Buspruh na Lamačskej je účinný, no má ešte svoje muchy
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Vyznačenie vyhradeného jazdného pruhu pre MHD ešte treba doladiť, pomohla by aj lepšia legislatíva.


Foto © Ike


V krátkom čase pred Vianocami informovali viaceré slovenské médiá o vyznačení vyhradeného jazdného pruhu na Lamačskej ceste v Bratislave. Podľa oficiálnych informácií má vyhradený jazdný pruh dĺžku 750 m a nachádza sa na ceste I. triedy č. 2 v smere Malacky. Za pozitívum možno považovať jeho vyznačenie zabratím regulárneho jazdného pruhu. Podľa oficiálnych vyjadrení bolo cieľom tohto opatrenia obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy v prospech mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy v čase poobedných dopravných špičiek.

V mieste zúženia Lamačskej cesty do jedného jazdného pruhu v smere do Lamača dlhodobo vznikajú často dopravné kolóny. Vďaka novému buspruhu môžu autobusy časť kolóny obehnúť a ušetriť tak niekoľko minút. Vyznačenie vyhradeného jazdného pruhu však vykazuje niektoré nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť, aby nedochádzalo k ignorovaniu jazdného pruhu niektorými vodičmi. Systémovým riešením by však bola aj úprava existujúcich právnych predpisov, ktoré nemožnosťou vyznačovania niektorých častí buspruhov motivujú dopravných inžinierov ku kreatívnym riešeniam bez opory v legislatíve.

Chýba definícia značky v legislatíve

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z. (ďalej „vyhláška“), ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, určuje vyobrazenie a spôsob použitia dopravných značiek. Novelizácia vyhlášky však veľmi oneskorene reaguje na svetové a európske trendy v oblasti dopravy, čo sa prejavuje aj absenciou niektorých dopravných značiek. Azda najväčším negatívom vyhlášky je v súvislosti s podporou verejnej osobnej dopravy absencia dopravnej značky, ktorá by významovo definovala cestu alebo vyhradený jazdný pruh pred križovatkou pre verejnú osobnú dopravu (obr. 1).


Obr. 1 Vyobrazenie chýbajúcej dopravnej značky "Cesta pre verejnú osobnú dopravu"

Okrem toho, že by táto dopravná značka mohla nahradiť dnes zaužívanú kombináciu zákazovej dopravnej značky B 1 „Zákaz vjazdu“ s dodatkovou dopravnou značkou E 12 „Dodatková tabuľka s textom“ (obr. 2) (v súčasnosti v Bratislave používanú napr. na Čachtickej ul., Štefanovičovej ul. alebo na vjazde na novú konštrukciu Starého mosta), mohla by priniesť aj poriadok vo vyznačovaní vyhradených jazdných pruhov pred križovatkou. Tie sa podľa platnej vyhlášky v tejto situácii nevyznačujú, čo samosprávy obchádzajú implementáciou viacerých kreatívnych riešení. Najčastejším spôsobom je osadenie dopravnej značky C 25 „Radenie jazdných pruhov pred križovatkou“ s kombináciou značiek B 1 + E 12. Na dodatkovej značke sa uvádza výnimka pre mestskú hromadnú dopravu a prímestskú autobusovú dopravu. V praxi sa však používa skratka „SAD“, ktorá je síce zaužívaná, ale nie je definovaná, prípadne sa na prímestskú autobusovú dopravu zabúda úplne a dopravné značenie posiela prímestské autobusy do priebežného jazdného pruhu medzi vozidlá individuálnej automobilovej dopravy (napr. na Prievozskej ul. v smere na autobusovú stanicu). Samostatným problémom tohto riešenia je zhoršená čitateľnosť dodatkovej značky v podobe miniatúry a úplná ignorácia vozidiel taxislužby.

Obr. 2 Súčasné riešenie absencie chýbajúcej dopravnej značky vyznačujúcej cestu pre verejnú osobnú dopravu (samostatne a v podobe miniatúry na dopravnej značke C 25)

Riešením problémov by bola definícia novej značky, ktorá by umožňovala použitie aj na dopravnej značke C 25 „Radenie jazdných pruhov pred križovatkou“ (obr. 3). Táto sa v súčasnosti používa na dopravnej značke C 24a „Vyhradený jazdný pruh“ a C 24b „Koniec vyhradeného jazdného pruhu“. Chýbajúca dopravná značka sa používa aj vo viacerých krajinách Európy (obr. 4), pričom najuniverzálnejšie riešenie ponúka Česká republika, kde vyhláška č. 122/2015 Sb., ktorá ustanovuje pravidlá cestnej premávky, definuje dopravnú značku č. C 12a "Prikázaný jazdný pruh" pre vodiča vyobrazeného vozidla. Realizácia vyhradeného jazdného pruhu takúto zmenu vyhlášky predbehla, čím sa otvára diskusia o vymožiteľnosti takto riešeného dopravného značenia.

