DPMK vyhlásil obstarávanie na modernizáciu odbavovacieho systému

DPMK plánuje nakúpiť 750 čítačiek BČK s označovačom cestovných lístkov a 350 čítačiek BČK s tlačiarňou a EMV platbou


Ilustračné foto © osa


Dopravný podnik mesta Košice zverejnil 4. decembra 2017, vo Vestníku verejného obstarávania č. 238/2017 oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na modernizáciu odbavovacieho systému v autobusoch MHDPredmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD, zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť na označenie skôr zakúpených papierových lístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov (napr. pri prestupe). Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom verejného obstarávateľa. Dodaných by malo byť 750 čítačiek BČK s označovačom cestovných lístkov a 350 čítačiek BČK s tlačiarňou a EMV platbou.

O víťazovi obstarávania rozhodne ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, v ktorej sa budú hodnotiť jediné kritérium, a to cena.

 

Predpokladaná hodnota zákazky 2 182 646,67 EUR bez DPH by mala byť financovaná kombinovane - z vlastných prostriedkov, z účelových dotácií, z úverov alebo zo štrukturálnych fondov (Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12, číslo projektu v ITMS 2014+: NFP302010K598). Výstupom verejného obstarávania bude uzavretie rámcovej dohody s úspešným uchádzačom na obdobie 36 mesiacov.

Lehota na predkladanie ponúk je do 10. januára 2018 do 14.00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 11. januára 2018 o 10.00 hod.


7.12.2017
-Iv-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.