Petržalská električka - 2. časť: úsek Bosákova - Janíkov dvor

Popis projektu

Úsek električkovej trate Bosákova - Janíkov dvor bude nadväzovať na prvý úsek Jesenského - Jungmannova a oba úseky budú spolu po dokončení vytvárať jeden prevádzkový celok. Sprevádzkovanie druhej časti je plánované najneskôr koncom roku 2023. V druhej časti dvojkoľajnej trate dĺžky 3,9 km sa bude nachádzať sedem zastávok:

 • Chorvátske rameno (dnes približne zastávka Jungmannova)
 • Gessayova (nová zastávka v centre pripravovaného projektu Petržalka City)
 • Zrkadlový háj (medzi dnešnými zastávkami Romanova a Markova)
 • Stred (dnes zastávka Topoľčianska)
 • Veľký Draždiak (medzi dnešnými zastávkami Šintavská a Strečnianska)
 • Lietavská (pri dnešnej zastávke Lúčanka)
 • Janíkov dvor (pod podjazdom pod Panónskou cestou)

Zároveň bude existujúca zastávka Farského prebudovaná na združenú zastávku pre električky a autobusy vybudovaním autobusových nástupíšť vedľa električkových nástupíšť.

Aktuálny stav (k 10/2020)

Pôvodná projektová dokumentácia z roku 2012 sa upravila, aby zohľadňovala pripomienky občanov a možnosti financovania z fondov EÚ. Z projektu boli odstránené rozsiahle súbežné cestné komunikácie, vozovňa tram-trainu, ako aj ďalšie prvky nad rámec bežnej električkovej trate bratislavských parametrov.

Koncom júna 2017 vydal Okresný úrad v Bratislave záverečné stanovisko k výsledkom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré prebiehalo od februára 2016. V záverečnom stanovisku sa odporúčalo realizovať výstavbu v modifikovanom variante 2, v ktorom bolo pôvodne plánované mimoúrovňové križovanie Pajštúnskej a Kutlíkovej ulice nahradené úrovňovou križovatkou.

V novembri 2018 hlavné mesto získalo územné rozhodnutie o umiestnení stavby, proti ktorému však boli podané odvolania. Okresný úrad Bratislava koncom apríla 2019 odvolania voči územnému rozhodnutiu zamietol a rozhodnutie potvrdil.

V lete 2019 sa dokončilo spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v priebehu leta 2019 až januára 2020 boli podané štyri žiadosti o vydanie stavebných povolení (BSK, OÚ Bratislava, MČ Petržalka a ŠSÚ Bratislava). Prvé stavebné povolenie bolo vydané MČ Petržalka v júni 2020, druhé vydal v októbri 2020 Špeciálny stavebný úrad.

V apríli 2020 bola dokončená projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (po zapracovaní požiadaviek mesta doplnená do augusta 2020) a teraz bude nasledovať výber zhotoviteľa stavby. Pôvodne sa predpokladalo vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa v 8/2020, ale pre predĺženie kontroly podkladov na MDV SR bola súťaž vyhlásená až 20. októbra 2020. Projektová dokumentácia a súťažné podklady sú dostupné na portáli Josephine. Ďalšie aktuálne informácie o priebehu projektu k 10/2020.

Mesto sa tiež bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre financovanie stavby, v súčasnosti stále prebieha spracovanie podkladov k žiadosti (predpoklad schválenia žiadosti o NFP do leta 2021).

Samotná realizácia stavby sa v zmysle schváleného harmonogramu predpokladá v termíne jeseň 2021 až jeseň 2023. Aktualizovaný harmonogram projektu (MsZ 6/2020) je na nasledujúcom obrázku.

Základné údaje o projekte

 • Hlavné predmety projektu: Električková trať od Rusovskej cesty po Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os, súbežné a priečne cyklistické komunikácie, priečne cestné komunikácie
 • Dĺžka električkovej trate: 3,9 km dvojkoľajne
 • Počet zastávok: 7
 • Rozchod: 1000 mm
 • Maximálna prevádzková rýchlosť: 60 km/h
 • Predpokladaný termín výstavby: 9/2021 - 10/2023
 • Predpokladané náklady: 103,5 mil. € bez DPH
 • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava
 • Projektant: Združenie Reming Consult, a. s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.

Popis trate

Nová trať bude pokračovaním už vybudovanej trate od zastávky Jungmannova cez nezastavané územie až po lokalitu Janíkov dvor, v ktorej vyrastá developerský projekt Južné mesto. Popri električkovej trati zostanú iba existujúce cesty a nové sa stavať nebudú, čím projekt rešpektuje požiadavky občanov, ktorí sa vyjadrili k pôvodnému zámeru z roku 2012.

Na trase bude celkovo 7 zastávok dĺžky 65 metrov, na ktoré bude bezbariérový prístup, a dva električkové mosty cez Chorvátske rameno.

Vrchný kryt električkovej trate bude prevažne zelený s využitím rastlín nenáročných na údržbu a závlahu (rozchodníky), v miestach priecestí, priechodov a v koncovom úseku od zastávky Janíkov dvor po obratisko bude betónová úprava povrchu. Zastávkové prístrešky budú mať bezúdržbovú zelenú strechu a ich súčasťou bude integrovaný technologický panel s odpadkovými košmi, automatom na lístky, elektronickou informačnou tabuľou a elektrickými rozvádzačmi. Samotná trať tak nenaruší súčasný charakter územia, ktorým bude prechádzať. Veľká pozornosť bude venovaná aj zelenej výsadbe v okolí trate (stromy, trávniky, lúky, trvalkové záhony).

Celá trať bude umiestnená na úrovni terénu, pričom všetky kríženia s cestnými komunikáciami budú riešené úrovňovo. Úrovňové kríženia budú chránené svetelnou signalizáciou s plnou preferenciou električkovej dopravy a následne aj preferenciou autobusovej MHD. Všetky štvor- a viacpruhové križujúce cesty budú mať pravý pruh vyhradený ako buspruh, aby nedochádzalo k meškaniam ani v autobusovej doprave.

V celej dĺžke je navrhnutá súbežná cyklistická komunikácia šírky 4,0 m, ktorá na Pajštúnskej ul. a Betliarskej ul. križuje električkovú trať. Cyklotrasy a chodníky povedú aj po električkových mostoch cez Chorvátske rameno. Cyklistov tiež poteší doplnenie priečnych cyklistických komunikácií, takže pôjde vôbec o prvý veľký bratislavský projekt, ktorý bude komplexne riešiť aj cyklistickú dopravu.

Úsek Bosákova ul. – Rusovská cesta

Výstavba predĺženia trate sa dotkne aj 1. úseku (Jesenského – Jungmannova). Odstránená bude jedna z najväčších chýb 1. úseku, ktorou je nezabezpečenie prestupov medzi električkami a autobusmi do Ovsišťa na zastávke Farského. Na zastávke Farského preto pribudne prestupný uzol, v ktorom budú autobusy liniek 84 a 99 zastavovať tesne vedľa električkových nástupíšť. Násyp električkovej trate medzi zastávkami Bosákova a Jungmannova bude zatrávnený.

