Téma mesiaca: Plán udržateľnej mobility KSK

Krajský plán na rozvoj dopravy rieši aj konkrétne projekty v rámci mesta Košice, niektoré však vzbudzujú veľa otáznikov.

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja je strategický a plánovací dokument, na základe ktorého sa vytvárajú plány rozvoja infraštruktúry a optimálneho rozvoja dopravy. Na dopravu v skúmanom území sa pozerá komplexne a zahŕňa všetky druhy dopravy od cestnej individuálnej, cez verejnú železničnú až po cyklistickú a individuálnu pešiu. Vypracovanie tohto dokumentu bolo financované z 95% štátom a EÚ, s 5% podielom kraja a celková cena dokumentu dosiahla 454 320 €.

Dokument v plnej miere rešpektuje a zohľadňuje výstupy zo Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice a pozostáva z prieskumných, modelovacích, analytických a návrhových častí. Nakoľko sa má celý súbor plánu udržateľnej mobility schvaľovať na krajskom zastupiteľstve v pondelok, 26. októbra 2020, v nasledujúcich bodoch sa pozrieme všeobecne na hlavné ciele a bližšie na tie časti, ktoré sa priamo dotýkajú mesta Košice a dopravy v ňom. Všetky ciele by mali byť postupne naplnené do roku 2050.


1. cieľ: Rozšírená premávka na tratiach 180/188

 • 3 vlaky za hodinu (20-min. interval) medzi Košicami a Popradom (Os, Zr, R/Ex),
 • 4 vlaky za hodinu (15-min. interval) medzi Košicami a Prešovom (Os/REx),
 • Dvojhodinový interval na linke Košice – Červená Skala – Banská Bystrica (REx),
 • Priame vlaky Poprad-Tatry – Moldava nad Bodvou mesto (Os).

2. cieľ: Rozšírená premávka na tratiach 172/173

 • Hodinový interval na linke Margecany – Nálepkovo, každý druhý spoj do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne (Os),
 • Dvojhodinový interval na linke Košice – Červená Skala – Banská Bystrica (REx).

3. cieľ: Rozšírená premávka na trati 190

 • 2 vlaky za hodinu (30-min. interval) medzi Košicami a Čiernou nad Tisou (Os/REx),
 • Štvorhodinový interval na linke Košice – Mukačevo (REx),
 • Predĺženie osobných vlakov Trebišov – Michaľany cez Slov. Nové Mesto do Miškolca (Os/REx).

4. cieľ: Rozšírená premávka na trati 191

 • Hodinový interval na linke Košice – Medzilaborce (REx),
 • Hodinový interval na linke Trebišov – Michaľany (- Miskolc) (Os),
 • 2 vlaky za hodinu (30-min. interval) medzi Prešovom a Humenným (Os/REx),
 • Predĺženie vlakov Prešov – Humenné do Stakčína (REx).

5. cieľ: Rozšírená premávka na trati 160

 • Dvojhodinový interval rýchlikov Košice – Zvolen,
 • Dvojhodinový interval rýchlikov Košice – Dobšiná,
 • 2 vlaky za hodinu (30-min. interval) medzi Košicami a Moldavou nad Bodvou mestom,
 • Predĺženie linky č. 7  MHD Rožňava na trasu Aut. stanica – Sídl. Juh – Železničná stanica.

6. cieľ: Obnovenie premávky na trati 167

 • Hodinový interval na linke Košice – Dobšiná (Os),
 • Predĺženie linky č. 2  MHD Rožňava na trasu Nadabula – Žel. zast. mesto – Aut. stanica – Sídl. Juh.

7. cieľ: Rozšírená premávka na trati 169

 • Štvorhodinový interval na linke Košice – Budapest (EC),
 • Hodinový interval na linke Košice – Miskolc (Os).

8. cieľ: Sieť expresných autobusových liniek

 • Košice – Prešov (- Svidník/Stropkov/Bardejov/Lipany) vytvárajúce 15-min. interval v špičke,
 • Košice – Sečovce (- Vranov/Sobrance) vytvárajúce 30-min. interval v špičke,
 • Košice – Rožňava (-Štítnik/Dobšiná) vytvárajúce 60-min. interval v špičke.

