Stav električkových tratí je čoraz žalostnejší
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Zatiaľ čo sa hovorí o rozširovaní električkovej dopravy, existujúce trate chátrajú.

Oči verejnosti sa azda najviac upierajú na pokračovanie výstavby električkovej trate v Petržalky či ďalšie nové trate. Menej je počuť o modernizáciách existujúcich tratí a už vôbec o tom, ako sa pred našimi očami rozpadávajú zvyšné trate.

Viaceré projekty rekonštrukcie koľajových tratí pripravované magistrátom sa každým rokom odkladajú a niektoré sa dokonca ani nezačali pripravovať. Modernizácia trate v Karlovej Vsi a časti Dúbravky doteraz nezačala, pričom onedlho bude za nami polovica roka 2018. Dopravný podnik v tomto roku predpokladá obnovu koľají na Záhumeniciach, Americkom námestí a lokálne opravy v okolí Vazovovej ulice.

Viaceré trate v zlom stave nie sú plánované na opravu ani v roku 2018. Zatiaľ čo mesto pýta peniaze na trate z Bruselu, nedokáže riadne udržiavať ani to, čo už postavené je. V nasledujúcom prehľade si ukážeme trate v najhoršom stave.

Záhumenice: Dlhodobé odkladanie rekonštrukcie trate môže vyústiť do zatvorenia trate do Rače (plánovaná rekonštrukcia: 2018)

Električková trať od zastávky Komisárky až za zastávku Záhumenice, Drevona bola vybudovaná v roku 1988 na veľkoplošných železobetónových paneloch BKV, ktorých plánovaná životnosť bola 30 rokov. Najkritickejším úsekom je približne 170 metrov dlhá oblúková sekcia od priecestia medzi nástupištiami zastávky Záhumenice, Drevona po bývalé obratisko Detvianska.


Havarijný stav koľajovej trate na Záhumeniciach vo feburári 2018.

Počas takmer tridsaťročnej premávky električiek na tomto úseku bola traťová rýchlosť postupne znížená z pôvodných 40 km/h na 25 km/h, v roku 2017 na 20 km/h a na mieste, kde došlo k prepadnutiu koľaje, až na 10 km/h. Predmetná trať je viditeľne podmytá, pričom už dávnejšie prišlo k porušeniu geometrickej polohy koľaje so smerovými a výškovými odchýlkami. Trati nepomohlo ani jej pojazďovanie ťažkými nákladnými vozidlami počas výstavby priľahlých polyfunkčných komplexov. V máji 2018 sa už električky na prepadnutom mieste zachytávajú o poškodenú trať.


Viditeľne podmytá trať na Záhumeniciach vo februári 2018

Odkladanie rekonštrukcie napriek havarijnému stavu môže v krajnom prípade spôsobiť, že trať sa stane nezjazdnou a premávka na nej už teda nebude možná. Niečo podobné Bratislava zažila v roku 2011, keď sa na dlhšie obdobie z dôvodu nezjazdnosti trate na Námestí slobody pozastavila premávka električiek na trati na Hlavnú stanicu. V Rači však môže prísť k úplnému dopravnému kolapsu, vzhľadom na už beztak beznádejne zapchatú Račiansku ulicu počas rannej dopravnej špičky.

Počas rekonštrukcie koľajovej trate medzi zastávkami Cintorín Rača a Záhumenice, Drevona bude v tomto úseku vylúčená električková doprava. Ak sa bude obnova realizovať v letných mesiacoch počas školských prázdnin, najpravdepodobnejším variantom je skrátenie trás liniek 3 a 5 po Vozovňu Krasňany, odkiaľ bude do Rače zavedená náhradná autobusová doprava linkou X3. Takisto sa ponúka možnosť umiestnenia stavebnej výhybky Californien na zastávku Cintorín Rača, kde by tým pádom mohla byť zachovaná premávka linky 3, kde sú prevádzkované výhradne obojsmerné električky Škoda 30T ForCity Plus.


