Pokračovanie petržalskej električky: menej asfaltu a viac zelene
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Začalo sa posudzovanie vplyvov predĺženia električkovej trate v Petržalke na životné prostredie.

Okresný úrad Bratislava oznámil začatie zisťovacieho konania posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), v rámci ktorého boli zverejnené prvé informácie o budúcej podobe predĺženia električkovej trate. Zo zverejnených informácií je zrejmé, že trať sa bude v mnohom výrazne odlišovať od doterajších tratí vrátane prvého úseku do Petržalky. Vyšší dôraz je kladený na zeleň, pohodlné prestupy medzi električkami a autobusmi, cyklistickú dopravu, ale aj uprednostnenie električkovej dopravy pred budovaním ciest.

Nová trať bude pokračovaním už vybudovanej trate od zastávky Jungmannova cez nezastavané územie až po lokalitu Janíkov dvor, v ktorej vyrastá developerský projekt Južné mesto. Popri električkovej trati zostanú iba existujúce cesty a nové sa stavať nebudú, čím projekt rešpektuje požiadavky občanov, ktorí sa vyjadrili k pôvodnému zámeru z roku 2012. Posudzovať sa budú dva varianty, ktoré sa líšia spôsobom križovania električkovej trate s Pajštúnskou ulicou a rôznym riešením zastávky Lietavská (Lúčanka).

Na trase bude celkovo 7 zastávok dĺžky 65 metrov, na ktoré bude bezbariérový prístup, a dva električkové mosty cez Chorvátske rameno. Hoci sa pôvodne hovorilo o „rýchlej električke“ a slovenská legislatíva električkovú dopravu umožňuje prevádzkovať bez špeciálnych zabezpečovacích zariadení rýchlosťou 60 km/h, trať je navrhnutá na rýchlosť 50 km/h.

Na medzizastávkových úsekoch bude kryt električkovej trate zelený s využitím rastlín nenáročných na údržbu a závlahu. Samotná trať tak nenaruší súčasný charakter územia, ktorým bude prechádzať. V priestore zastávok a priecestí sa uvažuje s pevnou jazdnou dráhou s betónovým krytom. V obratisku by sa mal využiť otvorený zvršok so zakrytím drveným štrkom.

Celá trať bude umiestnená na úrovni terénu, pričom mimoúrovňové kríženia budú zabezpečené na križovatkách s Pajštúnskou ul. (variant č. 2) a Panónskou cestou (oba varianty). Úrovňové kríženia budú chránené svetelnou signalizáciou s plnou preferenciou električkovej dopravy a následne aj preferenciou autobusovej MHD. Všetky štvor- a viacpruhové križujúce cesty budú mať pravý pruh vyhradený ako buspruh, aby nedochádzalo k meškaniam ani v autobusovej doprave.

V celej dĺžke je navrhnutá súbežná cyklistická komunikácia šírky 4,0 m, ktorá na Pajštúnskej ul. a Betliarskej ul. križuje električkovú trať. Cyklotrasy a chodníky povedú aj po električkových mostoch cez Chorvátske rameno. Cyklistov tiež poteší doplnenie priečnych cyklistických komunikácií, takže pôjde vôbec o prvý veľký bratislavský projekt, ktorý bude komplexne riešiť aj cyklistickú dopravu.

Ako budú vyzerať jednotlivé úseky?

Úsek Bosákova ul. – Rusovská cesta

Výstavba predĺženia trate sa dotkne aj 1. úseku (Jesenského – Jungmannova), ktorý je v súčasnosti tesne pred kolaudáciou. Prvou úpravou je odstránenie jednej z najväčších chýb 1. úseku, ktorou je nezabezpečenie prestupov medzi električkami a autobusmi do Ovsišťa na zastávke Farského. Pribudnúť by tak mal prestupný uzol, v ktorom by autobusy liniek 8499 mali zastavovať tesne vedľa električkových nástupíšť.

