Obsluha Nového Ružinova MHD sa zrejme dočasne skomplikuje

Nový Ružinov príde po otvorení cesty R7 o najbližšiu zastávku MHD, náhrada zatiaľ nie je.

Blížiace sa otvorenie rýchlostnej cesty R7 od Bajkalskej ulice so sebou prinesie aj zmenenú organizáciu cestnej dopravy v oblasti Bajkalskej a Slovnaftskej ulice. Pôvodný hlavný ťah z Bajkalskej na Slovnaftskú okolo čerpacej stanice, po ktorom premávajú aj autobusové linky MHD, bude nahradený premávkou po ceste R7 a novovybudovanej časti Slovnaftskej ulice. Na zmeny sa preto pripravuje aj bratislavský dopravný podnik. "Napojenie cesty R7 na Prístavnú a Bajkalskú ul. značne ovplyvní prevádzku MHD medzi železničným priecestím, resp. zastávkou Piesčiny na Slovnaftskej ul. a zastávkami Prístavný most a Nákladný prístav. Linky MHD Dopravný podnik Bratislava (DPB) presmeruje na komunikácie, ktoré budú v časti Vlčie hrdlo – Slovnaftská k dispozícii," priblížil hovorca DPB Martin Chlebovec.

Pripravované zmeny zastávok MHD

Už v minulom roku bola do prevádzky uvedená prebudovaná časť Slovnaftskej ulice medzi železničným priecestím a Komárňanskou ulicou. Na tomto úseku bola vybudovaná nová zastávka Piesčiny (pôvodne Terminál), ktorá v súčasnosti slúži aj ako náhrada za zastávku Pálenisko, zrušenú počas prestavby komunikácie. Na zatiaľ neotvorenej časti novej komunikácie Slovnaftská - Prístavná budú zriadené ďalšie dve nové zastávky, ktoré však plnohodnotne nenahradia obsluhu územia, ktorú zabezpečovali pôvodné zastávky Pálenisko a Lúčna. Zmeny sa najviac dotknú obsluhy polyfunkčného komplexu Nový Ružinov, ktorý je v súčasnosti dostupný zo zastávky Lúčna.

"Súčasná zastávka Lúčna bude zrušená z dôvodu napojenia cesty R7 na Bajkalskú ulicu. Na novovybudovanej spojnici Slovnaftskej ul. a Prístavnej ul. bude zriadená nová zastávka Alejová, ktorá sa bude nachádzať až za rýchlostnou cestou, a teda pre obyvateľov Nového Ružinova bude pravdepodobne nedostupná. Na tejto zastávke bude zastavovať linka 87, ale až po dobudovaní predĺženia Prístavnej ulice, čo očakávame až budúci rok. Ostatné linky budú musieť byť presmerované po ceste R7. Zmenená bude taktiež poloha zastávky Pálenisko, ktorú bude možné pri ceste z Bajkalskej ulice obslúžiť autobusmi len v smere do Vlčieho hrdla," priblížil pripravované zmeny zastávok Martin Chlebovec.

Ako teda vyplýva z vyjadrenia DPB, po otvorení cesty R7 budú linky 70 74 87 N74 spočiatku obsluhovať len zastávku Pálenisko v smere ku Slovnaftu situovanú pred križovatkou s Komárňanskou ulicou (niekoľko desiatok metrov od bývalej polohy zastávky Pálenisko). Po dokončení výstavby predĺženej Prístavnej ulice bude zavedená obsluha zastávky Pálenisko linkou 87 aj v smere do Ovsišťa. Linky 70 74 a N74 by mali premávať smerom od Slovnaftu medzi zastávkami Piesčiny a Prístavný most bez zastavenia po ceste R7 a Bajkalskej.

Znázornenie polôh nových zastávok Alejová a Pálenisko:

Obsluha Nového Ružinova

Hoci bola prvá časť polyfunkčného komplexu Nový Ružinov (známeho aj ako Dunajské predmestie) dokončená len nedávno a v súčasnosti sa realizuje ďalšia etapa, pri riešení jeho obsluhy mestskou hromadnou dopravou sa nepočítalo so stavom po výstavbe cesty R7. Dopravne bol komplex napojený novou križovatkou na pôvodnom rozhraní Bajkalskej a Slovnaftskej ulice. Obsluha MHD mala byť podľa vykonanej štúdie dostatočne zabezpečená zo zastávky Lúčna na Bajkalskej ulici, ktorá bola vzdialená od komplexu cca 300 metrov, no zo zastávky smerom z centra bol bezpečný prístup zabezpečený iba podstatne dlhšou trasou cez lávku ponad Bajkalskú ulicu. Preverovala sa síce možnosť zriadenia svetelne riadeného priechodu k tejto zastávke, ale pre nesúhlas polície sa nakoniec nerealizoval. Zároveň DPB nesúhlasil so zahusťovaním ani presunom zastávok, preto sa nevybudovala ani zastávka bližšie ku komplexu.