Obr. 3 Spôsob, ako možno vyriešiť vyznačovanie vyhradených jazdných pruhov pred križovatkou s použitím navrhovanej dopravnej značky

Obr. 4 Rôzne variácie vyznačenia cesty pre verejnú osobnú dopravu v Európe


Vodiči nie sú o vyhradenom jazdnom pruhu informovaní pred križovatkou

Pri vyznačovaní vyhradeného jazdného pruhu sa zabudlo na vodičov odbočujúcich z Harmincovej ulice doľava na cestu I/2 smer Lamač, ktorí majú k dispozícii plnohodnotné dva odbočujúce jazdné pruhy bez informácií o existencii vyhradeného jazdného pruhu za križovatkou (obr. 11 a 12). Vodiči, ktorí tak využijú pravý odbočovací jazdný pruh v smere vľavo, sa neúmyselne ocitajú vo vyhradenom jazdnom pruhu. Pred križovatkou navyše úplne chýbajú šípky vyznačujúce smer jazdných pruhov na vozovke (obr. 13).

Za nedostatok vyhradeného jazdného pruhu možno považovať aj jeho technické prevedenie. Kým pôvodné dopravné značenie bolo vytvorené z odolného termoplastického materiálu (obr. 14), nový vyhradený jazdný pruh je vyznačený značne menej odolným striekaným vodorovným dopravným značením (obr. 15). Hoci je pôvodné dopravné značenie zatreté tmavou farbou, za určitých poveternostných a svetelných podmienok je veľmi dobre viditeľné. Pri prípadnom zanedbaní údržby a obnovy dopravného značenia môže nastať situácia, kedy bude pôvodné dopravné značenie čitateľnejšie ako nové, vyznačujúce vyhradený jazdný pruh.

 

Obr. 11 Chýbajúca informácia o vyhradenom jazdnom pruhu pre vodičov v pravom odbočovacom pruhu v smere vľavo pred križovatkou s Lamačskou cestou na Harmincovej ulici

Obr. 12 Schematické znázornenie súčasného (vľavo) a želaného (vpravo) dopravného značenia na Harmincovej ulici

Obr. 13 Chýbajúce vyobrazenie šípok, ktoré určujú radenie jazdných pruhov pred križovatkou na Harmincovej ulici

Obr. 14 Zamaľované a neplatné staré vodorovné dopravné značenie, ktoré bolo zhotovené z odolného termoplastického materiálu

Obr. 15 Nové vodorovné dopravné značenie, ktoré bolo zhotovené ako striekané bielou farbou

Prístup mesta je správny

Napriek nedostatkom je potrebné oceniť prístup mesta k označovaniu vyhradených jazdných pruhov. Po dlhej dobe vznikol v Bratislave vyhradený jazdný pruh, ktorý nie je samoúčelný, ale vo výraznej miere obmedzuje individuálnu automobilovú dopravu v prospech verejnej osobnej dopravy, s ohľadom aj na prímestskú autobusovú dopravu. Opatrenia preferencie verejnej osobnej dopravy zvyšujú jej spoľahlivosť a rýchlosť, čím sa zvyšuje aj konkurencieschopnosť voči individuálnej doprave a eliminuje znížená atraktivita spojená s neschopnosťou dostatočnej obsluhy riedko osídlených oblastí. Zriaďovanie vyhradených jazdných pruhov je žiaduce aj v súvislosti so zavedením Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, ktorého tarifné vymoženosti (predovšetkým prestup medzi rôznymi druhmi verejnej osobnej dopravy) nie sú pri nepravidelnosti autobusovej dopravy spôsobenej kongesciami plnohodnotne využiteľné.

V súvislosti s preferenciou mestskej hromadnej dopravy na Lamačskej ceste možno odporučiť na zváženie zriadenie vyhradeného jazdného pruhu zabratím tretieho jazdného pruhu v opačnom smere a jeho napojenie na existujúci jazdný pruh vedúci zo zastávky Patrónka po zúženie prejazdného profilu pred zastávkou Sokolská. Okrem všeobecného trendu uľahčiť individuálnej automobilovej doprave opustiť mesto (teda vhodnejším riešením by vzhľadom na šírkové pomery bolo vyznačenie troch jazdných pruhov v smere z centra) nie je vzhľadom na počet jazdných pruhov v iných častiach Lamačskej cesty tretí jazdný pruh potrebný. Jeho význam poklesol po otvorení diaľničného úseku D2 Lamačská cesta - Staré Grunty v júni 2007 a presmerovaní medzinárodnej tranzitnej cesty E65 mimo Lamačskú cestu.

