Ako sme cestovali v roku 1989

Revolučný rok priniesol okrem veľkých politicko-spoločenských zmien aj veľké zmeny v košickej MHD

Stavenisko Košice

Typickým javom pre osemdesiate roky prakticky v celej republike bolo množstvo veľkých paralelne prebiehajúcich stavieb, častokrát v tzv. útlmovom režime, respektíve len vo veľmi vlažnom stavebnom tempe. Výnimkou neboli ani Košice a ich dopravné stavby.

V súvislosti s prebiehajúcou komplexnou bytovou výstavbou (KBV) na sídlisku Ťahanovce v roku 1989 prebiehali masívne investície do cestnej dopravy. Priamo pod sídliskom bola vo výstavbe nová mimoúrovňová križovatka, ktorá zároveň súvisela s budovaním výpadovky smerom na novú diaľnicu do Prešova.

V nadväznosti na križovatku sa ukončovalo rozšírenie Ulice Duklianskych hrdinov (dnes Hlinkova) a prebiehalo budovanie štvorprúdovky na Národnej triede a Gorkého ulici. Obe stavby zároveň súviseli s výstavbou trolejbusovej trakcie, ktorá mala byť podľa pôvodných plánov z roku 1982 spustená v júni 1989. Reálne v tom čase neboli úplne dokončené ani asanácie objektov brániacich rozšíreniu vozovne na Hornádskej ulici.

„Trolejbusku“ a dostavbu jej prvej etapy brzdilo aj riešenie dopravy na Hviezdoslavovej ulici, ktoré sa aj napriek niekoľkým prerokovaniam na Rade NVMK odkladalo sústavne od roku 1984.

Viacero významných stavieb občianskeho vybavenia bolo rozostavaných na Námestí osloboditeľov. Tam od roku 1983 prebiehala masívna prestavba, ktorej dôsledkom po dopravnej stránke malo byť zapustenie „kolesovej“ dopravy pod úroveň terénu.

Na dobudovávanom sídlisku KVP sa ukončoval schvaľovací proces premostenia údolia medzi sídliskom a Popradskou ulicou, ktorý taktiež prekážal výstavbe trolejbusovej stopy.

Meškajúca Alejová

Začiatkom roka 1989 prebiehali dokončovacie práce na električkovej trati medzi Moldavskou cestou a križovatkou pri ZŤS (dnes VSS). Stavba, ktorá bola spustená v lete 1986, sa už od začiatku borila s výraznými výpadkami dodávok panelov a najmä atypických koľajových krížení. Tie sa museli vyrábať vo vlastnej réžii DPMK, respektíve sa o pomoc žiadali podniky v Prahe či Ostrave.

Dňa 10. decembra 1987 v Dome socialistických obradov (Jakabov palác) uzavrelo dvanásť dodávateľských podnikov združený socialistický záväzok, že stavbu odovzdajú v novembri 1988 a to aj napriek tomu, že hospodárska zmluva predpokladala dokončenie stavby až v septembri 1990.

Kvôli výpadkom v dodávkach materiálu a meškaniu stavby novej okružnej križovatky Moldavská cesta × Trieda SNP × Alejová museli zúčastnené strany odložiť sprejazdnenie novej trate najprv na 12. december 1988 a v januári 1989 nakoniec až na 4. február 1989. Dokončovacie práce na trati a samotnej križovatke boli natiahnuté až do leta 1989.

Vážne problémy spôsobovalo aj nepresné výškové a smerové vytýčenie stavby a s ním spojené napojenie stavby na Alejovej ulici so spleťou koľají v strede kruhového objazdu.

Výstavba električkovej trate na Alejovej ulici

Nová trať - zmeny linkového vedenia

Aj napriek meškaniu výstavby trate na Alejovej ulici DPMK už od leta 1988 pripravoval zmeny linkového vedenia, ktoré boli zamerané na zrušenie, respektíve odklony autobusových liniek, ktoré obsluhovali okolie novobudovanej trate.

Linkové vedenie pred zmenami v dôsledku otvorenia novej trate bolo nasledovné:

Linkové vedenie platné do 4.2.1989
Električky
Linka Trasa do 6 h. 6 - 8 h. Sedlo 13 - 15 h. 15 - 18 h. Večer Dni prac. pokoja

1

Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Trieda Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

7' – 15'

12'

20'

15'

12'

30'

20'

2

Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Železničná stanica

15'

12'

20'

15'

12'

30'

20'

4

Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Trieda Sovietskej armády – Barca

15'

12'

20'

15'

12'

30'

20'

5

Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Trieda SNP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Trieda Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

15'

12'

20'

15'

12'

30'

20'

6

Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Trieda SNP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Železničná stanica

10'

6'

10'

7-8'

6'

15'

10'

7

Boženy Němcovej – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Trieda Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

15'

12'

20'

15'

12'

30'

20'

R1

Železničná stanica – Námestie osloboditeľov - Moldavská cesta – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

90'

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

R2

Sídlisko Krásna III – Trieda Sovietskej armády – Námestie osloboditeľov – Moldavská cesta – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

90'

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

R3

Štadión Lokomotívy – Námestie Maratónu mieru – Trieda SNP – Moldavská cesta – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

90'

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

R4

Boženy Němcovej – Trieda SNP - Moldavská cesta – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

R5

Barca – Trieda Sovietskej armády – Námestie osloboditeľov - Moldavská cesta – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

R6

DPMK – Spoločenský pavilón – Moldavská cesta – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

R7

Amfiteáter – Trieda SNP – Moldavská cesta – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

Autobusy

11

Luník IX – Jedlíkova – Bardejovská – Trieda SNP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Palackého – Prešovská cesta – Rampová – Severné nábrežie – ul. Duklianskych hrdinov – Trieda solidarity – Ťahanovce, sídlisko 2

15'

30'

15'

30'

12

Podhradová – Národná trieda – Boženy Němcovej – Moyzesova – Rastislavova – ZŤS – Abovská – Červenej armády, STS (- Šebastovce)

15'

12'

20'

12'

30'

20'

13

U hati – Slovenská – Marxova – Nám. Maratónu mieru – VŠT – Amfiteáter – Sídlisko pod Baňou

20'

60'

20'

60'

14

Štadión Lokomotívy – Čermeľ – Horný Bankov

60'

15

Čermeľ – Štadión Lokomotívy – Kostolianska cesta – Národná trieda – Dom kultúry VSŽ – Gottwaldova – Palackého – Južné nábrežie – Trieda víťazstva – OD Bajkal

20'

15'

20'

20' - 15'

15'

20' - 30'

20'

16

Podhradová – Národná trieda – Dom kultúry VSŽ – Gottwaldova – Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Rastislavova – Železníky

15'

8'

15'

10' - 8'

8'

20'

15'

17

Železničná stanica – Svätoplukova – Nám. Maratónu mieru – Kuzmányho – Ondavská – Ipeľská – Popradská – Michalovská – Bardejovská – Mikovíniho

15'

10'

20'

15'

10' - 15'

30'

20' (celodenne)

18

Lingov – Trieda arm. gen. L. Svobodu – Duklianskych hrdinov – Solovjovova – Amfiteáter – Trieda SNP – Ipeľská – Trieda KVP – Luník VIII – Bardejovská – Trieda SNP – Alejová – Železníky – Rastislavova – Cintorín – Trieda Sovietskej armády – ZŤS

15' - 12'

12'

20'

12'

30'

20'