Počas prestavby Bajkalskej ulice sa v novembri 2020 zriadila náhradná zastávka Lúčna v smere do centra mesta aj priamo pri Novom Ružinove v pripájacom pruhu križovatky, keďže peší prístup k pôvodnej zastávke bol dočasne znemožnený (tá zostala obsluhovaná taktiež).

Napriek tomu, že zastávka Lúčna je jediná, z ktorej je Nový Ružinov dostupný, pri povoľovaní stavbyrýchlostnej cesty R7 (územné konanie, stavebné konanie) nebola vznesená požiadavka na vybudovanie náhradnej zastávky pre obsluhu tohto komplexu. Paradoxne, do projektu bola zahrnutá výstavba otočky pre autobusy neďaleko terajšej provizórnej zastávky Lúčna pri Novom Ružinove, ale výstavbu zastávky pre tieto autobusy už projekt nerieši. Dopravný podnik spolu s magistrátom hlavného mesta tu však so zastávkou MHD počítajú, no zatiaľ nie je jasné, kto a kedy ju zafinancuje a vybuduje. Príkladom môže byť neďaleký bytový komplex Nuppu na Mlynských nivách, pri ktorom investor zabezpečil výstavbu zastávky MHD Grófska niva a obratiska pre autobusy, čo následne umožnilo zavedenie linky 66 do tejto oblasti.

"Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s dopravným podnikom vyvinuli viaceré snahy o riešenie obsluhy lokality Nového Ružinova prostredníctvom MHD, pričom k uvedenej téme sa konali viaceré stretnutia so zástupcami stavebníka ako aj ministerstva dopravy. Žiaľ, podľa aktuálnych zistení samotný projekt výstavby R7 nepočíta s realizáciou zastávok priamo pred objektami bytovej zástavby Nového Ružinova. Uvedenú situáciu sa však DPB snaží naďalej riešiť tak, aby mali obyvatelia Nového Ružinova dostupné služby MHD v primeranej pešej dostupnosti. Pre zabezpečenie takejto požiadavky si vie hlavné mesto predstaviť aj možnosť navýšenia výkonov MHD. DPB je pripravený realizovať akúkoľvek úpravu liniek, pri ktorej bude fyzicky možné obslúžiť zastávku pri Novom Ružinove. Konkrétne riešenie však bude závisieť od toho, či sa podarí v danej lokalite vybudovať zastávku MHD," vysvetlil Martin Chlebovec z DPB.

Aj keby do výstavby riadnej zastávky pri Novom Ružinove slúžila súčasná provizórna zastávka Lúčna, obsluhovaná bude môcť byť (či už zachádzkami existujúcich liniek, alebo novou linkou) až po výstavbe obratiska autobusov, keďže na zaslepenej ulici nebude iná možnosť na otáčanie autobusov. S jeho výstavbou sa zatiaľ nezačalo a zrejme bude vybudované až po presmerovaní dopravy na novovybudované komunikácie. Nejaký čas po presmerovaní liniek tak s najväčšou pravdepodobnosťou budú musieť obyvatelia Nového Ružinova chodiť až na vzdialenú zastávku Piesčiny (pri ceste do centra mesta), resp. na zastávku Pálenisko (pri ceste smerom do Vlčieho hrdla). Problémom bude aj chýbajúci chodník od Nového Ružinova smerom k týmto zastávkam (po Komárňanskú ul.), s výstavbou ktorého sa taktiež v projekte nepočítalo. O vyjadrenie sme požiadali aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ale na naše otázky neodpovedalo.

Doplnené vyjadrenie developera Nového Ružinova: "Ako investor v tejto lokalite máme eminentný záujem, aby územie Nového Ružinova bolo obsluhované linkami MHD. S vybudovaním zastávky pri obratisku rátame, ale kvôli striktným podmienkam koncesionárskej zmluvy a povoľovacím procesom nebolo možné dosiahnuť riešenie tejto situácie pred ukončením celkovej výstavby a odovzdania ciest. Danú situáciu v súčasnosti riešime aj so zástupcami magistrátu Hlavného mesta – Bratislava a Dopravného podniku Bratislava, a.s. Ďalšie riešenia, ktoré sme v minulosti ponúkli ako napr. dobudovanie chodníkov tiež neboli uskutočniteľné kvôli vyššiemu uvedenému dôvodu," uviedla Silvia Ferenecová, zástupkyňa investičného riaditeľa CZ Slovakia, a.s.

