Na pripomienkovanie sa predkladajú aj projekty nových trolejbusových tratí

DPB predkladá zámery pre výstavbu a modernizáciu trolejbusových tratí na EIA posudzovanie.

Začiatkom tohto roka získal Dopravný podnik Bratislava eurofondový príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie pre nové trolejbusové trate a modernizáciu existujúcej trolejbusovej trate. Zároveň u vysúťažených dodávateľov objednal vypracovanie týchto projektov. V týchto dňoch sú postupne na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predkladané prvé projektové zámery.

Od konca júna boli v systéme EIA zverejnené nasledujúce zámery:

Pripomienkovanie jednotlivých zámerov je možné po zverejnení informácie o tejto možnosti na úradnej tabuli mesta Bratislava (TT Bulharská - Galvaniho do 2.8.2022).

Dopravný podnik zároveň začiatkom júla uzavrel dodatky k dvom zmluvám so zhotoviteľom projektových dokumentácií pre trať Autobusová stanica - Nové SND a pre modernizáciu trate Patrónka - Hlavná stanica, ktorými sa upravil harmonogram prác.

V prípade trolejbusovej trate Autobusová stanica - Nové SND sa podľa aktualizovaného harmonogramu posúva ukončenie projektových prác na leto 2023 a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby sa predpokladá od jesene 2023 do začiatku roka 2024.

Všetky stupne projektovej dokumentácie pre modernizáciu trate Patrónka - Hlavná stanica majú byť podľa nového harmonogramu ukončené na jeseň 2023 a s autorským dozorom počas realizácie prác sa počíta v termíne 2/2024 - 2/2025.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Ike #9:
Významný vplyv 😉

Skôr by ma zaujímalo, či tieto texty potom reálne aj niekto kompetentný číta (alebo opäť ani nie, pretože nie sú ľudia...)
Reakcia na: 3pa3ck3 #11:
Určite.
Keby mali vplyv, tak by EIA musela mať 10 000 strán.

EIA rieši vplyvy na ŽP počas výstavby a po realizácii.
Počas výstavby je to vždy negatívny vplyv.
Po realizácii sa hľadá pozitívny vplyv.

Preto všeobecne.
Reakcia na: 3pa3ck3 #11:
Trolejbusová trať na prietok Dunaja? Alebo na geologický vývoj? Jedine, že by umožňovala jazdu rýchlosťou 88 mph a trolejbusy vyrábal DeLorean. Ešte by to chcelo Martina McMuchu a dovtipneho doktora Hnedého, aby prišli na to, ako dobovými prostriedkami zastaviť Hercínske vrasnenie.
Reakcia na: N/A #5:
Určite takéto "drobnosti" nemajú vo výsledku určitý vplyv na životné prostredie?
Reakcia na: Ike #9:
Táto EIA ide podľa prílohy 8a, ktorá má štruktúru:

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
I.
Údaje o navrhovateľovi
1.
Názov (meno).
2.
Identifikačné číslo.
3.
Sídlo.
4.
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.
5.
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.
II.
Názov zmeny navrhovanej činnosti
III.
Údaje o zmene navrhovanej činnosti
1.
Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).
2.
Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).
3.
Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.
4.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
5.
Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.
6.
Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí.
IV.
Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických
V.
Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
VI.
Prílohy
1.
Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia
2.
Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe
3.
Výpis z katastra nehnuteľností
4.
Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti:
VII.
Dátum spracovania
VIII.
Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia
IX.
Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa
Poznámka: Ak nie je možné niektorú z príloh doložiť, je potrebné uviesť písomné odôvodnenie.
Reakcia na: N/A #7:
"Z hľadiska geomorfologických pomerov patrí vymedzené územie medzi základné typy erózno - denudačného reliéfu a to planačno-rázsochový reliéf. Základné morfoštruktúry (typy) predstavujú pozitívne morfoštruktúry: hraste a klinové hraste jadrových pohorí a základné morfoštruktúry predstavujú vrásovo-bloková fatransko-tatranská morfoštruktúra. Morfologicko–morfometrickým typom reliéfu je pahorkatina stredne členitá. Hlavným činiteľom, ktorý ovplyvňoval vývoj územia v minulosti, boli vodné toky v dotknutom území a to v súčinnosti s tektonickými procesmi (výzdvihom okolitých pohorí a poklesávaním
výplne kotliny)."