19

Hydinárske závody – Trieda víťazstva – Južné nábrežie – Nám. osloboditeľov - Moldavská cesta – Popradská – Luník VIII – Trieda KVP – Ipeľská – Trieda SNP – Amfiteáter – VŠT - Zimná – Čsl. Armády – Moyzesova - Bačíkova – Nám. Maratónu mieru – Marxova – Železničná stanica

15'

10'

20'

15' - 10'

10' - 15'

20' - 30'

20'

20

Myslava – Moskovská trieda – Trieda KVP (dlhodobé presmerovanie z dôvodu uzavretia Myslavskej cesty) – Luník VIII – Bardejovská – Trieda SNP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Palackého – Sečovská cesta – Košická Nová Ves

20'

60'

20'

60'

21

Štadión Lokomotívy – Mier – Ťahanovce

15'

30'

15'

30'

22

Nám. osloboditeľov – Moldavská cesta – Pereš, ObKS (ex Kult. dom) – Pereš, Haburská – Pereš, Otočka – Lorinčík – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov

60'

23

Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Moldavská cesta – Červený rak – Letisko

účelovo (zamestnanecký spoj) – 2 spoje denne

24

Nám. osloboditeľov – Palackého – Prešovská cesta – Džungľa – Ťahanovce

20'

-

30' - 20'

20' - 30'

-

-

24A

Nám. osloboditeľov – Palackého – Prešovská cesta – Priemyselná – Kovoslužba

účelovo (premávka len v špičke)

25

(Šaca –) Poľov – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Palackého – Južné nábrežie – Vyšné Opátske

40'

-

40'

-

90' (len v úseku Vyšné Opátske - Nám. osloboditeľov)

26

Šaca – Vstupný areál VSŽ

5' - 10'

30'

5' - 10'

30'

27

Nám. osloboditeľov – Pereš, ObKS (ex Kult. dom) – Pereš, Haburská – Pereš, Otočka – Poľov – Šaca

-

-

90' - 70'

-

-

90' - 140'

120'

28

OD Bajkal – Ukrajinská – Nižná Myšľa

35'

60'

40'

60'

60' - 90'

29

Kavečany – Kavečianska cesta – Štadión Lokomotívy – Kostolianska cesta – Ťahanovce, most

30'

60'

30'

60'

30

Nám. osloboditeľov – Palackého – Sečovská cesta – Lingov – Trieda arm. gen. L. Svobodu – Duklianskych hrdinov – Národná trieda – Gottwaldova – Železničná stanica

10'

7-8'

10'

7-8'

10'

31

Lingov – Trieda arm. gen. L. Svobodu – Prešovská cesta – Južné nábrežie – Nižné Kapustníky – Barca, Osvetová beseda – Luník VIII – Trieda KVP - Klimkovičova

15'

-

15'

-

-

32

Železničná stanica – Gottwaldova – Nám. Maratónu mieru – Moyzesova – Ondavská – Ipeľská – Trieda KVP – Moskovská trieda

15'

7-8'

20'

10'

7-8'

30'

20'

33

Nám. osloboditeľov – Palackého – Prešovská cesta – Krematórium

60' (v čase prevádzky Krematória)

Autobusy zrýchlené

51

Gerlachovská – Národná trieda – Gottwaldova – Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Rastislavova – Železníky – Alejová – ZŤS

20'

15'

-

15'

-

52

Šaca – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Trieda Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – Trieda víťazstva – Krásna nad Hornádom

30'

20'

-

20'

20'

-

54

Nám. osloboditeľov – Palackého – Trieda arm. gen. L. Svobodu – Duklianskych hrdinov – Solovjovova – Amfiteáter – Trieda SNP – Alejová – Nižné Kapustníky – Trieda víťazstva – OD Bajkal

10'

7-8' - 10'

-

15' - 10'

9' - 10'

15' (premávka do 19.00)

-

55

Dom kultúry VSŽ – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Ipeľská – Trieda KVP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Palackého – Sečovská cesta – Trieda arm. gen. L. Svobodu – Duklianskych hrdinov – Národná trieda – Dom kultúry VSŽ – Nám. Maratónu mieru

15'

10'

-

15'

10'

-

Nočná doprava - autobusy

100

Železničná stanica – Námestie Maratónu mieru – Námestie osloboditeľov – Štúrova – Moldavská cesta – Trieda SNP – Námestie Maratónu mieru – VS KNV - Gerlachovská – Dargovských hrdinov – Košická nová Ves, škola – Sečovská – Palackého – Námestie osloboditeľov – Železničná stanica

60'

101

Železničná stanica – Námestie Maratónu mieru - Námestie osloboditeľov – Palackého – Sečovská - Košická nová Ves, škola – Dargovských hrdinov – Gerlachovská – VS KNV – Námestie Maratónu mieru – Trieda SNP – Moldavská cesta – Štúrova – Námestie osloboditeľov Železničná stanica

60'

102

Železničná stanica – Námestie Maratónu mieru – Námestie osloboditeľov – KÚNZ – Železníky – Pri ZŤS – Galaktická – Potraviny – Vyšné Opátske – Južné nábrežie – Palackého – Námestie osloboditeľov – Železničná stanica

60'

103

Železničná stanica – Námestie Maratónu mieru – Námestie osloboditeľov – Palackého – Južné nábrežie – Vyšné Opátske – Potraviny – Galaktická – Pri ZŤS – Železníky – KÚNZ – Dom umenia – Námestie osloboditeľov – Železničná stanica

60'

104

Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Štúrova – Moldavská cesta – Luník VIII – Trieda KVP – Bauerova

45' - 120'

107

Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Dom umenia – Pereš (Pereš, ObKS – Pereš, Haburská – Pereš, Otočka -> Šaca) – Lorinčík – Poľov – Ľudvíkov dvor - Valcovňa VSŽ – Šaca, SOU VSŽ – Šaca, Hotel Metal – Šaca, Nemocnica

240'

Rekreačná doprava

-

Košice – Myslava – Baška – Bukovec, Jazero

účelovo

-

Košice – Barca – Čaňa, rampa – Čaňa, Jazero

účelovo

-

Košice – Myslava – Nižný Klátov

účelovo

-

Šaca, Hotel Metal – Bukovec, Jazero

účelovo

-

Košice – Čermeľ – Jahodná

účelovo

-

Košice – Čermeľ – Jahodná – Ružínska priehrada (Turistclub)

účelovo

Dočasné linky

X

Nám. Maratónu mieru – Národná trieda – Duklianskych hrdinov – Sídlisko Ťahanovce

15'

30'

15'

Linky R1 R2 a R3 na spoločnom úseku Luník VIII - VA VSŽ vytvárali súhrnný interval 30 minút, teda v jednej hodine premávala dvojica R1-R2, v ďalšej R2-R3 a v ďalšej R3-R1 s možnosťou obojstranného prestupu na VA VSŽ na linku 26, ktorá mala v čase sedla identický interval. 

Rekreačná doprava slúžila potrebám pracujúcim mesta a jej začatie, resp. zrušenie bolo oznamované v tlači a na zastávkach MHD. Táto forma dopravy vydržala aj po novembri 1989, jej význam však pomaly klesal z dôvodu, že časť cestujúcich si začala riešiť dopravu za rekreáciou už vo vlastnej réžii, a to najmä z dôvodu mierneho zvýšenia možnosti zaobstarať si svoj vlastný automobil.

Na základe návrhu nového linkového vedenia DPMK, ktoré vedenie podniku predložilo v októbri 1988 na pripomienkovanie verejnosti prostredníctvom ObNV a tlače malo dôjsť k viacerým odklonom autobusových liniek a vytváraniu nových liniek v oboch trakciách.