Opísaný rozpor s právnymi predpismi je potrebné riešiť spôsobom, ktorý bol v Bratislave doposiaľ zaužívaný (dopravná značka C 24a „Vyhradený jazdný pruh“ mimo križovatky a dopravná značka C 25 „Radenie jazdných pruhov pred križovatkou“ s miniatúrou dopravnej značky B 1+E 12 pred križovatkou), prípadne konzultáciou s kompetentnými ústrednými orgánmi štátnej správy (predovšetkým Ministerstvo vnútra SR) s cieľom vykonať zmenu v právnych predpisoch tak, aby bolo vyznačovanie vyhradených jazdných pruhov v križovatke jednoduché tak pre dopravných projektantov, ako aj pre účastníkov cestnej premávky (napr. legalizáciou súčasného riešenia).


18.1.2016
-Ike-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Ike2.2.2016 12:29 #18 Re:
Reakcia na #16 od SuchSoft:
áno, ďakujem
https://goo.gl/maps/idKJH6StMRw
SuchSoft1.2.2016 18:33 #17 Re:
Reakcia na #16 od SuchSoft:
ehm, sorry, myslel som to, ktoré je: (vedľa hlavy pána, ktorý je najbližšie k fotografovi)
SuchSoft1.2.2016 18:32 #16 Re:
Reakcia na #5 od Ike:
Hej, takéto značenie ešte je, aj keď počiadne hrdzavé, na Dolných Honoch v BA, keď ideš trolejbusom zo zastávky Žitavská, smer mesto.
S499.102329.1.2016 20:25 #15 Re:
Reakcia na #14 od janstar:
Netrep momotiny a nediskutuj o veciach, ktorým nerozumieš.
janstar28.1.2016 12:40 #14 Re:
Teraz len aby ten BUS pruh neignorovali vodiči,lebo aj pred tým sa mohli postaviť do toho pravého pruhu ,bolo tam vždy menej aut ale on sa radšej postavil do toho dlhého radu ,jemu je jedno či stojí na konečnej alebo v rade.
Dispecer21.1.2016 4:55 #13 Re:
Reakcia na #9 od jr1961:
Ááálečo, BRT na francúzsky spôsob.
jr196120.1.2016 21:16 #12 Re:
Reakcia na #11 od jr1961:
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/66/Bus91_sitepropreroyal.JPG

http://www.colas-france.fr/fichiers/fckeditor/Image/colas_france/references/voie_bus_sucy/TCSP19.JPG

http://www.sytral.fr/uploads/Image/2e/4449_694_photomontagec3_rue_braille_perrin.jpg

http://www.cparama.com/forum/cartes2012c/1331746185-Boulevard-de-l-He-pital-004.jpg

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/66/Boulevard_de_l'H%C3%B4pital.JPG
(ruský server, ale francúzska fotka)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Paris_boulevard_saint_marcel.jpg

http://static.dmcloud.net/4f3d114d94a6f66945000325/521c992e94a6f66e43000017/jpeg_thumbnail_source-1443054882.jpeg

http://img89.imageshack.us/img89/3464/img0020yc0.jpg
jr196120.1.2016 20:52 #11 Re:
Autobusové pruhy by nemuseli byť len na okrajoch cesty. Môže to byť celkom dobre tak, že dva pruhy na jednej strane vytvoria autobusovú cestu a zvyšok je pre ostatnú dopravu. Lamačská cesta už dávno nemá ten dopravný význam ako kedysi, podľa mňa by mohol kľudne vzniknúť autobusový koridor od Patrónky (teda trocha skôr) a skončiť krátko pred Zlatými pieskami. Jeden pruh tam, jeden späť, a je tu autobusová cesta.
jr196120.1.2016 20:43 #10 Re:
Reakcia na #9 od jr1961:
http://nsa33.casimages.com/img/2013/08/15/130815052254490805.jpg
jr196120.1.2016 20:41 #9 Re:
Ja viem, že Bratislava nie je Paríž:
http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Actualites/Deplacements/images/Axe-est_ouest.jpg
ale je to tiež hlavné mesto. Nuž to asi nebude argument na Slovensku. Tak si aspoň pozrite ten obrázok, mne sa páči.
jr196120.1.2016 20:28  +3#8 Re:
Nestačí len pár kýblov farby a zatrieť staré značky a napatlať nové. Jednak v Bratislave zvykne pršať a vtedy je zatreté značenie viditeľnejšie ako to tzv. platné (otázka je, čo je vlastne platné). Takže v prvom rade by to chcelo naozaj koncept a nie metódu pokusov a omylov. Potom sa staré značenie odstráni a nové sa urobí čo najtrvanlivejšie a jednoznačne viditeľné. Nejde ale len o značenie, ale ak vytvoríme "buspruh" tak sa treba postarať o priadne vybavené zastávky o skutočnú bezpečnosť autobusov aj cestujúcich a o to, aby bol "buspruh" naozaj funkčný.