Ešte ďalej k zastávkam MHD to budú mať obyvatelia bytového domu na Bajkalskej 41, ktorí mali doteraz zastávku Lúčna takmer priamo pri dome. V tomto prípade správca domu v rámci stavebného konania cesty R7 vzniesol požiadavku na zriadenie zastávky v blízkosti domu, ale tá bola vzhľadom na nové riešenie Bajkalskej ulice potvrdené územným rozhodnutím zamietnutá. Po novom budú môcť obyvatelia tohto domu využívať rovnaké zastávky ako obyvatelia Nového Ružinova. Aj týmto obyvateľom by preto výrazne pomohlo vybudovanie zastávky pri Novom Ružinove.

O definitívnom riešení dopravnej obsluhy Nového Ružinova budeme informovať, akonáhle bude známe.

Vybavenie nových zastávok a preferencia MHD

Aj keď je nová zastávka Piesčiny už vyše roka v prevádzke, dodnes na nej neboli vybudované prístrešky pre cestujúcich, hoci priestor pre ne je k dispozícii. Dopravcu sme sa preto opýtali, či sa cestujúci na tejto zastávke, prípadne na nových zastávkach Pálenisko a Alejová dočkajú prístreškov, keďže na pôvodných zastávkach Pálenisko a Lúčna sa prístrešky nachádzali.

"V rámci výstavby diaľnice boli demontované štyri zastávkové prístrešky, ktoré DPB plánuje osadiť opäť po tom, ako magistrát Bratislavy prevezme všetky stavebné objekty. Ich umiestnenie bude závisieť aj od frekvencie využívania danej zastávky," ozrejmil hovorca DPB.

Dopravný podnik v rámci konania o povolení stavby cesty R7 požadoval vybaviť novovybudované zastávky aj elektronickou tabuľou, akustickým hlásením pre nevidiacich, automatom na cestovné lístky a elektrickou prípojkou. Táto požiadavka nebola akceptovaná, keďže zákon ukladá stavebníkovi realizovať vyvolané úpravy na vlastné náklady len na úrovni technického riešenia pôvodných zastávok, ktoré týmito prvkami vybavené neboli.

Na novovybudovanej komunikácii Slovnaftská - Prístavná pribudne aj niekoľko svetelne riadených križovatiek a priechodov pre chodcov. Nové semafory by mali byť na základe akceptovaných požiadaviek magistrátu hlavného mesta a DPB vybavené absolútnou preferenciou autobusov MHD.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: si #77:
V rovnakej MČ postavili budovu penziónu v ktorej predali všetky jednotky na bývanie a dosť pochybujem (možno overiť v katastri), že tam nikto nemá nahlásený TP.
Reakcia na: Melange #74:
tak teda ty si riadne mimo... tie názvy Masielko, Metko a podobné čo si vymyslel sú práve preto, že tieto produkty sa maslo med či inak volať proste nemôžu. To že niekto vyrába šmejd a označí ho pekným vzletným názvom približujúcim sa originálnemu názvu ešte nič neznamená. Iba to, že na SK sa síce účíme presné roky tridsaťročnej vojny (a to píšem ako nadšenec histórie), rôzne nezmyselné detaily aj iných predmetov ale vychovávame dietky do bežného života nepužiteľné a potom to tak vyzerá že kupujú "masielko" s pocit že si kúpili maslo 😉 To ale z takejto obchodnej praktiky nič tresné nerobí. Nekalou obchodnou praktikou by bolo predávať margarín s "maslovou príchuťou" pod názvom maslo 🙂
Reakcia na: Viko #79:
Stačí si pozrieť pár slovníkov, napr. zmienený Slovník súčasného slovenského jazyka, alebo aj Slovník slovenského jazyka (1959 - 1968), taktiež Etymologický slovník slovenčiny, a ideálne aj cudzojazyčné slovníky pre tento pojem, prevzaný z francúzštiny. Nič ťažké.

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=apartm%C3%A1n&s=exact&c=ue22&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#

Čiže áno, slovo apartmán naozaj znamená byt, obvykle vyššieho štandardu.


"A už vonkoncom nerozumiem, ako sa dá brojiť proti apartmánom a jedným dychom ich stotožňovať s bytmi, tam smerovala moja otázka."