 • Zariadená mala byť nová linka 3 na trase Železničná stanica – Námestie osloboditeľov – Trieda Sovietskej armády (dnes Južná trieda) – OD Bajkal (dnes Važecká).
 • Linka 5 mala byť odklonená z Moldavskej cesty a Triedy Sovietskej armády (dnes Južná trieda) na novú trať na Alejovej ulici.
 • Linku R2 navrhovali odkloniť cez Alejovú ulicu, nadväzne na to linku R5 skrátiť o úsek BarcaHotel Strojár a mieste nej zabezpečiť rozvoz zamestnancov VSŽ z Barce pomocou novej linky R8 vedenej po Alejovej ulici.
 • Nová linka 10 pre sídlisko Ťahanovce predstavovala odklon pôvodnej linky 11 z Prešovskej cesty cez sídlisko Mier a Gottwaldovu ulicu (dnes Štefánikova ulica). Linka v úseku sídlisko Ťahanovce – Námestie Maratónu mieru (resp. Dom kultúry VSŽ) nahradila dočasne zriadenú linku X.
 • Novozriadená linka 11 bola navrhovaná zo sídliska Ťahanovce cez Prešovskú cestu, Námestie osloboditeľov, ďalej po Moldavskej ceste a Triede KVP s ukončením na Moskovskej triede.
 • Linku 15 navrhovali skrátiť o úsek OD Bajkal – Pekárne a cukrárne.
 • Linku 18 navrhoval DPMK doplniť o úsek Námestie osloboditeľov – Lingov a zároveň na opačnom konci skrátiť o úsek Trieda KVP – Mikovíniho – Alejová – Železníky – cintorín – ZŤS. Novou konečnou mal byť Luník IX.
 • Na linke 19 malo dôjsť k odklonu z Moldavskej cesty a Popradskej ulice cez úsek Dom umenia – Hlavná pošta – Ipeľská – Trieda KVP s ukončením na Klimkovičovej ulici.
 • Linku 27 navrhovali zrušiť a miesto nej zriadiť novú linku 27 v trase Krásna nad Hornádom, cukráreňOD Bajkal
 • Linka 31 mala byť skrátená o úsek ZŤS – Alejová – sídlisko KVP a ukončená v zastávke Barca, osvetová beseda
 • Linka 32 mala byť predĺžená o jednu zastávku až do Myslavy
 • Linka 54 mala byť skrátená o úseky Námestie osloboditeľov – Lingov (nahradené predĺžením linky 18) a amfiteáter – Trieda SNP – Alejová – OD Bajkal a zároveň odklonená na sídlisko KVP s ukončením na Moskovskej triede.
 • V súvislosti so zmenami liniek R v južnej časti mesta DPMK navrhoval zrušiť autobusové linky RA z Krásnej nad Hornádom, Nad jazerom – Tepláreň a Železníkov.

Otvorenie trate a prvá etapa zmien linkového vedenia

Po niekoľkých odkladoch sa v sobotu 4. februára nakoniec podarilo sprevádzkovať novopostavenú električkovú trať na Alejovej ulici. Ešte v predstihu bola sprejazdnená koľajová križovatka na Moldavskej, avšak z hľadiska platného linkového vedenia sa používali len jej dve vetvy smerom na Triedu SNP a priamy smer od VSŽ do centra.

V deň otvorenia ale rozhodne nebolo možné konštatovať úplné dokončenie a tak sa jazdilo v „bojových podmienkach“. Okrem terénnych úprav a finálnej humanizácie okolia stavby chýbalo na trati niekoľko stredových panelov. S touto komoditou bol dlhoročný problém a opakoval sa prakticky pri všetkých tratiach zhotovovaných technológiou BKV.

V súvislosti s otvorením došlo k prvej etape zmien linkového vedenia týkajúca sa električkovej dopravy. Tá vychádzala z pôvodnej koncepcie z októbra 1988, avšak s modifikáciami na základe pripomienok ObNV. 

 • Na novej električkovej trati sa zriadili nové zastávky: VŠA – Alejová, Železníky, Elektromont a Autokemping.
 • Linka 1: obmedzenie intervalov:
  • v čase špičky do 6. hodiny a od 13. do 15. hod. z 15 na 20 min.
  • v čase od 6. hod. do 8. hod. a medzi 15. a 18. hod. z 12 na 15 min.
  • v čase mimo špičky sa linka zrušila.
 • Linky 24 a 7: obmedzenie v čase špičky do 6. hod a medzi 13. a 15. hod. z 15 na 20 min. a v čase 6.–8. hod. a 15.–18. hod. z 12 na 15 min. V čase mimo špičky bez zmeny.
 • Zriadila sa nová linka 3 na trase Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Trieda Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal. Linka premávala každých 20 min., v špičke v čase 6.– 8. hod. a 15.–18. hod. každých 15 min. Vo večernom čase premávala každých 30 minút.
 • Linka 5: skrátená o úsek Štadión Lokomotívy – Amfiteáter, obmedzenie v čase špičky do 6. hod. a medzi 13.–15. hod. z 15 na 20 min. a v čase 6.–8. hod. a 15.–18. hod. z 15 na 12 min. V čase mimo špičky bez zmeny intervalu.
 • Linka 6: obmedzenie v čase špičky do 6. hod. a 13.–15. hod. z 7-8 na 12 min., v čase 6.–8. hod. a 15.–18. hod. z 6 na 7–8 min., v čase sedla a v dňoch pracovného pokoja celodenne z 10 na 12 min.
 • Zriadila sa nová linka 8 na trase Amfiteáter – Trieda SNP – Alejová – Barca. Linka premávala len v špičke, a to každých 30 minút (v čase od 13. do 15. hod. každých 60 minút).
 • Zriadila sa nová linka 9 na trase Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Trieda SNP – Alejová – Nižné Kapustníky – Trieda víťazstva – OD Bajkal. Linka premávala každých 20 minút, v čase špičky do 6. hod a 13.–15. hod. každých 15 minút a v čase od 6. do 8. hod. a medzi 15. a 18. hod. každých 12 minút. V okrajovom režime premávala každých 30 minút.
 • Linka R2 zmenila trasu, medzi zastávkami Luník VIII a Pri ZŤS začala premávať cez Alejovú ulicu.
 • Linka R5 sa skrátila po Hotel Strojár.
 • Zriadila sa nová linka R8 s trasou Barca – Alejová – Luník VIII – VA VSŽ.
Linkové vedenie platné od 4.2.1989 (resp. 6.2.1989)
Električky
Linka Trasa do 6 h. 6 - 8 h. Sedlo 13 - 15 h. 15 - 18 h. Večer Dni prac. pokoja

1

Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Trieda Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

20'

15'

-

20'

15'

-

-

2

Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Železničná stanica

20'

15'

20'

20'

15'

30'

20'

3

Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Tr. Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

20'

15'

20'

20'

15'

30'

20'

4

Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Trieda Sovietskej armády – Barca

20'

15'

20'

20'

15'

30'

20'

5

Amfiteáter – Trieda SNP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Trieda Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

20'

15'

20'

20'

15'

30'

20'

6

Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Trieda SNP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Železničná stanica

12'

7-8'

12'

7-8'

15'

12'

7

Boženy Němcovej – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Trieda Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

20'

15'

20'

20'

15'

30'

20'

8

Amfiteáter – Trieda SNP – Alejová – Barca

30'

-

60'

30'

-

-

9

Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Trieda SNP – Alejová – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

20'

15'

20'

20'

15'

30'

20'

R1

Železničná stanica – Námestie osloboditeľov - Moldavská cesta – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

60'

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

R2

OD Bajkal – Pri ZŤS – Alejová – Železníky – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

60' (premávala len do 16.00)

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

R3

Štadión Lokomotívy – Námestie Maratónu mieru – Trieda SNP – Moldavská cesta – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

60'

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

R4

Boženy Němcovej – Trieda SNP - Moldavská cesta – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

R5

Hotel Strojár – Námestie osloboditeľov - Moldavská cesta – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

R6

DPMK – Spoločenský pavilón – Moldavská cesta – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

R7

Amfiteáter – Trieda SNP – Moldavská cesta – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

R8

Barca – Alejová – Luník VIII – VA VSŽ

účelovo - na pracovné zmeny VSŽ

Na linkách 1 až 9 sa vypravovali dvojičky resp. električky KT8. Cez dni pracovného pokoja, okrem liniek 2 a 4 (tie boli ako sóla), premávali linky 357 a 9 ako dvojičky, resp. električky KT8.