Rusovskú cestu projekt navrhuje rozšíriť a presunúť severne vrátane vybudovania nového mosta cez Chorvátske rameno, ktorý bude slúžiť pre električkovú aj cestnú dopravu. Tento most nahradí pôvodný provizórny presyp Chorvátskeho ramena.

Pred úrovňovou križovatkou trate s Rusovskou cestou vznikne nová zastávka s názvom Chorvátske rameno. Táto zastávka nahradí súčasnú konečnú Jungmannova. Pri električkovej zastávke budú zriadené autobusové zastávky na Rusovskej aj Jantárovej ceste na pohodlné prestupovanie medzi električkami a autobusmi.

Súčasná zastávka Jungmannova bude po predĺžení trate slúžiť už len ako občasná v prípade mimoriadnych udalostí.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Úsek Rusovská cesta – Jiráskova ul./Romanova ul.

Trať bude ďalej pokračovať cez budúcu štvrť Petržalka City, uprostred ktorej vznikne zastávka Gessayova s prístupom aj do existujúcej časti sídliska.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Úsek Jiráskova ul./Romanova ul. – Pajštúnska ul./Kutlíkova ul.

Pri úrovňovej križovatke trate s Jiráskovou ul. bude vybudovaná zastávka Zrkadlový háj a v jej tesnej blízkosti budú aj autobusové zastávky liniek 68 a 99. Peší prístup je zabezpečený aj do neďalekého supermarketu.

Električky následne budú stúpať na most cez Chorvátske rameno, ktorý bude vybudovaný v miestach dnešných betónových panelov umiestnených nad ramenom. Pôjde o najdlhší most na trase, ktorý bude dlhý 111 metrov. Na moste bude zároveň aj chodník a cyklochodník.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Úsek Pajštúnska ul./Kutlíkova ul. – Šintavská ul.

Za úrovňovou križovatkou ulíc Pajštúnska – Kutlíkova – Jantárová cesta sa nachádza električková zastávka s pracovným názvom Stred. Autobusy liniek 98 a 99 zastavia v blízkosti križovatky, pri niektorých prestupoch bude potrebné prechádzať cez priechody pre chodcov.

Pred Technopolom bude na Kutlíkovej ulici vybudovaný aj nový cestný most ponad Chorvátske rameno, ktorý umožní rozšíriť Kutlíkovu a Pajštúnsku na štvorpruhovú komunikáciu a nahradí doterajší nevyhovujúci provizórny stav komunikácií.

V pôvodnom stave zostane súbežná Jantárová cesta, po ktorej by v tomto úseku aj naďalej mala jazdiť autobusová linka 99.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Úsek Šintavská ul. – Lietavská ul.

Za úrovňovou križovatkou so Šintavskou ul. bude umiestnená zastávka Veľký Draždiak v blízkosti zdravotníckeho centra. S prestupom na autobusy sa tu neuvažuje, keďže ten bude možné vykonať na predchádzajúcej a nasledujúcej zastávke.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Úsek Lietavská ul. – Betliarska ul.

V tomto úseku sa v maximálnej miere zachováva súčasné dopravné riešenie. Električková trať bude úrovňovo prechádzať križovatkami Jantárovej cesty s Lietavskou ulicou a s Betliarskou ulicou. Autobusové zastávky Lúčanka zostávajú na súčasnom mieste a v ich blízkosti vznikne električková zastávka s pracovným názvom Lietavská. Pri ceste smerom na Betliarsku ul., Jasovskú ul. a k Nemocnici Antolská tak bude nutné prechádzať cez cestu.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Úsek Betliarska ul. – Janíkov dvor

V poslednom úseku vznikne zastávka s pracovným názvom Janíkov dvor pod mostom na Panónskej ceste. V rámci tejto zastávky bude možné prestupovať medzi električkami a autobusmi liniek 91 a 191 do Jaroviec, Rusoviec a Čunova. Na moste budú vybudované nové autobusové zastávky, ku ktorým budú zriadené prístupy od zastávky električiek.

Za poslednou zastávkou pokračuje manipulačná trať, na konci ktorej bude dvojkoľajné obratisko a koľajové spojky. Obratisko bude pripravené na prípadné predĺženie trate južným smerom. Súčasťou projektu bude aj zázemie pre odstavenie 12 električiek v hale pri obratisku, čo by malo postačovať pre potreby nočného parkovania električiek potrebných na ranné výjazdy z Petržalky. Hala by mala mať 4 koľaje, každú s užitočnou dĺžkou 100 m a vykonávať by sa v nej mala len ľahká údržba, napríklad čistenie interiérov.

Napájanie trate je plánované z existujúcej meniarne Bosákova a novej meniarne Panónska, ktorá bude vybudovaná pri zastávke Janíkov dvor. Pre napájanie haly denného ošetrenia pri obratisku sa vybuduje samostatná meniareň.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Očakávané zmeny v linkách MHD

Zmeny počas výstavby

Pre komplikovanosť stavby nebude možné uvádzať jednotlivé časti električkovej trate do prevádzky postupne, ale až po dokončení celej výstavby.  Počas výstavby trate budú dobudované definitívne spojnice ciest v úsekoch Nám. hraničiarov - Rusovská cesta a Kutlíkova - Pajštúnska. Pri budovaní uvedených spojení a križovatiek s Jiráskovou ul., Šintavskou ul., Lietavskou ul. a Betliarskou ul. bude doprava presunutá na dočasné komunikácie, prípadne vylúčená úplne. Krátkodobé zmeny počas výstavby sa preto pravdepodobne nevyhnú väčšine petržalských autobusových liniek. Počas prestavby zastávky Farského na združenú zastávku sa očakáva aj krátkodobá výluka električkovej dopravy medzi Šafárikovým nám. a Jungmannovou.

Zmeny po výstavbe

Na novú konečnú v Janíkovom dvore sa očakáva predĺženie linky 3 z doterajšej konečnej Jungmannova. Výhľadovo sa plánuje v čase špičiek prevádzkovať električky na petržalskej radiále v intervale 3 minúty, pričom prepravná kapacita má byť neskôr zvýšená aj plánovaným nákupom dlhších električiek.

Súčasné linkové vedenie autobusov MHD v Petržalke je pripravené na realizáciu električkovej trate bez revolučných zmien. Po vybudovaní trate bude autobusová linka 95 v celom rozsahu nahradená električkovou dopravou. Ostatné linky by mali zostať bez podstatných zmien, uvažovať je skôr možné nad zmenou ich intervalov v špičke v prípade, ak ich odbremení električková linka.

