak si tie postupne zmeny nevsima, rychlo si zvykne na nove a zda sa mu, ze sa tu nic neurobilo, ale potom si pozrie tie zabery a nestaci sa divit.
Reakcia na: Viko #24:
Kedy to bolo? Lebo ja ako Petržalčan som do nejakého roku 2016 nevnímal nejaké výrazné spilovanie lámp. Aj sa aj spílila, tak osadili novú.

REAKCIA NA: DEZERTER #27: V tomto mesto kompletne zlyháva. Vytvorilo si nejaký manuál, ako ma vyzerať všetko od dlažobnej kocky až po zložité stavby, ale nedodržiava to. Chválili sa rekonštrukciou, ale len spília starú hlavicu a osadia novú LED hlavicu. Pritom stĺp koľkokrát vyzerá na odpis. Neviem, čo je na tom pravdy, ale narazil som na článok, kde sa spomínalo, že mesto si nechalo spraviť audit na všetky lampy a výsledok auditu bol, že polovica svetiel je v nevyhovujúcom stave a mala by sa nechať rovno spíliť, kým to niekomu nepadne na hlavu. Pochopím, ak by napríklad každá mestská časť mala vlastný jednotný dizajn lámp, pochopím, ak celá Bratislava má len 1 dizajn okrem historického centra. Ale nie, nedávno som videl ako osadili 3 nové lampy namiesto starých v rozpätí cca 6 mesiacov, každá lampa iný dizajn. Oni nevedia dodržať jednotný dizajn stĺpov ani na tej novej električke. Kapitolou samou o sebe je, keď sa mesto pochválilo, že osadilo nové svetlá pri Inchebe a na pár miestach pri Chorvátskom ramene atď. od 2021, či tam sa mi to zdá, a oni tam dali snáď 7000K LEDky do toho? V 2021, keď už sa dávno vedelo o škodlivosti takého svetla?
Reakcia na: Vladimír #19:
tiez si to myslim. i ked to asi nie je uplne galakticky rozdiel.
jedna vec co malokto vnima je ako sa vytratila velka vacsina vonkajsej reklamy ktora naozaj bola nahadzana cez cele mesto krizom krazom a velmi rychlo si na to vsetci zvykli.
Reakcia na: Viko #26:
Platný územný plán je z roku 2007. Tých takmer 20 aktualizácií sú lokálne "drobnosti" prelobované zvyčajne developerom.
Reakcia na: Dezerter #27:
Pri tom veku stožiarov sa ani nečudujem. Inak tá najnovšia verzia LED s teplým svetlom v pohode osvetlí nielen cestu no vďaka osadeniu na stĺp aj chodník za ním. jedine je rôzna výška osadenia. Záleží od veku a modelu stĺpa. No to bolo aj pred tým.
Reakcia na: bobitwo #22:
To verejné osvetlenie je samo o sebe tragédia. Po novom sa menia nové LED za ešte novšie. Nehovoriac, že každé svietidlo je osadené odlišne, absolútne mimo manuál VO od MIBu. Na mieste výložníka sa osádza priamo na stĺp, ktorý je dokonale osvetlený ale cesta nie. Niektoré stožiare sa natrú, niektoré nie. Jednoducho žiadna koncepcia.
Mesto stálne nemá územný plán. To je základ čohokoľvek. Rozpadá sa infraštruktúra, ktorú síce nie je vidieť, ale bez ktorej to nepôjde. Pekné zastávky, kvety, kde tu minipark a pár vozidiel pre DPB je fajn, ale je to v zásade len Potemkinova dedina.
Reakcia na: bobitwo #22:
Ešte za platnosti zmluvy so Siemensom sa v Petržalke bez náhrady spiľovali hlava-nehlava stĺpy, ktorým odhnila päta. Už vtedy nesvietili celé úseky, ba dokonca niektoré vetvy zostali od socíku neprerobené a od 90. rokov rozkradnuté, lebo Siemens sa tváril, že ich nedostal do správy.
Reakcia na: bobitwo #22:
Most na Žabí Majer už opravili? Či je stále riadený semaforom. K osvetleniu. Po vypršaní zmluvy zo Siemens robil čisto , len to čo si mesto objednalo. Na 99% iba výmena žiariviek. Odhrdzavené či spadnuté stĺpy sa iba zaslepili bez výmeny. Každý rok sa zmluva obnovovala.
Reakcia na: Viko #18:
Neschopný Siemens? Zmluva so Siemensom končila v 2016 ak si pamätám dobre, ďalšie roky to boli len nutné opravy v minimálnom rozsahu, ktoré sa hradili na faktúru. Mesto v 2020 oznámilo, že správu nad verejným osvetlením preberie, prebralo ju až tento rok v 2024. O tom, že zmluva so Siemensom končí v 2016 sa vedelo 20 rokov (podpis zmluvy na 20 rokov). Určite teda nemá len Siemes maslo na hlave. Navyše mesto robí len to, že dá LED svetlo a to je koniec, koľkokrát v nevyhovujúcej farbe svetla. A áno mesto vyzerá lepšie, problém je ten, že základná infraštruktúra začína kolabovať (už cez 2 roky sa vie, že praská Most SNP, opravy v nedohľadne. Most vo Vrakuni pri kruháči havarijný stav, obmedzenie dopravy, pritom sa na to upozorňovalo už 2 roky dozadu, takto sa dá ísť ďalej.


