Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály

Popis projektu

V rámci projektu bola zrealizovaná modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate v úseku od tunela cez Karlovu Ves po Hanulovu ulicu v Dúbravke (po úsek trate zrekonštruovaný v roku 2014). Trať zostala situovaná v rovnakej polohe ako pôvodne, prišlo však k posunom niektorých zastávok a v jednom prípade aj k zlúčeniu existujúcich zastávok. Napriek očakávaniam nedošlo k väčšej redukcii priecestí s električkami.

Najdôležitejšie zmeny oproti existujúcej trati:

 • vybudovanie prestupného uzla Molecova, kde pri prestupe na Dlhé diely a z Dlhých dielov nebude nutné prechádzať cez cestu
 • vybudovanie koľajovej spojky za zastávkou Molecova pri kostolíku, ktorá umožní otáčanie obojsmerných električiek; pôvodné odstavné koľaje budú nahradené jednou uprostred trate
 • zlúčenie zastávok Jurigovo nám. a Segnerova
 • úprava obratiska Karlova Ves na otáčanie električiek a autobusov náhradnej dopravy v smere z centra aj Dúbravky
 • výstavba združenej zastávky Damborského (Záluhy), kde bude zabezpečený prestup medzi električkami a autobusmi na spoločnej zastávke
 • doplnenie bezbariérových prístupov na zastávky
 • doplnenie priechodov pre cyklistov
 • zazelenanie trate
 • vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie na zostávajúcich priecestiach s električkovou traťou s preferenciou električiek, zriadenie kamerového dohľadu na vybraných priecestiach

Priebeh projektu

V roku 2015 prebehlo zisťovacie konanie EIA, v rámci ktorého bolo rozhodnuté, že vplyv projektu na životné prostredie nebude posudzovaný. 11. decembra 2015 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení línovej stavby (električkovej dráhy). Pri príprave projektovej dokumentácie bol zaznamenaný výrazný časový sklz, ktorý spôsobil neukončenie projektu (časť Projektová dokumentácia) získaním stavebného povolenia do pôvodne plánovaného decembra 2015, čím sa znemožnilo financovanie cez Operačný program Doprava 2007 – 2013 (OPD). V nadväznosti na to bola s riadiacim orgánom OPD ukončená zmluva o nenávratnom finančnom príspevku dohodou. Mesto v januári 2016 vrátilo doteraz vyčerpané finančné prostriedky na účet riadiaceho OPD a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII) predložilo novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na príslušný riadiaci orgán. Ku dňu 17.12.2015 bolo financovanie projektovej dokumentácie aj samotnej realizácie modernizácie zaradené do zoznamu projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, čo je predpokladom na získanie nenávratného finančného príspevku z Kohézneho fondu EÚ. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 31. marca 2020, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt z OPII sú 66,205 mil. €.

Bratislavský samosprávny kraj vydal pre stavbu stavebné povolenie napokon až 29. decembra 2016, pričom právoplatnosť nadobudlo po odvolacom konaní 26. mája 2017. Verejnú súťaž na zhotoviteľa modernizácie radiály vyhlásilo hlavné mesto začiatkom augusta 2017 s pôvodným termínom na predkladanie ponúk uchádzačov do 27. septembra 2017, ktorý bol po viacerých predĺženiach posunutý na 10. januára 2018. Ponuky boli vyhodnotené až v novembri 2018, Úrad pre verejné obstarávanie však po kontrole súťaže zistil protiprávne vylúčenie jedného z uchádzačov a v apríli 2019 nariadil magistrátu znovu vyhodnotiť súťaž aj s ponukou pôvodne vylúčeného uchádzača. Po opakovanom vyhodnotení ponúk sa úspešným uchádzačom (rovnako ako v prvom prípade) stalo konzorcium „DK Radiála“ pozostávajúce z firiem TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava, ktoré radiálu zmodernizuje za 65 119 903 € s DPH. Stavebný dozor na stavbe v roku 2019 zabezpečovala mestská spoločnosť Metro Bratislava, kedže verejná súťaž na zabezpečenie stavebného dozora nebola včas ukončená. Až v decembri 2019 mesto podpísalo zmluvu na výkon stavebného dozora s firmou SGS Czech Republic.

