Zľavy v MHD Bratislava (od 1.7.2021)


Bezplatná preprava

V bratislavskej MHD, ktorá je súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), sa bezplatne prepravujú nasledujúce skupiny cestujúcich:

 • deti mladšie ako 6 rokov,
 • sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby odkázanej na sprievodcu, vrátane invalidného vozíka, alebo vodiaceho psa so špeciálnym výcvikom,
 • sudcovia Ústavného súdu SR.

Občania nad 70 rokov majú nárok na vydanie bezplatného predplatného lístka SeniorPas, s ktorým môžu neobmedzene cestovať v rámci všetkých liniek Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. SeniorPas sa vydáva na bezkontaktnú čipovú kartu vydanú niektorým z dopravcov v IDS BK.

Vybrané skupiny cestujúcich (napr. osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, zlatí a diamantoví darcovia krvi, protikomunistickí odbojári a politickí väzni) majú nárok na vydanie predplatného cestovného lístka s platnosťou pre zóny 100+101 s bonusovou zľavou 100 %, t.j. bezplatne.


Zľavnené cestovné

Zľavnené cestovné lístky so zľavou 50 % môžu v rámci IDS BK využívať:

 • deti a mladiství od 6 do 17 rokov (vrátane),
  • nárok sa preukazuje iba v prípade pochybností o veku dokladom totožnosti s fotografiou, alebo preukazom na zľavu vydaným niektorým dopravcom,
 • žiaci základných a stredných škôl
  • nárok sa preukazuje platnou školou vydanou bezkontaktnou čipovou kartou s aktivovanou dopravnou funkciou, pre daný školský rok platným medzinárodným preukazom ISIC, alebo preukazom na zľavu vydaným dopravcom v rámci IDS BK po predložení potvrdenia o návšteve školy,
  • preukaz na zľavu sa vydáva s platnosťou od 1. septembra do 30. septembra nasledujúceho roku (ak nejde o končiaci ročník strednej školy), resp. do termínu záverečnej skúšky v poslednom ročníku strednej školy (najneskôr do 30. júna),
 • študenti vysokých škôl študujúci v dennej forme mladší ako 26 rokov
  • nárok sa preukazuje platnou školou vydanou bezkontaktnou čipovou kartou s aktivovanou dopravnou funkciou, pre daný školský rok platným medzinárodným preukazom ISIC, alebo preukazom na zľavu vydaným dopravcom v rámci IDS BK po predložení potvrdenia o návšteve školy,
  • preukaz na zľavu sa vydáva s platnosťou odo dňa zápisu, najskôr však od 1. septembra do 30. septembra nasledujúceho roku (ak nejde o záverečný ročník), resp. do školou potvrdeného termínu záverečnej skúšky v poslednom ročníku, najneskôr však do 31. augusta (pri nepotvrdení termínu záverečnej skúšky bude preukaz vydaný s platnosťou do 30. júna),
 • žiaci a študenti študujúci mimo SR, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR v dennej forme štúdia
  • nárok sa preukazuje pre daný školský rok platným medzinárodným preukazom ISIC, alebo preukazom na zľavu vydaným dopravcom v rámci IDS BK po predložení platného preukazu ISIC, alebo úradne preloženého potvrdenia o návšteve školy,
 • fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)
  • nárok sa preukazuje platným preukazom ŤZP/ ŤZP-S, alebo platným dokladom totožnosti s informáciou o ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne dopravcom vydanou bezkontaktnou čipovou kartou typu ŤZP,
 • dôchodcovia od dovŕšenia 60. roku veku, ktorí sú poberateľmi starobného, invalidného, resp. výsluhového dôchodku
  • nárok sa preukazuje preukazom na zľavu, príp. bezkontaktnou čipovou kartou typu Dôchodca vydanou dopravcom po predložení potvrdenia o poberaní dôchodku,
 • seniori od dovŕšenia 62. roku veku
  • nárok sa preukazuje dokladom totožnosti, príp. bezkontaktnou čipovou kartou typu Dôchodca.

Podmienky prepravy cestujúcich s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím môžu cestovať v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji cestovať výhodnejšie za nasledujúcich podmienok:

 • cestovanie v celej sieti IDS BK na jednorazové a predplatné cestovné lístky so zľavou 50 %,
  • pri cestovaní na jednorazové cestovné lístky preukazovanie nároku na zľavu len preukazom ŤZP/ŤZP-S vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, alebo dokladom totožnosti s informáciou o ŤZP, príp. odkázanosti na sprievodcu, alebo čipovou kartou dopravcu typu ŤZP,
  • v prípade využívania predplatného cestovného lístka (PCL) preukázanie nároku na zľavu len pri vybavovaní zľavnenej čipovej karty.
 • pre zóny 100+101 (mesto Bratislava) si môžu držitelia týchto preukazov s trvalým pobytom v Bratislave a okresoch Pezinok, Senec a Malacky zaobstarať PCL so zľavou 100 %, t.j. bezplatne
  • podmienkou je zakúpenie PCL na bezkontaktnú čipovú kartu akceptovanú dopravcami (možnosť zakúpenia cez internet),
  • možnosť zakúpenia takéhoto PCL u ľubovoľného dopravcu v rámci IDS BK (aj cez internet),
  • preukazovanie nároku na zľavu len pri vybavovaní čipovej karty.

Sprievodca osoby s ŤZP sa prepravuje bezplatne na základe preukazu ŤZP-S sprevádzaného, príp. dokladu totožnosti s vyznačením odkázanosti na sprievodcu. Bezplatne sa prepravuje aj invalidný vozík a vodiaci pes so špeciálnym výcvikom osoby so zrakovým postihnutím.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Trammat #4:
Áno, môže sa preukázať aj preukazom ZSSK (na bezplatnú prepravu). PP IDS BK hovorí o tom, že to musí byť preukaz vydaný dopravcom, pričom pod pojmom "dopravca" vystupujú všetci traja. Takže preukaz môže byť aj od iného, ako od toho, u ktorého práve cestuješ.
Reakcia na: Minko #3:
No práve tam smeruje moja otázka, či môže študent revizorovi pri kontrole predložiť zľavnený lístok a spolu s ním preukaz ZSSK na "bezplatnú prepravu" ako preukázanie nároku na zľavnené cestovné. Mám pocit, že keď som ja študoval na VŠ takáto možnosť nebola, respektíve som o nej nevedel (a ISIC som nevlastnil, preukážku od ZSSK som mal na základe predloženia potvrdenia o štúdiu ((štúdium v Brne)), to však DPB na JCL ako preukázanie nároku neakceptuje).
Reakcia na: Trammat #2:
nemyslím sa tým napríklad aj preukaz na bezplatnú prepravu ZSSK? 🤔
Z dlhej chvíle pozerám, kto všetko má nároky na rôzne zľavy a akým spôsobom ich dokazuje, pri študentoch ma zaujala táto veta "alebo preukazom na zľavu vydaným dopravcom v rámci IDS BK po predložení platného preukazu ISIC" - on existuje nejaký preukaz na zľavu vydávaný dopravcom v rámci IDS BK?
Sudcovia ústavného súdu nepochybne tú bezplatnú dopravu potrebujú a aj hodne využívajú.