Zaniknuté trolejbusové obratiská

13 trolejbusových obratísk, ktoré boli vybudované a neskôr zanikli.

Súčasťou siete tzv. modernej trolejbusovej dopravy bolo od roku 1941 viacero obratísk trolejbusov, ktoré dnes už neexistujú. Niektoré obratiská boli tvorené traťou cez niekoľko ulíc (okolo bloku domov), iné boli riešené ako klasické slučky v rámci ulíc či križovatiek. Obratiská prechádzajúce viacerými ulicami boli popísané pri popise zrušených tratí v samostatnom článku. V nasledujúcich riadkoch sa čitateľ dozvie históriu menších obratísk tvorených trolejovými slučkami.

Patrónka (1941 - 1953)

Obratisko slúžilo pre linku P (neskôr 12) od jej vzniku v roku 1941. Nachádzalo sa pri niekdajšej križovatke ulíc Lamačská cesta, Záhorácka a K Železnej studienke neďaleko dnešnej zastávky regionálnych autobusov v smere von z mesta. Zaniklo po predĺžení trolejbusovej trate k Vojenskej nemocnici od 20. decembra 1953.

Trolejbus pravdepodobne na pôvodnom obratisku na Patrónke
Zbierka: Ivan Jaborník
V týchto miestach sa kedysi otáčali trolejbusy na Patrónke

Šafárikovo námestie (1955)

Obratisko sa nachádzalo na križovatke Šáfárikovho nám., Dostojevského radu a Pribinovej ulice. Do prevádzky bolo uvedené od 31. januára 1955 a slúžilo pre linku 16 zo Šafárikovho nám. do Prievozu. Zaujímavosťou tejto linky bolo, že obratiská na oboch koncoch trate boli premiestnené do nových polôh krátko po sprevádzkovaní trate ešte v roku 1955. Pri projektovaní trate tejto linky sa na Šafárikovom nám. uvažovalo s viacerými verziami otáčania trolejbusov, pretože slučka pred Domom umelcov nebola z hľadiska bezpečnosti vhodným riešením. V alternatívnych návrhoch mala trolejbusová trať končiť slučkou cez Šafárikovo nám., Dobrovičovu a Bezručovu ul., alebo otáčaním okolo parčíka na Šafárikovom nám. podobne ako sa ešte donedávna otáčali autobusy. Zrealizované bolo ale najjednoduchšie riešenie v podobe slučky pred Domom umelcov. Až v priebehu roka 1955 bol vypracovaný a realizovaný projekt predĺženia trate z Pribinovej ul. cez Bezručovu, Sienkiewiczovu, Alžbetínsku, Dobrovičovu späť na Pribinovu. Pôvodná slučka pred Domom umelcov tak zanikla po tomto predĺžení v druhej polovici roka 1955.

Trolejbusové obratisko pred Domom umelcov slúžilo len niekoľko mesiacov
Reprofoto: Jan Horník
Autobus prechádza miestom pôvodného trolejbusového obratiska na križovatke Pribinovej, Dostojevského radu, Bezručovej a Šafárikovho nám.

Červený kríž (1943 - 1961)

Obratisko slúžilo pre linku H (neskôr 13) od jej vzniku v roku 1943. Nachádzalo sa pri dnešnej rovnomennej zastávke v priestore pred hotelom Albrecht. V roku 1955 prešlo obratisko úpravou, pri ktorej sa rozšíril priestor na otáčanie trolejbusov. Prevádzka v tomto obratisku bola zastavená od 22. februára 1961, kedy bola táto linka predĺžená do nového obratiska Búdková.