V Paríži sa často používajú radikálne riešenia na oddelenie autobusových pruhov:
http://medias.autonews.fr/wp-content/uploads/2012/09/bus.jpg

A aby z toho nebola električková trať, tak delaci "múrik" je občas oddelený:
http://static.canalblog.com/storagev1/circulation.canalblog.com/albums/photos_de_paris/circulation20.JPG

Technicky ide o inú cestu (rovnako ako keď sa skonštruje odbočenie s ostrovčekom), a teda je ľahké zakázať vjazd akýchkoľvek iných vozidiel (Francúzi väčšinou povoľujú jazdu taxíkov a bicyklov, pokiaľ by bicykle nezdržovali (t.j. autobusový pruh je dosť široký na ich obídenie.

Existujú aj elegantnejšie a flexibilnejšie riešenia - hlavne na "vidieku". Tie umožňujú vyjsť z a vojsť do autobusového pruhu kdekoľvek (napríklad ak ho blokuje pokazený autobus, ide o urgenciu a pod.), ale nie je to až také jednoduché a hlavne nie je to o tom, že "som si nevšimol" pár čiar zapadnutých pod snehovou brečkou.
http://www.transecoexpress.re/IMG/jpg/DSC00657.jpg
alebo
http://www.transecoexpress.re/IMG/jpg/DSC00646.jpg

Veľmi dôležité je to, že ide "naozaj o samostatnú cestu", teda, že pred každou križovatkou sa "buspruh" nezmení na odbočovací pruh - odbočiť sa dá aj z pruhu naľavo po daní prednosti autobusom. Ďalej sa treba postarať aby mal prednostnú signalizáciu (stačí senzor zabudovaný do vozovky - niečo ho zaťaží, tak zasvieti zelená) a prednosť pri výpadku signalizácie. Neškodilo by oplotiť ho od chodníka a dobre naplánovať, kde budú prechody pre chodcov. Nie je nič nepríjemnejšie ako stáť v autobuse, ktorému sa hodí niekto pod kolesá. Samozrejme že treba dohliadať aj na to, aby sa na križovatkách autobusové pruhy neblokovali. Skrátka vytvorí sa tak akási virtuálna električka na pneumatikách.

Samozrejme pre odbočovaní vľavo je hlúposť tlačiť autobus to najľavejšieho pruhu. Keďže za ostrovčekom je to "oddelená cesta", tak odbočí priamo z nej a za križovatkou znova pokračuje vo vyhradenom pruhu. Ak sa dajú upraviť semafory na také odbočovanie mimo Slovenska, musí to ísť aj na Slovensku. Radi sme totiž výnimoční hlavne vtedy, ak by sme mali skopírovať niečo pozitívne.

Treba myslieť aj na "policajtov, ktorí sami sebe udelia výnimku", to je ale vec policajného prezidenta, ktorý by im za blokovanie autobusových pruhov mal udeľovať pokuty (kto to kedy videl, aby poliši platili pokuty - ale aj tak sa dá).

Sú mestá a štáty, kde sú autobusové pruhy odlíšené farebne (žltý, červený, zelený asfalt - teda prifarbený asfalt, nie náter; žlté dopravné značeniie (CH -- inde to EÚ stihla zakázať) a pod.

No a autobusové pruhy sa dajú doplniť ulicami, kde smú prejsť len autobusy a individuálne doprava môže ísť paralelnými ulicami. Treba skrátka opustiť paradigmu, že po každej ceste môže chodiť buď všetko, alebo nič.

Vybral som si schválne Francúzske príklady, pretože Francúzi chodia autom aj na WC a nerešpektujú žiaden príkaz a zákaz, ak nie je doplnený mrežou a zámkom. A preto majú mreže a zámky na autobusové pruhu.

Napokon NDS alebo polícia už má technológiu na čítanie ŠPZ (funguje to v súvislosti s elektronickými diaľničnými známkami) a tak nie je problém na autobusový pruh namontovať kamery a posielať automatické pokuty - napríklad vo Francúzsku majú automatické radary, tie zoscanujú ŠPZ, počítač zistí majiteľa a adresu, vytlačí pokutu, poskladá, vloží do obálky, zalepí, vyúčtuje poštovné a hodí to do krabice pre poštový úrad. Ani povestná francúzska korupcia tým tak ľahlo neotrasie, počítač je totiž najmenej skorumpovateľný. A tak jedna kamera po každých 500-1000m zabezpečí, že všetko, čo nie je autobus (čo je vcelku malá množstvo prípustných ŠPZ) zaplatí pokutu.

No a pod tou kamerou môže visieť vždy značka pripomínajúca, že tento pruh je naozaj autobusový.

