Petržalská električka - 2. časť: úsek Bosákova - Janíkov dvor

Popis projektu

Úsek električkovej trate Bosákova - Janíkov dvor bude nadväzovať na prvý úsek Jesenského - Jungmannova a oba úseky budú spolu po dokončení vytvárať jeden prevádzkový celok. Sprevádzkovanie druhej časti je plánované koncom roku 2023. V druhej časti dvojkoľajnej trate dĺžky 3,9 km sa bude nachádzať sedem zastávok:

 • Chorvátske rameno (dnes približne zastávka Jungmannova)
 • Gessayova (nová zastávka v centre pripravovaného projektu Petržalka City)
 • Zrkadlový háj (medzi dnešnými zastávkami Romanova a Markova)
 • Stred (dnes zastávka Topoľčianska)
 • Veľký Draždiak (medzi dnešnými zastávkami Šintavská a Strečnianska)
 • Lietavská (pri dnešnej zastávke Lúčanka)
 • Janíkov dvor (pod podjazdom pod Panónskou cestou)

Zároveň bude existujúca zastávka Farského prebudovaná na združenú zastávku pre električky a autobusy vybudovaním autobusových nástupíšť vedľa električkových nástupíšť, čím sa cestujúcim zjednoduší prestup medzi električkami a autobusmi.

Priebeh projektu a aktuálny stav (k 6/2023)

Pôvodná projektová dokumentácia z roku 2012 sa upravila, aby zohľadňovala pripomienky občanov a možnosti financovania z fondov EÚ. Z projektu boli odstránené rozsiahle súbežné cestné komunikácie, vozovňa tram-trainu, ako aj ďalšie prvky nad rámec bežnej električkovej trate bratislavských parametrov.

Koncom júna 2017 vydal Okresný úrad v Bratislave záverečné stanovisko k výsledkom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré prebiehalo od februára 2016. V záverečnom stanovisku sa odporúčalo realizovať výstavbu v modifikovanom variante 2, v ktorom bolo pôvodne plánované mimoúrovňové križovanie Pajštúnskej a Kutlíkovej ulice nahradené úrovňovou križovatkou.

V novembri 2018 hlavné mesto získalo územné rozhodnutie o umiestnení stavby, proti ktorému však boli podané odvolania. Okresný úrad Bratislava koncom apríla 2019 odvolania voči územnému rozhodnutiu zamietol a rozhodnutie potvrdil.

V lete 2019 sa dokončilo spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v priebehu leta 2019 až januára 2020 boli podané štyri žiadosti o vydanie stavebných povolení (BSK, OÚ Bratislava, MČ Petržalka a ŠSÚ Bratislava). Jednotlivé vydané stavebné povolenia nadobudli právoplatnosť od novembra 2020 do marca 2021.

V apríli 2020 bola dokončená projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (po zapracovaní požiadaviek mesta doplnená do augusta 2020). Pôvodne sa predpokladalo vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa v 8/2020, ale pre predĺženie kontroly podkladov na MDV SR bola súťaž vyhlásená až 20. októbra 2020, lehota na predkladanie ponúk bola po viacerých predĺženiach stanovená na 23. marca 2021. Projektová dokumentácia a súťažné podklady sú dostupné na portáli Josephine.

Víťazom súťaže na zhotoviteľa sa stalo Združenie MHD Petržalka (hlavný člen Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., ďalej Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA), ktoré chce trať postaviť za 89 503 193 € s DPH. Magistrát hlavného mesta podpísal zmluvu so zhotoviteľom 4. novembra 2021 a následne 18. novembra mesto odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi. Sprevádzkovanie trate sa očakávalo na konci roka 2023 a dokončenie všetkých stavebných prác do februára 2024.

V prvých mesiacoch výstavby prebehol výrub stromov v koridore trate, zbúral sa tunel nedostavaného metra v Janíkovom dvore a odstránila sa ornica z koridoru trate. Realizovali sa aj preložky mnohých inžinierskych sietí v trase koridoru. Koncom zimy 2021/2022 sa začala výstavba základov dvoch mostov ponad Chorvátske rameno. Postup prác v prvých mesiacoch viazol, zhotoviteľ včas nesplnil dve z troch prác na mostných objektoch, ktoré zahŕňal míľnik č. 1. V máji 2022 sa práce na stavbe prakticky zastavili, najmä z dôvodu zvýšenia cien stavebných materiálov a energií zhotoviteľ odmietol pokračovať v stavbe za pôvodnú cenu. Práce boli obnovené v auguste 2022 po podpísaní dodatku k zmluve o dielo, ktorý umožňuje štvrťročne navyšovať cenu vykonaných prác zohľadnením nárastu trhovej hodnoty prác. Zároveň zo združenia zhotoviteľov odišli spoločnosti Cedis a Hant BA.