Zmluva o dielo s víťazom súťaže na modernizáciu radiály bola uzatvorená 5. júna 2019 a s výstavbou sa začalo 22. júna 2019 prvou etapou od Jurigovho námestia po obratisko Karlova Ves a následne od začiatku augusta aj druhou etapou od obratiska po Hanulovu ulicu v Dúbravke. Prvá etapa mala byť pôvodne dokončená do 27. septembra 2019, ale pre rôzne problémy práce trvali do polovice do decembra 2019, niektoré časti tejto etapy však budú dokončené až v roku 2020. Električková doprava po obratisko v Karlovej Vsi (Kútiky) bola obnovená 19. decembra 2019.

Druhá etapa by mala byť podľa pôvodného harmonogramu ukončená do 20. decembra 2019, pre vzniknuté problémy s prístupom k meniarni Dolné Krčace sa však skúšky trate a obnovenie premávky električiek oneskorilo a premávka začala až 22. februára 2020. Aj druhá etapa je zatiaľ dokončená v provizórnom stave, keďže nebola úplne dokončená integrovaná zastávka Záluhy (pôvodne Damborského) a iné súvisiace objekty stavby. Ich dokončovanie prebieha až do skončenia celej modernizácie v roku 2020.

Tretia etapa zahŕňa rekonštrukciu výhybiek pri tuneli a modernizáciu semaforov, čo si vyžiadalo odklon električiek z nábrežia v úseku Chatam Sófer - Námestie Ľ. Štúra. Linka 4 počas tejto etapy premávala obojsmerne cez tunel. Táto etapa začala 14. marca 2020, pričom vzhľadom na príchod pandémie koronavírusu bola vzápätí na niekoľko dní prerušená. Etapa bola dokončená s oneskorením až v lete 2020. Pôvodne mala byť dokončená do začiatku mája pred začatím poslednej etapy. Premávka električiek cez tunel bola nakoniec obnovená až 27. júla 2020.

Poslednou etapou je modernizácia úseku Jurigovo nám. - Tunel, ktorá prebiehala od 2. mája 2020. V tejto etape bola úplne vylúčená premávka električiek v úseku Tunel - Dúbravka a premávka trolejbusov na Dlhé diely, pričom náhradnú dopravu do Karlovej Vsi, Dúbravky a na Dlhé diely zabezpečujú autobusy liniek X5 a X33. Zmluvný termín ukončenia celej modernizácie bol stanovený na 11. septembra 2020, no vzhľadom na predĺženie prác bol posunutý na 15. októbra. Prvé skúšky zmodernizovaného úseku boli vykonané 19. októbra a električky do Karlovej Vsi a Dúbravky opäť začali premávať od 26. októbra 2020. Dokončovacie práce (napr. chodníky, cesty, nadchody, sadové úpravy) však ešte prebiehali aj po tomto termíne až do prvej polovice roka 2021.

Rozhodnutím Úradu BSK na žiadosť magistrátu Bratislavy bol v marci 2021 termín ukončenia stavby predĺžený z júna 2021 na 30.6.2026.

Integrovaná zastávka električka+autobus Záluhy (Damborského). Vizualizácia © Mesto Bratislava
Integrovaná zastávka električka+trolejbus+autobus Molecova. Vizualizácia © Mesto Bratislava

Základné údaje o projekte

 • Predmet projektu: Modernizácia existujúcej električkovej trate v úseku tunel – križovatka M. Sch. Trnavského x Hanulova vrátane obratiska Karlova Ves
 • Dĺžka električkovej trate: cca 6,8 km dvojkoľajne
 • Počet zastávok: 12
 • Rozchod: 1000 mm
 • Maximálna premávková rýchlosť (projektovaná): 65 km/h
 • Termín realizácie: 6/2019 - 9/2020 11/2020 (dokončovacie práce do 6/2021)
 • Zmluvná cena modernizácie: 65 119 903 mil. € 66 488 581 € s DPH
 • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra (Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava)
 • Projektant: Reming Consult, a. s.
 • Zhotoviteľ: Konzorcium „DK Radiála“ (TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava, ELZA-Elektromontážny závod Bratislava)

