Návrhy: Dopravná štúdia Námestia SNP a Kamenného námestia

Návrh najvhodnejšieho dopravného riešenia námestí v centre mesta vychádzajúci z prezentovaných súťažných návrhov na ich revitalizáciu.

Úvod

Táto dopravná štúdia je reakciou na návrhy revitalizácie Námestia SNP a Kamenného námestia, prezentované Metropolitným inštitútom Bratislavy. Dopravná štúdia čerpá prevažne z návrhu tímu SADAR+VUGA, ktorý počíta so zrušením cestnej dopravy medzi Štúrovou a Špitálskou cez priestor Námestia SNP, resp. Kamenného námestia, prestavbou tratí a zastávok električiek, a vybudovaním nového trolejbusového obratiska okolo napojenia navrhovaných podzemných garáží. Prezentácie skupiny Rehwaldt Landscape Architects a víťazný návrh z dielne Atelier Loidl Landschaftsarchitekten Berlin GmbH sú z dopravného hľadiska menej inovatívne, líšia sa iba v detailoch ako napr. odlišnej polohe vedenia trolejbusu cez Kamenné námestie. Naznačujú novú blokovú trolejbusovú slučku z Dunajskej na Špitálsku a ďalej cez Rajskú späť na Dunajskú, ktorá má nahradiť súčasnú blokovú slučku cez ulice 29. augusta, Cintorínska, Rajská a Dunajská. Prezentácia autorov Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT sa po dopravnej stránke najviac približuje súčasnému stavu, ponecháva jazdné pruhy medzi Špitálskou a Štúrovou v súčasnom trasovaní, navrhuje električkové zastávky viedenského typu. Z dopravného hľadiska ide o konzervatívny prístup bez zásadnejších zmien.

Opis návrhu

Štúdia sa zaoberá výlučne dopravnou stránkou a nehodnotí architektonické návrhy jednotlivých prezentácií. Nevyjadruje sa k navrhovaným tvarovým riešeniam, neporovnáva vzhľad, množstvo ani umiestnenie prvkov mestského mobiliáru. Tvar, materiál alebo farba dlažby pešej zóny, množstvo zelene, zachytávanie dažďovej vody a ďalšie návrhy v dotknutom území nie sú hodnotené ani komentované. Taktiež sa hlbšie nezaoberá presnou kapacitou podzemnej garáže, ktorá by mala nahradiť zrušené parkovacie miesta na povrchu. Grafická časť dopravnej štúdie vo formáte PDF obsahuje viaceré vrstvy, ktoré je pre zlepšenie prehľadnosti možné vypnúť. Vrstva s názvom „zapustené obrubníky“ označuje kamenné obrubníky vsadené do povrchu bez výškových rozdielov, ktoré majú iba vizuálne oddeliť priestor s využitím kontrastného odtieňa, prípadne odlišným rozmerom oproti dlažbe okolo nich. Zapustený obrubník umiestnený kolmo cez cestu znamená zmenu povrchu medzi asfaltom a dlažbou, čím určuje aj hranice pešej zóny. Vrstva „šikmé obrubníky“ zobrazuje úseky, kde sa výškovo oddelená fyzická bariéra na jednom konci (hrana obrubníka) mení na vizuálne oddelenie priestoru bez výškového rozdielu, zmenou nivelity chodníka a/alebo cesty. Vrstva „informácie“ obsahuje doplnkové informácie, rozmerové údaje vybraných prvkov a pár ďalších kót. Znázorňuje ako bude možné zväčšiť Námestie Nežnej revolúcie pred Starou tržnicou.

Návrh dopravného riešenia Nám. SNP vo formáte PDF (Erik Žiak)

Električky

Trate sú navrhnuté v súlade s prejazdovým profilom bratislavských električiek, minimálny polomer oblúkov je 25 metrov. V zastávkach je osová vzdialenosť tratí 4 metre, vďaka čomu medzi míňajúcimi sa električkami ostane široká medzera. Tým sa zníži riziko náhleho brzdenia alebo nehody pri vybehnutí chodca spoza súpravy v opačnom smere. Zastávky električiek sú umiestnené v priamej koľaji vždy za križovatkou. Nástupné hrany sú vo výške 25 cm nad temenom koľajnice, napojené štvormetrovými rampami na začiatku a konci zastávky. Rampy majú na meter dĺžky prevýšenie iba 6,25 cm, sú plynulé a pohodlné. Nástupištia majú byť pre peších prístupné po ich celej dĺžke bez pevne definovanej hrany lomu nivelity, čím bezbariérovo splynú s priestorom pre chodcov. Dĺžka zastávok na Špitálskej a Námestí SNP je 65 metrov, aby sa do zastávky zmestili dve 32,5 metrové súpravy.

