Petržalská električka - 2. časť: úsek Bosákova - Janíkov dvor

Popis projektu

Úsek električkovej trate Bosákova - Janíkov dvor bude nadväzovať na prvý úsek Jesenského - Jungmannova a oba úseky budú spolu po dokončení vytvárať jeden prevádzkový celok. Sprevádzkovanie druhej časti je plánované najneskôr koncom roku 2023. V druhej časti dvojkoľajnej trate dĺžky 3,78 km sa bude nachádzať sedem zastávok:

 • Chorvátske rameno (dnes približne zastávka Jungmannova)
 • Gessayova (nová zastávka v centre pripravovaného projektu Petržalka City)
 • Zrkadlový háj (medzi dnešnými zastávkami Romanova a Markova)
 • Stred (dnes zastávka Topoľčianska)
 • Veľký Draždiak (medzi dnešnými zastávkami Šintavská a Strečnianska)
 • Lietavská (medzi pôvodne navrhovanými zastávkami Lietavská a Juh)
 • Janíkov dvor (pod podjazdom pod Panónskou cestou)

Aktuálny stav (k 1.12.2019)

Pôvodná projektová dokumentácia z roku 2012 sa upravila, aby zohľadňovala pripomienky občanov a možnosti financovania z fondov EÚ. Z projektu boli odstránené rozsiahle súbežné cestné komunikácie, vozovňa tram-trainu, ako aj ďalšie prvky nad rámec bežnej električkovej trate bratislavských parametrov.

Koncom júna 2017 vydal Okresný úrad v Bratislave záverečné stanovisko k výsledkom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré prebiehalo od februára 2016. V záverečnom stanovisku sa odporúča realizovať výstavbu v modifikovanom variante 2, v ktorom má byť pôvodne plánované mimoúrovňové križovanie Pajštúnskej a Kutlíkovej ulice nahradené úrovňovou križovatkou.

V novembri 2018 hlavné mesto získalo územné rozhodnutie o umiestnení stavby, proti ktorému však boli podané odvolania. Okresný úrad Bratislava koncom apríla 2019 odvolania voči územnému rozhodnutiu zamietol a rozhodnutie potvrdil.

V lete 2019 sa dokončilo spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a na konci júna 2019 bola podaná žiadosť o vydanie prvého stavebného povolenia (vydanie stavebných povolení sa predpokladá v ideálnom prípade na jar 2020). Pripravuje sa dokumentácia pre realizáciu stavby a podklady pre výber zhotoviteľa. Následne sa musí zrealizovať výber zhotoviteľa stavby (predpoklad do konca roka 2020) a mesto sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre financovanie stavby (predpoklad schválenia žiadosti o NFP do leta 2020).

Samotná realizácia stavby sa v zmysle schváleného harmonogramu predpokladá v termíne jar 2021 až leto 2023.

Základné údaje o projekte

 • Hlavné predmety projektu: Električková trať od Rusovskej cesty po Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os, súbežné a priečne cyklistické komunikácie, priečne cestné komunikácie
 • Dĺžka električkovej trate: 3,78 km dvojkoľajne
 • Počet zastávok: 7
 • Rozchod: 1000 mm
 • Maximálna prevádzková rýchlosť: 50 km/h
 • Predpokladaný termín výstavby: 5/2021 - 7/2023
 • Predpokladané náklady: 69,88 (variant č. 1), 73,17 mil. € (variant č. 2)
 • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava
 • Projektant: Reming Consult, a. s. (DÚR, DSP)

 Popis trate

Nová trať bude pokračovaním už vybudovanej trate od zastávky Jungmannova cez nezastavané územie až po lokalitu Janíkov dvor, v ktorej vyrastá developerský projekt Južné mesto. Popri električkovej trati zostanú iba existujúce cesty a nové sa stavať nebudú, čím projekt rešpektuje požiadavky občanov, ktorí sa vyjadrili k pôvodnému zámeru z roku 2012. Navrhnuté sú dva varianty, ktoré sa líšia spôsobom križovania električkovej trate s Pajštúnskou ulicou a rôznym riešením zastávky Lietavská (Lúčanka). Preferovaný je variant č. 2, ktorý je zobrazený v nasledujúcej časti textu.