Trolejbus FBW - Tüscher - Oerlikon na pôvodnej konečnej Červenej kríž
Zbierka: Jan Horník
Bývalé trolejbusové obratisko využívali aj autobusy počas rekonštrukcie Mudroňovej ulice v roku 2002

Centrálne trhovisko (1953 - 1970)

Obratisko na dnešnom Trnavskom mýte slúžilo pre linku 15 na Trnávku od jej vzniku 1. mája 1953 do 1. októbra 1956, kedy bola táto linka predĺžená na Hlavnú stanicu. Vybudované bolo v priestore pôvodného parku na rohu Vajnorskej a Trnavskej cesty. Neskôr, po vybudovaní trolejbusovej trate po Miletičovej ul., boli cez toto obratisko vedené aj výjazdy trolejbusov z vozovne Trnávka do Ružovej doliny a na Prievozskú. Od 1. októbra 1958 začínala na Trnavskom mýte aj trolejbusová linka 18 premávajúca cez Miletičovu a Prievozskú do Prievozu. Pravidelná premávka v tomto obratisku skončila po predĺžení linky 18 na Hlavnú stanicu od 1. júla 1962. Do roku 1970 bolo toto obratisko ešte využívané ako manipulačné, otáčali sa tu spoje s označením X, ktoré premávali z Prievozu len po Trnavské mýto. Táto trolejová slučka bola demontovaná 20. mája 1970.

Obratisko Centrálne trhovisko sa pred výstavbou podchodu a rozšírením Trnavskej cesty nachádzalo v mieste za električkou vľavo

Žabotova (1941 - 1973)

Obratisko v križovatke ulíc Šancová, Žabotova a Štefanovičova slúžilo pre linku P (neskôr 12) od jej vzniku v roku 1941.  Pôvodne viedlo okolo čerpacej stanice, ktorá stála uprostred cesty. Od 15. apríla 1972 po zrušení premávky trolejbusov po Šancovej ul. slúžilo aj pre západnú časť rozdelenej linky 11 (Vojenská nemocnica - Žabotova). Obratisko bolo od konca januára 1973 nahradené slučkou cez Čajkovského, Leškovu, Námestie slobody a Štefanovičovu.

Obratisko Žabotova na fotografii čaká na opravu trolejového vedenia po poškodení na konci 2. sv. vojny
Foto: archív ČSAD
Križovatka Šancovej, Štefanovičovej, Žabotovej a Nám. Franza Liszta, v ktorej sa kedysi otáčali trolejbusy

Župné nám. (1950. roky - 1980)

Manipulačné obratisko na Župnom námestí vzniklo krátko po výstavbe trolejbusovej trate linky 14 v prvej polovici 1950-tych rokov. V pravidelnej prevádzke slúžilo na dočasné ukončenie trolejbusovej linky 15 počas výstavby nového mosta na Kapucínskej ulici od 1. júna 1972 do 29. marca 1974. Po obnovení premávky trolejbusov na Škarniclovu slúžilo opäť ako manipulačné a zaniklo až po zrušení trolejbusovej trate na Župnom námestí a Kapucínskej ulici vo februári 1980, keď boli trolejbusy presmerované cez prebudované Hodžovo námestie a Palisády.

Zvyšky obratiska Župné nám. okolo morového stĺpu
Foto: Jozef Pollák
Trolejbusy nahradili električky a morový stĺp, okolo ktorého sa krátky čas otáčali trolejbusy, bol presunutý bližšie ku kostolu

Komárňanská (1967? - 1976?)

Obratisko sa nachádzalo na mieste bývalých uhoľných skladov na Prievozskej ulici pri vyústení dnes už zaniknutej časti Komárňanskej ulice, približne v mieste dnešnej zastávky regionálnych autobusov Pažítková v smere von z mesta. Známe je jeho využitie na otáčanie trolejbusov linky 18 počas výluky v Prievoze z dôvodu opravy vozovky v rokoch 1967 - 1968. Otočka bola pôvodne pripojená výhybkou, po roku 1974 bola výhybka odstránená a otočku bolo možné ešte využiť s ručným prekladaním zberačov. Obratisko bolo zrušené pravdepodobne po otvorení novovybudovanej Gagarinovej ulice v roku 1976. Z obratiska sa dodnes zachovali dva trakčné stĺpy na zastávke Pažítková v smere do mesta. Dnes pre prípad potreby otáčania trolejbusov na začiatku Prievozu slúži obratisko Hraničná nachádzajúce sa o 400 metrov ďalej od zaniknutého obratiska Komárňanská.