Ďalšie informácie

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: birch #863:
Áno, je to celé o údržbe. Ale znamená to, že novej trati na Krčacoch bude DPB venovať rovnakú údržbu ako PJD v Karlovej, teda žiadnu? 😀
Reakcia na: ufo #862:
Je to kombinácia zvršku a spodku. Na klasický štrkový podklad nedáš rozchodník, resp. ak áno, tak ho pri podbíjaní musíš (máš) odstrániť, čo nie je problém, len náklad navyše.
Plus je tam problém s odvodňovaním, pretože sa štrková vrstva zanáša a voda narušuje aj spodok a teda to vyžaduje aj častejšiu údržbu.
Reakcia na: Solider #861:
Prečo sa musí dávať PJD tam, kde ju netreba len preto, aby sa minulo viacej € z eurofondov?
Na Krčacoch sa použil klasický zvršok a je tichší ako PJD, prečo teda nerobiť lacnejší klasický zvršok aj s rozchodníkom? Údržba GPK klasického zvršku je pre DPB neriešiteľný problém? Keby sa použil klasický zvršok aj v KV, za cenový rozdiel oproti PJD si DPB mohol nakúpiť 10 podbíjačiek a brúsiacich vozidiel, keby to zapracovali do projektu…
Reakcia na: Urbanway 2423 #860:
Podľa mňa by postačovalo pokračovať systémom Rheinfeder a nie W-Tram, na ktorý evidentne nemáme schopného zhotoviteľa.
Reakcia na: Ma178rek #858:
Tak v takom prípade sa snáď PJD v Petržalke podarí viac, ako tá v KV. 🙂
Reakcia na: Urbanway 2423 #857:
Mala by dlhšie vydržať, netreba to podbijat, iba sem-tam prebrusit. Je to odolnejšie voči posunom smerovemu aj vyskovemu.
Reakcia na: ufo #856:
Tak, v takom prípade nechápem, prečo sa všade robí PJD?
Reakcia na: ufo #854:
Áno, ide, tak snáď to bude kvalitnejšie, ako v KV. Človek si normálne začína myslieť, že by bolo lepšie, ak by trať nebola zatrávnená, aby sa dala lepšie udržiavať.
Reakcia na: Viliam22 #853:
Čo na to tá pani z magistrátu, ktorá teraz pracuje v Remingu, vďaka ktorej je v KV táto PJD?
Btw. v Petržalke sa ide robiť tiež PJD?
Reakcia na: Viko #851:
Nepovedal som, že ľudia z dieľní riadia DPB. Povedal som, že sú tu ľudia, čo riadia DPB. Treba čítať s porozumením 😉
Reakcia na: TramLover #849:
Ľudia z dielní riadia DPB? No tak to je obdivuhodná firemná hierarchia! 😃
Reakcia na: upravovač fotiek #845:
Ale no tak, Erik, ukľudni sa.
Reakcia na: IBBI #848:
Práve si si odpovedal, dobrý príklad 🙂 A máme tu ľudí z dieľní, z vedenia, atď… Tí, čo tu sú už dlhé roky 🙂
Reakcia na: TramLover #847:
Tak dobre, d3k0. Ale pisal si citujem "Ľudia z imhd riadia DPB", tak by ma zaujimalo kto to je. 😉
Reakcia na: IBBI #846:
Z týchto konkrétne žiaden 😉 Ale je tu dokonca človek, ktorý bol riaditeľom DPB nejaký čas, ľudia z dieľní, BID… Kadečo sa nájde 😉
Reakcia na: TramLover #844:
A kto z iMHD konkretne? 😉 Shaggy? Viko? Gejza? 😉 Ale vazne - kto z tychto ludi tu na fore riadi DPB?
Reakcia na: TeBeCe #840:
Iba absolútny IDIOT navrhne betón do koľajiska. Ako keby Mostová nebola dostatočne odstrašujúcim príkladom. Betón zaručene popraská, bude sa droliť. Takéto zakrytie trate je odsúdené na rozpad! Nenávidím liaty betón už z princípu, pojem "pohľadový betón" považujem za oxymoron. Celé zle! Zakázal by som liať betón ako povrchovú vrstvu kamkoľvek. Je hnusný, škaredý, rokmi praská a keď nepraská, tak zvetráva, drolí sa, alebo sa na jeho povrchu vytvárajú škaredé fľaky. Nečudo že brutaliuzmus je jeden z najviac nenávidených "architektonických štýlov". Betón je fajn materiál, ale NIE NA POVRCHU akejkoľvek stavby.