Ani prestup pri Vozovni Krasňany nie je ideálny. Cestujúci z električiek vystupujú na trávnik a nastupujú na nezvýšenom nástupišti pri výjazde z vozovne

Spojka na Americkom námestí: Pôvodná trať z roku 1974 (plánovaná rekonštrukcia: 2018)

Jednou z najstarších aktuálne prevádzkovaných električkových tratí v Bratislave je krátky úsek medzi Floriánskym námestím a Americkým námestím, ktorým premávajú linky 3 a 7. Trať bola naposledy kompletne opravená v roku 1974 a odvtedy bez väčších zmien slúži až dodnes.

Zhotovená je ako klasická trať so žliabkovými koľajnicami na drevených podvaloch v štrkovom lôžku zakrytá betónovými zádlažbovými panelmi. Dávnejšie boli stredové zádlažbové panely demontované a nahradené asfaltovým zákrytom, ktorý umožňuje pohodlnejšiu jazdu sanitiek do areálu susednej Univerzitnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici.

Oprava tohto približne 180 metrov dlhého nezrekonštruovaného úseku sa spomína od roku 2006, kedy bola zrekonštruovaná križovatka na Floriánskom námestí. Bol uvádzaný vo viacerých investičných plánoch, k obnove však ani po viac ako desiatich rokoch nedošlo. Traťová rýchlosť bola obmedzená z pôvodných 30 km/h na 25 km/h v smere jazdy von z centra mesta a na 20 km/h v smere jazdy do centra mesta.

Počas rekonštrukcie tohto úseku bude úplne vylúčená električková doprava na tejto trati, linky budú vedené odklonom cez Krížnu a Vazovovu ulicu. Zaujímavosťou však je, že počas rekonštrukcie koľajovej križovatky na Krížnej ulici pri Námestí Martina Benku v závere roka 2017 bola pôvodná manipulačná mechanická výhybka nahradená novou, rovnako mechanickou výhybkou (ktorú nie je možné ovládať elektricky prostredníctvom tlačidla v kabíne vodiča) čo by pri presmerovaní liniek cez Vazovovu ulicu spôsobilo, že vodiči si budú musieť výhybku prestavovať ručne. To predĺži cestu cestujúcim a znepríjemní prácu vodičom.

Karlova Ves: Nekonečný príbeh (plánovaná rekonštrukcia: 2018)

Odklad každoročne avizovanej modernizácie električkovej trate vedúcej od tunela cez Karlovu Ves až do Dúbravky spôsobuje, že stav trate sa každým rokom zhoršuje, čo pociťujú cestujúci dlhším cestovným časom spôsobeným znižovaním traťovej rýchlosti v najkritickejších úsekoch.

#7426 na zničenej trati pri obratisku v Karlovej Vsi

K máju 2018 je projekt modernizácie vo fáze vyhodnocovania verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a sútaže na externý stavebný dozor, keďže stavba je financovaná prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zo zdrojov EÚ.

Trať je v súčasnosti zhotovená na betónových podvaloch umiestnených v štrkovom lôžku, na ktorých sú uložené bezžliabkové koľajnice, s výnimkou niektorých kratších úsekov, kde je trať zhotovená na železobetónových paneloch (DZP) so žliabkovými koľajnicami a zákrytom vo forme zámkovej dlažby, asfaltobetónu alebo bez zákrytu.

Keďže sa dlhodobo čaká na rozsiahlu modernizáciu, na ktorú sú vydané všetky právoplatné povolenia, do trate sa už roky vôbec neinvestuje, čo sa viditeľne podpísalo na jej stave. Trať je na viacerých miestach prepadnutá s poruchami geometrickej polohy koľaje so smerovými a výškovými odchýlkami. Na rôznych úsekoch sa objavili miesta, kde sa materiál z koľajového spodku dostáva cez koľajový zvršok až na povrch, kde sa pôvodné štrkové lôžko vymýva a na povrchu sa objavuje blato. To je spôsobené zlým odvodnením trate a predovšetkým nevyhotovením kvalitného geologického prieskumu pre rekonštrukciu trate začiatkom 90. rokov minulého storočia. Napriek evidentným problémom už v čase odovzdania trate v roku 1992 do prevádzky bola rekonštrukcia v dobovej tlači označená za „dielo vysokej technickej kvality a úrovne“.