V druhej polovici roka 2022 pokračovali práce preložkách inžinierskych sietí, dokončovalo sa odstraňovanie tunela rýchlodráhy v Janíkovom dvore, začali sa práce na úprave terénu pod koľajový spodok, betónovali sa základy stožiarov trakčného vedenia a pokračovala výstavba dvoch mostných objektov. V Janíkovom dvore prebehli práce na zakladaní haly denného ošetrenia (hlbinné pilóty). Na Rusovskej ceste pri budovanom moste sa vybudovala dočasná obchádzková trasa ponad Chorvátske rameno. Míľnik č. 2 (piliere a opory mostov, kompletný koľajový spodok) nebol k plánovanému termínu 18.11.2022 ani zďaleka splnený. Do októbra 2022 zhotoviteľ vyfakturoval práce vo výške 4,72 % zo zmluvnej hodnoty diela, do konca januára 2023 sa táto hodnota zvýšila na 8,22 % (6,1 mil. €). Prehľad fakturovaných prác do konca roka 2022. V máji 2023 nebol splnený ani tretí míľnik (vybudovanie nosných konštrukcií všetkých troch mostov).

Začiatkom marca 2023 získalo hlavné mesto nenávratný finančný príspevok z eurofondov pre práce, ktoré budú zrealizované do konca roka 2023. Zvyšok prác môže byť financovaný z Programu Slovensko alebo Plánu obnovy a odolnosti. Aktualizovaný harmonogram výstavby počíta s ukončením prác do konca septembra 2024.

Podrobnejšia sumarizácia aktuálneho stavu k marcu 2023 je v materiáli na marcové MsZ. Letecký pohľad na stavenisko v máji 2023 zachytáva nasledujúce video (Michal Feik, BSK):

Základné údaje o projekte

 • Hlavné predmety projektu: Električková trať od Rusovskej cesty po Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os, súbežné a priečne cyklistické komunikácie, priečne cestné komunikácie
 • Dĺžka električkovej trate: 3,9 km dvojkoľajne
 • Počet zastávok: 7
 • Rozchod: 1000 mm
 • Maximálna prevádzková rýchlosť: 60 km/h
 • Termín výstavby: 11/2021 - 9/2024
 • Zmluvná cena výstavby: 89 503 193 € s DPH (pôvodná); od roku 2022 je priebežne upravovaná, k marcu 2023: 90 811 060 €
 • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ (1. fáza), Program Slovensko/Plán obnovy a odolnosti (2. fáza), štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava
 • Projektant: Združenie Reming Consult, a. s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.
 • Zhotoviteľ: Združenie MHD Petržalka (hlavný člen Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., ďalej Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA)

Popis trate

Nová trať bude pokračovaním už vybudovanej trate od zastávky Jungmannova cez nezastavané územie až po lokalitu Janíkov dvor, v ktorej vyrastá developerský projekt Južné mesto. Popri električkovej trati zostanú iba existujúce cesty a nové sa stavať nebudú, čím projekt rešpektuje požiadavky občanov, ktorí sa vyjadrili k pôvodnému zámeru z roku 2012.

Na trase bude celkovo 7 zastávok dĺžky 65 metrov, na ktoré bude bezbariérový prístup, a dva električkové mosty cez Chorvátske rameno.

Vrchný kryt električkovej trate bude prevažne zelený s využitím rastlín nenáročných na údržbu a závlahu (rozchodníky), v miestach priecestí, priechodov a v koncovom úseku od zastávky Janíkov dvor po obratisko bude betónová úprava povrchu. Zastávkové prístrešky budú mať bezúdržbovú zelenú strechu a ich súčasťou bude integrovaný technologický panel s odpadkovými košmi, automatom na lístky, elektronickou informačnou tabuľou a elektrickými rozvádzačmi. Samotná trať tak nenaruší súčasný charakter územia, ktorým bude prechádzať. Veľká pozornosť bude venovaná aj zelenej výsadbe v okolí trate (stromy, trávniky, lúky, trvalkové záhony).