Jednou zo zaujímavostí bolo to, že zo sídliska Nad jazerom premávali linky 1357 a 9 – teda električkové linky s nepárnymi číslami. Cestujúcim, ktorí sa potrebovali dostať „na Jazero“, jednoducho stačilo vedieť, že môžu ísť ľubovoľnou nepárnou električkovou linkou. Počet priamych električkových liniek smerujúcich na toto sídlisko bol vysoký, pretože táto časť bola priemyselným areálom mesta. Sídlila tam nová mliekareň, pekárne a cukrárne, hydinárske závody, Tatrasvit, Zelenina a aj ZŤS (neskôr VSS) – dnes už neexistujúce prevádzky.

Linka 8 mala charakter robotníckej linky, keďže zaisťovala priame spojenie Triedy SNP (Nového mesta) so ZŤS a premávala len počas pracovných dní.

Linky R1R2 a R3 na spoločnom úseku Luník VIII – VA VSŽ vytvárali súhrnný interval 20 minút (v čase keď premávali všetky tri linky), inak 30 minút (v premávke len linky R1 a R3) s možnosťou obojstranného prestupu na VA VSŽ na linku 26, ktorá mala v čase sedla identický interval.

Okrem linky R7 všetky ostatné linky R premávali aj cez dni pracovného pokoja na zmeny s nástupom o 6:00, 14:00 a 22:00 a linky R1 až R3 aj na zmeny s nástupom o 18:00. Linka R4 premávala na zmenu o 18:00 len cez pracovné dni a boli na nej špeciálne spoje určené pre študentov VŠT.

Výprava na linkách R boli v tom čase dvojičky, resp. KT8 a trojičky (na linkách R1R2R4 a R7), nakoľko v čase rannej špičky do VSŽ cestovalo 7 000 cestujúcich (ďalších 2 500 sa dopravovalo zo sídlisk autobusmi) a interval na spoločnej trati bol zhruba minútový.

Premávka električkovej dopravy začínala krátko po 4:00 (prvá z vozovne vyrážala linka 6, potom zvyšok) a ukončovala sa okolo 23:30 poslednými dojazdmi na konečnú. Výjazdové a záťahové straty na prejazdených kilometroch sa tradične minimalizovali zastavovaním vo všetkých zastávkach po trase pre cestujúcich.

Električková doprava centrom mesta už nepremávala tretí rok, kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii Dómu svätej Alžbety a budovy divadla. Tieto stavby výrazným spôsobom zasahovali do ulice vrátane koľajiska. Po skončení rekonštrukčných prác sa rátalo s obnovou dopravy, v roku 1989 v rámci pripravovaného nového územného plánu bolo navrhnuté trasovať električku po západnej časti ulice miesto vetvenia v úseku od Vedeckej knižnice po vtedajší Dom potravín.

 

 

Obnovená električková doprava po Kuzmányho ul. nahradila električku na Hlavnej.

 

Zmeny v autobusovej doprave

Po sobotňajších zmenách v električkovej doprave bola prvá etapa zmien linkového vedenia zavŕšená v pondelok 6. februára 1989. 

 • Zriadila sa nová autobusová linka 10 na trase Trieda Solidarity 2 – Duklianskych hrdinov – Národná trieda – Dom kultúry VSŽ – Gottwaldova – Revolučná – Rastislavova – ZŤS – Osloboditeľov – Barca, STS. Linka premávala len v čase špičky, a to každých 20 minút.
 • Trasa linky 15 sa na sídlisku Nad jazerom skrátila len po zastávku Pekárne a cukrárne.
 • Linka 16: obmedzenie v špičkách medzi 6.–8. hod a 15.–18. hod. z 8 na 10 min., v čase medzi 13. – 14. hod. z 10 na 15 min. a od 14. do 15. hod. z 8 na 15 min. Súčasne sa predĺžila o dve nové zastávky Železníky – Alejová a Drevona.
 • Linka 17: obmedzenie v špičkách medzi 6.–8. hod. a 15.–18. hod. z 10 na 12 min. Súčasne sa zmenila trasa linky. Linka bola odklonená od železničnej stanice a presmerovaná do trasy Mikovíniho – Popradská – Ondavská – Moyzesova – Nám. Maratónu mieru – Národná trieda – Mier – Trieda Solidarity 2
 • Linka 18 sa presmerovala do trasy Nám. osloboditeľov – Palackého – Sečovská cesta – Lingov – Trieda L. Svobodu – Duklianskych hrdinov – Mier – Solovjevova – Amfiteáter – Trieda SNP – Ipeľská – Trieda KVP – Moskovská trieda a jej interval sa upravil z špičke do 6. hod. z 12 na 15 min. a v čase medzi 6.–8. hod. a 15.–18. hod. z 12 na 10 min.
 • Linka 19: zmena trasy na Pekárne a cukrárne – Trieda víťazstva – Južné nábrežie – Palackého – Nám. osloboditeľov – Považská – Ondavská – Ipeľská – Trieda KVP – Luník IX. Interval sa v špičke medzi 6.–8. hod. a 13.–18. hod. predĺžil z 10 na 12 min. Na predĺženom úseku bola zriadená nová zastávka Pekárne a cukrárne.
 • Linka 26: zmena intervalu v mimošpičkovom čase z 30 na 20 minút.
 • Linka 27: Nám. osloboditeľovŠaca sa zrušila
 • Linka 24A sa prečíslovala na č. 27 a zaviedla sa intervalová doprava v čase 5:40–6:15 a 13:30–15:00 20 minút a 6:15–6:45 a 15:00–16:00 10 minút.
 • Linka 30 sa presmerovala cez Svätoplukovu a Marxovu ul. namiesto Gottwaldovej a súčasne sa predĺžila o úsek Nám. osloboditeľov – Toryská – Popradská – Trieda KVP – Lechkého – Klimkovičova. Interval mimo špičky a v špičke ráno do 6. hod. sa predĺžil na 15 min., v okrajovom režime až na 20 min.
 • Linka 31 bola skrátená zo sídliska Dargovských hrdinov po ZŤS a odtiaľ presmerovaná k zastávke Barca, servis. Interval sa skrátil z 15 na 10 min. Naďalej premávala len v špičke.
 • Linka 32 sa predĺžila a presmerovala: Lingov – Povstania českého ľudu – Sečovská cesta – Palackého – Železničná stanica – Svätoplukova – Dom kultúry VSŽ – Gorkého – Švermova – VŠT – Amfiteáter – Trieda SNP – Ipeľská – Trieda KVP – Lechkého – Klimkovičova – Moskovská trieda – Myslava – Grunt. Na linke sa predĺžil interval v čase špičky od 6. do 8. hod. a od 15. do 18. hod. zo 7-8 na 10 min. a v čase špičky od 13. do 15. hod. z 10 na 12 min.
 • Linka 33 sa pri jazde na Nám. osloboditeľov od krematória presmerovala cez Revolučnú, Požiarnickú ulicu a Triedu Sovietskej armády.
 • Zriadila sa nová linka 34 na trase Železničná stanica – Gottwaldova – Nám. Maratónu mieru – Moyzesova – Ondavská – Ipeľská – Trieda KVP – Luník VIII – Bardejovská – Trieda SNP – Alejová – Železníky – Rastislavova – Osloboditeľov – Barca–servis. V špičke premávala každých 12 min., mimo špičky každých 20 min., v okrajovom režime každých 30 min.
 • Zriadila sa nová linka 35 na trase Klimkovičova – Lechkého – Trieda KVP – Ipeľská – Ondavská – Moyzesova – Toryská – Popradská – Luník VIII – Trieda KVP – Moskovská. Linka premávala len v špičke, a to každých 15 minút; v čase do 6. hod. bol interval predĺžený na 20 min.
 • Zriadila sa nová linka 36 na trase OD BajkalKrásna nad Hornádom (ako doplnok ku linke 52), premávajúca v intervale 30 minút.
 • Linka 51 sa odklonila od ZŤS a jej trasa sa previedla od zastávky Železníky na novú zastávku Železníky–Alejová a odtiaľ na novú konečnú ČSZTV.
 • linka 52 začala zastavovať na zastávkach Agrokomplex, Hydinárske závody, Tatrasvit a Rušňové depo (odklon trasy cez Hydinárske závody a cez Revolučnú ulicu).
 • Zrušila sa dočasná linka X: Nám. Maratónu mieruSídlisko Ťahanovce.
 • Linka 54 začala premávať po skrátenej trase Amfiteáter – VS KNV – OD Mier – VVLŠ – Adlerova – Fábryho – Konevova – Zupkova – Povstania českého ľudu – Sečovská – Palackého – Rušňové depo – Nám. osloboditeľov. Interval v čase od 13. do 15. hod. sa predĺžil z 10 na 15 min.
 • Linka 55 začala premávať na skrátenej trase Svätoplukova – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Nová nemocnica – Starozagorská – Bauerova – Dénešova – Drabova – VŠA – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov. Interval v špičke predĺžil z 10 na 12 a z 15 na 20 min.
 • Zriadila sa nová linka RA: Sídlisko ŤahanovceVSŽ
 • Zrušili sa linky RA: ŽelezníkyVSŽ, Nad Jazerom VSŽ, Krásna nad Hornádom VSŽ
Autobusy