Prestupné uzly v meste Košice

Plán počíta na území mesta Košice s niekoľkými prestupnými uzlami, na ktoré by mala byť v budúcnosti smerovaná väčšina prímestských liniek s možnými prestupnými väzbami na linky mestskej dopravy. Okrem týchto terminálov sa uvažuje aj nad budovaním samostatných P+R parkovísk.

Terminál Košice-Sever

Terminál sa má nachádzať v lokalite medzi dnešnými zastávkami Tesco, Džungľa a Pri hati, a má plniť funkciu prestupného uzla medzi vlakmi, električkami, trolejbusmi a mestskými i prímestskými autobusmi. Železničná zastávka sa má nachádzať pod mostom ponad trať na Hlinkovej ulici, zastavovať na nej majú všetky vlaky kategórií Os, Zr a REx a má plniť funkciu náhradnej zastávky za železničnú zastávku Ťahanovce. Neďaleko terminálu sa má nachádzať aj záchytné parkovisko P+R.

Terminál Košice-Juh

Terminál sa má nachádzať v priestore pri železničnej odbočke Barca St. 1, kde má vzniknúť združená železničná zastávkach na tratiach 160, 169 a 190, zastavovať na nej majú vlaky všetkých kategórií. V priľahlom priestore má vznikúť obratisko električiek a mestských autobusov, rovnako tak má terminál slúžiť aj pre ukončenie regionálnych autobusových liniek od Kechneca, Čane a Slanca.

Terminál Moskovská

Terminál má pozostávať zo združených zastávok mestskej dopravy s regionálnou autobusovou dopravou a novej otočky slúžiacej regionálnym autobusovým linkám z Vyšného Klatova a Bukovca. Linka zo Zlatej Idky má byť z Myslavy predĺžená po trase dnešnej linky 32.

Terminály U. S. Steel

Terminály U. S. Steel majú vzniknúť v priestoroch dnešných zastávok Vstupný areál a Valcovne, ktoré by mali prejsť komplexnou rekonštrukciou a poskytovať pohodlný prestup medzi mestskou a regionálnou dopravou. Spolu s rekonštrukciou vstupného areálu sa počíta aj s modernizáciou rýchlodráhy do Košíc, ktorá by dovoľovala intenzívnu premávku električiek z centra.

Terminál Važecká

Azda najdlhšie plánovaný terminál sa má nachádzať v priestore obratiska električiek a poskytovať prestup pre regionálne autobusové linky od Slanca a Nižnej Myšle. Na druhej strane Slaneckej sa má nachádzať záchytné parkovisko P+R.


Záchytné parkoviská P+R

Okrem prestupných terminálov majú vzniknúť aj samostatné parkoviská Park and ride (P+R), ktoré majú plniť úlohu „sita“ na hraniciach mesta a ponúkať prestup z individuálnej dopravy na preferovanú verejnú dopravu. Jedná sa o celkovo 13 navrhovaných záchytných parkovísk:

 • Terminál Košice-Sever,
 • Terminál Košice-Juh,
 • Terminál Moskovská,
 • Terminál Važecká,
 • Vstupný areál U. S. Steel,
 • Valcovne U. S. Steel,
 • Zelený dvor,
 • Hrašovík,
 • Heringeš,
 • Krásna (zjazd z R2),
 • Šebastovce,
 • Pereš,
 • Moskovská,
 • Čermeľ.

Parkovacia politika mesta

Riešením otázky parkovania je podľa autorov dokumentu regulácia parkovania na väčšine územia mesta s rozdelením na tzv. modré, fialové a oranžové zóny.

 • Modrá zóna
  • určená pre rezidentov, abonentov a vlastníkov nehnuteľností v danej oblasti,
 • Fialová zóna
  • určená pre rezidentov, abonentov, vlastníkov nehnuteľností a návštevníkov,
 • Oranžová zóna
  • určená pre krátkodobé parkovanie kohokoľvek.

Zóny by mali byť vybavené parkovacími automatmi na výber parkovného, rovnako by však malo byť možné zaplatiť parkovné aj pomocou mobilnej alebo webovej aplikácie. Navrhuje sa poskytovať zľavu z cestovného v rámci IDS v hodnote zaplateného parkovného.