Koncept obsluhy Petržalky bude založený na nosnej električkovej linke a autobusových linkách. Tie budú slúžiť ako napájače na električkovú dopravu, preto na styku električky a autobusov budú zastávky umiestnené blízko seba, aby sa dalo medzi jednotlivými linkami prestupovať. Samozrejme, autobusy budú naďalej zabezpečovať obsluhu po ostatných mostoch. Príklad cestovania si môžme ukázať na spojení Starého Mesta a nemocnice na Antolskej ulici. Cestujúci využije zo zastávky Šafárikovo námestie rýchlu električkovú dopravu a na zastávke Lúčanka prestúpi na nadväznú autobusovú linku 99. Výsledné spojenie bude rýchlejšie než niekdajšou priamou autobusovou linkou 95 a tiež rýchlejšie než autom.

Väzby medzi električkou a autobusmi v Petržalke
© imhd.sk

Dokumenty

Nerealizované časti pôvodného projektu

Pôvodný projekt z roku 2012 počítal s električkovou traťou vedenou v celej dĺžke Jantárovej cesty uprostred 4- až 8-pruhovej komunikácie projektovanej už za čias socializmu. Nová cestná komunikácia by však predstavovala pre električku priamu alebo nepriamu konkurenciu. Samotný projekt vykazoval množstvo nedostatkov, obmedzené bolo prechádzanie chodcov a cyklistov cez križovatky, na zastávky bol problematický prístup, električky a autobusy nemali vhodne riešené prestupy. Neriadené cestné prejazdy cez električkovú trať by sa stali rovnakými nehodovými miestami, aké už poznáme z iných električkových radiál v Bratislave. Objavili sa tiež úvahy viesť v celej dĺžke popri električke autobusové linky alebo využiť pravý pruh cesty na parkovanie. Na takto naprojektovaný projekt nebolo možné získať prostriedky z fondov EÚ, preto ho bolo nutné prepracovať.

Súčasťou 2. časti mali byť aj ďalšie prvky, ktoré však realizované nebudú. Trať mala byť s duálnym rozchodom 1000 a 1435 mm, aby ju bolo možné využívať aj pre vlaky do Rajky. Okrem napojenia na železničnú trať sa v Janíkovom dvore malo vybudovať aj depo pre električky a tram-train, ale iba s rozchodom 1435 mm. Celému riešeniu však chýbal udržateľný koncept prevádzky a jej financovanie, preto budú realizované len tie časti, ktoré preukázateľne pomôžu pri rozumných nákladoch zlepšiť MHD v Petržalke.

Prepracovaniu projektu predchádzala urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie rozvoja centrálneho územia Petržalky pozdĺž Chorvátskeho ramena a Jantárovej cesty s cieľom nájsť optimálnu koncepciu tohto územia s dôrazom na vytvorenie rôznorodých na seba nadväzujúcich verejných priestorov.

Autori víťazného návrhu vytvorili atraktívne verejné priestory s parkami okolo Chorvátskeho ramena. V tomto novom jadre Petržalky sa vytvorili nové možnosti pre bývanie, služby, pracovné príležitosti, voľnočasové a kultúrne aktivity.

Dopravná sieť má byť postavená na podpore trvalo udržateľných formách mobility, najmä na mestskej hromadnej doprave:

 • električková doprava zabezpečujúca nosné severo-južné prepojenie s centrom mesta,
 • autobusová doprava zabezpečujúca priečne prepojenia a napojenie na nosnú električkovú dopravu,
 • pešia a cyklistická doprava na prepájanie verejných priestorov a uzlových bodov mestskej hromadnej dopravy.

Ďalšie informácie

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Melange #521:
Pred SND sa ľudia nezhlukujú ani teraz, keď tam nie je električka, takže tento argument neobstojí. Občas sú tam skejťáci keď ich omrzí pri Kapucínoch, inak nikto, NIKTO a kultúrne predstavenie som tam jakživ nevidel( ak bolo raz za pol roka, rok tak to je fakt úspech). Všetka aktivita sa sústredí na námestí pred Eurovea.
Reakcia na: Viko #509:
"Nech sa držíme podobne vyťažených priestorov, zrušil niekto pešiu zónu na Kapucínskej? Župnom? Dochádza tam k úrazom? Umierajú tam psíky? Nebodaj ľudia? Panuje tam strach?"

Ale no, hádam netreba šaškovať. Župné námestie a Kapucínska tvoria jeden priestor, ale ako príklad by sme mohli použiť Obchodnú. Samozrejme, vďaka električkovej trate v týchto územiach sú chodci vytlačení na okraj ulice, resp. v prípade Župného trať námestie delí na chodník pri budovách a zvyšok námestia. Je to bariéra, ktorá negatívne vplýva na komfort pešieho pohybu, bezpečnosť a pocit pohody v týchto územiach. Ale už tam tá električka je a zvykli sme si na to. Tu sa však bavíme o novej električke. A nie je to celkom porovnateľná situácia, lebo priestor pred SND je koncipovaný tak, aby slúžil SND. Či už na kultúrne účely, alebo ako stretávací sa priestor pre návštevníkov divadla. Električka v tomto území by takéto účely znemožnila, keďže by odrezala divadlo od námestím pred ním a ľudia by boli nútení sa koncentrovať iba v polkruhu, ktorý je z budovy divadla vyrezaný.

"Je na pešej zóne Pribinovej zdroj zápch a prekážok? Je v susedstve taký neobíditeľný uzol, ktorého náhla výluka vytvorí šóru až sem?"

Vysoká frekvencia električiek má za následok časté zhluky a ich príčin môže byť množstvo. Okrem toho, čo som spomínal, samozrejme príčinou môže byť aj čakanie električiek z dôvodu nosnosti strechy garáží alebo znížená rýchlosť. Taktiež bude v tomto priestore po dobudovaní zóny omnoho vyššia frekvencia chodcov, čo bude mať za následok väčší výskyt kolíznych situácií.

"Naozaj si predstavuješ, že možný problém statiky sa rieši vyliatím trojmetrovej betónovej dosky?"

Ja som nehovoril o probléme statiky, ale o probléme prenosu vibrácií do budovy SND. Či by vybudovanie trate v tomto priestore vyžadovalo likvidáciu garáží, to neriešim. Ale plocha je dimenzovaná takým spôsobom, že tam nemôže ísť ani hasičské auto.

"Postoj "nevieme, ako to bude vyzerať, ale vieme, že to bude vyzerať zle""

Samozrejme, že vieme, ako to bude vyzerať a vieme, že to bude námestie špatiť. Ty si sa chytil nejakých stožiarov trolejového vedenia, či budú také alebo onaké. To je nepodstatný detail, lebo stožiare aj elektrické vedenie tam bude, nie sme Bordeaux, kde električky idú námestím bez stožiarov aj bez káblov. Myslím, že chytať sa takýchto detailov je známkou nedostatku argumentov.
Reakcia na: si #519:
"nebolo by potom z opacneho pohladu vsetky tie narodne divadla a reduty zrusit, aby nesposobovali problemy vo verejnej doprave ?"