10

Ťahanovce, sídlisko 2 – Duklianskych hrdinov – Národná trieda – Dom kultúry VSŽ – Gottwaldova – Jantárová – Rastislavova – Osloboditeľov – Barca, STS

20'

-

20'

-

-

11

Ťahanovce, sídlisko 2 – Prešovská cesta – Palackého – Nám. osloboditeľov – Moldavská cesta – Trieda SNP – Bardejovská – Jedlíkova – Luník IX

15'

30'

15'

30'

12

Podhradová – Národná trieda – Boženy Němcovej – Moyzesova – Rastislavova – ZŤS – Abovská – Barca, STS (- Šebastovce)

20'

15'

30'

20'

15'

30'

30'

13

Pri hati – Slovenská – Marxova – Nám. Maratónu mieru – VŠT – Amfiteáter – SMZ Baňa

20'

60'

20'

60'

14

Štadión Lokomotívy – Čermeľ – Horný Bankov

60'

15

Čermeľ – Štadión Lokomotívy – Boženy Němcovej – Nám. Maratónu mieru – Gottwaldova – Palackého – Južné nábrežie – Trieda víťazstva – Pekárne a cukrárne

20'

16

Podhradová – Národná trieda – Dom kultúry VŠZ – Gottwaldova – Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Rastislavova – Železníky – Drevona

15'

10'

15'

15'

10'

20'

15'

17

Ťahanovce, sídlisko 2 – Duklianskych hrdinov – Národná trieda – Nám. Maratónu mieru – Moyzesova – Ondavská – Ipeľská – Popradská – Michalovská – Bardejovská – Mikovíniho

15'

12'

20'

15'

12'

30'

20'

18

Nám. osloboditeľov – Palackého – Sečovská cesta – Trieda arm. gen. L. Svobodu – Duklianskych hrdinov – Solovjovova – Amfiteáter – Trieda SNP – Ipeľská – Trieda KVP – Moskovská trieda

15'

10'

20'

12'

10'

30'

20'

19

Luník IX – Trieda KVP – Ipeľská – Ondavská – Považská – Nám. osloboditeľov – Palackého – Južné nábrežie – Pekárne a cukrárne

15'

12'

20'

12'

30'

20'

20

Myslava – Moskovská trieda – Trieda KVP – Luník VIII – Bardejovská – Trieda SNP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Palackého – Sečovská cesta – Košická Nová Ves

20'

30'

20'

30'

21

Štadión Lokomotívy – Duklianskych hrdinov – Ťahanovce – kostol

15'

30'

15'

30'

22

Nám. osloboditeľov – Moldavská cesta – Pereš – Lorinčík – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov

60'

23

Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Moldavská cesta – Letisko

účelovo (zamestnanecký spoj) – 2 spoje denne

24

Nám. osloboditeľov – Palackého – Prešovská cesta – Ťahanovce

15'

15' - 20'

60'

20' - 15'

15'

60'

60'

25

Šaca – Poľov – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Palackého – Nám. osloboditeľov – Vyšné Opátske

40'

-

40'

-

-

26

Šaca – Vstupný areál VSŽ

5' - 10'

20'

5' - 10'

20'

30'

27

Nám. osloboditeľov – Palackého – Prešovská cesta – Priemyselná – Kovoslužba

20' - 10'

10'

-

20'

10'

-

-

28

OD Bajkal – Ukrajinská – Nižná Myšľa

35'

60'

40'

60'

60' (dopoludnia)
90' (popoludní)

29

(ZOO -) Kavečany – Kavečianska cesta – Štadión Lokomotívy – Kostolianska cesta – Ťahanovce, most

30'

60'

30'

60'

30

Železničná stanica – Svätoplukova – Národná trieda – Duklianskych hrdinov – Trieda arm. gen. L. Svobodu – Lingov – Sečovská cesta – Palackého – Nám. osloboditeľov – Toryská – Popradská – Trieda KVP – Lechkého – Klimkovičova

15'

10'

15'

10'

20'

15'

31

Lingov – Trieda arm. gen. L. Svobodu – Prešovská cesta – Južné nábrežie – Nižné Kapustníky – Barca, servis

10'

-

10'

-

32

Lingov – Sečovská cesta – Palackého – Železničná stanica – Svätoplukova – Gorkého – Švermova – VŠT – Amfiteáter – Trieda SNP – Ipeľská – Trieda KVP – Lechkého – Klimkovičova – Moskovská trieda – Myslava, Grunt

15'

10'

20'

12'

10'

30'

20'

33

Nám. osloboditeľov – Palackého – Prešovská cesta – Krematórium

60' (v čase prevádzky Krematória)

34

Železničná stanica – Gottwaldova – Nám. Maratónu mieru – Moyzesova – Ondavská – Ipeľská – Trieda KVP – Luník VIII – Bardejovská – Trieda SNP – Alejová – Železníky – Rastislavova – Osloboditeľov – Barca, servis