Začlenenie niektorých liniek do siete MHD

Dokument sa dotýka aj trasovania niektorých liniek MHD v Košiciach, ktoré navrhuje zlúčiť s prímestskými a zaviesť na nich rovnaký spôsob odbavovania ako v MHD. Táto časť však vyvoláva značne rozporuplné emócie, potreba nasledovných spojení je minimálne diskutabilná a navrhovaný rozsah dopravy je veľmi alarmujúci.

Link80 (náhrada linky 24)

Trasa linky: Staničné námestie - Ryba - VSS, križovatka - Šebastovce - Haniska - Sokoľany - Bočiar
Dĺžka linky: 18 kilometrov
Interval: 60-min. v špičke, 120-min. v sedle

Linka 81 (náhrada linky 20)

Trasa linky: Vstupný areál U. S. Steel - OC Optima - Nám. osloboditeľov - Heringeš - Sady nad Torysou - Ďurkov - Ruskov - Bohdanovce
Dĺžka linky: 38 kilometrov
Interval: 30-min. v špičke, 60-min. v sedle

Linka 82 (náhrada linky 32)

Trasa linky: Zlatá Idka - Nižný Klátov - Myslava - SOŠ automobilová - Nám. osloboditeľov - Heringeš - Košická Polianka - Krásna, Tramínova - Važecká - VSS, križovatka - Barca
Dĺžka linky: 47 kilometrov
Interval: 30-min. v špičke, 60-min. v sedle

Linka 83

Trasa linky: Moskovská - Nižný Klátov - Vyšný Klátov
Dĺžka linky: 7 kilometrov
Interval: 30-min. v špičke, 60-min. v sedle

Linka 84 (náhrada linky 14)

Trasa linky: Opátka - Košická Belá - Čermeľ - Okresný úrad - Vodárenská - Kostoľany nad Hornádom
Dĺžka linky: 35 kilometrov
Interval: 30-min. v špičke, 60-min. v sedle

Linka 85

Trasa linky: Veľká Ida - Centrálne prekladisko rúd - Haniska, žel. st. - Vstupný areál U. S. Steel - Nemocnica Šaca - Malá Ida - Bukovec - Myslava - Hýľov
Dĺžka linky: 43 kilometrov
Interval: 60-min. v špičke, 120-min. v sedle

Linka 86

Trasa linky: Moskovská - Baška - Bukovec
Dĺžka linky: 6 kilometrov
Interval: 60-min. v špičke, 120-min. v sedle

Linka 87 (náhrada linky 17)

Trasa linky: Luník VIII - Michalovská - Hodonínska - Nová nemocnica - Nám. Maratónu mieru - Staničné námestie - Tesco, Džungľa - Lingov - Košická Nová Ves - Hrašovík - Rozhanovce - Beniakovce
Dĺžka linky: 33 kilometrov
Interval: výrazné oslabenie na 30-min. v špičke, 60-min. v sedle

Linka 88 (náhrada linky 12)

Trasa linky: Podhradová - Okresný úrad - Amfiteáter - Hlavná pošta - Dom umenia - Verejný cintorín - Barca - Valaliky - Kokšov-Bakša - Spaľovňa
Dĺžka linky: 22 kilometrov
Interval: výrazné oslabenie na 60-min. v špičke, 120-min. v sedle


Okrem linkového vedenia pre kombinované mestsko-regionálne linky sa v návrhovej časti nachádzajú aj niektoré ďalšie diskutabilné časti, ako je napríklad vedenie diaľkovej linky z Košíc do Rožňavy cez Úhornú, predĺženie linky 18 MHD Prešov z Bzenova až do Margecian či vytýčený problém - absencia vetvy diaľnice D1 do Gelnice.

 

Aké sú vaše postrehy k tomuto plánu udržateľnej mobility? Váš názor neváhajte vyjadriť v diskusii pod článkom!