Na trase bude celkovo 7 zastávok dĺžky 65 metrov, na ktoré bude bezbariérový prístup, a dva električkové mosty cez Chorvátske rameno. Hoci sa pôvodne hovorilo o „rýchlej električke“ a slovenská legislatíva električkovú dopravu umožňuje prevádzkovať bez špeciálnych zabezpečovacích zariadení rýchlosťou 60 km/h, trať je navrhnutá na rýchlosť 50 km/h.

Na medzizastávkových úsekoch bude kryt električkovej trate zelený s využitím rastlín nenáročných na údržbu a závlahu. Samotná trať tak nenaruší súčasný charakter územia, ktorým bude prechádzať. V priestore zastávok a priecestí sa uvažuje s pevnou jazdnou dráhou s betónovým krytom. V obratisku by sa mal využiť otvorený zvršok so zakrytím drveným štrkom.

Celá trať bude umiestnená na úrovni terénu, pričom mimoúrovňové kríženia budú zabezpečené na križovatkách s Pajštúnskou ul. (variant č. 2) a Panónskou cestou (oba varianty). Úrovňové kríženia budú chránené svetelnou signalizáciou s plnou preferenciou električkovej dopravy a následne aj preferenciou autobusovej MHD. Všetky štvor- a viacpruhové križujúce cesty budú mať pravý pruh vyhradený ako buspruh, aby nedochádzalo k meškaniam ani v autobusovej doprave.

V celej dĺžke je navrhnutá súbežná cyklistická komunikácia šírky 4,0 m, ktorá na Pajštúnskej ul. a Betliarskej ul. križuje električkovú trať. Cyklotrasy a chodníky povedú aj po električkových mostoch cez Chorvátske rameno. Cyklistov tiež poteší doplnenie priečnych cyklistických komunikácií, takže pôjde vôbec o prvý veľký bratislavský projekt, ktorý bude komplexne riešiť aj cyklistickú dopravu.

Úsek Bosákova ul. – Rusovská cesta

Výstavba predĺženia trate sa dotkne aj 1. úseku (Jesenského – Jungmannova). Prvou úpravou je odstránenie jednej z najväčších chýb 1. úseku, ktorou je nezabezpečenie prestupov medzi električkami a autobusmi do Ovsišťa na zastávke Farského. Pribudnúť by tak mal prestupný uzol, v ktorom by autobusy liniek 8499 mali zastavovať tesne vedľa električkových nástupíšť.

K už existujúcej trati sa doplní chýbajúca cyklistická komunikácia. Rusovskú cestu projekt navrhuje rozšíriť a presunúť severne vrátane vybudovania nového mosta cez Chorvátske rameno.

Pred úrovňovou križovatkou trate s Rusovskou cestou vznikne nová zastávka s názvom Chorvátske rameno. Táto zastávka nahradí súčasnú konečnú Jungmannova. Pri električkovej zastávke budú zriadené autobusové zastávky na pohodlné prestupovanie medzi električkami a autobusmi.

Súčasná zastávka Jungmannova bude po predĺžení trate slúžiť už len ako občasná v prípade mimoriadnych udalostí.


Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: zelená = existujúca električková trať, červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Rusovská cesta – Jiráskova ul./Romanova ul.

Trať bude ďalej pokračovať cez budúcu štvrť Petržalka City, uprostred ktorej vznikne zastávka Gessayova s prístupom aj do existujúcej časti sídliska.


Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Jiráskova ul./Romanova ul. – Pajštúnska ul./Kutlíkova ul.

Pri úrovňovej križovatke trate s Jiráskovou ul. bude vybudovaná zastávka Zrkadlový háj a v jej tesnej blízkosti budú aj autobusové zastávky liniek 68 a 99. Peší prístup je zabezpečený aj do neďalekého supermarketu.

Električky následne budú stúpať na most cez Chorvátske rameno, ktorý bude vybudovaný v miestach dnešných betónových panelov umiestnených nad ramenom. Aj keď na električkovom moste bude chodník, pešie spojenie oboch brehov Chorvátskeho ramena bude komplikovanejšie vzhľadom na to, že prístupy budú zabezpečené výlučne rampami a bez priechodov cez električkovú trať.

Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Pajštúnska ul./Kutlíkova ul. – Šintavská ul.