Podvaly s bahennou zálievkou

Problémovým úsekom je rovnako obratisko električiek v Karlovej Vsi a trať naň bezprostredne nadväzujúca. V uplynulom období došlo k výraznému poškodeniu geometrickej polohy koľaje v oboch smeroch a výhybiek, čoho dôsledkom bola viackrát prerušená premávka električiek do Dúbravky, prípadne nemožnosť otáčania električiek v obratisku kvôli nefunkčnej výhybke. V konkrétnom úseku sa vykoľajilo niekoľko električiek. Na Karloveskej radiále bolo po prestavaní pôvodného reťazovkového trolejového vedenia na klasické s delta závesmi bezo zmeny polohy stĺpov trolejového vedenia spôsobených viacero strhnutí trolejového vedenia zberačmi električiek.

Vykoľajenie električky pri obratisku v Karlovej Vsi paralyzovalo električkovú dopravu na celej Karloveskej radiále a v Dúbravke

Premávka električiek počas modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke dodnes nie je známa, takisto ani časový harmonogram jednotlivých etáp, pričom najpravdepodobnejším variantom počas stavebných prác v obratisku Karlova Ves, ktoré podľa medializovaných informácií môžu začať ako prvé, je dočasné zrušenie linky 6 a predĺženie linky 9 až do Dúbravky.

Okolie Vazovovej ulice: Len lokálne opravy (plánovaná oprava: 2018)

Zdevastovaný koľajový oblúk z Vazovovej na Krížnu ulicu

Na električkovej trati na križovatke ulíc Krížna a Vazovova a takisto aj Vazovova a Radlinského sa očakáva výmena opotrebovaných koľajových krížení, výhybiek a koľajových oblúkov, ktoré sú v havarijnom stave. Na križovatke Krížnej a Vazovovej ulice bola znížená traťová rýchlosť z pôvodných 15 km/h na 10 km/h. Obyvateľov susediacich bytových domov však napriek tomu električky zaťažujú imisiami vo forme zvýšeného množstva hluku a vibrácií, keďže výmena opotrebovaných konštrukcií sa už dlhšie odkladá, hoci materiál má dopravný podnik k dispozícii.

Vajnorská a Ružinovská radiála: 4 roky strateného času (rekonštrukcia nezačne skôr ako v roku 2020)

Modernizácia Vajnorskej a Ružinovskej radiály sa plánuje už viac ako 5 rokov. Hlavným problémom, pre ktorý tieto projekty už od roku 2014 stagnujú v prípravnej fáze, je, že pre obidva projekty modernizácie bol vybraný jeden zhotoviteľ projektovej dokumentácie, ktorý však do pôvodne stanoveného termínu, ani dodatočne predĺženého termínu, nevedel dodať objednanú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, na základe čoho prišlo odstúpeniu od zmluvy so zhotoviteľom.

Na jednom z najstarších úsekov v sieti sa nedávno vykoľajila električka vychádzajúca z Vozovne Jurajov dvor

Od roku 2014 magistrát každý rok plánuje začať nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie (DÚR, DSP a DRS) pre jednotlivé radiály, avšak k máju 2018, takmer na konci štvorročného volebného obdobia súčasného vedenia mesta, k vyhláseniu verejnej súťaže neprišlo. Ak sa urýchlene nezačne s projekčnými prípravami, mestu hrozí, že nebude môcť modernizáciu zaplatiť z eurofondov. Hlavné mesto si však z vlastného rozpočtu nemôže dovoliť tak finančne náročné modernizácie, ktorých odhadovaná hodnota je takmer 100 miliónov eur.

Súčasťou modernizácie Vajnorskej radiály je úsek električkovej trate na Tomášikovej ulici vedúci k Železničnej stanici Nové Mesto, ktorý je v stave z roku 1973. V rámci modernizácie magistrát uvažoval s presunutím trate pred staničnú budovu, čím sa mal významne skrátiť prestup medzi vlakmi a električkami. Ten istý magistrát však pre investora výstavby budov pred železničnou stanicou vydal záväzné stanovisko, ktoré s presunom električkovej trate pred staničnú budovu nielen nepočíta, ale ju aj výrazne komplikuje. Či teda k zlepšeniu nadväznosti medzi vlakmi a električkami príde, nie je jasné.