Medzi Manderlákom a vyústením Laurinskej ulice sa navrhuje kratšia zastávka s dĺžkou nástupnej hrany 52 metrov. Hoci by mohlo byť žiaduce, aby sa do zastávky zmestili naraz dve súpravy dlhé 32,5 metra, priestorové možnosti územia sú obmedzené. Úprava zastávky umožňujúca súčasné staničenie dvoch súprav by sa dala dosiahnuť iba za cenu nežiaducich zásahov pred zastávkou a za ňou, a zmenou polohy koľají.

Vo frekventovanom dopravnom uzle sa dá očakávať, že za stojacu súpravu v zastávke medzi Manderlákom a vyústením Laurinskej bude vchádzať ďalšia súprava od Špitálskej. Mohlo by sa stať, že prvá súprava pre nečakaný problém (nevoľnosť cestujúceho, porucha dverí a pod.) nebude môcť zastávku opustiť v krátkom čase, čo spôsobí, že druhá súprava zastaví za ňou. Napriek tomu, že zastávka nemá dostatočnú dĺžku pre súčasné odbavenie dvoch súprav, vďaka tvaru križovatky a navrhovaným polohám koľají nedôjde k zablokovaniu koľaje ľavej odbočky v smere zo Štúrovej na Nám. SNP. Medzi koncom druhej súpravy stojacej čiastočne v zastávke a koľajou ľavej odbočky ostane dostatočne veľký voľný priestor.

Vo víťaznej prezentácii je navrhnuté odlišné umiestnenie zastávok električiek. Miesto zastávky v polohe opísanej vyššie sú navrhnuté dve zastávky umiestnené pred križovatku. Toto riešenie je z viacerých dôvodov nevhodné. Na prvý pohľad by pri jednolinkovom variante z každej zastávky pred križovatkou odchádzala linka do odlišného smeru a cestujúci by neboli pri čakaní motivovaní prebiehať medzi zastávkami podľa toho, z ktorej pôjde električka na ich smer skôr. Ale v prípade prestupu medzi linkami, ktoré nebudú mať žiadnu inú spoločnú zastávku, by boli cestujúci nútení vykonávať peší presun cez križovatku. Navyše pri odklonoch a výlukách je možné, že by električky jazdili aj medzi Špitálskou a Nám. SNP. V oboch smeroch by potom mali dve zastávky, jednu pred a druhú za odbočením. Pre cestujúcich aj vodičov nemusí byť v prípade mimoriadnej udalosti jednoznačné, na ktorej zastávke má električka zastaviť, čo môže spôsobovať chaos. Zastavenie električiek na oboch zastávkach ich zbytočne spomalí a predĺži jazdnú dobu. Zároveň to spomalí rozptyl električkových kolón, ktoré môžu z prevádzkových dôvodov vzniknúť, napr. po odstránení prekážky na trati. Okrem toho dve zastávky pred križovatkou zaberajú viac priestoru než jedna zastávka za križovatkou.

Návrh skupiny Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT počíta so zastávkami viedenského typu v jazdnom pruhu za križovatkou. Zastávka v smere na Štúrovu/Jesenského je umiestnená až po vyústenie Gorkého ulice, priamo cez silne frekventovaný peší ťah od Laurinskej ulice na Kamenné nám./Dunajskú. Električka stojaca v zastávke tento peší ťah zablokuje, po jej odchode ostane nástupná hrana nežiaducou fyzickou bariérou v priestore. Zastávka viedenského typu, tak ako je navrhnutá, nepredstavuje vhodné riešenie.

Tento materiál navrhuje v mieste medzi Manderlákom a vyústením Laurinskej zastávku dlhú 52 metrov, opísanú vyššie. Jej umiestnenie vrátane usporiadania ostatných koľají je kompromisom technických, prevádzkových, urbanistických a bezpečnostných požiadaviek. Zabezpečí pohodlný, bezpečný a plynulý pohyb električiek, cyklistov, cestujúcich a chodcov pohybujúcich sa po prirodzených peších ťahoch v danom území.