Áno, chápem, že tento tvoj postoj vystihuje úroveň aj zmýšľanie väčšiny diskutérskej komunity na imhd.sk a preto aj rozumiem tomu, prečo je na tejto stránke väčšina naklonená električke pred SND.
Reakcia na: Melange #518:
uprimne, nechce sa mi citat komplet cele, ale toto ma zaujalo a stoji mi za reakciu:
"- už dnes máme negatívne skúsenosti s rušením kultúrnych stánkov električkami - historické SND a Reduta
- nie je žiadna záruka, že električka nebude rušiť prevádzku SND, práve naopak, existujú vážne predpoklady, že bude"
nuz ja neviem, ale skusenosti su skor take, ze rozne "kulturne" podujatia sposobovali rusenie premavky elektriciek, lebo grcanka sa musela doviezt nejakou plechovicou az pred vchod, nebolo by potom z opacneho pohladu vsetky tie narodne divadla a reduty zrusit, aby nesposobovali problemy vo verejnej doprave ? 😃
Reakcia na: lostrail #508:
"To, co ty povazujes za dobre podlozene argumenty, je vacsinou len znoska bludov a tmarstiev, nie vzdialenych od cias upalovania carodejnic na hranici. Ale to vies, pretoze ti to tu x ludi napisalo."

To, že na stránke imhd.sk niečo x ľudí napísalo, neznamená, že to tak je. Pokiaľ je tvoj spôsob argumentácie taký, že argumenty druhej strany označíš za "znoska bludov a tmarstiev, nie vzdialenych od cias upalovania carodejnic na hranici", tak potom je pochopiteľne diskusia zbytočná.

"1. Tie tzv. "argumenty" boli vyvratene v podstate kazdou odpovedou odbornika k danemu "problemu". To su skutocne argumenty. To, ze tebe a tvojim komplicom nevonaju cisla, lebo ste boli slabi z matiky, este neznamena, ze argumenty nie su kvalitne. Len zrekapitulujem: Pri spravnom technickom rieseni elektricka NEBUDE vytvarat hluk rusiaci predstavenia. Elektricka NEPRESEKNE zivy priestor, lebo ten priestor je cokolvek, len nie zivy. Elektricka NEZHORSI vyhlad na mesto, pretoze len retard alebo vrtak foti hrad tak, aby na nom bolo vidno droty, pricom ked sa postavi o par metrov dalej, uz ziadne droty nevidno. Elektricka NEPREDSTAVUJE vyssie nebezpecenstvo pre chodcov, ako auta na rusnej Landererovej. Ked niekto na elektricku bude dobiehat, tak prave na rusnej ulici mu hrozi ovela vyssie nebezpecenstvo. Co na tych argumentoch nevies alebo nechces pochopit? To, ze ty si si teraz povedal, ze budes trucovat, ze nejake poloprazdne nezaujimave namestie si nedas a hotovo? To je take dospele a svedci to o tvojej zrelosti."

Veľké písmená ti nepomôžu. Ale poďme po jednom.
- neexistuje žiadna štúdia, ktorá by sa posudzovala prenos vibrácií cez podzemné garáže do budovy
- už dnes máme negatívne skúsenosti s rušením kultúrnych stánkov električkami - historické SND a Reduta
- nie je žiadna záruka, že električka nebude rušiť prevádzku SND, práve naopak, existujú vážne predpoklady, že bude
- priestor je reprezentatívne námestie, ktoré využíva SND a má plné právo ho využívať, konajú sa tu aj kultúrne akcie
- električka jednoznačne presekne tento priestor, pretože vytvára fyzickú a psychologickú bariéru
- stĺpy a vedenie esteticky narušia tento priestor
- pohyb chodcov bude omnoho väčší po dobudovaní celej zóny
- urbanisticky ide o kvalitný priestor, do ktorého električka nepatrí, pričom tento priestor bol tak koncipovaný či už autormi SND (Bauer, Kusý, Paňák) alebo Eurovey (Kaliský); to, že je námestie nezaujímavé, je len tvoj súkromný názor
- električka ukrojí z pešej zóny, znemožní tu trávenie času a bezproblémový pohyb; rodičia nebudú môcť voľne nechať pobehovať svoje deti, neustále sa bude treba obzerať, či nejde električka; chodci budú reálne vytlačení z tohto priestoru (podobne ako na Obchodnej na kraje ulice), pričom tento priestor bol navrhnutý pre chodcov a pre účely SND

"2. Elektricka na Landererovej by naozaj znemoznila vytvorit BUS pruhy a ty to dobre vies. Pozemky pri ulici uz nepatria mestu."

Električka na Landererovej by neznemožnila vytvorenie BUS-pruhov. Električkové koľaje totiž môžu byť pojazďovateľné inými druhmi dopravy, v tomto prípade by v jednom koridore mali ísť električka aj autobusy. S týmto mesto vôbec neuvažovalo. Taktiež sa vôbec neuvažovalo napríklad nad vedením trate po krajoch cesty. Čo sa týka pozemkov, drvivá väčšina pozemkov pri Landererovej patrí METRO Bratislava, a.s., čo je mestská akciová spoločnosť. Landererova má množstvo stredových ostrovčekov, ale aj pozemkov popri ceste, kde by bolo možné rozšírenie ulice. Jediný kúsok pozemku, ktorý patrí súkromnému subjektu, je priamo pri križovatke s Košickou, avšak tu by asi ani rozšírenie nebolo potrebné, keďže je ulica rozšírená o zastávkový záliv.

"3. K tym garazam - tu krasne vidno tvoje zufale pokusy o manipulaciu. (...) Demagogia najhrubsieho zrna."

Čo presne je manipulácia a demagógia? Je to holý fakt, že mesto rozhodlo o víťaznom variante bez potrebných dát a už podniká kroky k realizácii tohto variantu. Toto sú fakty. Ty okrem obviňovania a osočovania neprezentuješ žiadne fakty.

"No vidis, najskor ho vychvalujes do nebies"

Ukáž mi, kde som ho vychvaľoval do nebies. Áno, upozorňoval na meškajúci projekt. To je opäť iba holý fakt. Ty miesto toho iba osočuješ a urážaš, lebo argumenty nemáš.

"Ja nikoho z nicoho nevinim, len viem, ako na tom je Kratochvilova z hladiska skusenosti."

V príspevku #486 si napísal "Mozno ti to znie lame a mas sto chuti tu nalozit milion standardnych pouciek, ako to "tak byt nema" a ako "to maju vediet" a ak nie, tak "maju odist z uradu", ale po prve, skutocne to tak moze byt a dovolim si otvorene napisat, ze v pripade Kratochvilovej to az hranici s istotou". Záver nech si urobí každý sám. 🙂

"Jasne, ty by si uz najradsej zatvaral alebo daval do klietky hanby a potom upaloval."

Krásna ukážka argumentácie a najmä k veci.

"Zhlukovanie pred krizovatkami je pomerne bezne, ale tu nemas siroko-daleko ziadnu."

Ale veď nikto netvrdil, že tam je križovatka. Už som predsa vravel, že zhlukovanie môže nastávať z dôvodu:
- meškania
- nastavenia intervalu
- poruchy
- prekážky
- čakania na zastávke a pod.