#20 áno, aj tam sa to deje, ale v menšej miere.

Ja nechápem, že v samom centre mesta zastávka Centrum smer Petržalka nemá ani po rokoch dočasnosti prístrešok a aspoň dočasne dvihnutú komunikáciu pre jednoduchší výstup a nástup.. Určite sa to malo realizovať skôr ako parčík v strede križovatky Vazovova - Mýtna.
Reakcia na: bobitwo #14:
Toto sa bohužiaľ stáva aj v súkromnej sfére, zmeny zmien až kým netlačí čas. Výsledkom sú potom rôzne mačkopsy. A pre verejnosť za to môže projektant poprípade realizátor, hoci hrali len podľa nôt investora (súkromného či verejného).
Reakcia na: Viko #18:
Zaujímavé. Ja som sa v rámci debát s inými mimobratislavčanmi tiež v ostatnom čase viackrát stretol s pochvalným názorom, že Bratislava sa stráca dlhoročnú nálepku zanedbanosti, že modernizácia je viditeľná na každom kroku a vôbec, že mesto vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým (aspoň za ostatných zopár dekád).
Reakcia na: lostrail #16:
Súhlasím s tým, že zastávky prešli a prechádzajú veľkým pokrokom. Plusom podľa mňa je aj to, že po neschopnom Siemense sa konečne dáva dokopy aj verejné osvetlenie (hoci hrdzavé petržalské stĺpy, ktoré dostali LEDky v zime, sa doteraz náteru nedočkali).

Veta "Celkovo mesto na oko vyzera modernejsie a menej zanedbane" ma ale šokovala - začiatkom jari som tu mal návštevu a zostal som nepríjemne prekvapený, aká je všade špina a do akého hrozného stavu sa stihli dostať aj predtým udržiavané plochy, napr. Hurbanovo námestie alebo drobné kocky pri Redute.
Reakcia na: Martin Fundárek #5:
mozno by ste sa tak dobre nebavili, ked si uvedomite ze to je spackane z podstatne vyssej urovne, ze obce robia uradnicinu ktoru robil stat. je to len formalny nazov ze "mesto" ma dvojjedinu ulohu lenze to je tym ze je investor a aj posudzovatel toho zameru -tak isto ako posudzuje zamery sukromnych investorov.
Reakcia na: MatejBA #15:
Ja by som ich zopar videl, aj ked pravda je, ze sa asi treba pozriet na to, co je vlastne porovnavacia uroven.

Najskor disclaimer: tiez to uz treti raz nevidim na podporu Valla. Druhy raz dostal moj hlas najma preto, ze Kusy ako jediny konkurencieschopny protikandidat je vlastne slizak, akych sme tu mali desatrocia predtym. Myslim, ze do podrobnosti zachadzat nemusim.

