Modernizácia električkových tratí, 1. etapa

Základné údaje o projekte

Investor: Mesto Košice 

Zhotoviteľ: EUROVIA, a. s. (Košice)

Projektant: PRODEX, spol. s r. o. (Bratislava)

Termín výstavby: 29.11.2016 – 2018 (odhad)

Náklady na výstavbu: 78 499 473,99 € bez DPH

Náklady na projekt: 2 016 000,00 € s DPH

Financovanie: Operačný program Doprava  Kohézny fond EÚ (85 %), štátny rozpočet SR (10 %), Mesto Košice (5 %)

Projekt Modernizácia električkových tratí (MET) predstavuje druhú etapu obnovy električkových tratí v Košiciach. Po úsekoch v centre mesta (Námestia Maratónu mieru – Staničné námestie), ktoré boli súčasťou projektu IKD a viacerých koľajových križovatkách a obratiskách v rámci projektu MEU, bude obnova pokračovať v okrajových častiach električkovej siete. 

Projekt pozostáva z ôsmich ucelených častí stavieb na úsekoch Halvíčkova – Námestie Maratónu mieru, Botanická záhrada – Zimná, Amfiteáter – Spoločenský pavilón, Krajský súd – SOŠ automobilová, križovatka Moldavská a križovatka VSS.

V rámci rekonštrukcie budú kompletne zrekonštruované telesá tratí (vrátane spodku i zvršku), pribudne nové trakčné vedenie vrátane trakčných stĺpov. Zrenovované budú všetky zastávky a prístupy k nim. Zároveň budú vylepšené niektoré parametre trate – skapacitnenie obratiska Botanická záhrada, zvýšenie počtu zastávok na Komenského ulici, zobojsmernenie zastávky pri Krajskom súde, zmenšenie počtu krížnych bodov v križovatke na Moldavskej ceste (okružná križovatka) a doplnenie koľajovej spojky v križovatke VSS. 

Prevažná časť trate na Triede SNP bude zatrávnená, čo povedie k zvýšeniu estetickej hodnoty prostredia. V rámci rekonštrukcie trakčného vedenia budú vymenené všetky trakčné stĺpy v úsekoch spadajúcich pod už zrealizovaný projekt MEU. Generálnou opravou prejdú meniarne A (Havlíčkova ulica), D (Popradská ulica) a E (Bardejovská ulica).

Úsek Krajský súd – SOŠ automobilová: Obojstranná zastávka pri Krajskom súde

Úsek od križovatky Štúrova × Kuzmányho (zrealizovaná v projekte IKD) až po kruhový objazd na Moldavskej ceste spadá pod ucelenú časť stavby (UČS) 08.

V rámci stavby bude doplnené nástupište zastávky Krajský súd, smer Zimný štadión, v dĺžke 50 metrov. Nachádzať sa bude povyše priľahlej autobusovej zastávky, s ktorou bude spojené priechodom pre chodcov riadeným svetelnou signalizáciou. Vzhľadom na stiesnené pomery nástupište nebude vybavené prístreškom pre cestujúcich.

Na náprotivnej strane ulice dôjde k zdefinitívneniu autobusovej zastávky v smere do centra, ktorá je od výluk spojených s projektom IKD používaná ako dočasná.

Zastávka Krajský súd na Štúrovej ulici tak bude po mnohých rokoch plnohodnotnou zastávkou pre všetky trakcie.

Nástupištia zastávky Zimný štadión zostávajú vo svojej doterajšej polohe, ich dĺžka sa zvyšuje na 50 metrov (približná dĺžka potrebná pre jednu električku typu KT8D5 a T3/T6, resp. pre dve električky LF2). Na oboch nástupištiach pribudnú dva malé prístrešky pre cestujúcich.

Nástupištia zastávky Idanská budú takisto predĺžené na dĺžku 50 metrov, na oboch pribudnú malé prístrešky a prvky pre nevidiacich. V rámci rekonštrukcie bude do priľahlej križovatky ulíc Idanská, Dunajská a Moldavská cesta doplnená svetelná signalizácia.

Električkové zastávky SOŠ automobilová budú v rámci tejto časti stavby zrušené. V nadväzujúcom úseku UČS 09 dôjde k ich presunutiu  bližišie ku kruhovej križovatke.

Koľajový zvršok bude na celom úseku zaasfaltovaný a to aj napriek pôvodne zamýšľanému zatrávnenému krytu medzi križovatkou s Idanskou a Dunajskou ulicou a zastávkou Zimný štadión (v pôvodnom projekte MET z roku 2014).

Viac k UČS 08, úsek Krajský súd – kruhový objazd Moldavská cesta

Úsek Križovatka Moldavská cesta: Nová kruhová križovatka a združená zastávka pri Spoločenskom pavilóne

V rámci výstavby UČS 09 dôjde ku zásadnej prestavbe koľajovej križovatky Moldavská cesta × Alejová ulica × Trieda SNP.