Zjavne si to nepochopil. Nebrojím proti apartmánom, brojím proti nekalým obchodným praktikám, kedy sa ľuďom ponúkajú a predávajú nebytové priestory pod pojmom apartmán, ktorý v bežnom jazyku znamená byt. Že to v nejakej pofidérnej vyhláške MH SR z roku 2008 (nota bene, za ministrovania Ľubomíra Jahnátka) je uvedené tak, že aj nebytový priestor možno označiť za apartmán, je peknou indíciou, že to naozaj je odrb s požehnaním tohto slávneho ministra.
Reakcia na: Melange #63:
Prosím ťa, a tieto múdra kde čerpáš?
Pokiaľ mi je známe, apartmán je typologicky prechodné ubytovanie a legislatívne nebytový priestor, preto ma zaujímalo, kde sa vzala tvoja vymyslená kategória "byt typu apartmán". Podľa mojich vedomostí je to proste oxymoron, nech to osadíme do akéhokoľvek kontexu - lebo nie, to, že to niekto v 19. storočí zle prekladal z cudzích jazykov, naozaj nehrá rolu.

Ak navrhnem garáž s posteľou, kuchynkou a kúpelňou, stropmi 2,60m vysokými a výmerami vhodnými na pobyt niekoľko osôb, stále je to garáž a nie byt. Ak navrhnem apartmán tak, že si v ňom niekto vie predstaviť bývať celý život, stále to nie je byt. Niekto je ochotný bývať aj v 18m "štúdiu" či v kúte svojho ateliéru v hangári, to ale stále z tých priestorov byty nerobí.
A už vonkoncom nerozumiem, ako sa dá brojiť proti apartmánom a jedným dychom ich stotožňovať s bytmi, tam smerovala moja otázka.
Reakcia na: sunogdy #62:
Ďakujem za odpoveď, stavebnú prax poznám, ale mieril som inam.
Reakcia na: Valec #71:
osobne byvam v budove urcenej na individualnu rekreaciu (lebo extravilan a to ze mestska cast nechce velmi podporovat vystavbu v lesoch a vinohradoch, "chata" inac splna vsetky poziadavky ktore su na rodinne domy) a ked som si v nej chcel prihlasit trvaly pobyt, musel som si najprv na miestnom urade vyziadat stanovisko k tomu ci je dany objekt sposobily na trvale obyvanie (pocnuc fyzickym pristupom a konciac odvozom smeti) a az potom ked som dostal kladne vyjadrenie podpisane starostom som si tu mohol zahlasit trvaly pobyt.... a verim tomu ze niektore mestske casti robia obstrukcie aj v tomto a prihlasit si trvaly pobyt v apartmane moze byt teda (hlavne pre nedostatocne otrlych) problem.....
Reakcia na: Melange #74:
Tak ako sú ľudia, ktorí si kúpia hrušku (chlast) lebo chcú likér, tak sú ľudia, ktorí si kúpia hruškovicu, lebo chcú destilát. A potom sú takí, ktorí to neriešia spotom sa sťažujú.

Byt sa nekupuje každý mesiac. Ak tomu niekto venuje 10 minút, pravdepodobne sa nachytať aj na iných veciach.

Sú ľudia, ktorí vedia čo je apartmán a chcú apartmán.
Reakcia na: Valec #71:
Zabudol som napísať že problém nastáva ak v "bytovom dome" nie je žiadny originálny byt 😁
Reakcia na: Ike #73:
Nuž, tvoj zdravý rozum zjavne nie je univerzálny. Seriózne je predávať nebytový priestor pod názvom nebytový priestor. Nie pod mačkopsami ako napr. apartmán, čo je aj označenie pre byt. Zdalo by sa ti v pohode, aj keby predajca predával nebytový priestor pod označením "garsónka", alebo "bytík", prípadne "malý byt"?

Nevidím rozdiel medzi apartmánovým odrbom a tým, keď niekto predáva margarín s nápisom "masielko" na obale, cukrový roztok s názvom "Metko" či nejakú napodobeninu čokolády pod označením "čokoládová pochúťka". Všetko je to rovnaký podvod na zákazníkovi, no kým v prípade týchto potravín človek príde možno o dve eurá, tak v prípade "apartmánu" ide o desaťtisíce eur. Skrátka nekalá obchodná praktika a zrejme trestný čin.
Reakcia na: Melange #70:
Podľa zdraveho rozumu. Zamysli sa, najväčší odrb by predsa bol keby predával byty, ktoré nie sú bytmi. Pomenovať apartmánom nebyt mi pripadá celkom seriózne. Samozrejme, úplný solidak by na to mal niekoľkokrát upozorniť.
Reakcia na: Valec #71:
Ale ak spravím byt z pivnice so stropom 210 cm, tak už to nemôže byť priestor určený na bývanie, ale je to nebytový priestor.