Solider20.1.2016 18:53 #7 Re:
Reakcia na #5 od Ike:
Teraz presne neviem, akú úpravu právnych vzťahov chceš vlastne docieliť. Tým, že zrušíš C 24 a významový symbol z B 7 určíš ako symbol príkazovej značky s príslušným vysvetlením, nič právne nezmeníš, pretože sa žiadne práva alebo povinnosti nemenia. Iba sa „významového symbolu z B 7“ nahradí „symbolom z (povedzme) C 31“. Označiť situovanie vyhradeného pruhu voči ostatným pruhom budeš taktiež musieť stále, pretože vyhradený jazdný pruh sa spravidla vyznačuje na komunikáciach s viac ako jedným jazdným pruhom. Čiže použtie samostatnej príkazovej značky by bolo neúčelné. Tak kde ho chceš vyznačovať? Na C 23b, ktorá je jediné možné riešenie, keďže C 25 sa umiestňuje iba v určitej, normou určenej vzdialenosti od hranice križovatky, sa nedá použiť vo všetkých prípadoch?

A teraz sa pýtam, na čo by to celé vlastne bolo dobré? Komu sa tým vlastne pomôže? Vyhradený jazdný pruh sa vo väčšine susedných krajín vyznačuje osobitnou značkou, našim ekvivalentom C 24a, rozdiel je iba v prevedení, významovo sú si však podobné. Či len zásadným problém podľa tvojho názoru je to, že významový symbol z B 7 nie je samostatnou dopravnou značkou? Opakujem, autobus v modrom krúžku je definovaný podzákonným právnym predpisom a z neho vyplývajú práva a povinnosti rovnako, ako keby bol samostatným symbolom dopravnej značky. Právny predpis sa vykladá v súvislostiach, nemôžeš vybrať jedno ustanovenie a ostatné ignorovať, keď sú vzájomne previazané.

Súhlasím však s tým, že ak by sa pripravovalo nové znenie vyhlášky, aby záujme úspornosti textu právneho predpisu bol zadefinovaný významový symbol z B 7 ako osobitný symbol príkazovej značky, no nesúhlasím s tým, že zrušením C 24a sa niečo podstatné vyrieši. Problém je hlavne v tom, že stále existuje rozdiel medzi mestami v značení, ale to nie je chybou zlého značenia, ale chybou projektanta značenia a správcu komunikácie, ktorý projekt s takým značením preberie.

Pokiaľ ide o vodičov, dovolím si tvrdiť, že viac ako 90% vodičov neovláda dôsledne ani všeobecné ustanovenia zákonov, nie to ešte význam všetkých značiek. A netrúfam si ani odhadnúť, aké percento vodičov ani nesleduje dopravné značenie, ale podľa toho, čo vidím na uliciach, je to minimálne dvojciferné percento. Na tých, ktorí si nevedia z bieleho autobusu v modrom krúžku a nápisu BUS na ceste vyvodiť ako väčšina vodičov, že v tom pruhu nemajú jazdiť, je tu polícia, nedávno bola pokuta za bezdôvodné využívanie vyhradeného jazdného pruhu vo výške 30 eur.
Miro19.1.2016 10:09 #6 Re:
V ČR používajú na vyznačenie cesty pre VOD symbol nákladného auta? To bude nejaký omyl?
Ike19.1.2016 7:14 #5 Re:
Reakcia na #4 od Solider:
Zásadným problémom na Slovensku je skutočnosť, že sa u nás postupnou evolúciou vzhľadovo výrazne priblížili tri odlišné dopravné značky, ktoré dnes poznáme pod označením C 23, C 24 a C 25.

C 23 je zrejme jediná pôvodná, ktorá zostala v súčasnej podobe a informuje o zmene počtu jazdných pruhov, prípadne o ich usporiadaní vo vzťahu k smerom (koľko jazdných pruhov je protismerných a koľko v mojom smere). Prvý krát sa objavila vo vyhláške federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Sb. (D 17 - D 19) s rozšírením vo vyhláške 99/1989 Sb (D 16 - D 18). V budúcnosti by mala byť na bielom podklade.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Den%C3%AD_v_%C4%8Ceskoslovensku#/media/File:1975_CS-06_D_informativn%C3%AD.png

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Den%C3%AD_v_%C4%8Ceskoslovensku#/media/File:1989_CS-907_D_informativn%C3%AD.jpg

C 24 vznikla pôvodne ako grafická ilustrácia situácie na vozovke a prvýkrát sa objavila vo vyhláške 100/1975 Sb. (D 32a a D32b), pričom zmenou prešla v roku 1990 (D19 a a D19b).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Den%C3%AD_v_%C4%8Ceskoslovensku#/media/File:1975_CS-08_D_informativn%C3%AD.png

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Den%C3%AD_v_%C4%8Ceskoslovensku#/media/File:1989_CS-907_D_informativn%C3%AD.jpg