K už existujúcej trati sa doplní chýbajúca cyklistická komunikácia. Rusovskú cestu projekt navrhuje rozšíriť a presunúť severne vrátane vybudovania nového mosta cez Chorvátske rameno a z tohto dôvodu dochádza aj k presunutiu ramena a k likvidácii len nedávno vybudovanej lávky cez neho.

Zastávka Jungmannova bude po predĺžení trate slúžiť už len ako občasná v prípade mimoriadnych udalostí a cestujúcim bude slúžiť nová zastávka Chorvátske rameno.


Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: zelená = existujúca električková trať, červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Rusovská cesta – Jiráskova ul./Romanova ul.

Za úrovňovou križovatkou trate s Rusovskou cestou a súčasne na električkovom moste cez Chorvátske rameno vznikne nová zastávka s názvom Chorvátske rameno. Táto zastávka nahradí konečnú Jungmannova. V smere k Nám. hraničiarov bude zabezpečený pohodlný prestup na autobusy MHD, v opačnom smere je navrhnuté umiestnenie zastávky autobusov tak, že cestujúci budú musieť pri prestupe prejsť cez dva riadené priechody.

Trať bude ďalej pokračovať cez budúcu štvrť Petržalka City, uprostred ktorej vznikne zastávka Gessayova s prístupom aj do existujúcej časti sídliska.


Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Jiráskova ul./Romanova ul. – Pajštúnska ul./Kutlíkova ul.

Pri úrovňovej križovatke trate s Jiráskovou ul. bude vybudovaná zastávka Zrkadlový háj a v jej tesnej blízkosti budú aj autobusové zastávky liniek 68 a 99. Peší prístup je zabezpečený aj do neďalekého supermarketu.

Električky následne budú stúpať na most cez Chorvátske rameno, ktorý bude vybudovaný v miestach dnešných betónových panelov umiestnených nad ramenom. Aj keď na električkovom moste bude chodník, pešie spojenie oboch brehov Chorvátskeho ramena bude komplikovanejšie vzhľadom na to, že prístupy budú zabezpečené výlučne rampami a bez priechodov cez električkovú trať.

Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Pajštúnska ul./Kutlíkova ul. – Šintavská ul.

Križovatka ulíc Pajštúnska – Kutlíkova – Jantárová cesta je navrhnutá variantne. V prvom variante je navrhnutá ako úrovňová so zasypaním zárezu pôvodne hĺbeného pre metro. Druhý variant počíta s klesnutím trate pod úroveň terénu a s mimoúrovňovým križovaním cestnej komunikácie, ktorá by mala viesť po moste ponad trať.

Električková zastávka s pracovným názvom Stred je v 1. variante umiestnená za križovatkou, v 2. variante pod Pajštúnskou ulicou, pričom bezbariérový prístup na ňu by mal byť zabezpečený výťahom. Autobusy liniek 9899 zastavia v blízkosti križovatky, pri niektorých prestupoch bude potrebné prechádzať cez priechody pre chodcov.

Súčasťou výstavby by malo byť rozšírenie Pajštúnskej ul. do plného profilu. Kutlíkova ul. však zostane naďalej v provizórnom stave s polovičným profilom a dočasným križovaním Chorvátskeho ramena.

V pôvodnom stave zostane súbežná Jantárová cesta, po ktorej by v tomto úseku aj naďalej mala jazdiť autobusová linka 99.


Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Šintavská ul. – Lietavská ul.

Za úrovňovou križovatkou so Šintavskou ul. bude umiestnená zastávka Veľký Draždiak v blízkosti zdravotníckeho centra. S prestupom na autobusy sa tu neuvažuje, keďže ten bude možné vykonať na predchádzajúcej a nasledujúcej zastávke.


Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Lietavská ul. – Betliarska ul.

Tento úsek je spracovaný variantne – v prvom variante sa v maximálnej miere zachováva súčasné dopravné riešenie, pričom na električkovej trati vzniknú celkovo tri priecestia. Autobusové zastávky Lúčanka zostávajú na súčasnom mieste a v ich blízkosti má vzniknúť električková zastávka s pracovným názvom Lietavská. Pri ceste smerom na Betliarsku ul., Jasovskú ul. a k Nemocnici Antolská tak bude nutné prechádzať cez cestu.