Praskajúca električková trať na Vajnorskej ulici

Rovnako ako v Rači, tak aj na Vajnorskej radiále a v Ružinove spôsobuje problémy trať zhotovená z veľkoplošných panelov BKV, ktorá je na viacerých miestach prepadnutá a dopravný podnik tam v uplynulých rokoch musel znížiť traťovú rýchlosť z pôvodných 50 km/h na 30 km/h, čo sa odrazilo hlavne na dlhšej jazdnej dobe linky 4.

Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu: Čaká sa, kým to bude ešte horšie (termín rekonštrukcie nie je známy)

V katastrofálnom stave začína byť trať v úseku od tunela po Most SNP

Zlý stav koľajovej trate začína byť citeľný aj na Nábreží generála Ludvíka Svobodu. Z dôvodu poruchy geometrickej polohy koľaje so smerovým vychýlením bola znížená traťová rýchlosť na viacerých miestach z pôvodných 50 km/h na 30 km/h alebo 40 km/h. Keďže sa jedná o dlhší traťový úsek, odhadované náklady na rekonštrukciu sú takmer 2 milióny eur.

Po dlhoočakávanej modernizácii električkovej trate v Karlovej Vsi sa tak môže stať, že nadväzná trať na nábreží sa dostane do podobne zlého stavu, ako je dnes trať v Karlovej Vsi.