Križovatka ulíc Pajštúnska – Kutlíkova – Jantárová cesta je navrhnutá variantne. V prvom variante je navrhnutá ako úrovňová so zasypaním zárezu pôvodne hĺbeného pre metro. Druhý variant počíta s klesnutím trate pod úroveň terénu a s mimoúrovňovým križovaním cestnej komunikácie, ktorá by mala viesť po moste ponad trať.

Električková zastávka s pracovným názvom Stred je v 1. variante umiestnená za križovatkou, v 2. variante pod Pajštúnskou ulicou, pričom bezbariérový prístup na ňu by mal byť zabezpečený výťahom. Autobusy liniek 9899 zastavia v blízkosti križovatky, pri niektorých prestupoch bude potrebné prechádzať cez priechody pre chodcov.

Súčasťou výstavby by malo byť rozšírenie Pajštúnskej ul. do plného profilu. Ako samostatná investícia má byť vybudovaný nový most cez Chorvátske rameno na Kutlíkovej ul.

V pôvodnom stave zostane súbežná Jantárová cesta, po ktorej by v tomto úseku aj naďalej mala jazdiť autobusová linka 99.


Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Šintavská ul. – Lietavská ul.

Za úrovňovou križovatkou so Šintavskou ul. bude umiestnená zastávka Veľký Draždiak v blízkosti zdravotníckeho centra. S prestupom na autobusy sa tu neuvažuje, keďže ten bude možné vykonať na predchádzajúcej a nasledujúcej zastávke.


Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Lietavská ul. – Betliarska ul.

Tento úsek bol spracovaný variantne – v prvom variante sa v maximálnej miere zachováva súčasné dopravné riešenie, pričom na električkovej trati vzniknú celkovo tri priecestia. Autobusové zastávky Lúčanka zostávajú na súčasnom mieste a v ich blízkosti má vzniknúť električková zastávka s pracovným názvom Lietavská. Pri ceste smerom na Betliarsku ul., Jasovskú ul. a k Nemocnici Antolská tak bude nutné prechádzať cez cestu.

V druhom variante sú v tomto úseku navrhnuté jazdné pruhy po stranách električkovej trate, z ktorých sa oddeľujú buspruhy do prestupného uzla medzi električkami a autobusmi liniek 9899. Celý úsek by takto slúžil ako veľká kruhová križovatka s dvomi križovaniami električkovej trate a bezkolíznym prestupom medzi električkami a autobusmi.

V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie došlo k úprave oboch variantov a vznikol variant 2m, pričom navrhované riešenie prebralo väčšinu riešenia z 1. variantu, a to najmä nutnosť prechádzania cez cestu pri prestupovaní z električky na autobus.


Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Betliarska ul. – Janíkov dvor

V poslednom úseku je navrhnutá zastávka s pracovným názvom Janíkov dvor pod mostom na Panónskej ceste. V rámci tejto zastávky by malo byť možné prestupovať medzi električkami a autobusmi liniek 91 a 191 do Jaroviec, Rusoviec a Čunova.

Za poslednou zastávkou pokračuje manipulačná trať, na konci ktorej bude dvojkoľajné obratisko a koľajové spojky. Súčasťou projektu bude aj zázemie pre odstavenie 12 električiek v hale pri obratisku, čo by malo postačovať pre potreby nočného parkovania električiek potrebných na ranné výjazdy z Petržalky. Hala by mala mať 4 koľaje, každú s užitočnou dĺžkou 100 m a vykonávať by sa v nej mala len ľahká údržba, napríklad čistenie interiérov. V projekte je zobrazená aj priestorová rezerva na prípadnú vozovňu električiek, jej výstavba však nebude súčasťou tejto stavby.


Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, ružové = odstavná hala pre 12 električiek, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy, svetlomodré = výhľadové komunikácie Južného mesta a výhľadová vozovňa električiek

Vizualizácia, ako by mohla vyzerať električková trať v Petržalke
© bratislava.sk

Očakávané zmeny v linkách MHD

Zmeny počas výstavby

Pôvodný projekt počítal s výstavbou viacerých úsekov naraz, no možná je aj postupná výstavba od Bosákovej smerom na juh tak, aby bolo možné električkovú linku predlžovať vo viacerých etapách. Počas výstavby trate budú dobudované definitívne spojnice ciest v úsekoch Nám. hraničiarov - Rusovská cesta a Kutlíkova - Pajštúnska. Pri budovaní uvedených spojení a križovatiek s Jiráskovou ul., Šintavskou ul., Lietavskou ul. a Betliarskou ul. bude doprava presunutá na dočasné komunikácie, prípadne vylúčená úplne. Krátkodobé zmeny počas výstavby sa preto pravdepodobne nevyhnú väčšine petržalských autobusových liniek.