Ak porovnavame Vallovu robotu s tym, co tu po revolucii bolo, tak to vobec nevyzera tak zle, pretoze ho doslova porovnavame s tym spominanym vrecom zemiakov. Jedinu aku-taku aktivitu v oblasti elektrickovych trati bolo vidno pri kombinacii Ftacnik+Schlosser. Hlavne teda projekt Petrzalskej elektricky (+zaciatok jej vystavby) a modernizacia trati v Dubravke a na hlavnu stanicu. Vsetky tieto tri veci mali pomerne vela nedostatkov, ci uz v projekte alebo pri realizacii. Napriklad pri takej modernizacii v Karlovke, ktora prisla neskor, bol sice projekt podstatne odvaznejsim, ale zato blbo navrhol protihlukove opatrenia, ci niektore krizovania, no a realizacia asi ani nepotrebuje komentar. Navyse poziadavka MC Karlova Ves na betonovy kryt medzi Rivierou a Botanickou zahradou je dodnes pre mna nieco ako osmy div sveta.
No ale Ftacnikova robota bola napr. v pripade modernizacii takpovediac minimalisticka. V Dubravke otvoreny zvrsok (na uzemi sidliska s bytovymi domami), stlpovy armagedon, slendrianska robota na zastavkach, nehovoriac o tom paradnom dizajne lacnych pristreskov (ako ked si niekto na zahrade polepi budu z polykarbonatu) doplnenych este luxusnejsim zabradlim. O putovej atrakcii v podobe husenkovej drahy medzi zastavkami Svantnerova a Zaluhy este len pisat budu (hlavne ten skok pred Svantnerkou je paradny). Trat na stanicu bola na tom o nieco lepsie, predsa len je tam PJD, no kryt, ci riesenie vyhybiek nijako neprekrocili tien tunajsich zvyklosti.
Zaroven sa Ftacnikovi da pripisat aj presmerovanie EU fondov povodne urcenych na TEN-T na nakup elektriciek a trolejbusov. Patrim k nazorovemu prudu, ze TEN-T v navrhovanej podobe bol megalomania na toto mesto a nieco dobre sa z toho vytazilo.

Okrem tohto je to neskutocna vata. Durkovsky zveladoval najma infrastrukturu pre IAD a zavadzal politicke spoje, Nesrovnala ani komentovat nejdem. Este pred nimi sa stihol naprojektovat a dat do vystavby prietah mestom. Tu a tam nejake rozsirenie a inak fajka zhasla.

Naopak, ak Valla porovnavame s tym, co by sme mohli mat, keby... , pripadne, co si napisai do toho ich slavneho planu Bratislava, tak je to naozaj malo. Asi najvyraznejsie zmeny su tam, kde bol doma aj predtym, t.j. projekty stacionarnych stavieb - ci uz fontana na namesti slobody, obnovy parkov a verejnych priestorov, vytvorenie dizajnmanualu (este keby ho oni sami vsade dodrziavali), dalej za zmienku stoja zrekonstruovane zastavky MHD, doplnenie elektronickych tabul, napr. aj tunajsie tabu - Racianske myto, ci priestor pred hlavnou stanicou, presli aspon nejakym zlepsenim. Dajme tomu este kratke useky uluci zrekonstruovanych od fasady k fasae, ale bez nejakej celkovej koncepcie, bez pokracovania dalej. Celkovo mesto na oko vyzera modernejsie a menej zanedbane. K tomu este doplnim obnovu vozidloveho parku MHD, ako napr. dalsie elektricky, ci lepsia volba dodavatela novych trolejbusov. Trojclankove trolejbusy su tiez odvaznym krokom, uvidime, ako dopadne odstranovanie porodnych bolesti. K tomu nezabudnime permanentne BUS pruhy na miestach, kde to predtym akosi zahadne neslo, a ze to pomohlo (beriem aj lokalne zmeny organizacie dopravy, ako napr. Patronka, ci Dostojevskeho rad). Neviem, ci mozem jemu pripisat na vrub rozsirenie Harmincovej. Viem, ze tam slo o aktivitu sukromnikov, ale komu ta cesta patri (ci mestu alebo BSK), neviem. No a samozrejme tak, ako aj napriklad IvoN, aj za Valla sa asfaltuje.
Dovolim si aj tu poukazat, ze oproti predchodcom je to pomaly vybuch zmien.
Ked vsak zabrusime do oblasti velkych infrastrukturnych projektov, tam je to cista PITA. Nevedia to robit, kvoli malichernostiam prepadaju obrovske sumy penazi a aj to malo, co urobia, ma furt nejake velmi zle "ale". Cyklopruhy na nabrezi su doslova a do pismena des. Viem si Valla predstavit ako cloveka, co ma magistrate sedi a stara sa o to, co vie robit, ale uz nie ako primatora. Da sa povedat, ze konecne aspon nejaka udrzba sa robi.