12'

20'

12'

30'

20'

35

Klimkovičova – Lechkého – Trieda KVP – Ipeľská – Ondavská – Moyzesova – Toryská – Popradská – Luník VIII – Trieda KVP – Moskovská trieda

20'

15'

-

15'

-

36

OD Bajkal - Krásna nad Hornádom

-

30'

-

30'

Autobusy zrýchlené

51

Podhradová – Národná trieda – Gottwaldova – Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Rastislavova – Železníky – ČS ZTV

20'

15'

-

15'

-

52

Šaca, nemocnica – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov – Revolučná – Trieda Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – Trieda víťazstva – Hydinárske závody – Trieda víťazstva – Krásna nad Hornádom

20'

-

20'

-

54

Amfiteáter – Solovjovova – Duklianskych hrdinov – Džungľa – Trieda arm. gen. L. Svobodu – Sečovská cesta – Palackého – Nám. osloboditeľov

15'

10'

-

15'

10'

-

55

Svätoplukova – Nám. Maratónu mieru – Amfiteáter – Trieda SNP – Ipeľská – Trieda KVP – Moldavská cesta – Nám. osloboditeľov

20'

12'

-

20'

12'

-

Nočná doprava - autobusy

100

Železničná stanica – Námestie Maratónu mieru – Námestie osloboditeľov – Štúrova – Moldavská cesta – Trieda SNP – Námestie Maratónu mieru – VS KNV - Gerlachovská – Dargovských hrdinov – Košická nová Ves, škola – Sečovská – Palackého – Námestie osloboditeľov – Železničná stanica

60'

101

Železničná stanica – Námestie Maratónu mieru - Námestie osloboditeľov – Palackého – Sečovská - Košická nová Ves, škola – Dargovských hrdinov – Gerlachovská – VS KNV – Námestie Maratónu mieru – Trieda SNP – Moldavská cesta – Štúrova – Námestie osloboditeľov Železničná stanica

60'

102

Železničná stanica – Námestie Maratónu mieru – Námestie osloboditeľov – KÚNZ – Železníky – Pri ZŤS – Galaktická – Potraviny – Vyšné Opátske – Južné nábrežie – Palackého – Námestie osloboditeľov – Železničná stanica

60'

103

Železničná stanica – Námestie Maratónu mieru – Námestie osloboditeľov – Palackého – Južné nábrežie – Vyšné Opátske – Potraviny – Galaktická – Pri ZŤS – Železníky – KÚNZ – Dom umenia – Námestie osloboditeľov – Železničná stanica

60'

104

Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Štúrova – Moldavská cesta – Luník VIII – Trieda KVP – Bauerova

45' - 120'

105
(od 7.2.1989)

Ťahanovce, sídlisko 2 – Prešovská cesta – Palackého – Železničná stanica

60'

107

Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Dom umenia – Pereš (Pereš, ObKS – Pereš, Haburská – Pereš, Otočka len -> Šaca) – Lorinčík – Poľov – Ľudvíkov dvor - Valcovňa VSŽ – Šaca, SOU VSŽ – Šaca, Hotel Metal – Šaca, Nemocnica

240'

Autobusová doprava bola na tom podobne ako električková. Prvé spoje vychádzali z konečných okolo 4:15 a končili okolo 23:30.

Od 23:00 (prvý odchod) do 4:00 (posledný odchod) premávala nočná doprava – vždy dve dvojice liniek so súhrnným intervalom 30 min). Neskôr, keď sa zokruhovali linky 104 a 105, vznikol systém nočnej dopravy troch protismerných dvojíc liniek tak, že prvá dvojica premávala vždy na 00 a 30, druhá na 10 a 40 a tretia na 20 a 50. To na spoločnej trati dávalo súhrnný interval 10 minút.

Z "dvojky a "trojky" dvojlinka

17. mája 1989 došlo bez zmeny intervalov k zlúčeniu liniek 2 a 3 do jednej linky – a to tak, že jedným smerom premávali vozne s označením jednej linky a v opačnom smere s označením druhej linky.

Nové jednosmerné trasy liniek: 

 • Linka 2: OD Bajkal – Nižné Kapustníky – Trieda Sovietskej armády – Nám. osloboditeľov – Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Kuzmányho – Nám. Maratónu mieru – Štadión Lokomotívy
 • Linka 3: Štadión Lokomotívy – Nám. Maratónu mieru – Kuzmányho – Nám. osloboditeľov – Železničná stanica – Nám. osloboditeľov – Trieda Sovietskej armády – Nižné Kapustníky – OD Bajkal

Linky sa opätovne rozdelili 3.11.1990.

O dva dni neskôr, 19. mája 1989, bola pre prepravu vysokoškolákov zriadená nová linka V na trase Amfiteáter – Kuzmányho – Moldavská cesta – Štadión VSŽ. Na linku boli vypravované dve obojsmerné električky KT8D5. Linka premávala v pracovných dňoch a v intervale 20 minút v mimošpičkovom čase.

Druhá etapa zmien

1. júna 1989 bola zavedená druhá etapa zmien linkového vedenia. 

 • Linka 17 sa odklonila zo sídliska Ťahanovce a presmerovala opäť na železničnú stanicu.
 • Zmenila sa trasa linky 19 do podoby: Pekárne a cukrárne – Južné nábrežie – Nám. osloboditeľov – Štúrova – Moyzesova – Vojenská – Ipeľská – Trieda KVP – Luník IX.
 • Linka 30 sa presmerovala zo Svätoplukovej a Marxovej späť na Gottwaldovu ulicu a na sídlisko KVP sa presmerovala cez Triedu KVP na Moskovskú triedu (dovtedy končila na Lechkého ulici). Súčasne prestala zachádzať na Lingov.
 • Linka 31 sa opäť presmerovala na sídlisko KVP na Hemerkovu ulicu. Oproti pôvodnej trase z rokov 1986 až 1989 však bola presmerovaná cez Rastislavovu ulicu a Železníky a nie priamo po Alejovej. Interval v špičke popoludní sa predĺžil z 10 na 12 min.
 • Linka 32 sa presmerovala do úseku Železničná stanica – Svätoplukova – Nám. Maratónu mieru – VŠT – Amfiteáter a súčasne došlo k zmene intervalu v čase špičky ráno po 6. hodine a popoludňajšej špičky z 10 na 15 min., v čase špičky ráno do 6. hod. z 15 na 20 min. a v čase sedla a v dňoch pracovného pokoja z 20 na 30 min. Zároveň došlo k nasadeniu kĺbových autobusov.
 • Linka 34 sa presmerovala do novej trasy: Trieda solidarity 2 – Trieda solidarity – Duklianskych hrdinov – Národná trieda – Nám. Maratónu mieru – Moyzesova – Ondavská – Ipeľská – Trieda KVP – Luník VIII – Bardejovská – Spoločenský pavilón. V špičke v čase od 5. do 6. hod. a od 13. do 15. hod. sa interval predĺžil z 12 na 15 min.
 • Linka 35 bola zrušená
 • Zriadila sa nová expresná linka 50, ktorá zastavovala na zastávkach Klimkovičova, Húskova, Starozagorská, Nová nemocnica, Amfiteáter, Nám. Maratónu mieru, Dom kultúry VSŽ, OD Mier, VVLŠ, Adlerova, Fábryho, Konevova, Zupkova, Povstania českého ľudu, Sečovská, Palackého, Nám. osloboditeľov, Dom umenia, VŠA–Moldavská, Spoločenský pavilón, Stodolova, Drabova, Dénešova a Moskovská trieda. Premávala v čase špičky v intervale 12 min., pričom tento bol v čase od 15. do 18. hod. skrátený na 10 min.
 • Linky 54 a 55 boli zrušené

DPMK štátnym podnikom

Snaha o riešenie problémov ekonomiky ČSSR, ktorej problémy sa v osemdesiatych rokoch minulého storočia začínali prejavovať čoraz viac citeľnejšie, viedla k prijatiu zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku.