Úzka Prievozská ulica pri obratisku Komárňanská
Foto: Jan Horník
Priestor bývalého obratiska Komárňanská

Kollárovo nám. I (60. - 70. roky)

Manipulačné obratisko sa nachádzalo v spodnej časti Kollárovho námestia približne v mieste, kde dnes námestie križuje električková trať. Vybudovanie obratiska sa plánovalo v roku 1962, pravdepodobne však vzniklo o niečo neskôr. Umožňovalo otáčanie trolejbusov prichádzajúcich z Mickiewiczovej späť na Mickiewiczovu a využívalo pre skrátené spoje liniek 14 a 17 počas špičiek, resp. počas výluk. Zaniklo niekedy v rokoch 1976 - 1980.

Trolejbus vychádza z Kollárovho nám. smerom na Mickiewiczovu ul., vpravo od neho sa nachádza obratisko
Foto: Jan Horník
Na mieste pôvodného obratiska Kollárovo nám. je dnes križovatka električkovej a trolejbusovej trate

Prievoz-most I a II (1955, 1955 - 1988)

Obratisko Prievoz-most sa nachádzalo na konci Prievozu na Mierovej ulici pred mostom ponad bývalé Mlynské rameno Dunaja, dnes Gagarinovu ul. a bolo vybudované pre linku 16 zo Šafárikovho nám. do Prievozu, ktorá bola uvedená do prevádzky 31. januára 1955. Pôvodná poloha obratiska bola situovaná približne v mieste dnešnej odbočky Mierovej ul. smerom na Gagarinovu. Trolejbusy sa tu otáčali na nespevnenej ploche vedľa hlavnej cesty, kde sa predtým otáčali autobusy.

V súvislosti s výstavbou nového mosta cez Mlynské rameno a prestavbou vozovky pred mostom bola už v druhej polovici roka 1955 vybudovaná nová trolejová otočka približne o 100 metrov ďalej smerom k tomuto novému mostu, kde bola v rámci prestavby komunikácií vybudovaná aj spevnená vydláždená slučka na otáčanie trolejbusov.

Neskôr toto obratisko využívala aj linka 18 z Trnavského mýta, resp. z Hlavnej stanice. Využívané bolo do mája 1983, kedy bola trolejbusová doprava do Prievozu dočasne prerušená pre prestavbu križovatky Bajkalská - Prievozská. Po obnovení premávky trolejbusov do Prievozu bolo opäť využívané od marca 1986 do októbra 1988 linkou 216. Od 28. októbra 1988 bola linka 216 predĺžená cez prievozský most a Čučoriedkovú do súčasného obratiska Cintorín Vrakuňa. Z trolejbusového obratiska Prievoz-most sa zachovala budova sociálneho zriadenia pre vodičov MHD z roku 1961, ktorá neskôr slúžila ako krčma.

Obratisko Prievoz-most vybudované v druhej polovici roka 1955
Foto: Jan Horník
Priestor obratiska Prievoz-most po predĺžení trolejbusovej trate k Cintorínu Vrakuňa, vpravo vidno bývalé sociálne zariadenie pre vodičov
Foto: Marek Rychnavský

Vlárska (1974 - 1998)

Obratisko v križovatke ulíc Vlárska, Limbová, Stromová slúžilo pre skrátenú linku 12, ktorá od 11. februára 1974 do 1. februára 1976 premávala z konečnej Gottwaldovo nám. (dnes Nám. slobody) cez Pražskú a Stromovú na Kramáre po Vlársku. Dôvodom skrátenia tejto linky bola prestavba Pražskej, Brnianskej a Lamačskej a absencia obratiska na Patrónke. Po opätovnom obnovení premávky trolejbusov cez Kramáre až k Patrónke v roku 1982 zostalo obratisko Vlárska pre manipulačné účely až do výstavby tratí k zdravotníckym zariadeniam v hornej časti Kramárov v roku 1998. V máji roku 1991 sa na tomto obratisku otáčala presmerovaná linka 213 z Koliby počas výluky na Palisádach.