Plánuje sa, že cez zónu Chalupkova by mali električky premávať aj do Biskupíc a Vrakune. Dnes nevieme, koľko liniek tade bude premávať, ale určite to budú aspoň dve. V prípade takej frekvencie spojov, aby bola obslúžená zóna Chalupkova a zároveň a Biskupice s Vrakuňou, ti garantujem, že zhluky budú extrémne bežným javom. Vizualizácia je teda realistická a treba spraviť všetko preto, aby ostala iba vizualizáciou.
Reakcia na: Viko #510:
Ty si to napisal rozhodne presnejsie, ja som to len doplnil.

Ospravedlnujem sa vopred za tento OT (uz aj s tou Pribinovou sme sa zasa raz nechali zlanarit, takze kto nechce, nemusi citat), ale neda mi:

Pri citani takych prispevkov, ake produkuje Melange, sa mi vybavuje reportaz o Cine, ktora pred casom vysla v Denniku N.
Hovorilo sa tam o tom, ako Cinska vlada reaguje na zle nalady obyvatelstva. Ako skvely priklad posluzi ekologia - asi vsetci si pamatame zabery z Pekingu pocas olympiady v roku 2008 a hlavne tazky smogovy mrak nad mestom. Dnes aj na Google maps vidno, ze Cina (aj India) vysadila miliony stromov a cela krajina sa nebyvalym sposobom zazelenala. Do toho nasadili masivne opatrenia na obmedzenie vypustania emisii. Sposob, akym sa take nieco deje, je taky, ze vlada si priebezne zistuje (spicluje) pomocou svojich agentov medzi beznym obyvatelstvom, ake su nalady a co ludi trapi. Ked nejaky problem zacne rezonovat viac a casto, normalne si vytipuju odbornikov podla vzdelania a praxe z radov verejnosti a zavolaju si ich na "pokec", co sa s tym da robit. Nasledne sa implementuju opatrenia. Problemom totiz je, ze keby sa miliarda ludi zrazu zdvihla proti vlade, neviem, ci by s tym nieco zmohli. Aj napriek krvavemu potlaceniu povstania v roku 1989 musia udrziavat obyvatelstvo aspon semi-spokojne a maju na to velmi efektivny mechanizmus.
Okrem ineho sa tam redaktori rozpravali s podnikatelkou, ktora vedie biznis s kozmetickymi vyrobkami. Pytali sa jej, ci jej nevadi, ze krajina nema demokraciu.
Ona na to odpovedala, ze je rada, ze je to tak, ako to je, lebo keby bola demokracia, k slovu by sa dostali absolutne vsetci, a to aj ti, ktori nie su odbornikmi na dane temy, pripadne jednoduchi ludia z vidieka, ktori nevedia dokopy nic a maju povacsinou extremisticke nazory. Takto o chode krajiny rozhoduju ludia fundovani, ktorych argumenty su rozumne a k veci. Alebo to nazvime vrcholom Gaussovej krivky.

OK, maju tam vela nepravosti, stale maju vysoky podiel otrockej prace, na ktoru huckaju najma Ujgurov, cize aj ten ich system je poskvrneny krvou, no co sa tyka projektov ako takych (nech su to desattisice km dialnic postavenych za poslednych 10 rokov alebo obrovske terminaly, na ktorych je letisko, vlak, bus, elektricka, metro, taxiky, pricom chyba uz len heliport a ponorka), ukazuje sa, ze tento pristup je ovela efektivnejsi. Samozrejme, tam sa nemusia okolkovat s tym, ze nejaku dedinu zrovnaju so zemou alebo pocuvat nejakych Slavikov, kym z toho nepozera prevrat, ale sposob, akym vytesnili neodbornu verejnost, ktora je v podstate brzdou rozvoja, je minimalne pozoruhodny. To u nas sa ku kazdej odbornej veci moze vyjadrit pomaly uz aj chovanec psychiatrickej liecebne.
Tymto neobhajujem Cinu, nepaci sa mi, ako expanduju a zaroven ako sleduju svoje obyvatelstvo a o tom bodovom systeme uz radsej pomlcim (hadaj, ako na tom bola nasa podnikatelka), navyse po korone podla mna zrejme len pridu a kupia si cele Slovensko, pricom zaplatia cashom (ale ten nastup infrastruktury bude celkom iny ako doteraz ;-P) a teda mozno ani nedavaju moznost vyjadrit sa uplne kazdej strane, cize dokonale to nie je.
Vzhladom na to napr. netvrdim, ze umelecka obec by sa nemala vyjadrit, ale akonahle pride k jasnemu zodpovedaniu pripomienok (k comu aj doslo), proces konci a projekt ma ist do procesu pripravy a realizacie. A nie take, ze "ale my vam aj tak neverime", co je len skutocne znenie vety "nepresvedcili ste nas", pretoze ked raz niekto nema vedomostnu kapacitu taky projekt pochopit, odborne argumenty mu nic nedaju.

To, cim sa ludia v demokracii, no hlavne vdaka socialnym sietam nakazili, je akysi divny pocit, ze ich nazor je viac ako niekoho ineho fakt. Ze mozu spisovat peticie pomaly za to, ze Zem je plocha.
Takze aj v tomto pripade to nabralo uplne zvrateny smer, kedy sa nepodlozene strachy vyplyvajuce z nedostatku vedomosti komunikuju ako neviemake argumenty (ale oni to tak naozaj vnimaju, sami sa presvedcili o svojej dolezitosti a dokazali tie vymysly pekne zamaskovat za mudre vyrazy) a vytvara sa uplne umely a neprirodzeny boj so zdravym rozumom. Som si isty, ze vsetky tie bajne civilizacie skoncili kvoli tomuto. Vyvinuli pocitacie stroje, ktore rozmyslali za nich a tak osprosteli.
Toto vnimam ako zaciatok konca. Je to podobne ako ist spolocne (!) protestovat proti virusu, lebo konspiracne weby tvrdia, ze neexistuje, potom zasa, ze bol vypusteny naschval a vytvoreny umelo, potom, ze vlada klame... Lebo virus si povie, ze OK, protestuju a vcera mi doporucene dosla peticia, tak ja to teda budem akceptovat a vymriem.
Reakcia na: Urbanway 2423 #514:
tak super a diky za vysvetlenie
Reakcia na: Melange #500:
aha takže
1. ak je celý ten veľký priestor pred SND v správe MK SR tak nech si láskavo MK SR zabezpečí jeho kompletnú zimnú aj letnú údržbu na vlastné náklady 😁 alebo toto už nie?
2. pozrieme sa na to z iného uhla pohľadu. ako si správne napísal, MK SR je "iba" správcom daných pozemkov, vlastníkom je Slovenská republika, čo je vlastne spoločenstvo určitých občanov. a tí svoje veci spravujú prostredníctvom tak ústredných orgánov (MK SR) ako aj orgánov územnej samosprávy. A teraz je otázka, či orgán, ktorý spravuje určitú oblasť (kultúra), ktorej sa daný problém týka okrajovo z dôvodu, že sa ten problém dotýka pozemkov v jeho správe (parcela CKN 9155/1) a je v blízkosti budovy v jeho správe (SND) ktorá slúži na účely záležitosti v jeho správe(kultúra), má stavať silno oportunisticky k orgánu územnej samosprávy, ktorého úlohou je okrem iného zabezpečiť vhodný model riešenia VHD na území, ktoré spravuje. 😉