V druhom variante sú v tomto úseku navrhnuté jazdné pruhy po stranách električkovej trate, z ktorých sa oddeľujú buspruhy do prestupného uzla medzi električkami a autobusmi liniek 9899. Celý úsek by takto slúžil ako veľká kruhová križovatka s dvomi križovaniami električkovej trate a bezkolíznym prestupom medzi električkami a autobusmi.


Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Betliarska ul. – Janíkov dvor

V poslednom úseku je navrhnutá zastávka s pracovným názvom Janíkov dvor pod mostom na Panónskej ceste. V rámci tejto zastávky by malo byť možné prestupovať medzi električkami a autobusmi liniek 91 a 191 do Jaroviec, Rusoviec a Čunova.

Za poslednou zastávkou pokračuje manipulačná trať, na konci ktorej bude dvojkoľajné obratisko a koľajové spojky. Súčasťou projektu bude aj zázemie pre odstavenie 12 električiek v hale pri obratisku, čo by malo postačovať pre potreby nočného parkovania električiek potrebných na ranné výjazdy z Petržalky. Hala by mala mať 4 koľaje, každú s užitočnou dĺžkou 100 m a vykonávať by sa v nej mala len ľahká údržba, napríklad čistenie interiérov. V projekte je zobrazená aj priestorová rezerva na prípadnú vozovňu električiek, jej výstavba však nebude súčasťou tejto stavby.


Zdroj: Dokumentácia zisťovacieho konania EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, ružové = odstavná hala pre 12 električiek, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy, svetlomodré = výhľadové komunikácie Južného mesta a výhľadová vozovňa električiek

 

Výstavba do roku 2020

Z dvoch navrhnutých variantov je odporúčaný variant č. 2 s mimoúrovňovým križovaním električkovej trate a Pajštúnskej ul. a s vybudovaním prestupného uzla pri Lúčanke.

Trať dlhá 3,78 km a s rozchodom 1000 mm by sa mala stavať v rokoch 2018 až 2020 a v závislosti od jednotlivých variantov by mala stáť 69,88 resp. 73,17 mil. €, čo predstavuje 18,5 resp. 19,4 mil. €/km.

Po vybudovaní trate by mali byť predĺžené linky 13 až do Janíkovho dvora, pričom električky by mali premávať v intervale 4 minúty.

Väzby medzi električkou a autobusmi v Petržalke
© imhd.sk

Prípadné pripomienky je možné zasielať na Okresný úrad Bratislava

Zisťovacie konanie EIA bude trvať 21 dní, teda najmenej do 8. marca 2016, a počas neho bude mať verejnosť možnosť pripomienkovať dopady projektu na životné prostredie písomne na adrese Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.