Zákon mal umožniť prevedenie vtedy vyhlasovanej prestavby hospodárskeho mechanizmu ako výsledok pokusov o reformu centrálne riadenej ekonomiky. Išlo sa osamostatnenie oboru hromadnej dopravy kvôli zjednodušeniu a sprehľadneniu toku dotácií, pričom do tohto spadali aj dopravné podniky v celej ČSSR, a to vrátane ČSD, na ktoré sa vzťahoval zákon č. 68/1989 o organizácii Československé štátne dráhy.

1. júla 1989 sa tak DPMK stal štátnym podnikom s takzvanou socialistickou samosprávou. Podľa súdobých informácií bol tento počin vlády odsúdený na neúspech.

Posilnenie intervalov a tretia etapa zmien

14. októbra 1989 došlo k posilneniu intervalov na linkách 123457 a 9 v čas špičiek medzi 6. a 8. hod. medzi 15. a 18 hod. z 15 na 12 minút.

Postupné ukončovanie stavby mimoúrovňovej križovatky Dargovských hrdinov si vyžiadalo dočasnú výluku na Ulici Duklianskych hrdinov v smere na sídlisko Mier, a to v úseku medzi Prešovskou cestou a Severným nábrežím.

Z toho dôvodu bola presmerovaná linka 10 v smere zo Sídliska Ťahanovce cez Prešovskú cestu s odbočením na Rampovú a Severné nábrežie s napojením sa na svoju bežnú trasu. Na odklonovej trase riadne zastavovala v zastávkach VVLŠ a Plťová. Zároveň sa trasa linky predĺžila až do Šebastoviec.

Doprava na sídlisko Ťahanovce sa posilnila skrátením intervalu na linke 11 v čase špičiek z 15 na 10 min. a v čase sedla a počas dní pracovného pokoja z 30 na 20 minút. Linka v smere na sídlisko kvôli dokončovaniu cesty v priestore novej mimoúrovňovej križovatky jazdila odklonom cez Rampovú ulicu a Severné nábrežie.

Ďalej sa zmenil interval linky 12 v čase špičky z 20 na 15 min. a z 15 na 12 min. Skrátila sa po zastávku Barca–STS a vypravovali sa na nej autobusy značky Karosa. Zmenil sa tiež interval linky 27 na 20 minút v celom prevádzkovom čase (5:25 – 6:45 a 13:30 – 16:00 hod).

Na linke 15 došlo ku kapacitnej posile.

Zriadila sa nová linka 37 v trase Šebastovce – Osloboditeľov – Gavlovičova – Abovská – Barčianska – Alejová – Pri ZŤS – Trieda Sovietskej armády – Osloboditeľov – Šebastovce. Premávala každých 30 minút, ale len v mimošpičkovom čase.

Na linke 50 došlo k posilneniu intervalu počas rannej špičky na 7-8 minút.

17. novembra 1989 bola v dopoludňajších hodinách odovzdaná do užívania spomínaná mimoúrovňová križovatka, čo umožnilo návrat autobusových liniek do svojich bežných trás a zrušenie odklonov cez Severné nábrežie.

23. novembra bola zariadená nová linka 35, ktorá premávala po trase s nasledovnými zastávkami: Štadión Lokomotívy – VS KNV – OD Mier – Pri hati – Vŕbová – Plťová – VVLŠ – Plťová – Vŕbová – Pri hati – OD Mier – Štadión Lokomotívy. Linka premávala celodenne a celotýždenne každých 30 min.

V súvislosti s odovzdávaním bytov v hornej časti sídliska Ťahanovce boli 8. decembra 1989 na sídlisku zriadené zastávky Berlínska a Hanojská a predĺžená do nich bola linka 34.

Zmeny v MHD potom prebiehali aj v roku 1990, avšak už neboli také zásadné, ako 1., 2. a 3. etapa zmien.

Električka vs. autobus – jedna k jednej

V roku 1989 sa najazdilo dohromady 23,098 milióna vozových kilometrov, z toho pripadlo na električky 8,954 milióna vozkm (38,7 %) a 14,144 milióna vozkm na autobusy (61,3 %).

Podiel jednotlivých trakcií na preprave cestujúcich bol však takmer vyrovnaný – 50,5 % v prospech električiek ku 49,5 % pripadajúcich na autobusy.

V MHD sa prepravilo 157,35 milióna cestujúcich, ktorým bola ponúkaná kapacita 2,735 mld. miestových kilometrov.

Výkony a počty prepravených cestujúcich zodpovedalo vtedajšej dobe, počas ktorej vo Východoslovenskom kraji pripadalo na 1000 obyvateľov len 148 osobných automobilov.

Cestovné bolo v celej sieti MHD určené na 1,- Kčs, mesačný lístok pre jednotlivca stál 60,- Kčs. Do 1.1.1983 existovali dve pásma, druhým pásmom bolo VSŽ a rekreačná doprava mala svoju zvláštnu tarifu, závislú na konkrétnej linke. O zmene tarify rozhodol NVMK na základe výmeru Slovenského cenového úradu 570-c/1982, pričom sa tým sledovalo zlepšenie sociálnej politiky v prospech obyvateľstva Košíc.

Jednokorunový lístok z 80. rokov

Masívne rekonštrukcie tratí a smelé plány do budúcnosti

Osemdesiate roky sa z hľadiska električkovej dopravy niesli v duchu postupných rekonštrukcií tratí prakticky na celej sieti. Išlo o opravy tratí vybudovaných v rámci budovania VSŽ a rýchlodráhy.

V roku 1981 sa opravovala trať na Ulici Československej armády, v rokoch 1983 a 1984 sa v súvislosti so stavbou trate na sídlisko Nad jazerom opravili úseky na Triede Sovietskej armády a v Barci. Na jar roku 1984 sa opravoval 350-metrový úsek z Námestia osloboditeľov po Námestie Janka Kráľa, v jeseni potom trať na Moldavskej ceste.

Vyhliadkové Ringhoffery idúce po rekonštruovanej trati na Hviezdoslavovej ulici

Po skončení investičnej akcie na Moldavskej sa stavbári presunuli na Kuzmányho ulicu, kde bola po rokoch obnovená trať nezmyselne zrušená koncom šesťdesiatych rokov. Zároveň bola obnovená trať na ulici Boženy Němcovej.

Od roku 1987 sa postupne renovovali koľajnice na Triede SNP – najprv jedna koľaj od Spoločenského pavilónu po Luník II (leto 1987), následne opačný smer (leto 1988), úsek Moldavská – Spoločenský pavilón (jeseň 1988) a úsek od Luníka II po amfiteáter (jar 1989) a nakoniec aj protismer (máj a jún 1989).

Ihneď po skončení prác na Terase sa rozbehla rekonštrukcia trate na Komenského ulici a rozbehla sa aj prvá etapa rekonštrukcie rýchlodráhy (leto 1989).