C 25 vznikla v roku 1966 ako 67b. Dovtedy sa používala kombinácia príkazových značiek umiestnená vodorovne na stĺpe, alebo nad jazdnými pruhmi:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Den%C3%AD_v_%C4%8Ceskoslovensku#/media/File:1966_CS-06.png

(vedľa hlavy pána, ktorý je najbližšie k fotografovi)
https://imhd.sk/ba/galeria-media/galerie-vyhladavanie/70947/45-v-Kryme?&ref=ba%2Fgaleria%2Fgalerie-gt-vyhladavanie%3Fghp%3D%25C5%25A0af%25C3%25A1rikovo%2520n%25C3%25A1m.%26ghe%3D%26ghv%3D%26ghl%3D%26gha%3D%26ghdo_d%3D%26ghdo_m%3D%26ghdo_r%3D%26ghdd_d%3D%26ghdd_m%3D%26ghdd_r%3D%26ghg%3D0&ghp=%C5%A0af%C3%A1rikovo+n%C3%A1m.&ghg=

Problémom vyhradeného jazdného pruhu je v súčasnosti to, že vyhradený je iba vtedy, ak je na dopravnej značke C 24 v presne uvedenom vyobrazení. Toto riešenie je zbytočné a podľa mňa stačí, ak bude daný samotnou príkazovou značkou, ktorú ako miniatúru možno operatívne použiť na ľubovoľnej dopravnej značke.

To v prípade verejnej osobnej dopravy spraviť nemôžeš, pretože vyhradený jazdný pruh pre vozidlá verejnej osobnej dopravy je na značení, ktoré je zložené z bieleho podkladu s miniatúrou príkazovej značky so symbolom autobusu zo značky B 7. Ale nikde nie je napísane, že ak na C 16 vložíš významový symbol zo značky B 7, tak dostaneš želanú dopravnú značku pre VOD. Podľa mňa dostaneš opak zákazu vjazdu autobusov a teda cestu pre autobusy, ktoré sú prienikom množiny autobusovej dopravy a množiny VOD, kde niektoré autobusy (súkromné) nie sú a naopak patria sem trolejbusy, električky a vozidlá taxislužby. Práve preto je značku autobusu v modrom kruhu potrebné definovať. Kým C 8 je významovým opakom značky B11, v prípade autobusu to neplatí. Ten symbol autobusu nemá totožný význam tak, ako symbol bicykla. Z logického hľadiska predsa nemá zmysel značka "zákaz MHD" tak, ako nemá zmysel značka "cesta pre autobusy (všetky vozidlá s 9 a viac miestami na sedenie a bez trolejbusov, električiek a vozidiel taxislužby)".

Zmena farby podkladu značky tiež nie je vhodné riešenie. Baviť sa môžeme o návestiach pred križovatkami na miestach, kde nie je jasné, či ide o diaľnicu alebo cestu I. triedy (napr. súbeh D3 a I/11) a môžeme polemizovať, či by mali mať zelené pozadie alebo modré. Ale pri príkazových a zákazových značkách by zmena farby nemalo byť štandardom.Solider19.1.2016 1:37 #4 Re:
Reakcia na #2 od Ike:
Keďže náš zákon o cestnej premávke technicky aj právne vychádza z českého zákona o silničním provozu, nepredpokladám, že príde k zmene zákonného ustanovenia vyhradeného jazdného pruhu, keďže obdobné ustanovenie sa nachádza aj v českom zákone. Rovnako aj v Českej republike sa vyhradené jazdné pruhy vyznačuju ekvivalentom IP 24a/b. Pred križovatkou sa na ekvivalente C 25 piktogram autobusu nevyznačuje, keďže príkaz/obmedzenie vyplývajúce z IP 24a/b pokračuje až za najbližšiu hranicu križovatky, takže trvá aj pred križovatkou, rovnako ako u nás. Dokonca sa na ekvivalente C 25 nevyznačuje ani samotný jazdný pruh (https://goo.gl/g1bmhu).

Čo sa týka piktogramu autobusu, ani v ČR ho nemajú ako samostatnú značku, majú iba značku „Přikázaný jízdní pruh“, kde môžu umiestniť symbol autobusu, pričom význam značky je totožný so všeobecnou úpravou o vyhradenom jazdnom pruhu, čo u nás primerane vyplýva z C 24a, prípadne veľmi extenzívnym a teleologickým výkladom aj z C 16.
Solider19.1.2016 0:08 #3 Re:
Reakcia na #2 od Ike:
Systém umiestňovania dopravného značenia je chaotický, pretože ho chaoticky umiestňujú projektanti dopravného značenia (inžinieri) a policajti. Rozdiely medzi mestami v dopravnom značení tak vznikajú kvôli tomu, že v každom meste sedia iní ľudia, ktorí majú na to iný názor.