17.2.2016
-mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

pharel4.3.2016 19:56 -1#349 Re:
Reakcia na #348 od S499.1023:
Mmmm, ako nie je to uplny pravy, ked pojde auto okolo zastavky Lucanka a bude chciet odbocit smerom k nemocnici, elektricka mu pojde kvazi od chrbta, ale zalezi aky velky to bude obluk, mozno to auto nakoniec v tom pravom uhle bude, uvidime 🙂
S499.10234.3.2016 18:14 -1 +1#348 Re:
Reakcia na #347 od pharel:
Aký lepší uhol ako pravý si predstavuješ?
pharel4.3.2016 9:35 -1#347 Re:
Podla mna tam bude vela nehod na tych neuplnych kruhacoch s elektrickami, auta budu v takom blbom uhle ked budu krizovat trat, tak ako su nepozorni aj teraz ked sa idu otacat o 180 cez trat.
Error 0x0073.3.2016 20:09 -1#346 Re:
Minule som cital navrh, ze by trat mohli v useku Stred - kruhac presunut na vychod od Jantarovej cesty, co by mohol byt trochu lepsi variant co sa tyka urovnovych krizeni, takisto aj prakoviska ktore sa nachadzaju pred panelakmi by boli priamo napojene na Jantarovu a nemuseli by najprv prejst cez elektrickovu trat. Na druhej strane by to bolo asi komplikovanejsie co sa tyka zastavky Stred v zareze, takisto by to bolo drahsie kvoli prelozke Jantarovej cesty (aspon si myslim) a neviem ci by to EU zatiahla...
david13.3.2016 9:44 #345 Re:
Reakcia na #343 od Error 0x007:
Nestraš ! do Vianoc je ešte ďaleko 🤣
petob773.3.2016 9:23 #344 Re:
Reakcia na #343 od Error 0x007:
🤣 🤣 🤣
Error 0x0072.3.2016 21:15  +3#343 Re:
Reakcia na #342 od petob77:
🙌
Neviem ako Petrzalka, ale co sa tyka Sturovej som pocul, ze by mohla byt spustena ako vianocny darcek 🤣 :
https://imhd.sk/ba/doc/sk/15120/Elektrickova-trat-Vajanskeho-nabrezie-Sturova-bola-preskusana
"V ideálnom prípade by Bratislavčania mohli dostať električky cez Šafárikovo nám. už pod vianočný stromček." 🤣
petob772.3.2016 20:56 #342 Re:
Reakcia na #341 od Error 0x007:
vazne sa to pytas? OK
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=niekolkokrat&s=exact&c=i3fb&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=sssj2&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&ie=utf-8&oe=utf-8#
ale skoncime uz s offtopicom, podla teba kedy konecne pustia elektricky do petrzalky?
Error 0x0072.3.2016 20:42  +1#341 Re:
Reakcia na #340 od petob77:
A ako to ma byt spravne?
petob772.3.2016 9:53 -1 +1#340 Re:
Reakcia na #304 od Error 0x007:
"niekolko krat"
petob772.3.2016 8:22 -1 +1#339 Re:
Reakcia na #337 od Error 0x007:
aj ty za to mozes 🤣 este si nepocul :don`t feed the troll" ?
Error 0x0071.3.2016 18:46 #338 Re:
Reakcia na #337 od Error 0x007:
Petob77, mohol by si ma prosim upozornit na pravopisne, gramaticke a ine chyby ktore som urobil v minulom (a aj v tomto, a aj v buducom) prispevku? Ja som sa totiz nikdy v skole slovencinu neucil, tak by som ocenil radu jazykoveho experta! Dakujem! ❤
Error 0x0071.3.2016 18:44  +1#337 Re:
Reakcia na #318 od Rubber38:
Tak mas pravdu. Ale ked uz vsade svietili tie "-1" tak som neodolal (lebo bolo ocividne kto ich naklikal). 😂 Ale inac taku od veci diskusiu som uz dlho nezazil 😈
peterv1.3.2016 16:22 #336 Re:
Vie mi niekto objasnit, preco sa stale projektuju zastavky s dlzkou 65 m (2 supravy elektriciek). Nebolo by vhodne mat zastavku s dlzkou na jednu supravu elektriciek?
petob771.3.2016 16:06 -1#335 Re:
Reakcia na #332 od S499.1023:
jak je zviera, nie narecie.😈 😂
petob771.3.2016 16:05 -1#334 Re:
Reakcia na #333 od S499.1023:
tam sa pisalo o nejakom zahadnom " zakladnom bratislavskom nareci".
S499.10231.3.2016 15:24 -1 +1#333 Re:
Reakcia na #331 od petob77:
V príspevku 325 si to písal. Chceš to snáď poprieť?
S499.10231.3.2016 15:23 -1 +2#332 Re:
Reakcia na #325 od petob77:
Samozrejme, že to JE nárečie, ty premúdrelý trkvasko.
petob771.3.2016 11:55 -2#331 Re:
Reakcia na #329 od 810zssk:
nic nove, zase si vymyslas. kde som ja pisal ze to nie je narecie? ja som pisal ze nevie pouzivat spisovnu slovencinu. skus sa naucit citat.
HEJ?
petob771.3.2016 11:53 -3#330 Re:
Reakcia na #321 od petob77:
ja protestujem, to kto mi tu dava pluska ?!🤣 🤣 🤣