inak, na mňa s latinskými výrazmi nemusíš ísť, mňa tým neohúriš, za 5 rokov štúdia som sa ich napočúval dosť. 😁
Reakcia na: marcello #513:
Je to jednoduché, autobusy z Ovsišťa odbočia z Bosákovej pred križovatkou doľava a zastavia na autobusovej zastávke vedľa električkovej zastávky smer centrum (na nákrese hore). Potom prejdú cez el. trať a odbočia doľava na Jantárovú cestu. V opačnom smere (t.j. smer Ovsište) zastavia vedľa el. zastávky smer Janíkov dvor, potom odbočia doprava a prejdú cez súčasné električkové priecestie.
Reakcia na: ramzi #512:
no nechapem vobec tomu nacrtu
Reakcia na: lostrail #508:
Pri prebudovaní zastávky Farského asi električky nebudú chodiť. Nemá to byť integrovaná zastávka ?
Reakcia na: lostrail #508:
Ďakujem, že si mu na tie moje otázky o zhlukoch už rovno dal aj argumenty a ospravedlňujem sa, že ťa tym pádom trochu dupľujem... Musím sa naučiť rýchlejšie davať dokopy myšlienky 😃
Reakcia na: Melange #497:
Silný argument je taký, ktorý sa nedá hneď z otočky vyvrátiť - a to je celkom podstatná vlastnosť argumentu. Ale teda už si mi vyvrátil aj Húsenicovú, keďže ak si odmyslím tie železničné stĺpy ktoré tam určite nebudú, hrad stále v pohode vidno... len tak ďalej 😃

Nech sa držíme podobne vyťažených priestorov, zrušil niekto pešiu zónu na Kapucínskej? Župnom? Dochádza tam k úrazom? Umierajú tam psíky? Nebodaj ľudia? Panuje tam strach? Vznikli dva rôzne priestory ktoré ľudia neregistrujú ako jeden? Neblázni.

Je na pešej zóne Pribinovej zdroj zápch a prekážok? Je v susedstve taký neobíditeľný uzol, ktorého náhla výluka vytvorí šóru až sem? Koľko električiek sa denne pokazí na trati? V prepočte na kilometre tratí, koľkokrát ročne sa musí pokaziť, aby sa porucha vyskytla opäť na rovnakom mieste?
Jedna linka do Biskupíc a druhá linka na Košickú je viac, než tri linky na Šafku alebo tri plus tri linky na Blumentáli? Vážne? 😂

Naozaj si predstavuješ, že možný problém statiky sa rieši vyliatím trojmetrovej betónovej dosky? Že keď je aj blbá doska trate DKR dilatovaná a ešte sa ďalej reže, SND funguje ako súvislý sarkofág? Že technika od postavenia je neupraviteľná, nikdy sa nemodernizuje, nemenia a neredimenzujú sa jej prívody a vývody? Či o akom ohrození divadla točíš?
Tiež som nepočul o tom, že by na FA STU alebo kdekoľvek učili, že hotové dielo je nemenné, nedotknuteľné a nadradené vzťahu s priestorom - práve naopak, dnes je veľkou témou adaptabilita. Beztak, do lineárnych vzorov dlažby vložiť železné línie nie je cudzorodé. A ak prejazd električky prerušuje líniu príbehu vody, ako to, že ju neprerušuje pohyb väčších skupín chodcov? Tvoj pohľad na architektúru, urbanizmus a umenie sa ukazuje stále viac a viac pritiahnutý za vlasy, bohužiaľ.

Postoj "nevieme, ako to bude vyzerať, ale vieme, že to bude vyzerať zle" je zatiaľ viac tvoj pomníček než prospešný prínos k rozumnému rozvoju mesta. Radšej si rozmysli, za čo vlastne kopeš. Ministerku kultúry a SND netreba strašiť, ale edukovať. Lebo kombinácia nezmyselných vizualizácií s takýmito iracionálnymi argumentami nie je zrovna korektný prínos do diskusie.
Reakcia na: Melange #487:
"Ad Doležal - nuž, jeho profesijné skúsenosti sú úplne inde ako v doprave. Je to skrátka manažér, možno šikovný, to nepopieram, ale pôsobil dlhé roky v úplne inom segmente (telekomunikácie). Preto jeho názor na trasovanie električiek má rovnakú váhu ako názor bežného občana. Alebo vari máš nejaký argument, prečo by názor telekomunikačného manažéra na trasovanie električiek mal mať väčšiu váhu?"

Rozhodne by mal vacsiu vahu ako nazor rezortu kultury, ktory vie o doprave uz absolutne hole nic a ktoreho kvalitu (toho nazoru) vieme uz podla toho, ake "argumenty" ste vytasili do boja so zlou, zlou elektrickou. To, co ty povazujes za dobre podlozene argumenty, je vacsinou len znoska bludov a tmarstiev, nie vzdialenych od cias upalovania carodejnic na hranici. Ale to vies, pretoze ti to tu x ludi napisalo.

"Ad argumenty umeleckej obce - kedy, kde a kým boli vyvrátené, prosím? 🙂 Markom, ktorý má rád škrípanie električiek a červenú farbu? Alebo Kratochvílovou a jej nepriestrelným argumentom, že "električka patrí do mesta"? To sú aké argumenty, prosím? Zato Výzva za zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím M. R. Štefánika sústredila množstvo argumentov, prečo je táto trasa nesprávna a mesto na to nedokázalo nijako reagovať. Iba zavádzaním. Žiaľ, súčasný primátor preberá manipulatívne a zavádzajúce techniky svojich predchodcov. Raz tvrdí, že v hre je viacero variantov. Potom zistí, že mu tečie do topánok, tak to zmení, že je iba jedna možnosť. A napokon asi predsa len predloží iný variant ako popred SND. Ale nechajme sa prekvapiť. A taktiež lživo tvrdí, že električka na Landererovej by znemožnila vytvoriť BUS-pruhy, čo je číry nezmysel a on to dobre vie. Čo sa týka trasy po streche garáží, mesto nemá žiadne dáta o tom, že by to nebol problém. Na túto výhradu si vôbec nezareagoval. Iba sú to podľa teba bludy. 🙂 Výborný argument."