15.5.2018
-Solider-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

S499.10234.6.2018 21:43  +1#37 Re:
Reakcia na #36 od Solider:
Ako je to možné, keď zlá, nekvalitná, zberačestrhávajúca a psíkyzabíjajúca reťazovka je preč a je tam hypermoderný Parovod, za ktorý nemálo pracovníkov stredného manažmentu DPB dostalo nemálo do vačku?
Solider4.6.2018 12:03  +3#36 Re:
Aktuálne pri obratisku KV strhnutý zberač, edícia 2018 ?
lumbert21.5.2018 12:13  +2#35 Re:
Cítim strašnú bezmocnosť a je mi z toho smutno. 😕
Solider19.5.2018 23:21 #34 Re:
Reakcia na #31 od baran:
Osobne som najprv zvedavý, aký rozsah prác sa urobí budúcu sobotu pri výluke v Rači, či opäť pôjdu podsypávať to prepadnuté miesto? ?
Viko19.5.2018 19:29 #33 Re:
Reakcia na #32 od shaggy:
Viď #28 ?
shaggy19.5.2018 19:17 #32 Re:
Reakcia na #31 od baran:
A čo s tým má VÚC?
baran19.5.2018 19:10 #31 Re:
Osobne by som odporučil Soliderovi zaslať nazhromaždený materiál na VÚC ako podnet na vykonanie štátneho odborného dozoru a prípadne aj (štátneho stavebného dohľadu) a na vedomie zaslať na MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh ako nadriadený orgán. Som zvedavý, čo sa stane a najmä som zvedavý, či si to niekto lajsne a len tak založí podnet do šuflíka a neurobí nič.
bobitwo17.5.2018 23:37  +2#30 Re:
Zanedbaná údržba sa ťažko dobieha žiaľ. Len pre porovnanie má Viedeň 1/3 rozpočet na údržbu ciest ako BA, ale cesty tam vyzerajú úplne inak. Tu sa opravuje len tak naoko, napríklad výmena vozovky na Moste SNP, kde nový povrch je horší ako ten pôvodný, súčasné opravy Panónska, Dolnozemská, Bajkalská a ostatné, kde sa len zfrézuje povrch a ak je niekde aj prepadnutá a poškodená nosná časť vozovky, tak na to sa kašle, len sa tam naleje viac asfaltu. Takže do roka, max 2 budú cesty v rovnakom stave ako teraz. Ale takéto opravy nie sú výmysel spoločností, čo to opravujú, ale nariadenie magistrátu, keď niekto tam proste povedal, môžte zfrézovať max 5cm, nech neplatíme veľa za asfalt. Ďalšou otázkou ostáva, prečo napríklad Viedeň platí za opravu výtlku 800€ a Bratislava platí 2000€. Hovorím o oprava na takýto spôsob https://www.youtube.com/watch?v=VMoEo1e6eTA nie taký, že príde roboš a hodí tam 3 lopaty asfaltu do diery, ubije lopatou a odíde ďalej.
jozin17.5.2018 22:13 #29 Re:
Reakcia na #26 od Ibiza:
Napadla ma este jedna moznost - moze vodic odmietnut jazdu po tankodrome ? Napr. obavy o bezpecnost cestujucich alebo aby neposkodil vozidlo ...
Martin Fundárek17.5.2018 18:54 #28 Re:
Reakcia na #26 od Ibiza:
Špeciálny stavebný úrad pre električkové trate, ktorým je župa.
Mike17.5.2018 9:58 #27 Re:
Reakcia na #26 od Ibiza:
V civilizovanom svete nemajú infraštruktúru v takom stave, ako my. Zvyčajne v krajinách V4, alebo na juh a východ od nás riešia dilemu, či naďalej obsluhovať lokality aj za cenu veľmi malej rýchlosti, alebo ako píšeš zrušiť tam obsluhu až kým sa infraštruktúra neopraví.
Ibiza17.5.2018 9:34 #26 Re:
Reakcia na #20 od TomJ:
A kto by ich zatvoril? DPS to svojvolne asi nemôže, nakoľko ho komanduje mesto. A mesto sere na to v akom stave sú trate a cesty. Stačí sa previezt po ulici Na Pantoch - tam tie autobusy doslova trpia a nič sa nedeje! Obdobne obratisko Cintorín Vrakuňa. A DPB tam vozy veselo posiela ničiť. V civilizovanej krajine by tam DP zastavil obsluhu až kým to neopravia a neničil si vozidlá.
david117.5.2018 8:14 #25 Re:
Reakcia na #22 od Error 0x007:
Si pozri videá z Ukrajiny na čo tam celkom svižne jazdia... dúfam že sa do takého stavu nikdy nedostaneme.
DrCOBE16.5.2018 21:31 #24 Re:
Všade samý betón... čo takto začať s odlievaním betónových podstavcov pre dotknutých. Však sa vie, prečo je Chicago najkrajším severoamerickým mestom. Ten ľudomil Aleš Kapoun mal skutočný cit pre organizáciu, plánovanie a rozvoj mesta.
DrCOBE16.5.2018 21:30 #23 Re:
...Všade samý betón... čo takto začať s odlievaním betónových podstavcov pre dotknutých. Však sa vie, prečo je Chicago najkrajším severoamerickým mestom. Ten ľudomil Aleš Kapoun mal skutočný cit pre organizáciu, plánovanie a rozvoj mesta.
Error 0x00716.5.2018 20:53 #22 Re:
Veľký palec hore za tento článok!
Na druhej strane som prekvapený, že sa na týchto tratiach nestávajú nejaké vykoľajenia a nehody častejšie... Normálne asi máme šťastie, že sa ešte nestalo nič vážnejšie, kde by na to doplatili cestujúci...
jozin16.5.2018 20:41  +2#21 Re:
Reakcia na #20 od TomJ:
Ak by sa mali trate zatvarat pre havarijny stav, tak vsetky uvedene trate by uz boli niekolko rokov mimo prevadzky. Ako si si mohol vsimnut, tak havarijny stav sa riesi iba lokalnymi opravami (a aj to iba na sposob Pat a Mat) a ako posledny krok sa pouzije znizenie tratovej rychlosti.
TomJ16.5.2018 20:04 #20 Re:
Reakcia na #19 od Ibiza:
Možno keď sa pre havarijný stav zatvorí pár tratí, nové električky nebudú využité a EU si kvôli tomu vypýta späť peniaze, tak sa im oči otvoria. A možno nepomôže ani to.
Ibiza16.5.2018 14:56  +6#19 Re:
Najlepší článok za posledný rok! ? ? ?
Najhoršia je tá frustrácia, že NIČ nezmôžeme. A kompetentný sa nám len rehocú do xychtov.
martinah16.5.2018 14:46  +1#18 Re:
uff, toto je uz silna kava
tak tento clanok uplne otvoril oci v akych sr... to nechavaju kompetentni