Celá trať bude umiestnená na úrovni terénu, pričom všetky kríženia s cestnými komunikáciami budú riešené úrovňovo. Úrovňové kríženia budú chránené svetelnou signalizáciou s plnou preferenciou električkovej dopravy a následne aj preferenciou autobusovej MHD. Všetky štvor- a viacpruhové križujúce cesty budú mať pravý pruh vyhradený ako buspruh, aby nedochádzalo k meškaniam ani v autobusovej doprave.

V celej dĺžke je navrhnutá súbežná cyklistická komunikácia šírky 4,0 m, ktorá na Pajštúnskej ul. a Betliarskej ul. križuje električkovú trať. Cyklotrasy a chodníky povedú aj po električkových mostoch cez Chorvátske rameno. Cyklistov tiež poteší doplnenie priečnych cyklistických komunikácií, takže pôjde vôbec o prvý veľký bratislavský projekt, ktorý bude komplexne riešiť aj cyklistickú dopravu.

Úsek Bosákova ul. – Rusovská cesta

Výstavba predĺženia trate sa dotkne aj 1. úseku (Jesenského – Jungmannova). Odstránená bude jedna z najväčších chýb 1. úseku, ktorou je nezabezpečenie prestupov medzi električkami a autobusmi do Ovsišťa na zastávke Farského. Na zastávke Farského preto pribudne prestupný uzol, v ktorom budú autobusy liniek 84 a 99 zastavovať tesne vedľa električkových nástupíšť. Násyp električkovej trate medzi zastávkami Bosákova a Jungmannova bude zatrávnený.

Rusovskú cestu projekt navrhuje rozšíriť a presunúť severne vrátane vybudovania nového mosta cez Chorvátske rameno, ktorý bude slúžiť pre električkovú aj cestnú dopravu. Tento most nahradí pôvodný provizórny presyp Chorvátskeho ramena.

Pred úrovňovou križovatkou trate s Rusovskou cestou vznikne nová zastávka s názvom Chorvátske rameno. Táto zastávka nahradí súčasnú konečnú Jungmannova. Pri električkovej zastávke budú zriadené autobusové zastávky na Rusovskej aj Jantárovej ceste na pohodlné prestupovanie medzi električkami a autobusmi.

Súčasná zastávka Jungmannova bude po predĺžení trate slúžiť už len ako občasná v prípade mimoriadnych udalostí.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Úsek Rusovská cesta – Jiráskova ul./Romanova ul.

Trať bude ďalej pokračovať cez budúcu štvrť Petržalka City, uprostred ktorej vznikne zastávka Gessayova s prístupom aj do existujúcej časti sídliska.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Úsek Jiráskova ul./Romanova ul. – Pajštúnska ul./Kutlíkova ul.

Pri úrovňovej križovatke trate s Jiráskovou ul. bude vybudovaná zastávka Zrkadlový háj a v jej tesnej blízkosti budú aj autobusové zastávky liniek 68 a 99. Peší prístup je zabezpečený aj do neďalekého supermarketu.

Električky následne budú stúpať na most cez Chorvátske rameno, ktorý bude vybudovaný v miestach dnešných betónových panelov umiestnených nad ramenom. Pôjde o najdlhší most na trase, ktorý bude dlhý 111 metrov. Na moste bude zároveň aj chodník a cyklochodník.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Úsek Pajštúnska ul./Kutlíkova ul. – Šintavská ul.

Za úrovňovou križovatkou ulíc Pajštúnska – Kutlíkova – Jantárová cesta sa nachádza električková zastávka s pracovným názvom Stred. Autobusy liniek 98 a 99 zastavia v blízkosti križovatky, pri niektorých prestupoch bude potrebné prechádzať cez priechody pre chodcov.

Pred Technopolom bude na Kutlíkovej ulici vybudovaný aj nový cestný most ponad Chorvátske rameno, ktorý umožní rozšíriť Kutlíkovu a Pajštúnsku na štvorpruhovú komunikáciu a nahradí doterajší nevyhovujúci provizórny stav komunikácií.

V pôvodnom stave zostane súbežná Jantárová cesta, po ktorej by v tomto úseku aj naďalej mala jazdiť autobusová linka 99.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Úsek Šintavská ul. – Lietavská ul.

Za úrovňovou križovatkou so Šintavskou ul. bude umiestnená zastávka Veľký Draždiak v blízkosti zdravotníckeho centra. S prestupom na autobusy sa tu neuvažuje, keďže ten bude možné vykonať na predchádzajúcej a nasledujúcej zastávke.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Úsek Lietavská ul. – Betliarska ul.