To isté platí ak budovu s kanceláriami prerobím na bytovku a ponechám tam vzduchotechniku a akustiku vhodnú pre kancelárie.

Ak niekto postaví apartmány, ktoré spĺňajú všetky hygienické štandardy na bývanie, potom nemá veľkú motiváciu nevolat ich byty okrem toho, že sa vezie na vlne trendy pomenovani ako viladomy, vilabyty, rezidencie a pod. Poznám človeka čo takto kúpil apartmán a nemohol sa prihlásiť. No prestali sme byť v kontakte v roku 2013.
Reakcia na: Ike #69:
"nedá sa do neho prihlásiť na trvalý pobyt"

Toto nie je pravda, viď Zákon 253/1998, § 3, ods. 2:
Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu.

Na MiÚ ti trvalý pobyt v apartmáne bez problémov prihlásia.
Reakcia na: Ike #69:
Legitímne podľa čoho/koho?
Reakcia na: Melange #68:
Miešaš batáty s maniokmi. Ani slovo "auto" nie je vo vyhláške a napriek tomu Ti ho predajú.

Apartmán je celkom legitímne označenie pre nebytový priestor, ktorý vyzerá ako byt, ale nespĺňa hygienické štandardy a nedá sa do neho prihlásiť na trvalý pobyt. Základom je, aby predajca vždy upozornil, že ide o apartmán a nie o byt, pretože veľa ľudí nepozná rozdiel.

Reakcia na: lolo #65:
Nie, o tom nebola reč. Reč bola o tom, že niektorí predajcovia odrbávajú tým, že používajú pojem apartmán, ktorý v bežnom jazyku znamená byt, na niečo, čo byt nie je.

Inak, tu je pekná analýza pojmu "apartmán" z hľadiska legislatívy: https://www.relevans.sk/byt-ako-apartman-z-pohladu-prava/
Zaujímavé je, že pojem "apartmán" nepozná žiadny zákon, iba jedna vyhláška MH SR. Odrb ako vyšitý. 🙂
Reakcia na: Melange #64:
Keď Andrej Danko niekomu povie, že je to idiot, tak je to vlastne pochvala. Lebo, povedzme si, pre neho je idiot každý, komu nerozumie. A taký Andrej Danko nerozumie veľa veciam 🙂
Reakcia na: 810zssk #50:
S tou 36 len musím súhlasiť. Na obranu mestskej časti však treba povedať že MČ ZB žobrala DP o posilenie obsluhy už dlhší čas. A ešte taká zaujímavá perla ktorú ste si možno nikto nevšimli: pred zavedením 36 mala 37 interval v rannej aj poobednej špičke 10 min. Keď zaviedli 36, na 37 potichu obmedzili interval ráno na 12 a poobede dokonca na 15 minút, čo je celkom výrazné zhoršenie oproti stavu predtým. Ja osobne to mám tak že 10 minút je absolútny strop keď ešte dokážem ísť na zastávku bez toho aby som si pozeral kedy mi ide najbližší spoj, 15 minút je už celkom dosť.
Reakcia na: Melange #63:
Namiesto mudrovania o hotelierstve a zastaranej terminológii si skús najprv naštudovať slovenskú legislatívu (keďže práve o tom bola reč) a potom možno zistíš, že apartmán už zo svojej podstaty nemôže byť považovaný za podtyp bytu.
Reakcia na: shaggy #56:
Ty si hlavne idiot, to je problém celej tejto diskusie.
Reakcia na: Viko #59:
Apartmán je samostatný byt s príslušenstvom, teda s vlastným sociálnym zariadením. Napríklad byty na pavlači so spoločnými kúpeľňami nie sú apartmány, kým (obvykle väčšie) byty s vlastnou kúpeľňou sa už zvyknú označovať ako apartmány. Používa sa to najmä v hotelierstve (izba vs. apartmán), ale pojem sa používa aj na byty (aj keď dnes už je toto rozlišovanie trochu zastarané, lebo už takmer každý byt má vlastnú kúpeľňu).

Slovník súčasného slovenského jazyka vo význ. 2 napríklad hovorí, že apartmán je "nadštandardný byt".