Navrhovaná trolejbusová trať AS Mlynské nivy - Most Apollo - Ovsište

Dobudovaný Most Apollo vytvára podmienky na vzájomné prepojenie trolejbusových tratí v Petržalke so súčasnou trolejbusovou sieťou na ľavom brehu Dunaja v križovatke Košická - Mlynské nivy. Trolejbusová sieť na území Petržalky by perspektívne tvorila ťažiskovú sieť dopravnej obsluhy k nosnému systému koľajovej dopravy na území celej Petržalky. Perspektívny stav by si samozrejme vyžadoval vybudovanie aj patričného technického zázemia (vozovňu, meniarne a pod.). Prezentovaný návrh predstavuje akýsi prvý krok na zavedenie ekologickej dopravy tam, kde je mestská hromadná doprava v súčasnosti zabezpečovaná autobusovými linkami, a kde sa neuvažuje ani so smerovaním koľajovej dopravy. Navrhovaná trasa linky je vedená tak, aby v prípade realizácie stavby bola trolejbusová doprava schopná okamžite nahradiť časť súčasnej autobusovej dopravy realizovanej v trase cez most APOLLO. Riešenie by tak nepredstavovalo žiadny nárast kilometrických výkonoch, ale iba ich presun z autobusovej do trolejbusovej dopravy.

Vzhľadom k tomu, že ide o trasu ,v ktorej doteraz nebola trolejbusová trať vedená, bude nutné vybudovať v celej trase trolejové vedenie (trasa cez Most Apollo už s takýmto riešením počíta) a pre jej napájanie na území Petržalky bude potrebné vybudovanie jednej kontajnerovej meniarne.

Odhad nákladov na prípravu a realizáciu stavby:
  1. projekt: cca 2 mil. Sk
  2. vybudovanie trolejového vedenia: 23 - 28 mil. Sk
  3. kontajnerová meniareň: 5 - 6 mil. Sk

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.