alebo

"Deluviálne sedimenty (prevažne hlinito-kamenité (podradne piesčito-kamenité) svahoviny a sutiny dhk) sú veku pleistocén – holocén. Ide o prevažne o erózno-gravitačné sutiny vzniknuté zvetrávaním podložných hornín a ich následným posúvaním v smere spádnice po svahu ronom, soliflukciou a gravitačnými pohybmi, prípadne aj blokovými sklzmi. Vo vnútornej stavbe sedimentov pozorujeme, že hliny a piesčité hliny tohoto litogenetického typu svahovín obsahujú
premenlivé množstvá úlomkov hornín až blokov, ktoré v nich často prevažujú. Hlinito-kamenité sedimenty v celku sú tvorené sivými, sivohnedými až čokoládovohnedými hlinami s premenlivým a zväčša so značným podielom ostrohrannej drviny, miestami gravitačných blokov hornín."

alebo vlhkostný režim pôdnych typov, alebo prietok riek v Bratislavskom kraji.

Akože povedzte mi, aký má vplyv toto na výstavbu 100 m trolejbusovej spojky, okrem toho, že to má zväčšovať rozsah textu?

Reakcia na: Ike #6:
EIA = posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Reakcia na: Ike #6:
Každá EIA má zákonom danú štruktúru podľa toho čo sa posudzuje.
Niektoré postačujú v rozsahu základ, niektoré v rozsahu komplex.

Tvorcov EIA je málo, na území BA je to de facto CTRL+C a CTRL+V.

Napr. teraz sa tam komplexne rieši fauna kvôli modernizácii TV. O polroka si niekto vymyslí, že tam chce električkovú trať. Tak asi nikto nebude znovu robiť prieskum fauny a použije to, čo bolo spracované.
Reakcia na: N/A #5:
Inak mňa fascinuje v týchto zámeroch, koľko strán je venovaných geologickému vývoju, faune a flóre. Určite to má markantný vplyv na reko trate a vôbec to nie je s cieľom vybúchať čo najviac strán, ktoré sa budú faktúrovať.
Reakcia na: Ike #4:
Nezvykol si si na to, že niektorí EIA berú ako zdroj dopravných informácií?
Väčšine diskutujúcim pravidelne uteká pointa EIA (napr. aj v prípade NET Košická). Riešia jazdné pruhy, odbočenia, ... 🤕
Reakcia na: Arrivaderci #3:
Nebudú to nejaké copy&paste fantasmagorie? Aký má význam linka Dúbravka - Most SNP cez Patrónku, keď spojenie s Mostom SNP má električkou?
Cize L32 so L68 do linky Dlhe Diely - ZOO - Kramare - Trnavske myto - Kosicka - Apollo - Holicska? A nebude 6/15/7,5/15//15 malo (hlavne sedlo a vikend), ked L32 sama ma 10/15/15/15//15-20 a L68 ma 7,5/12/7,5/15//12 ?

A L34 na spojenie Mosta SNP a Zochovej a potom do Dubravky ako L83/84? (mala by v tom pripade vobec zmysel predlzena L210 ci co to je teraz?)

EDIT: Pozeram teraz dokumenty a skoda, ze neplanuju aj odbocku zo Sancovej na Stefanikovu.
V podkladoch Kramáre sa spomína spojenie linky 32 so 68, linka 34 - Most SNP - Pražská - Pri Kríži a predĺženie linky 45 na Záluhy
Trat medzi Rivierou a Patronkou uz bola zverejnena, ci ta pride neskor?