Vzťah medzi C 24 a C 25 je taký, že C 24 možno umiestniť kdekoľvek, kde sa vyhradený jazdný pruh začína, oproti tomu C 25 sa umiestňuje iba pred križovatkou, keďže zobrazuje radenie do pruhov pred križovatkou a v križovatke. Za križovatkou je preto potrebné opakovať C 24a, nie je možné opakovať C 25.

Tvojej interpretácii C 24a nerozumiem. Vo vyhláške je jasne uvedené, že sa okruh vozidiel, pre ktoré je konkrétny pruh vyhradený, vyznačí príslušným významovým symbolom zo zákazových alebo príkazových značiek. Opäť zdôrazňujem, že je rozdiel medzi pojmom „symbol“ a pojmom „významový symbol“. Symbolom je červený krúžok a v ňom autobus (značka B 7) a významovým symbolom je autobus, čiže z toho vyplýva, že vyhradený jazdný pruh je určený pre autobusy/trolejbusy. Ak by tam bol významový symbol z B 11, čiže bicykel, bol by to vyhradený jazdný pruh pre cyklistov. Aj takých značiek máme v Bratislave veľa. Ostatne na Štúrovej. Základná zákonnú úpravu pre vyhradený jazdný pruh nájdeme v zákone v § 12. Zákon neupravuje použitie dopravných značiek. Na to je oprávnené ministerstvo prostredníctvom vykonávacieho predpisu. Ten určil, že vyhradený jazdný pruh sa bude označovať dopravnou značkou C 24a/b. Vyhradený jazdný pruh je určený aj C 25, keď v konkrétnom jazdnom pruhu bude ustanovené C 16, per analogiam z toho vyplývajú rovnaké podmienky ako pri C 24a. Znamená to, že vodiči sa v tomto pruhu môžu radiť iba za podmienok podľa § 11 ods. 2 zákona, čiže podľa všeobecnej úpravy vyhradeného jazdného pruhu.

Pokiaľ ide o C 24b a ukončenie vyhradeného jazdného pruhu, je už len z názvu značky a jej vyobrazenia zrejmé, že ide o ukončenie vyhradeného pruhu, čiže pominutie určitého obmedzenia v konkrétnom jazdnom pruhu. Takisto, ako sa nevyznačuje za každou križovatkou radenie jazdných pruhov, nemusí sa vyznačovať ani radenie jazdných pruhov za ukončením vyhradeného jazdného pruhu, pretože ak by došlo k zmene usporiadania jazdných pruhov, to sa vyznačí C 20.

Košická značka je v tomto kompromis, ale nie je to vylúčené. Pri značkách na buspruhu na Lamačskej ceste je ostatná zo značiek vyhotovená nesprávne na modrom podklade (C 25 sa neukončuje), ale vyhláška neupravuje, že IP 24b nemôže byť vyhotovená aj na modrom podklade, keďže príkazové značky sú vyhotovované spravidla na modrom a bielom podklade. Pokiaľ ide o ostatné značky, za križovatkou s Harmincovou sa podľa správnosti musí obnoviť C 24a, inak vyhradený jazdný pruh ukončuje vzdialenejšia hranica križovatky.

Zhodnotením stavu napríklad buspruh medzi zastávkou Novohradská a Miletičova neexistuje a rovnako ani medzi Bajkalskou a Ružovou dolinou (chýba C 24a).
Ike18.1.2016 20:45 #2 Re:
Reakcia na #1 od Solider:
Ďakujem za reakciu. Problém súčasnej vyhlášky a súčasného systému dopravného značenia je to, že je neprehľadné a nejednoznačne interpretovateľné. Každopádne nesúhlasím, že by s vyhradenými jazdnými pruhmi problém nebol. Kreatívne riešenia po celom Slovensku sú toho príkladom. Len v Bratislave sa nachádza niekoľko odlišných spôsobov ako vyhradené jazdné pruhy vyznačiť inak ako prostredníctvom dopravnej značky C 25, ktorá je jediná na tento účel určená (hoci sa v odľahlejších častiach Slovenska nachádzajú aj staršie riešenia v podobe kombinácie dopravných značiek C1 až C4, čo možno považovať za predchodcu C 25).

Dopravná značka C 24a určuje iba "situovanie (pozn. jazdného pruhu) vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom", kým C 25 "označuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku v súlade s príslušnými vodorovnými značkami a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste; značkou možno vyznačiť, kde platí povolené otáčanie vozidiel v priestore riadenej križovatky. V prípade potreby možno značku doplniť príslušným symbolom značky zo skupiny zákazových alebo príkazových značiek.". Teda ak je na dopravnej značke C 25 vyznačené radenie jazdných pruhov, nie je správne zhotovená. Vyhradený jazdný pruh sa navyše podľa popisu k dopravnej značke C 24a "V priestore križovatky (...) označuje iba príslušnými vodorovnými značkami". Kvôli tomuto doviedli vyznačovanie vyhradených jazdných pruhov napr. v Košiciach k dokonalosti (komentár nie je potrebný: https://goo.gl/maps/fihDqyL8rfx - len by ma zaujímalo, ako je táto DZ označená v projektovej dokumentácii).