Zmeny po výstavbe

Na novú konečnú budú predĺžené električkové linky 1 a 3 z dočasnej konečnej pri Nám. hraničiarov. Predbežne sa počíta so spoločným intervalom električiek 4 minúty v pracovných dňoch a 7,5 minúty cez voľné dni a večer.

Súčasné linkové vedenie autobusov MHD v Petržalke je pripravené na realizáciu električkovej trate bez revolučných zmien. Po vybudovaní trate bude autobusová linka 95 v celom rozsahu nahradená električkovou dopravou. Ostatné linky by mali zostať bez podstatných zmien, uvažovať je skôr možné nad zmenou ich intervalov v špičke v prípade, ak ich odbremení električková linka.

Koncept obsluhy Petržalky bude založený na nosnej električkovej linke a autobusových linkách. Tie budú slúžiť ako napájače na električkovú dopravu, preto na styku električky a autobusov budú zastávky umiestnené blízko seba, aby sa dalo medzi jednotlivými linkami prestupovať. Samozrejme, autobusy budú naďalej zabezpečovať obsluhu po ostatných mostoch. Príklad cestovania si môžme ukázať na spojení Starého Mesta a nemocnice na Antolskej ulici. Cestujúci využije zo zastávky Šafárikovo námestie rýchlu električkovú dopravu a na zastávke Lúčanka prestúpi na nadväznú autobusovú linku 99. Výsledné spojenie bude rýchlejšie než niekdajšou priamou autobusovou linkou 95 a tiež rýchlejšie než autom.

Väzby medzi električkou a autobusmi v Petržalke
© imhd.sk

Nerealizované časti pôvodného projektu

Pôvodný projekt z roku 2012 počítal s električkovou traťou vedenou v celej dĺžke Jantárovej cesty uprostred 4- až 8-pruhovej komunikácie projektovanej už za čias socializmu. Nová cestná komunikácia by však predstavovala pre električku priamu alebo nepriamu konkurenciu. Samotný projekt vykazoval množstvo nedostatkov, obmedzené bolo prechádzanie chodcov a cyklistov cez križovatky, na zastávky bol problematický prístup, električky a autobusy nemali vhodne riešené prestupy. Neriadené cestné prejazdy cez električkovú trať by sa stali rovnakými nehodovými miestami, aké už poznáme z iných električkových radiál v Bratislave. Objavili sa tiež úvahy viesť v celej dĺžke popri električke autobusové linky alebo využiť pravý pruh cesty na parkovanie. Na takto naprojektovaný projekt nebolo možné získať prostriedky z fondov EÚ, preto ho bolo nutné prepracovať.

Súčasťou 2. časti mali byť aj ďalšie prvky, ktoré však realizované nebudú. Trať mala byť s duálnym rozchodom 1000 a 1435 mm, aby ju bolo možné využívať aj pre vlaky do Rajky. Okrem napojenia na železničnú trať sa v Janíkovom dvore malo vybudovať aj depo pre električky a tram-train, ale iba s rozchodom 1435 mm. Celému riešeniu však chýbal udržateľný koncept prevádzky a jej financovanie, preto budú realizované len tie časti, ktoré preukázateľne pomôžu pri rozumných nákladoch zlepšiť MHD v Petržalke.

Prepracovaniu projektu predchádzala urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie rozvoja centrálneho územia Petržalky pozdĺž Chorvátskeho ramena a Jantárovej cesty s cieľom nájsť optimálnu koncepciu tohto územia s dôrazom na vytvorenie rôznorodých na seba nadväzujúcich verejných priestorov.

Autori víťazného návrhu vytvorili atraktívne verejné priestory s parkami okolo Chorvátskeho ramena. V tomto novom jadre Petržalky sa vytvorili nové možnosti pre bývanie, služby, pracovné príležitosti, voľnočasové a kultúrne aktivity.