Trolejbusy

Dopravná štúdia vychádza z prezentácie tímu SADAR+VUGA, ktorá navrhuje umiestniť trolejbusové obratisko do prieluky medzi domami na Dunajskej č. 1 a Dunajskej č. 3 a 3b. Táto medzera vznikla asanovaním pôvodnej zástavby a návrh autorov SADAR+VUGA v nej navrhuje aj napojenie podzemných garáží, ktoré možno označiť za najlepšie zo všetkých návrhov. V minulosti sa tu nachádzala konečná expresnej autobusovej linky 104 jazdiacej medzi Dúbravkou a centrom mesta, kde mala blokovú slučku v trase Špitálska – Rajská – Dunajská. Obratisko nahradí súčasnú blokovú slučku cez ulice 29. augusta, Cintorínska, Rajská a Dunajská. Nové zastávky pri obratisku na Dunajskej, po ktorej pôjdu trolejbusy obojsmerne, zlepšia dopravnú obslužnosť centra mesta. Pešia vzdialenosť od vyústenia Laurinskej ulice k súčasnej konečnej na Rajskej je približne 400 metrov. Po nové obratisko to bude približne 140 metrov, čo predstavuje výrazné skrátenie, navyše pre dopravný podnik nebude nutné navýšenie výkonov, práve naopak, ušetrí. Obojsmerné vedenie trolejbusov od Mlynských nív po Dunajskej ich trasu narovná a skráti asi o 70 metrov. Zaniknú tri ostré ľavé odbočenia (29. augusta – Cintorínska, Cintorínska – Rajská a Rajská – Dunajská), ktoré spomaľujú dopravu. Umiestnenie obratiska okolo napojenia podzemnej garáže predstavuje efektívne využite priestoru, ktorý je v súčasnosti prázdnou asfaltovou plochou, slúžiacou výlučne na peší tranzit.

Okrem zlepšenia dopravnej obslužnosti centra mesta trolejbusmi sa efektívne zamaskujú rampy podzemných garáží, ktoré vo svojej podstate budú vždy tvoriť fyzickú bariéru v priestore. Cestujúci, ktorí budú na Dunajskej čakať na trolejbus, budú mať priamo pred sebou veľké hodiny umeleckého diela zvonkohry na fasáde OD Prior, čo je praktické a symbolické, keď už trávia čas čakaním na svoj spoj. Môžu si ho krátiť sledovaním pohybu ručičiek umeleckého diela. Dĺžka navrhnutých zastávok je 24 metrov. Alternatívne riešenie v podobe blokovej slučky v trase Dunajská – Špitálska – Rajská je navrhnuté vo zvyšných prezentáciách, vrátane víťaznej. Hoci sa líšia v detailoch vedenia slučky, je takéto riešenie nevhodné. Oproti obratisku bude trasa dlhšia o 540 metrov, resp. 1,5 minúty jazdnej doby, budú na nej ostré ľavé aj pravé zákruty a množstvo priechodov pre peších, ktoré dopravu spomaľujú. V súčasnosti prejde konečnou Rajská asi 200 spojov denne. Nová bloková slučka by znamenala navýšenie ročných výkonov o približne 40 tisíc vozokilometrov a predĺžene jazdnej doby pre cestujúcich. Tieto nevýhody pritom neprinesú žiadne zlepšenie dopravnej obslužnosti územia. Bariéra v podobe napojenia podzemných garáží ostane, navyše sa nezbavíme nutnosti mať na Špitálskej jazdný pruh aj v smere k Rajskej, na úkor pešej zóny.

Pre zachovanie dopravnej obslužnosti aj v širšom území, bez ohľadu na to, či bude na Dunajskej nové obratisko alebo bloková slučka cez Špitálsku a Rajskú, je navrhnutá nová obojstranná zastávka trolejbusu umiestnená buď medzi križovatkami Dunajskej ulice s Rajskou a Klemensovou ulicou, alebo pred domom na Dunajskej č. 40. K zastávke musí byť priamy prístup aj z Cintorínskej a Cukrovej ulice, čo sa dosiahne spriechodnením Satinského ulice pre peších. Nová zastávka by mala byť vybudovaná bez možnosti obiehania stojaceho trolejbusu, čím bude pôsobiť ako dopravu upokojujúci prvok. Ďalej sa na Dunajskej ulici navrhuje jednosmerná zastávka Ulica 29. augusta v smere do centra mesta, umiestnená pred domom na Dunajskej 33, ktorá bude párovou zastávkou k súčasnej zastávke v opačnom smere, nachádzajúcej sa na ulici Mlynské nivy, za križovatkou ulíc Dunajská a 29. augusta.