Kým v súčasnosti je križovatka riešená ako štvorlístková s polomermi oblúkov 30 až 35 metrov, 16 výhybkami a 12 koľajovými kríženiami, po prestavbe má byť koncipovaná ako kruhová s polomerom 40 metrov. Nová križovatka nebude mať žiadne koľajové kríženia a o polovicu menej výhybiek (8 kusov). Ďalšou výhodou je vylepšenie maniupulovateľnosti s vozidlami získaním nového obratiska „zadarmo“.

Vybudované budú štyri zastávky pri každom vjazde do kruhového objazdu. Severovýchodná zastávka bude obojstranná preberie funkciu zastávky SOŠ automobilová, ktorá bude v dnešnej podobe zrušená v rámci UČS 08. Zvyšné zastávky budú jednosmerné a budú slúžiť pre prípad výluk a mimoriadnych udalostí.

Zrekonštruovaný bude aj krátky úsek trate od kruhového objazdu po križovatku s Bardejovskou ulicou. Súčasťou bude aj prestavba zastávky Spoločenský pavilón na čiastočne združenú zastávku. Vstup do priestoru zastávky pre autobusy bude situovaný na úrovni vjazdu do sídliska, oproti športovému gymnáziu.

Súčasťou UČS 09 je aj stavba novej meniarne E, ktorá bude umiestnená v areáli vozovne na Bardejovksej ulici medzi výmenníkovou stanicou a garážami. Z meniarne bude napájané trolejové vedenie smerom na Vstupný areál U. S. Steel, na sídlisko Nad jazerom a Moldavská cesta až po križovatku ulíc Štúrova a Kuzmányho.

Viac k UČS 09, kruhová križovatka Moldavská cesta

Úseky na Triede SNP: Stovky metrov zazelenenej trate na Terase

Realizáciou UČS 10 a 11 bude kompletne zrekonštruovaná trať na Triede SNP. Hranicou medzi UČS je križovatka Trieda SNP × Laborecká, teda zastávka Magistrát mesta Košice ešte plne spadá pod UČS 10.  

V rámci stavby bude zrekonštruované celé koľajové teleso nadväzujúc na úseky projektu MEU Bardejovská a Amfiteáter. Výmeny sa dočká aj trakčné vedenie vrátane stĺpov a svietidiel verejného osvetlenia, významnou rekonštrukciou prejdú všetky zastávky v trase. Ich poloha zostane nezmenená, zväčší sa však šírka nástupných ostrovčekov na 2,75 metra.

Smerové aj výškové riešenie bude v čo najväčšej miere dodržiavať jestvujúci stav. Návrhová rýchlosť trate je 65 km.h-1. Navrhnuté sú celkovo tri dilatačné zariadenia – prvé tesne pred zastávkou Bernolákova, ďalšie za tou istou zastávkou v smere jazdy a posledné za zastávkou Magistrát mesta Košice.

Takmer na celom úseku trate s výnimkou priestoru zastávok a cestno-koľajových prejazdov je navrhnutý absorbér hluku s funkciou zadržiavania vody s krytom z umelej trávy.

Zastávka Kino Družba je riešená ako združená a prípad jej použitia náhradnou autobusovou dopravou. Vjazdy, resp. výjazdy z priestoru koľajiska na vozovku su navrhnuté na úrovni čerpacej stanice Slovnaft a v križovatke triedy SNP a Kysuckej ulice.

V rámci rekonštrukcie trolejového vedenia dôjde aj k modernizácii trolejového vedenia trolejbusov v križovatke Trieda SNP × Toryská, a to v dĺžke 150 metrov.

Viac k UČS 10 a 11, Trieda SNP

Úseky na Zimnej a Němcovej ulici: Skapacitnenie obratiska pri Botanickej záhrade

UČS 12 a 13 sú situované v severnej časti mesta a riešia električkovú trať od križovatky ulíc Československej armády a Zimná až po obratisko Botanická záhrada. 

Rekonštrukcia sa bude týkať celého koľajového spodku i zvršku, ako aj trakčného vedenia, zastávok a mobiliára. Dôjde k zmene osadenia jednej z koľají z dôvodu zväčšenia osovej vzdialenosti na štandardných 3,25 metra. Zvršok bude na celej dĺžke úseku zakyrtý asfaltovou vrstvou.

Nástupište zastávky Zimná v smere na Botanickú záhradu bude predunuté až za križovatku s Jilemnického ulicu, teda do jednej línie s protismerným nástupišťom. Zrekonštruované budú aj autobusové zastávky, no nedôjde k ich združeniu s električkovými. 