Dopravná sieť má byť postavená na podpore trvalo udržateľných formách mobility, najmä na mestskej hromadnej doprave:

 • električková doprava zabezpečujúca nosné severo-južné prepojenie s centrom mesta,
 • autobusová doprava zabezpečujúca priečne prepojenia a napojenie na nosnú električkovú dopravu,
 • pešia a cyklistická doprava na prepájanie verejných priestorov a uzlových bodov mestskej hromadnej dopravy.

Ďalšie informácie


17.12.2013, aktualizované 3.2.2020
-mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

kecho15.2.2020 14:51 #297 Re:
Reakcia na #296 od martinah:
“ boli podané žiadosti na Mestskú časť Bratislava – Petržalka 31.7.2019 s doplnením 20.1.2020”
To im trvalo pol roka doplnenie? Potom preco to podavali v juli, ked na ostatne urady isli ziadost v obdobi december-januar...? Kvoli PR, ze “sa nieco deje”?
martinah13.2.2020 12:45 #296 Re:
aktualny stav

https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/petrzalka/58358-ako-sme-na-tom-s-vystavbou-elektrickovej-trate-v-petrzalke
christianmohamme7.2.2020 18:08 -1#295 Re:
Príspevok bol odstránený.
Ma178rek5.2.2020 22:22  +1#294 Re:
Reakcia na #293 od lumbert:
termíny výstavby sa upresnili pokiaľ dobre vidím,
podľa mňa by bolo vhodné to čo sa akualizuje napísať normálne ako aktualizácia (DD.MM.RRRR) a text
lumbert5.2.2020 15:17 #293 Re:
Čo sa v tomto článku aktualizovalo 03.02.2020?
Solider10.12.2019 19:49 #292 Re:
Reakcia na #290 od martinah:
Napríklad aj niektoré pozemky pod traťou na Záhumeniciach sú vo vlastníctve súkromných osôb, teda stále majetkovo nevysporiadané.
kecho9.12.2019 17:32  +1#291 Re:
Reakcia na #290 od martinah:
Esteze je ta stavba tak perfektne pripravena, ze Petrzalku obrali poslanci o obratisko, lebo hned po dokonceni 1. etapy zacnu stavat dalsiu.🤔
martinah5.12.2019 21:01 #290 Re:
"získanie vlastníckych práv k pozemkom – okrem tých pozemkov, ktoré už sú v poriadku (schválené MsZ dňa 26. 09. 2019adňa 24. 10. 2019), je ešte potrebné doriešiť vlastnícke práva kpozemkom so spoločnosťamiMETRO Bratislava, a. s.; Prodet, s. r. o.; asOkresným úradom (výkup, zámena)"

preco riesia pozemky az teraz a nie su vysporiadane uz predosle roky? ved ten projekt bezi niekolko rokov
lamark5.12.2019 20:06  +1#289 Re:
oprava prilohy č.2 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

lamark5.12.2019 19:54  +1#288 Re:
Aktuality:

Material meske zastupitelstvo Bratislava
1.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor“ – pokračovanie
2.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Material VLADY SR -schvalene

3)Návrh riešenia aktuálnych potrieb mesta Bratislava ako hlavného mesta Slovenskej republiky,
do pozornosti dávam
a) Tabuľka 6: Dopravné rozvojové projekty Bratislavy na najbližších 8 rokov (sumy v mil. eur),
b) úver 10.mil Eur na elektrićkové trate,odpustenie splatenia úveru vo výške 12.mil Eur meste Bartislava
4) Anlayza vplyvov na statny rozpocet
lostrail19.11.2019 14:52 #287 Re:
Reakcia na #285 od S499.1023:
Ale aj ked sa zrusi trianglove obratisko, pricom sa niekde dalej na radiale nahradi sluckovym, pripadne to sluckove uz vybudovane je (a nie je trianglove), v prenesenom vyzname ide o nahradu (tomu, ze to druhe bude sluckove, zrejme predchadzal nejaky rozhodovaci proces). Dik za vysvetlenie situacie s radicmi.
lumbert18.11.2019 8:45 #286 Re:
Dlho som nepočul žiadne informácie o tomto projekte. V akej fáze sa nachádza? Nastal nejaký posun?
S499.102317.11.2019 18:57 #285 Re:
Reakcia na #283 od lostrail:
Mimochodom, aké rušenie trianglových obratísk máš na mysli. Nahradené klasickou slučkou boli len Komisárky (ktoré ako triangel boli poznačené snahou vykupovať čo najmenej pozemkov), všetky ostatné zanikli pre nepotrebnosť (Nová Doba) alebo pri predĺžení trate (Detvianska, Hanulova).
S499.102317.11.2019 18:52  +1#284 Re:
Reakcia na #283 od lostrail:
V Bratislave nikdy neboli všetky vozidlá dôsledne vybavené zadným ovládaním, takže triangel vyžadoval personálne obsadenie - na západe sa to síce riešilo radičom ale v Ostblocku neboli radiče ani na tie križovatky, kde ich bolo treba, nehovoriac o tragédii slovenských radičov ARD-71 a BD s jeho odnožami, čo boli zariadenia na vytváranie dopravných kolapsov a reálne spôsobilé riadiť tak križovatku na dopravnom ihrisku, aj to len za podmienky neustálej blízkosti servisného pracovníka.
lostrail16.11.2019 21:44  +1#283 Re:
Reakcia na #282 od S499.1023:
Tak potom odkial bola ta hnacia sila, ktora sposobila rusenie trianglovych obratisk, resp. aky bol ten myslienkovy pochod za ich rusenim?
Mimochodom, pri tej frekvencii, ako sa pocas vyluky v KV deju neprijemnosti na kolajovej spojke na Molecovej, si myslim, ze ten triangel je este mensie zlo.