V tomto úseku sa v maximálnej miere zachováva súčasné dopravné riešenie. Električková trať bude úrovňovo prechádzať križovatkami Jantárovej cesty s Lietavskou ulicou a s Betliarskou ulicou. Autobusové zastávky Lúčanka zostávajú na súčasnom mieste a v ich blízkosti vznikne električková zastávka s pracovným názvom Lietavská. Pri ceste smerom na Betliarsku ul., Jasovskú ul. a k Nemocnici Antolská tak bude nutné prechádzať cez cestu.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Úsek Betliarska ul. – Janíkov dvor

V poslednom úseku vznikne zastávka s pracovným názvom Janíkov dvor pod mostom na Panónskej ceste. V rámci tejto zastávky bude možné prestupovať medzi električkami a autobusmi liniek 91 a 191 do Jaroviec, Rusoviec a Čunova. Na moste budú vybudované nové autobusové zastávky, ku ktorým budú zriadené prístupy od zastávky električiek.

Za poslednou zastávkou pokračuje manipulačná trať, na konci ktorej bude dvojkoľajné obratisko a koľajové spojky. Obratisko bude pripravené na prípadné predĺženie trate južným smerom. Súčasťou projektu bude aj zázemie pre odstavenie 12 električiek v hale pri obratisku, čo by malo postačovať pre potreby nočného parkovania električiek potrebných na ranné výjazdy z Petržalky. Hala by mala mať 4 koľaje, každú s užitočnou dĺžkou 100 m a vykonávať by sa v nej mala len ľahká údržba, napríklad čistenie interiérov.

Napájanie trate je plánované z existujúcej meniarne Bosákova a novej meniarne Panónska, ktorá bude vybudovaná pri zastávke Janíkov dvor. Pre napájanie haly denného ošetrenia pri obratisku sa vybuduje samostatná meniareň.

Zdroj: Dokumentácia pre realizáciu stavby, 2020 (Reming Consult, a.s., Alfa 04, a.s., PIO Keramoprojekt a.s.)

Očakávané zmeny v linkách MHD

Zmeny počas výstavby

Pre komplikovanosť stavby nebude možné uvádzať jednotlivé časti električkovej trate do prevádzky postupne, ale až po dokončení celej výstavby.  Počas výstavby trate budú dobudované definitívne spojnice ciest v úsekoch Nám. hraničiarov - Rusovská cesta a Kutlíkova - Pajštúnska. Pri budovaní uvedených spojení a križovatiek s Jiráskovou ul., Šintavskou ul., Lietavskou ul. a Betliarskou ul. bude doprava presunutá na dočasné komunikácie, prípadne vylúčená úplne. Krátkodobé zmeny počas výstavby sa preto pravdepodobne nevyhnú väčšine petržalských autobusových liniek. Počas prestavby zastávky Farského na združenú zastávku sa očakáva aj krátkodobá výluka električkovej dopravy medzi Šafárikovým nám. a Jungmannovou.

Zmeny po výstavbe

Na novú konečnú v Janíkovom dvore sa očakáva predĺženie linky 3 z doterajšej konečnej Jungmannova. Výhľadovo sa plánuje v čase špičiek prevádzkovať električky na petržalskej radiále v intervale 3 minúty, pričom prepravná kapacita má byť neskôr zvýšená aj plánovaným nákupom dlhších električiek.

Súčasné linkové vedenie autobusov MHD v Petržalke je pripravené na realizáciu električkovej trate bez revolučných zmien. Po vybudovaní trate bude autobusová linka 95 v celom rozsahu nahradená električkovou dopravou. Ostatné linky by mali zostať bez podstatných zmien, uvažovať je skôr možné nad zmenou ich intervalov v špičke v prípade, ak ich odbremení električková linka.

Koncept obsluhy Petržalky bude založený na nosnej električkovej linke a autobusových linkách. Tie budú slúžiť ako napájače na električkovú dopravu, preto na styku električky a autobusov budú zastávky umiestnené blízko seba, aby sa dalo medzi jednotlivými linkami prestupovať. Samozrejme, autobusy budú naďalej zabezpečovať obsluhu po ostatných mostoch. Príklad cestovania si môžme ukázať na spojení Starého Mesta a nemocnice na Antolskej ulici. Cestujúci využije zo zastávky Šafárikovo námestie rýchlu električkovú dopravu a na zastávke Lúčanka prestúpi na nadväznú autobusovú linku 99. Výsledné spojenie bude rýchlejšie než niekdajšou priamou autobusovou linkou 95 a tiež rýchlejšie než autom.