Nástupištia zastávky Technická univerzita budú ponechané v doterajšej polohe. Zriadené bude nové nástupište autobusovej zastávky naproti jestvujúcej zastávke linky 12.

Výrazne bude vylepšené smerové vedenie koľají v obratisku Botanická záhrada. Obratisko je po novom navrhnuté ako dvojkoľajné umožňujúce predchádzanie električkových súprav. Smer jazdy bude opačný ako v súčasnosti, teda do obratiska sa vojde jeho severnou časťou po prekrížení protismernej koľaje vychádzajúcej z obratiska. Na zastávke Botanická záhrada budú ponechané obe nástupištia – pre výstup, aj nástup cestujúcich. Nástupištia sú navrhnuté v štandardnej šírke 2,75 metra, ale v značne oblúkových tvaroch vyplývajúcich z tvaru obratiska.

Úsek Havlíčkova – Námestie Maratónu mieru: Nové zastávky na Komenského prinesú zlepšenie obslužnosti

UČS 14 nadviaže na úseky zrekonštruované v projektoch IKD a MEU na Námestí Maratónu mieru a v priestore obratiska pri Havlíčkovej ulici. 

Zásadnou zmenou prejdú polohy zastávok. Dlhodobo neuspokojivý stav v obsluhe územia v okolí vzájomne presadených nástupíšť zastávky Poliklinika Sever bude vyriešený zriadeným dvoch plnohodnotných obojsmerných zastávok. Prvá v smere jazdy z centra bude zastávka Bocatiova situovaná tesne pred križovatkou Komenského × Bocatiova. Druhou zastávkou bude zastávka Poliklinika Sever umiestnená tesne za križovatkou Komenského × Letná. Presadené nástupištia zastávky Krajský úrad budú dané do spoločnej línie za križovatku s Ulicou Obrancov mieru.

Smerové vedenie trate zostáva nezmenené, koľajový zvršok bude krytý asfaltovou vrstvou v celej dĺžke.

Viac k UČS 14, Komenského ulica

Úsek Križovatka VSS: Nové polohy zastávok pod mostom VSS

UČS 15 viacero zmien v umiestnení zastávok pod mostom VSS. Viacero nástupíšť bude presunutých až za os križovatky v smere jazdy, čo zvýši priepustnosť križovatky a zároveň nezhorší najviac používané prestupy medzi jednotlivými linkami MHD.

Električkové nástupište linky 4 v smere do centra bude posunuté za most a zároveň bude slúžiť aj pre linky 3 a 7 idúce zo sídliska Nad Jazerom. Pôvodné nástupište bude zlikvidované, súčasné nástupištia liniek 3 7 a 9 budú zlúčené do jedného a budú slúžiť len v prípade výluk. Zrušené bude aj rozraďovanie smerov dvoma nezávislými koľajami zo sídliska Nad jazerom na Alejovú ulicu a Južnú triedu. 

Z dôvodu nového umiestnenia nástupišťa v smere do centra dôjde k zrušeniu rozraďovania smerov Barca a Nad jazerom v smere z centra. Po novom bude rozraďovanie riešené koľajovou splietkou.

Linka 9 bude mať svoje nástupište pre smer Alejová za osou križovatky. K tomuto nástupišťu bude zároveň pridružené autobusové nástupište situované do rovnakej línie. Využívané by mohlo byť napríklad po presmerovaní linky 12 cez Nižné kapustníky a južnú časť Rastislavovej ulice. 

Nástupištia električiek v smere na sídlisko Nad jazerom zostávajú vo svojej doterajšej polohe pod mostom. Zachovaná zostáva aj poloha zastávky v smere do Barce.

Viac k UČS 15, križovatka VSS


26.11.2016
-master5228-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

myslavcan30.5.2017 21:28 #20 Re:
https://lh3.googleusercontent.com/-TrJMGYoqyec/WS2-Hs7gzgI/AAAAAAAAjUM/mwDvR3yQTn4qeUKu_Ka6WGOZdKOrXm3oQCHM/s640/IMG_0012.JPG
Nesklamali ?
veteran9.1.2017 11:55  +1#19 Re:
Reakcia na #18 od myslavcan:
Na meste tiež nikto neodpovie a už vôbec nie kompetente ? Ale to je kapánek iný príbeh.
myslavcan9.1.2017 11:54 #18 Re:
Reakcia na #16 od Wersah:
Nemáš pravdu v základnom predpoklade, že niekto z nás diskutujúcich, alebo prevádzkovateľov tohto portála bude čokoľvek v meste opravovať, a teda ani nemáme povinnosť rozmýšľať ako sa to bude robiť. Túto povinnosť má mesto Košice, ktoré je v tomto prípade stavebníkom, tam môžeš smerovať svoje otázky, tu ti na nich nikto kompetentne neodpovie.
Troll9.1.2017 1:54 #17 Re:
Reakcia na #16 od Wersah:
V čom?
Wersah9.1.2017 1:08 -1#16 Re:
Reakcia na #15 od 3pa3ck3:
takže som mal pravdu, to mi stačí, nepotrebujem k tomu tvoj komentár...
3pa3ck36.1.2017 15:19 #15 Re:
Reakcia na #14 od 3pa3ck3:
Myslel som nikoho odtiaľ z IMHD
3pa3ck36.1.2017 15:18 #14 Re:
Reakcia na #10 od Wersah:
Skúsim to vysvetliť pokojne:

Nachádzame sa na portáli IMHD.SK, na ktorom síce človek nájde viac informácií ako na stránke dopravcu, napriek tomu je to ale iba fanúšikovsko-šotoušký projekt. Takže nikto (možno s výnimkou zopár konkrétnych ľudí) nebude žiadnu trať opravovať.

Takéto otázky by trebalo smerovať na niekoho z trojice mesto-dopravca-zhotoviteľ.
S499.10236.1.2017 7:34  +1#13 Re:
Reakcia na #12 od Wersah:
Tušíš vôbec, o čom je reč, trubiroh?
Wersah6.1.2017 4:34 -3#12 Re:
Reakcia na #11 od S499.1023:
tých štyroch botov, čo ti tam nahádzali palec hore a mne dole, myslíš si že keď spravíš toto, že máš pravdu? 😃
S499.10235.1.2017 6:15  +7#11 Re:
Reakcia na #10 od Wersah:
Áno? A píše sa tam aj o tom, že ju bude opravovať iMHD, ty rúra ropovodná? Som nielen slepí ale aj blbí.
Wersah5.1.2017 3:49 -6#10 Re:
Reakcia na #9 od S499.1023:
Príspevok je skrytý z dôvodu udeleného výrazne záporného hodnotenia ostatnými používateľmi. [Odkryť]
S499.102327.12.2016 15:20 #9 Re:
Reakcia na #8 od Wersah:
My tu žiadne križovatky na Triede SNP ani križovatku VSS opravovať nebudeme.
Wersah27.12.2016 2:59 -2#8 Re:
Myslel tu niekto aj nato, ako chcete opravovať jednotlivé križovatky na Triede SNP, nehovoriac o križovatke VSS. Sám si neviem predstaviť ako to bude vyzerať.
reparil14.12.2016 16:58 #7 Re:
Reakcia na #6 od reparil:
..a este som zabudol na usek na bardejovskej,to iste stlpy len pretrete..
reparil14.12.2016 16:56 -1#6 Re:
a neviete planuju menit stlpy aj na havlickovej,obratisku? (tiez vramci uzlov nemenili len pretierali) a podobne usek amfik-CSA/sportova hala ,na bozenke a zimnej su uz tiez porobene diery pre stlpy, eurovia maka pomerne rychlo zatial som milo prekvapeny uvidime co bude ked pridu nahodou vacsie mrazy a sneh ked zem zamrzne to budu mat tazke.. ?
KosickyTiger9.12.2016 21:47 #5 Re:
Reakcia na #4 od veteran:
Myslel som to tak, že ich napadlo najprv postaviť nové stĺpy bez výluky a potom "len" rýchlo prevesiť vedenie , pretože v KE sme zvyknutí to robiť opačne. Najprv odstaviť dopravu a potom začať.
veteran9.12.2016 18:35 #4 Re:
Reakcia na #3 od KosickyTiger:
Čo je rozumné na tom, že sa bude prevesovať vedenie na nové stĺpy postavené v rámci staršieho projektu ❓
KosickyTiger9.12.2016 18:06 #3 Re:
Reakcia na #2 od 5801:
Ale vidno, že keď sa chce, tak sa to dá aj rozumne.? ?
58017.12.2016 23:18 #2 Re:
Reakcia na #1 od KosickyTiger:
Keby najprv demontovali staré, de fakto by museli úplne odstaviť ED. A takýto miš-maš si magistrát predsa nemôže dovoliť. Rozvíril by prach... Potom by začali ľudia, že prečo sa to neurobilo vtedy keď "rok" nič nejazdilo. Takto osadia stĺpy, prevesia vedenie a tak zlikvidujú staré. Vyžiada si to minimálnu odstávku ED, a všetci budú spokojní až na nejaké výnimky. ?
KosickyTiger7.12.2016 21:30 #1 Re:
Chvályhodné, že už pripravujú jamy pre nové stĺpy pri Amfiteátri a ani trochu neobmedzujú premávku.
Iné firmy by asi najprv odstavili dopravu, demontovali staré stĺpy a až tak by začali kopať jamy na nové.? ?