Pešia doprava

Zrušia sa zaniknuté a dlhodobo nevyužívané jazdné pruhy a zvyšné vyšrafované asfaltové plochy. Ďalej sa odstránia zbytočné trojkoľajné úseky pred križovatkou, ktoré sú pamiatkou na časy, kedy bola križovatka svetelne riadená. Spomenuté opatrenia umožnia presunúť električkovú trať na námestí SNP bližšie k Družstevným domom architekta Emila Belluša, vybudovaným v 30. rokoch 20. storočia, čím sa výrazne zväčší priestor Námestia Nežnej revolúcie pred Starou tržnicou. Súčasný frekventovaný priechod pre chodcov medzi Laurinskou a Dunajskou bude súčasťou rozšírenej pešej zóny.

V električkovej križovatke medzi Nám. SNP a Kamenným nám. sú navrhnuté štyri odlišnou dlažbou vyznačené „ostrovčeky“, na ktorých môžu chodci zastaviť bez obáv, že ich ohrozí električka idúca poza ich chrbát, kým oni budú púšťať električku, ktorú budú priamo vidieť. Aj pre vodičov električiek to bude prínosné, bez nutnosti čokoľvek odhadovať jasne uvidia, či ľudia, ktorí zastavia v križovatke, budú potenciálne ohrození ich alebo inou električkou. Plocha „ostrovčekov“ je vymedzená na základe najväčšieho vnútorného aj vonkajšieho vybočenia bratislavských električkových vozňov. Hrana ostrovčekov je nakreslená tak, aby medzi ostrovčekom a električkou ostalo vždy minimálne pol metra voľného priestoru.

Cyklistická doprava

Cyklotrasy sú navrhnuté so šírkou jazdného pruhu 1,5 metra jednosmerne. Uprostred križovatky, v „triangli“, sú v dopravnej štúdii navrhnuté vyššie spomenuté „ostrovčeky“, pričom cez jeden z nich vedie cyklotrasa. Minimálna dĺžka cyklotrasy na „ostrovčeku“ je 1,8 metra. Cyklistická doprava je na Nám. SNP vedená na južnej strane obojsmerne až po vyústenie Uršulínskej ulice, čo je z hľadiska pešej dopravy výhodnejšie.

Cestná doprava a širšie územie

Súčasné cestné spojenie medzi Špitálskou a Štúrovou je odklonené do trasy Špitálska – Rajská – Dunajská – Štúrova, ktorá je čiastočne súčasťou pešej zóny. Dunajská ulica je v celej dĺžke obojsmerná, s napojením na navrhované podzemné garáže pod Kamenným námestím. Špitálska ulica ostáva od Rajskej, resp. Hollého jednosmerná v smere do centra. Končí pravou odbočkou do Kolárskej ulice.

Záver

Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať rôzne dopravné návrhy s vyššou mierou detailov, než akú ponúkajú prezentácie architektonickej súťaže, zverejnené Metropolitným inštitútom Bratislava. Po preverení viacerých možností štúdia navrhuje konkrétne vedenie električkových tratí, umiestnenie zastávok a nového trolejbusového obratiska. Zároveň uvádza ich základné stavebné parametre a vysvetľuje dôvody, prečo boli vyhodnotené ako najvhodnejšie.

Táto dopravná štúdia je súkromnou iniciatívou autora, ktorý týmto vyjadruje poďakovanie kolektívu odborníkov, ktorí poskytli cenné pripomienky, zapracované v štúdii.