K ďalšiemu textu si dovolím upozorniť, že dopravná značka B 7 a príkazová dopravná značka zo značky C 24a so symbolom autobusu nie sú v juxtapozícii. Kým prvá zakazuje vjazd autobusom, druhá je určená pre vozidlá pravidelnej verejnej osobnej dopravy, nehovoriac o tom, že na vyhradený jazdný pruh sa vzťahujú osobitné ustanovenia. Samozrejme môžeme využiť značku C 16, ale opäť nedostaneme presný význam - cesta pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy sa používa iba v kontexte C 24a. Ideálnym prípadom by bolo celú C 24a a C 24b zrušiť a použiť namiesto toho novú dopravnú značku v kombinácii s C 23 alebo C 25. Aj koniec vyhradeného jazdného pruhu C 24b je v súčasnosti riešený tak, že vodič nevie, či sa počet jazdných pruhov redukuje, alebo zostáva rovnaký s tým, že všetky sú priebežné.

Tieto nedostatky koniec-koncov vedú iba k väčšiemu chaosu a vymýšľaniu nových dopravných značiek ako napr. tá, ktorá ukončuje buspruh na Lamačskej ceste. A pritom, ako si dobre poznamenal, vyhradený jazdný pruh je v zmysle zákona 8/2009 Z. z. úplne bezzubý, keďže je legálne využiť ho na predchádzanie (verím, že táto možnosť pri najbližšej novele vypadne).
Solider18.1.2016 16:32 #1 Re:
Myslím si, že si uviedol unáhlený a nesprávny záver. Nie je pravda, že sa vyhradený jazdný pruh nevyznačuje pred križovaktou. Podľa vykonávacieho predpisu k zákonu sa nevyznačuje iba v križovatke, čo je logické, keďže v križovatke nemôžeš umiestniť dopravné značenie, pretože by zavadzalo. Križovatkou podľa zákona je miesto, kde sa cesty pretínajú alebo spájajú a hranicu križovatky v tomto prípade tvorí priečna súvislá čiara. Podľa zákona neexistuje žiadny dôvod, aby vyhradený jazdný pruh nemohol byť pred križovatkou vyznačený C 24a. Dôvod, pre ktorý neboli tieto značky umiestnené, je pravdepodobne snaha o úsporu financií, prípadne neznalosť zákona a vykonávacieho predpisu.

Umiestňovanie B 1 s dodatkovou značkou E 12 je rovnako len nesprávna aplikácia dopravného značenia. Účelom tohto značenia však môže byť aj to, že sa naň nevzťahujú ustanovenia o vyhradenom jazdnom pruhu, ktorý možno využiť aj na obchádzanie, predchádzanie, odbočovanie, otáčanie a vchádznie na cestu. Cieľom tak je vylúčenie všetkých ostatných účastníkov dopravy okrem tých, ktorí sú taxatívne vymedzení v dodatkovej značke.

Pokiaľ ide o návrh na vyznačenie „Cesty pre verejnú osobnú dopravu“, rovnako ide o nepochopenie litery zákona. V prípade symbolu autobusu z C 24a/b, respektíve C 25 na konkrétnych fotografiách, sa jedná o „významový symbol zo značky č. B 7 pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy, ako sú autobusy alebo trolejbusy“. Čiže vyhláška na toto pamätá a viaže k tomuto práva a povinnosti aj bez toho, aby to muselo byť ustanovené ako osobitná dopravná značka.

Nakoniec, ten symbol autobusu na značke C 25 je symbol C 16: „Značka Iný príkaz (č. C 16) ukladá iný príkaz ako ten, ktorý možno uložiť inou značkou. Príkaz je vyznačený vhodným nápisom, ako napríklad „PREJDITE NA DRUHÚ STRANU“, alebo vyobrazením príslušného významového symbolu napríklad zo značky č. B 7 a podobne.“ Čiže jeho vyznačenie na C 25 je prípustné, keďže sa môže doplniť symbolmi zo zákazových alebo príkazových značiek. Z podstaty príkazových značiek vyplýva, že je iným účastníkom cestnej premávky, než tým, ktorí sú na značke uvedení, použitie (jazdného pruhu) zakázané.

Zákon nie je na dobrej legislatívno-technickej úrovni ani nereflektuje aktuálne požiadavky na žiaducu reguláciu v cestnej premávke, ale s vyhradenými jazdnými pruhmi väčší rozpor nie je. Treba len pozorne čítať zákon a pochopiť jeho podstatu v súvislostiach tak, ako sa zákony majú vykladať.