Väzby medzi električkou a autobusmi v Petržalke
© imhd.sk

Dokumenty

Nerealizované časti pôvodného projektu

Pôvodný projekt z roku 2012 počítal s električkovou traťou vedenou v celej dĺžke Jantárovej cesty uprostred 4- až 8-pruhovej komunikácie projektovanej už za čias socializmu. Nová cestná komunikácia by však predstavovala pre električku priamu alebo nepriamu konkurenciu. Samotný projekt vykazoval množstvo nedostatkov, obmedzené bolo prechádzanie chodcov a cyklistov cez križovatky, na zastávky bol problematický prístup, električky a autobusy nemali vhodne riešené prestupy. Neriadené cestné prejazdy cez električkovú trať by sa stali rovnakými nehodovými miestami, aké už poznáme z iných električkových radiál v Bratislave. Objavili sa tiež úvahy viesť v celej dĺžke popri električke autobusové linky alebo využiť pravý pruh cesty na parkovanie. Na takto naprojektovaný projekt nebolo možné získať prostriedky z fondov EÚ, preto ho bolo nutné prepracovať.

Súčasťou 2. časti mali byť aj ďalšie prvky, ktoré však realizované nebudú. Trať mala byť s duálnym rozchodom 1000 a 1435 mm, aby ju bolo možné využívať aj pre vlaky do Rajky. Okrem napojenia na železničnú trať sa v Janíkovom dvore malo vybudovať aj depo pre električky a tram-train, ale iba s rozchodom 1435 mm. Celému riešeniu však chýbal udržateľný koncept prevádzky a jej financovanie, preto budú realizované len tie časti, ktoré preukázateľne pomôžu pri rozumných nákladoch zlepšiť MHD v Petržalke.

Prepracovaniu projektu predchádzala urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie rozvoja centrálneho územia Petržalky pozdĺž Chorvátskeho ramena a Jantárovej cesty s cieľom nájsť optimálnu koncepciu tohto územia s dôrazom na vytvorenie rôznorodých na seba nadväzujúcich verejných priestorov.

Autori víťazného návrhu vytvorili atraktívne verejné priestory s parkami okolo Chorvátskeho ramena. V tomto novom jadre Petržalky sa vytvorili nové možnosti pre bývanie, služby, pracovné príležitosti, voľnočasové a kultúrne aktivity.

Dopravná sieť má byť postavená na podpore trvalo udržateľných formách mobility, najmä na mestskej hromadnej doprave:

 • električková doprava zabezpečujúca nosné severo-južné prepojenie s centrom mesta,
 • autobusová doprava zabezpečujúca priečne prepojenia a napojenie na nosnú električkovú dopravu,
 • pešia a cyklistická doprava na prepájanie verejných priestorov a uzlových bodov mestskej hromadnej dopravy.

Ďalšie informácie

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: S499.1023 #949:
Milé S499, tú poslednú vetu si vyprosujem. Nabudúce viac rozmýšľaj nad tým, čo píšeš.
Reakcia na: jozin #948:
Keďže mám možnosť denne vidieť opatrenia k "Bombenentschärfung" v Nemecku, nehovoril by som o nerobení zbytočnej hystérie. Stará pyrotechnika sa proste musí zneškodniť. Keby to buchlo, budeš prvý, kto bude škrečať o nezvládnutí.
Podla fotky odhadujem, ze to bolo mozno aj dva metre pod zemou, takze pomerne bezpecne ulozene. V Nemecku su takeho nalezy este stale pomerne caste a nerobi sa okolo toho zbytocna hysteria ...
Reakcia na: TeBeCe #946:
katka nemala cas, nemal sa to kto opytat 😃 ale ak som spravne pochopil, tak riesia uz odstranenie tej steny. akurat mi je "vtipne", ze roky ludia chodili okolo v nevedomosti, ze to tam soudruzi neskontrolovali.
Reakcia na: eMDi #945:
Mohli si polozit otazku "Dame stenu prec?" a odpalit to na mieste 😃
https://www.facebook.com/photo/?fbid=557008019959969&set=pcb.557008243293280
nie je to tak davno, co niekto z miestnych diskuterov ocakaval podobne problemy ako pri stavbe elektrickoveho mosta cez dunaj ... a na ...
https://dennikn.sk/minuta/3384935/ 😃
A co chces pozorovat, ako stavba zarasta burinou ?


