DPMK vyhlásil obstarávanie na modernizáciu odbavovacieho systému
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

DPMK plánuje nakúpiť 750 čítačiek BČK s označovačom cestovných lístkov a 350 čítačiek BČK s tlačiarňou a EMV platbou

Dopravný podnik mesta Košice zverejnil 4. decembra 2017, vo Vestníku verejného obstarávania č. 238/2017 oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na modernizáciu odbavovacieho systému v autobusoch MHDPredmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD, zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť na označenie skôr zakúpených papierových lístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov (napr. pri prestupe). Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom verejného obstarávateľa. Dodaných by malo byť 750 čítačiek BČK s označovačom cestovných lístkov a 350 čítačiek BČK s tlačiarňou a EMV platbou.

O víťazovi obstarávania rozhodne ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, v ktorej sa budú hodnotiť jediné kritérium, a to cena.

 

Predpokladaná hodnota zákazky 2 182 646,67 EUR bez DPH by mala byť financovaná kombinovane - z vlastných prostriedkov, z účelových dotácií, z úverov alebo zo štrukturálnych fondov (Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12, číslo projektu v ITMS 2014+: NFP302010K598). Výstupom verejného obstarávania bude uzavretie rámcovej dohody s úspešným uchádzačom na obdobie 36 mesiacov.

Lehota na predkladanie ponúk je do 10. januára 2018 do 14.00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 11. januára 2018 o 10.00 hod.


7.12.2017
-Iv-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

myslavcan13.3.2018 12:56 #3 Re:
Reakcia na #2 od veteran:
To som videl, myslel som nejaké polozákulisné informácie.
veteran13.3.2018 8:42 #2 Re:
Reakcia na #1 od myslavcan:
"...z dôvodu, že v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania."

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/943571
myslavcan12.3.2018 21:59 #1 Re:
Vieme, prečo toto obstarávanie zrušili?