Este mi napadlo, ze OZ Lepsia Doprava tam navrhuje taketo nieco, lebo to ma vyhodu, ze elektricka sa otoci z obidvoch smerov. Klasicke obratisko by sa muselo stavat bud podobne, ako v KV (kolaje na vsetky smery), alebo takto, co je zrejme lacnejsie. Na mimoriadnosti asi aj take lepsie, ako ziadne.
S499.102313.11.2019 19:25  +2#282 Re:
Reakcia na #280 od lostrail:
Rovnako (alebo ešte menej), ako sa dnes stáva na úvraťových.
lostrail13.11.2019 18:36 #281 Re:
Reakcia na #276 od lamark:
Dakujem za info.

Nikde som sa nedocital, ze do stvrte NESTO ma byt privedeny trolejbus, ale Pente za clanky neplatim, takze ak by to mal ktokolvek odomknute, moze informaciu doplnit. To je uplne zakladna vec, ktora ma na tom zaujima, kedze v Petrzalke trolejbusy nie su vobec a teda neviem, ci tam ktosi planuje postavit dalsiu ostrovnu trat alebo sa nebodaj planuje vystavba TT cez niektory z mostov.

K tym navrhom OZ Lepsia doprava - chapem dovody, preco to navrhuju, akurat neviem, preco trianglove a nie sluckove obratisko, ktore by do toho priestoru v pohode voslo.
Stale nikde nevidim dostatocne relevantne odovodnenie, preco nie mimourovnove krizenie s Kutlikovou.
lostrail13.11.2019 18:30 #280 Re:
Reakcia na #278 od S499.1023:
Co som si precital o elektrickovych trianglovych obratiskach, casto sa stavalo, ze vodici si neprehodili vyhybku (ok, niekde aj uplne dobre nevideli, ale to nebolo vsade), pripadne nepockali aj na poslednu napravu a prehodili ju skor, cize sa tam casto stavali nehody. Samozrejme, cest vynimkam, ale prebudovavanie obratisk na sluckove malo priblizne taketo dovody, aspon podla mojich informacii.

Len teda nechapem jednu vec - v tom nakrese triangla od OZ Lepsia Doprava sa zmesti cela kusa kolaj pre elektricku KOLMO na planovanu trat. Preco je uz problem postavit normalne sluckove obratisko? Voslo by bez problemov. Ten triangel nezabera ovela menej miesta (iba po stranach od kusej kolaje).
mku8113.11.2019 13:56 #279 Re:
Reakcia na #276 od lamark:
na moj vkus trosku zbytocne spolitizovane, ale zase chapem, ze ak je to pre ZSVTS, kde je vekovy priemer 60 rokov a sedia tam ludia, co maju pocit, ze oni to za svojich cias robili vsetko dokonale a teraz je to cele zle, tak to sedi...
S499.102313.11.2019 11:23 #278 Re:
Reakcia na #275 od lostrail:
"je to nejakych +/- 20 rokov, co sa Bratislava zbavila posledneho kvoli nie velmi bystrym vodicom elektriciek" - možeš to nejako rozviesť?