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Mna tiez zaujíma, v com je Vyšný Klátov taký populárny, ked do osady s 250 ľuďmi je menší interval nez do Basky, kde žije skoro 700 ľudí.
Inak, ak by si niekto nevystačil s tým, čo vytiahol autor článku vyššie, v podstate celý dokument je k dispozícii tu:
https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetailBod?id_session=153&id_replicate=8835
Reakcia na: Viko #3:
Uplne suhlasim s tym, ze najprv musi prist ponuka a tak pride aj dopyt. Ale nie na rychlik do Dobsinej. Ak som to z dokumentu pochopil spravne, tak chcu 1h takt do Roznavy a odtial kazdy druhy spoj na Dobsinu. To by slo, ale od Roznavy to musi ist ako osobak. Lebo na rychlik sa medzi Dobsinou a Roznavou nenazbieraju ludia.
Inak, neviem ako vy, ale ja to vnímam tak, že ten interval, ktorý sa spomína v PUM KSK sa viaže skôr na ten úsek mimo územia mesta.
Reakcia na: Yogi616 #5:
Podkladom pre rozhodovanie bol dopravný model KSK...
Tie linky mi prídu robenel tak, že autor chytil súčasné linkové vedenie MHD a len naťahal linky ďalej do oblastí, ktoré by si predstavoval obsluhovať MHD. Ale neviem na základe čoho.
Plus nehovoriac o tom, že linkové vedenie v MHD musí pred tým prejsť reorganizáciou.
Hodinový interval osobákov do Miskolca mi príde prehnaný, navyše tu do toho majú čo povedať aj na druhej strane hranice.

A naopak, diaľkový vlak do Pešti raz za 4 hodiny je málo, je to stále len náhodný výstrel, žiaden atraktívny produkt. IC z Miskolca chodí každé dve hodiny a navyše to je prekladané Kör-IC do hodinového taktu.

Konieckoncov, doba tento ešte stále neschválený dokument predbehla, ZSSK má s MÁV-START predbežne predrokovanú vozbu priamych vlakov IC Košice - Pešť v dvojhodinovom takte.

Medzi Hidasnémeti a Miskolcom to pôjde ako kvázi REX a bude zastavovať v Novajidrány, Forró-Encs, Ináncs, Halmaj, Szikszó a Szikszó-Vásártér. V pohode sa to vykrižuje s osobákmi a protismernými IC, obslúži to aj región, jazdná doba sa škrtnutím krkolomného preprahu v Hidasnémeti oproti terajším EC 181/182, resp. 186/187 nezmení, teda ani diaľkoví cestujúci nebudú škodovať.

Toto riešenie mi príde primerané a vyvážené aj v strednodobom horizonte. A hlavne, je to čím voziť už dnes, zatiaľ čo hodinový takt až do Miskolca voziť nemáme čím (ani Slováci, ani Maďari).
Reakcia na: 110mat110 #2:
Akože, háčik je, že závislosť medzi počtom spojov a ich vyťaženosťou nie je vôbec lineárna. Ak sú tri spoje prázdne, už šesť - osem spojov by možno bolo poloplných, lebo by sa taká doprava stala reálnou alternatívou a dokázalo by ňou dochádzať omnoho viac ľudí (viď CP ZSSK vs. RJ na BA-DS-KN, aj keď tam tomu značne "prospela" aj preťažená cestná sieť). Je ale pravda, že spôsob, akým to chce Plán tuto naddimenzovať, sa zdal aj mne prehnaný.
Niekto opat vytiahol zo suflika papiere KIDS z 90tych rokov? Ako vlhky sen fajn, ale z dlhodobeho hladiska nic moc a z kratkodobeho nerealne.

Intervaly na zeleznici: okrem taktu na Poprad sa nic z toho kapacitne neda odjazdit. Presov aj moldava je stale jednokolajka. Trat na Presov je dlhodobo na hrane moznosti a 20 minutovy interval je nerealny. Rychliky do Dobsinej? Ved uz teraz tam autobus 3x za den vozi vzduch.

A navrh liniek. Najprv vymyslime prestupne uzly na okraji mesta aby sme vymysleli linku co ide z jedneho konca sveta cez cele mesto na druhy koniec sveta. Nehovoriac o tom, ze "nahrada" linky 24 a 20 obchadza uzemie obsluhovane tymito linkami. Cele zle.
Pekne napísané, rozpracované len pre Košice by som povedal že až mierne sci fi. Plánov na rozvoj dopravy máme niekoľko, dokonca aj s električkami na tahanovciach atď.... no nespravil za tie roky ani meter koľajníc. Pretupné terminály sú super, ale bez P+R parkovísk nebudú mať význam. No počkáme si ako bude znieť takáto hudba budúcnosti