Vypracoval: Erik Žiak

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Esteticky citlivejšia implementácia 🙂
Reakcia na: si #48:
Veď keby to bol taký vážny problém, tak tam postavia hliadku. Aj ja som tam videl plno turistov so zahraničnými značkami, ktorí tam zablúdili, lebo je to dosť mizerne značené. Ale to sa môže stať.
Reakcia na: Solider #46:
s tym si dovolim nesuhlasit, tadial sa premota nemalo aut ktore ziadne povolenie nemaju a bud si tadial len skracuju cestu (zamocka - nam. SNP) alebo proste len zabludia netrafia na zjazd na staromestsku)
Reakcia na: mmmm #29:
Obratisko tam nebude, jednak s tým nepočíta architektonická štúdia, a okrem toho toto je iba fanúšikovský návrh - oficiálne sa počíta so slučkou Dunajská > Kamenné námestie > Špitálska > Rajská. Nesúhlasím s tým, že ide o horšie riešenie. Obratisko či už pri Priore alebo na parkovisku neprimeraným spôsobom zaberá verejný priestor. Nedá sa na všetko pozerať cez kilometre. Ak chce mať mesto kvalitný verejný priestor, musí niečo kvôli tomu obetovať.
Reakcia na: Pe67 #31:
Tie autá jazdiace po Kapucínskej sú prevažne autá s povolením, patriace pod blízke úrady.
Reakcia na: S499.1023 #44:
Je to práve preto že to je celé ešte vo výstavbe. Ak to dobre chápem, výhľadovo tá ulica bude prejazdná aj pre IAD (aj preto to provizórne riešenie).
Reakcia na: 810zssk #43:
To som práve z toho industriálneho okolia pochopil. Len mi to prišlo také divné, že práve v takejto oblasti treba riešiť výlučný vjazd VHD.
Reakcia na: S499.1023 #41:
Ako naznačujú unimobunky v pozadí, je to z oblasti ktorá prechádza developmentom. Dá sa to samozrejme implementovať aj citlivejšie.
Reakcia na: Urbanway 2423 #39:
Takých videí koluje na TyRúre hromada, najmä z krajiny, kde už včera zožrali to, čo mali mať na zajtra, ako sa obchádzajú kolóny po otvorenom zvršku. Občas do toho niekto spadne, kto nemá odhad - collateral damage.
Reakcia na: 810zssk #33:
Ale vyzerá to fest odpudivo aj s tým okolím.
Reakcia na: Urbanway 2423 #37:
No tak samozrejme by to nebolo umiestnené na chodníku. Čo sa električiek týka - neviem. Ja som s tým uvažoval v súvislosti s SNP, nie Obchodnou.
Reakcia na: Dispecer #38:
Jasné, ale 1000mm rozchod koľají mi príde pre nákladiaky trochu malý a ak by sa zas "koľajnice" pre nákladiaky rozšírili, tak by po nich podľa mňa mohli prejsť aj osobné autá. 🙂
Reakcia na: Urbanway 2423 #37:
Električková trať nie je problém, jej koľajnice sa začlenia do "koľajníc" pre cestnú dopravu. 😉
Reakcia na: 810zssk #36:
S tými chodcami to závisí od toho, kde by to zariadenie bolo umiestnené, pretože niekde by to mohlo brániť v prechádzaní chodcov, ale to by sa dalo prežiť. Kde konkrétne by si toto zariadenie umiestnil, nemohol by byť problém aj v tom, že tam je električková trať?
Reakcia na: Urbanway 2423 #35:
Chodci by predsa išli vedľa po chodníku. Policajti by priamo cez to neprešli (s bežným autom). Prístup by mohli mať napr. z Poštovej kde by bol zasúvací stĺpik ako vo zvyšku pešej zóny.
Reakcia na: 810zssk #33:
Vieš si to predstaviť aj napr. na Obchodnej, lebo ja veľmi nie? Nebránilo by to chodcom v ceste a vedeli by cez to prejsť napr. policajti?
Reakcia na: Jajboli #32:
Keby by už mali trolejbusy združenú zastávku s električkami, tak by snáď nikomu nenapadlo budovať pre ne samostatný pruh, obzvlášť keď sa na tomto námestí hľadí najmä na pohodlie chodcov, čomu by samostatný pruh pre trolejbusy na úkor pešej zóny veľmi nepomohol.
Reakcia na: Pe67 #31:
Riešenie porušovania zákazu vjazdu pre osobné autá je dávno vynájdené 🙂
Reakcia na: Pe67 #31:
Súhlas, tie jazdy vodičov áut sú v centre mesta neúnosné, snáď sa ich podarí eliminovať týmto riešením.
PS: Najlepšie by bolo využiť dráhu električiek aby po nej jazdili trolejbusy a nemuseli sa budovať samostatné pruhy (keď už teda tie trolejbusy tam chcú).
Reakcia na: Jajboli #24:
Tak áno, Ty si pohyblivá, nemáš s tým problém. Mne tak isto nerobí problém chodiť pešo, ale predstava trolejbusov jazdiacich cez nám.SNP sa mi celkom páči (v tejto dobe je mi úplne jedno odkiaľ kam by to chodilo a aké linky). Čo mi ale vadí, sú autá čo beztrestne odbočujú zo Špitálskej na nám.SNP, alebo jazdia po Kapucínskej či cez Jesenského na Mostovú a opačne - po el.tratiach. Pre mnohých vodičov áut značka zákaz vjazdu nič neznamená. A čo taká Obchodná - tam tých áut prejde ďaleko viac ako električiek (a nie je to len zásobovanie, či obyvatelia tamojších nehnuteľností).