Rekonštrukčné práce prebiehali často za čiastočnej prevádzky (napríklad jednosmerné výluky na Triede SNP) a za sústavného nedostatku pracovných síl a materiálu. Tieto faktory mali za následok „začarovaný kruh“ v podobe vzájomne sa blokujúcich stavieb, presunov materiálu či nedostatku z dôvodu príliš veľkého počtu paralelne prebiehajúcich investícií.

Obnova trate na Komenského ulici sa podľa pôvodných harmonogramov mala začať už na jar 1989, avšak kvôli výrazne meškajúcej výstavbe štvorprúdovky na Národnej triede bola odsunutá až na leto. Paradoxom bolo, že práve táto investícia bola po materiálnej stránke zabezpečená, čo sa nedalo povedať o rekonštrukcii úseku amfiteáter – Luník II. Materiál pôvodne určený pre Komenského ulicu tak skončil na Terase a na Komenského sa musel zháňať nový.

Čo sa týka výstavby nových tratí – príkladne fungovalo maximálne ich územné plánovanie. V snahe zvyšovať podiel elektrickej dopravy sa do pripravovaného nového územného plánu mesta zakomponovali električkové trate prakticky na každé sídlisko, kam ešte neboli postavené, ale aj na každé nové. Električky tam s výhľadom do roku 2010 mali jazdiť okrem Ťahanoviec aj na KVP, nikdy nepostavené sídliská Košická Nová Ves, Girbeš či Dáriusova hora.

Realizácia tratí už ale častokrát výrazne viazla – napríklad s traťou na Alejovej ulici sa uvažovalo už koncom 60. rokov, projekčné práce sa rozbehli až v roku 1982 a stavebné po dokončení trate na Kuzmányho ulici v roku 1986.

Za týmito skutočnosťami je potrebné hľadať viacero faktorov.

Prvým bola zlá organizácia výstavby sídlisk a tlak na rýchle odovzdávanie bytov. To malo za následok zaostávanie výstavby občianskej vybavenosti. Hromadná doprava sa tak musela častokrát „plátať“ narýchlo v dobe, už keď boli sídliská čiastočne obývané. Zastávky sa zriaďovali síce väčšinou tam, kde ich predpokladal projekt, avšak v dočasných „poľných podmienkach“ bez napojenia na chodníky a inú infraštruktúru. Ako povrch často slúžil len položený panel určený na budovanie dočasných komunikácií k zariadeniam staveniska. Rozdrobenie stavieb sídlisk na etapy a neskoršie vypustenia niektorých z plánu výstavby tiaž viedlo k zavádzaniu MHD do zastávok, s ktorými sa nikdy nerátalo. Príkladom je napríklad zastávka Berlínska na sídlisku Ťahanovce, ktorá ako jediná nemá vybudovaný záliv.

Ďalším faktorom bolo využitie autobusu ako lacného dopravného prostriedku – a to jednak z hľadiska prvotnej investície, ale aj z hľadiska pomerne lacnej prevádzky. Autobusu na rozdiel od iných trakcií na prevádzku postačuje iba cesta a lacná nafta spojená s relatívne nízkymi vstupnými nákladmi na nákup dopravného prostriedku nevytvárali dostatočný tlak na rýchle budovanie električkovej či trolejbusovej infraštruktúry.

Jedinou reálne plánovanou výstavbou električkovej trate po ukončení všetkých rekonštrukcií a novostavieb bola v roku 1989 stavba, respektíve obnova trate z Námestia Maratónu mieru na železničnú stanicu. Výstavba sa mala rozbehnúť v lete 1990 a trvať do roku 1992.

Pre zaujímavosť uvádzame zoznam ďalších električkových tratí, ktoré sa mali podľa plánu postaviť do roku 2000:

 1. DPMK - Bardejovská - Luník VIII - VŠA (0,9 km)
 2. DK VSŽ - Severné nábrežie - sídlisko Ťahanovce (4,1 km)
 3. Námestie Janka Kráľa - Sečovská - sídlisko Družba (4,4 km)
 4. DK VSŽ - Priemyselná - Sečovská (1,6 km)
 5. Križovatka VSŽ - Šaca, nemocnica (2,5 km)
 6. VA VSŽ - Oceliareň VSŽ (1,0 km)
 7. Ľudvíkov dvor - VSŽ strojný závod (2,8 km)

Ako ďalej s trolejbusmi?

Ropná kríza a postupné prihliadanie na ekologické hľadisko dotlačilo plánovačov k zavedeniu trolejbusovej trakcie. Tá sa reálne začala budovať v roku 1986, no výrazne ju brzdilo hneď niekoľko nedokončených stavieb. V roku 1989 tak prebiehali stále len prípravné práce a stavba zázemia na Hornádskej ulici.

Montáž stopy v rámci prvej etapy z Lingova na Námestie Maratónu mieru po celý rok brzdila vleklá rekonštrukcia Národnej triedy a tri roky rozostavaná mimoúrovňová križovatka Dargovských hrdinov.

Veľkým problémom bolo ukončenie prvej etapy na Námestí Maratónu mieru a roky odkladaný problém s dopravným riešením Hviezdoslavovej ulice. Nevyjasnená otázka, či na tejto ulici vznikne štvorprúdovka alebo sa ostane pri dodnes platnej koncepcii dopravy (v smere na Gorkého ulicu po Bačikovej a Továrenskej) nakoniec viedla k odklonu od pôvodnej koncepcie. Prvá etapa bola ukončená v dočasnej križovatke Štefánikovej a Masarykovej ulice a druhá bola nakoniec vedená po Štefánikovej na Námestie osloboditeľov.

Prebytok električiek a nákup koncepčne zastaralých autobusov

V roku 1989 postupne dojazdievali posledné kusy autobusov Karosa ŠM 11, zároveň sa vyraďovali najstaršie kusy Karos B 731 a Ikarusov 280.

Súbežne do Košíc prichádzali nové kusy Karos B 732 a kĺbových ikarusov, pričom ich hromadné dodávky trvali až do roku 1992.

Zakontraktovaná bola dodávka najprv dvoch a následne aj ďalších troch kusov kĺbových autobusov Karosa C 744, neskôr sa pristúpilo aj k nákupu piatich kusov mestskej verzie B 741. Išlo o výrazne modernejšie autobusy s vyššou mierou ponúkanej kultúry cestovania, než hromadne nakupované Ikarusy, ktorých vývoj skončil v polovici 80. rokov.

V električkovom parku sa pripravovalo vyraďovanie prvej generácie električiek T3 dodaných ako inventár k novovybudovanej rýchlodráhe, ktoré aj reálne začalo v priebehu roka 1990. Vzhľadom na dobré skúsenosti s električkami KT8D5, NVMK zakúpil ďalších 10 kusov a boli označené ev. č. 502 až 511, v roku 1990 ich prišlo ďalších 24 (512 až 535) a v roku 1991 posledné 3 (536 až 538). Podnik mal mať týchto električiek až 40 (posledné číslo malo byť 539), ale v roku 1991 sa začalo s hromadným rozpredajom do zahraničia.

Nové električky KT8D5 vystriedali T3 z 60. rokov

Kontrakty na nové električky boli uzatvárané buď ešte za starého režimu, respektíve tesne po jeho páde, pričom sa vychádzalo zo starých plánov na rozvoj električkovej siete. Tie boli v niektorých prípadoch nie celkom vyjasnené, a tak napríklad na sídlisku Ťahanovce prichádzalo do úvahy aj ukončenie trate koľajovou spojkou miesto klasickej slučky, preto sa siahalo po nákupoch obojsmerných električiek.

Nepokračovanie v rozpracovaných projektoch nových tratí malo teda za následok enormný nadbytok vozidiel.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.