Toto je fotka z minuleho roka
https://imhd.sk/ba/galeria-media/6855/%C3%9Asek-Kutl%C3%ADkova-Jan%C3%ADkov-dvor/277679/Vy%C4%8Disten%C3%BD-koridor-pre-elektri%C4%8Dkov%C3%BA-tra%C5%A5-medzi-Hol%C3%AD%C4%8Dskou-a-Topo%C4%BE%C4%8Dianskou?gsd=0&ref=ba%2Fgaleria%2F6855%2F%25C3%259Asek-Kutl%25C3%25ADkova-Jan%25C3%25ADkov-dvor%3Fgsd%3D0%26%2338%3Bp%3D2


Dnes rano som isiel okolo. Obidva bocne svahy su uz opat slusne zarastene burinou a naletovymi drevinami. Takze dufam, ze to nezabudnu vyrubat. A snad nebudu mat drzost pytat si to este raz preplatit.

Ak by som isiel cez vikend znova okolo a nezabudnem, tak spravim ukazkovu fotku na porovnanie.

PS : v dnesnom hustom dazdi sa tu nieco betonovalo, ale ako laikovi sa mi nezdalo, ze by na to bolo vhodne pocasie ...
rozmyslal som dat dokopy ludi, co byvaju pri telese buducej trate a vytvorit siet webkamier, ze clovek vie pozriet priebezne vyvoj stavby. a dat to kludne verejne online. jednak by sme nazbierali pravidelne nejake obrazky a urobili timelapse a jednak vieme live dianie. co vy na to?
Železničná zastávka v Slnečniciach je už roky plánovaná práve pri obratisku električiek. Zastávku električiek malo mesto snahu spraviť v kooperacii s developerom ale vzhľadom na v tom čase vysoký stupeň povolovania stavby by už mesto túto zastavku nevedelo zaradiť do projektu a tak sa išlo po dohode, že by ju do projektu dobudoval developer. Pokiaľ viem, pôvodne sa sňou uvažovalo cca v mieste ako je na vizualizácií tesne pred obratiskom. Tým pádom by prestup medzi vlakom a električkou nebol v budúcnosti nejako dramatický a ani zdĺhavý. No nakoniec to vraj padlo na neochote developera vybudovať túto zastávku električiek. Ono zóna Slnečníc bude dostatočne obsluhovaná zastávkou pod nadjazdom. Keďže Slnečnice budú vystavané až po hranicu trate električiek z oboch strán. Ale ten prestup medzi vlakom a elinou bude horší ak sa postaví niekedy zastávka vlakov.
Reakcia na: Petto #940:
Alebo o 15 rokov si to rozmyslia 😂😂😂
Reakcia na: Ma178rek #938:
Na to je uz neskoro. Mali na to mysliet skor, ved vedeli ze sa tam planuje vystavba v tej oblasti a uplne sa na to vykaslali t.j. elektricka bude viacmenej nedostupna pre obyvatelov alebo s velmi peknou prechadzkou.
Reakcia na: Ma178rek #938:
Kozmonautov 😃.
Reakcia na: Mhr1 #937:
Škoda no, podľa mňa by sa mohla vybudovať na konci obrátila zastávka a k tomu aj železničná, samozrejme by musela byť obsluha zastávky vyššia, ale keby tam je prestup na pár metrov mozno by sme sa dostali k intervalu hodina ráno smer Rajka/Petržalka
Zastávka by mohla niesť názov Južné Mesto alebo také niečo.
Reakcia na: Petto #936:
No veď to, preto som sa na zastávku v obratisku pýtal.
Reakcia na: lamark #934:
Podla podkladov ju tam nemas. Posledna elektrickova zastavka je priamo pod nadjazdom.
https://bratislavskykraj.sk/vystavba-elektrickovej-trate-v-petrzalke-by-sa-podla-mesta-bratislava-mohla-zintenzivnit/

Vyzerá to tak, že niektoré objekty staveniska sa budú vyrábať mimo stavby a na stavenisko budú dovezené už priamo na osadenie. Dá sa tým ušetriť čas technologického postupu a tým pádom aj zrýchliť tempo výstavby.
Reakcia na: Mhr1 #933:
ved ju tam mas naplanovanu
Reakcia na: N/A #931:
Nestálo by za to, vybudovať aj zastávku v obratisku? Pre priblíženie k Slnečniciam?
Chodte im prosim niekto pomoct fakt to asi zvladaju...