Tak podme pomaly:
1. Tie tzv. "argumenty" boli vyvratene v podstate kazdou odpovedou odbornika k danemu "problemu". To su skutocne argumenty. To, ze tebe a tvojim komplicom nevonaju cisla, lebo ste boli slabi z matiky, este neznamena, ze argumenty nie su kvalitne. Len zrekapitulujem: Pri spravnom technickom rieseni elektricka NEBUDE vytvarat hluk rusiaci predstavenia. Elektricka NEPRESEKNE zivy priestor, lebo ten priestor je cokolvek, len nie zivy. Elektricka NEZHORSI vyhlad na mesto, pretoze len retard alebo vrtak foti hrad tak, aby na nom bolo vidno droty, pricom ked sa postavi o par metrov dalej, uz ziadne droty nevidno. Elektricka NEPREDSTAVUJE vyssie nebezpecenstvo pre chodcov, ako auta na rusnej Landererovej. Ked niekto na elektricku bude dobiehat, tak prave na rusnej ulici mu hrozi ovela vyssie nebezpecenstvo. Co na tych argumentoch nevies alebo nechces pochopit? To, ze ty si si teraz povedal, ze budes trucovat, ze nejake poloprazdne nezaujimave namestie si nedas a hotovo? To je take dospele a svedci to o tvojej zrelosti.

2. Elektricka na Landererovej by naozaj znemoznila vytvorit BUS pruhy a ty to dobre vies. Pozemky pri ulici uz nepatria mestu.

3. K tym garazam - tu krasne vidno tvoje zufale pokusy o manipulaciu. "Mesto nema ziadne udaje o tom, ze by to nebol problem". Sam doktor Fico by to lepsie nevymyslel. Mesto si v prvom rade velmi dobre uvedomuje, ze ak toto trasovanie zvoli, nosnost garaze sa bude musiet zvysit. To len ty mas pocit, ze nikto neuvazuje v suvislostiach. Ano, bude sa to musiet otvorit, vystuzit a opatovne zatvorit. Ale ta veta samotna je hotovy manipulatorsky klenot. Po prve nevies, ci mesto take udaje ma alebo nema. Po druhe, aktualne aj vdaka peticii s vasimi bludmi este nie sme ani len vo faze, kedy by sme mohli povedat, do coho ma zmysel sa pustat. Pre kazdeho normalne uvazujuceho cloveka je to sice jasne, ale zjavne to niektorym este treba vysvetlit ako malym detom. Ked bude zrejme, ze pojde variant ponad garaze, pridu na rad kroky, ktore potrebne udaje ziskaju a navrhnu zlepsenie. Ale ty by si uz chcel, aby mesto malo vsetko dobre, ze nie 5 rokov dozadu, lebo ved ked sa pustaju do boja s takou "obavanou" opoziciou, ako si dovoluju neminut peniaze danovych poplatnikov na vykonanie vyskumu vsetkych variant trasovania, ze? Demagogia najhrubsieho zrna.

"Ad Kríž - no vidíš, ja ti napíšem, že mne je ukradnutý a ty aj tak veríš svojmu bludu, že ho uctievam. 🙂 Škoda reči."

No vidis, najskor ho vychvalujes do nebies, vypisujes o nom, ako on nebojacne upozornoval a nikto ho (chudacika) nepocuval a potom napises, ze ti je ukradnuty. Sorry baby, vieme citat medzi riadkami, lebo nie sme ako tvoj osprosteny elektorat, ktory caka na najnovsi headline, pricom ten stary sa preciarkne a ide do skartovacky. Toto je realny svet, nie pokruteny svet politiky. Strasne krici, kde sa pohybujes a aky je tvoj mindset. Aj ked tym "mind" by som si nebol taky isty.

"Ad Petržalka - príde mi veľmi zaujímavé, že Kratochvílovú viníš za meškanie projektu. A kto prosím z nej spravil 1. námestníčku primátora pre dopravu? Poradím. Začína sa to na Val a končí na lo."

Toto je genialny priklad tvojej bezbrehej generalizacie a fatalistickeho sposobu nazerania na veci. Ja nikoho z nicoho nevinim, len viem, ako na tom je Kratochvilova z hladiska skusenosti. Ibaze narozdiel od tvojej krvi v ociach to nevnimam ako nevyhnutne negativnu vec. To len taki ako ty asi maju pocit, ze na akukolvek pracovnu poziciu by sa mali hlasit vylucne ludia vo veku 20 rokov s 30-rocnymi skusenostami. Skratka sa venovala niecomu inemu a do samospravy sa dostala az s Nesrovnalom. Alebo si potom nepamatam, co s nou bolo predtym, no kazdopadne, ak nepoznas vsetky tie Hlavy 22, o ktorych som pisal nizsie, je uplne normalne, ze ti veci trvaju dlhsie. Jasne, ty by si uz najradsej zatvaral alebo daval do klietky hanby a potom upaloval. Coraz viac som o tom stredovekom zmyslani presvedceny.

"Ad Vallov pomník - jeden z argumentov, prečo sa zvolil variant Pribinova, bol ten, že je to najrýchlejšie realizovateľné. Podľa prezentácie mesta by spustenie električky bolo v roku 2024. V čase volieb 2022 by už určite prebiehala výstavba. Jednak by mu to asi pomohlo vyhrať voľby, no ak aj nie, bol by to projekt, ktorý zariadil on. To by bol jednoducho fakt, ktorý sa nedá poprieť. Petržalskú električku však zdedil, tam už to treba len dokončiť. Ja samozrejme držím mestu palce, aby to nespackali, aj keď mám pri tomto vedení vážne obavy."

Pokial spravne pocitam, 2024 je dva roky po najblizsich volbach. Zaujimave pritom je, ako si si isty, ze v roku 2022 by uz prebiehala vystavba, ked doteraz kazdy projekt sa svojim zaciatkom omeskal o ROKY a nakoniec zostal len velmi kratky cas na dokoncenie. V ramci tvojej bludnej nerealnej predstavy, ze Vallo si chce postavit pomnik, to samozrejme urcitym sadomasochistickym sposobom zapada, ale rok 2022 by bola na pomery tohto mesta a tejto krajiny neuveritelna, no hlavne nevidana rychlost. Vzhladom na to, ze Vallov tim sa v podstate stale uci na vlastnych chybach si dovolim s istotou odhadnut, ze ak sa zacne v roku 2024, este budeme mat stastie.

"No a keďže máš veľmi rád vizualizáciu električiek pred SND, tak ti ju venujem aj v tomto príspevku. 💗 Je absolútne realistická, keďže stav, že električky sa dostávajú do závesu, je úplne bežný. Navyše sa výhľadovo uvažuje o tom, že tade budú chodiť aj električky do Biskupíc a Vrakune. Na vizualizácii je rozbiehajúca sa električka idúca smer Šafko, ďalšia za ňou čaká. V druhom smere je električka v pohybe smer prístav. Tento jav, ktorý zachytáva vizualizácia, bude nastávať - ak sa variant Pribinova zrealizuje - na dennom poriadku. Či už státie na zastávke, zápcha, prekážka, porucha, výluka... čokoľvek z toho môže viesť k nahromadeniu aj väčšieho počtu električiek na pešej zóne."