Trolejbus na obratisku Vlárska
Foto: Jan Horník
Obratisko Vlárska zaniklo po vybudovaní tratí v hornej časti Kramárov. Hrdzavé stožiare so žltým spodkom a stožiar v ostrovčeku slúžili aj pre pôvodné obratisko

Jančova (2001, 2002, 2003)

Dočasné obratisko v križovatke ulíc Mudroňova - Jančova bolo opakovane zriaďované počas trojročnej rekonštrukcie Mudroňovej ulice. V prvej verzii v rokoch 2001 a 2002 slúžilo na otáčanie náhradnej trolejbusovej linky X17 premávajúcej z Valašskej cez Lovinského, Búdkovú a Mudroňovu na Jančovu. Po tretí raz bolo zriadené na otáčanie trolejbusov z opačného smeru, t. j. z mesta späť do mesta, pričom sa tu otáčali linky 203 a 207.

Budovanie obratiska Jančova
Foto: Matej Michlík
Skúšobná jazda na obratisku Jančova
Foto: Matej Michlík

Kollárovo nám. II (1987? - 2006)

V druhej polovici 1980-tych rokov bola v hornej časti Kollárovho nám. zriadená dvojstopová manipulačná spojka na parkovisku, ktoré vzniklo po asanácii polovice Kollárovho námestia v hornej časti novovybudovaného parku uprostred námestia. Spojka umožňovala otáčanie trolejbusov z Jánskej ul. (spred budovy Slovenskej technickej univerzity) na Kollárovo nám. a opačne. Manipulačná spojka sa využívala zriedkavo, pričom pri jej použití bolo nutné na oboch stranách ručne prekladať zberače. Zaujímavosťou bolo, že trolejové stopy viedli cez parkovisko protismerne, keďže trať sa nikdy nevyužívala pre oba smery súčasne. Spojka existovala do marca 2006. Po odpredaji pozemkov súkromnému investorovi bola táto časť Kollárovho námestia s parkoviskom zastavaná.

Obratisko uprostred Kollárovho nám. sa používalo iba počas výluk
Parkovisko na Kollárovom nám., cez ktoré viedlo aj občasné obratisko, zaniklo z dôvodu výstavby polyfunkčného objektu

Ružová dolina (1960 - 2014)

Posledným zo zrušených obratísk je obratisko na Trenčianskej ulici, ktoré bolo vybudované v rámci výstavby trolejbusovej trate 17 zo Šulekovej do Ružovej doliny v roku 1957. Pre nedostatok trolejbusov spočiatku na tejto trolejbusovej trati premávali autobusy a premávka trolejbusov na linke 17 začala až 2. mája 1960. Obratisko slúžilo až do roku 2014, kedy od 7. septembra bola trolejbusová trať predĺžená k Bajkalskej ulici do obratiska Mliekárenská. Z pôvodného obratiska sa zachovala budova sociálneho zariadenia pre vodičov MHD, ktorá bola vybudovaná v roku 1962.

Obratisko Ružová dolina pred predĺžením trate na Mliekarenskú

Presné informácie o niektorých zaniknutých obratiskách upadli do zabudnutia, preto sú v niektorých prípadoch uvedené najpravdepodobnejšie údaje. Ak máte doplňujúce informácie, alebo fotografie k uvedeným obratiskám, radi ich privítame v diskusii pod článkom.

Cennými informáciami a osobnými spomienkami k zaniknutým obratiskám prispeli Jan Horník a Mikuláš Hrubiško, za čo im týmto ďakujeme.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: piggee #6:
To nebola žiadna posunutá Komárňanská ale iná, dodnes existujúca otočka, ktorá sa používala až do obnovenia premávky k Cintorínu Vtedyružinov po výstavbe na Mierovej a reko TV.
A este ta Komarnanska bola posunuta isty cas az ku Hranicnej, kde sa tocili okolo pumpy (terajsi Orban), co si pamatam.
Pokial viem bolo niekedy v 70-tych rokoch obratisko pre trolejbuy č 16 v Prievoze na Radničnom namesti
Reakcia na: Ike #3:
Pilárikova je zmienená v prvom článku v odseku "Trate okolo starého Rozhlasu".
*Pilárikova. (Autocorrect)
Ešte sa tu možno zabudla spomenúť Palárikova, hoci to je skôr téma do prvého článku. ?
Mimoriadne hodnotný článok, ďakujem!