Nedakujem za popis obrazku, pretoze neuveris, ale ja vidim, co na nom je a nepotrebujem k tomu textovy doprovod. Ty asi mas pocit, ze musis svojim oveckam vsetko vysvetlovat, ale nemusis sa bat, tu si medzi pomerne rozumnymi ludmi. Chapem, ze to musi byt celkom neprijemny pocit.

Ak je toto realisticke, potom ty sedis na nejakej inej planete, kde neplatia fyzikalne zakony, je ti tam prilis teplo a tak nemas co ine na praci, len halucinovat. Som mimochodom rad, ze Viko ti spisal niekolko peknych bodov, ktore dokonca ocisloval a tak mi ulahcil robotu, takze nech sa paci, aspon 150x precitat a dobre zapamatat.

Ja k tomu dodam len tolko, ze tvrdit, ze na tejto konkretnej trati bude dochadzat ku zhlukovaniu elektriciek (okrem pripadnych mimoriadnosti samozrejme, aj ked to sa urcite bude riesit na inom mieste) moze len clovek kompletne neznaly riadenia dopravy na mestskej drahe, resp. prirodzenych miest zhlukovania. Ako daleko je najblizsia krizovatka? Pokial ma pamat neklame, je to Safko (kde ma IAD moznost prejst len jednym smerom, co odlahcuje intervaly CSS a uz dnes je zavedena ciastocna preferencia v smere z/do Petrzalky). Z druhej strany to bude na zaciatku az Mileticova (elektrickova), neskor mozno Pristavna alebo Mlynske Nivy (uz dnes ako krizovania s cestami). Elektricka po Pribinovej pojde uzemim, ktore bude dopravne ukludnene, prevazne s pohybom chodcov. Auta z a do garazi nejaku velku hrozbu predstavovat nebudu (aj ked tu suhlasim, ze to Ja & Ty mohli vyriesit ovela lepsie). Medzi Safkom a Mileticovou / Pristavnou sa bude dat vytvorit slusny interval a hlavne sa bude dat dodrzat. Ak sa niekde zhlukuju elektricky, vacsinou to byva kvoli tomu, ze na danom mieste sa zbieha niekolko trati (liniek) a v blizkosti su velke krizovatky bez preferencie (napr. usek medzi Vazovovou a Trnavskym Mytom, na Obchodnej a podobne), nie len tak, ze si to vymyslime, aby sme ludi strasili, ako napr. na samostatnych vetvach (resp. tvojom obrazku). Vetva cez Pribinovu bude pekne oddelena, s minimom koliznych miest (porovnaj si to s inymi radialami). Pri dvoch elektrickovych linkach, hocikedy aj v preklade kazde 2 minuty, nevidim dovod na zhlukovanie. Ak bude zavedena preferencia na krizovatke Kosicka x Mlynske Nivy a z Eurovei elektricka prejde na druhu stranu Kosickej mimourovnovo, nebude o com. Ale aj keby nie, predsa je dost miesta, aby sa nezhlukovali v tomto priestore, comu sa aj tak bude musiet zabranit predpisom kvoli spominanej nosnosti garazi (aj po pripadnom vystuzeni). Zhlukovanie pred krizovatkami je pomerne bezne, ale tu nemas siroko-daleko ziadnu. Lenze ty mas pocit, ze vsetci su padnuti na hlavu a nevedia, ze tie garaze tam su alebo skratka nevedia, co ty vies, mozno co ti bolo vo videni dane "zhury" a len cakaju, kedy im samotnym najvyssim pozehnany clovek tvojho typu povie, co maju alebo nemaju robit.

Takze dalsi priklad "argumentu", ktory nie len, ze stoji na vode, ale je donebavolajucim nezmyslom. Ale takto je to so vsetkymi tymi vasimi "argumentami". Krici z toho len strach a "bozemoj, co to tu bude", ale nikdy sa to nezakladalo a nezaklada na objektivnych veciach. To samozrejme potvrdzuje aj skutocnost, ze aj napriek vyvrateniu vsetkych tych bludov si stale idete nahratu pasku ako taky flasinetar donekonecna. Ziadne skutocne argumenty, len tie iste omielane blbosti.

Mimochodom, pripominas mi toho zahoraka, co siel v protismere po dialnici a ked v radiu hlasili, ze po dialnici ide zahorak v protismere, on vzapati zavolal a povedal: "Co jeden! Šici!". Asi mas zo seba pocit, ze si malym svetielkom v temnom svete plnom neosvietenych ludi, ale aj ta psychicka porucha ma svoj nazov a dokumentaciu.
Reakcia na: Melange #504:
Ako na fotkách znázorňuješ, že idúce objekty sú v pohybe? Tiež všetky fotky cielene rozmazávaš?

Argumentovať tým, že ako protireakcia na električku SND po trinástich rokoch zistilo, že má nejaké terasy, že môže vyjsť medzi ľudí a robiť nejaký program aj mimo bežných hracích časov, je - nehnevaj sa - celkom smiešne. Lebo všetci si pamätáme, že ten priestor od postavenia nežije, keďže pomer spevnených plôch je naddimenzovaný voči zrealizovanej škále funkčného využitia. Inak, keď už máš také dobré vzťahy s K&P - oni súhlasia s tým, aby sa ich predstava nástupného priestoru transformovala na priestor zhromažďovania pod pódiom, ktoré ešte aj zakrýva vzácnu neskoromodernistickú stavbu? Nevidí sa im v rámci toho "jednoliateho priestoru" urbanisticky omnoho lepší priestor na eventy medzi Štefánikom a priekopou?
Reakcia na: lostrail #498:
Nemám osobnú dlhotrvajúcu (nežil som tam) skúsenosť, ale strávil som tam pár víkendov, no nikdy ma to neobmedzovalo. Práve preto som to použil ako príklad, oveľa rušnejšieho námestia kde to funguje, ako je dláždená plocha pre SND. 4 koľajnice a 2 drôty, a električka každé 4+4min. nie je veľká bariéra, ale možno by tam mohli spraviť otvorený zvršok, prípadne kanál pre gondoly 😃 , fantázií a pseudoargumentom sa medze nekladú.
Oveľa väčší pohyb peších je v ťahu Mariánska - Kollárovo nám. a je to v pohode aj s električkou.
Reakcia na: Solider #502:
Ak by išlo o foto, tak tam vidíme pokus o Slovenský rekord "najviac liliputov na jednom mieste". Ešte som nevidel dospelého človeka, ktorého oči by siahali iba do výšky dopytových tlačidiel. 😁
Reakcia na: Solider #502:
Ako inak chceš na statickom obrázku znázorniť, že je objekt v pohybe? Električky samozrejme nebudú stáť, budú sa priestorom pohybovať, ktovie ako rýchlo. Spôsobilo by to nielen ohrozenie chodov, ale aj nemožnosť využívania priestranstva SND na kultúrne podujatia.
Reakcia na: Melange #500:
Rozburovať divadlo!