Zľavy v MHD Košice

Viac informácií o vybavovaní čipovej karty nájdete na stránke Čipové karty.

Bezplatná preprava

V košickej MHD majú nárok na bezplatnú prepravu nasledujúce kategórie cestujúcich:

 • najviac tri deti do veku 6 rokov v sprievode osoby staršej ako 10 rokov;
 • držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (občan s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom), s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK;
 • občania nad 70 rokov (seniori) s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK;
 • poslanci Národnej rady SR a sudcovia Ústavného súdu;
 • 1 sprievodca osoby ťažko zdravotne postihnutej, držiteľa preukazu ŤZP-S;
 • nositelia medaily MUDr. Kňazovického s trvalým bydliskom v Košiciach na základe osobitnej BČK na 180 dní podľa stanovených podmienok dopravcu a s povinnosťou jej prolongácie na ďalšie obdobie;

V košickej MHD majú nárok na bezplatnú prepravu nasledujúce predmety:

 • detské kočíky obsadené dieťaťom,
 • invalidný vozík,
 • jedna súprava lyží s palicami,
 • jeden snowboard,
 • úzke predmety do 150 cm s priemerom 20 cm,
 • predmety v tvare dosky o rozmeroch 5 x 80 x 100 cm,
 • ostatné predmety do rozmerov 30 x 40 x 60 cm (batožina),
 • zviera.

Nárok na bezplatnú prepravu (bod 2., 3., 4., 5. bod) preukazujú osobitnou BČK na 365 dní s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok (okrem 4. bodu).

Viac informácií o vybavovaní čipovej karty nájdete na stránke Čipové karty.

Zľavnené cestovné

Zľavnené jednorazové a predplatné cestovné lístky môžu v košickej MHD využívať:

 • deti od 6 do 15 rokov veku,
 • žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl do veku 26 rokov v dennej forme štúdia do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
 • poberatelia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov s poklesom miery schopnosti pracovať nad 71 % vrátane, ostatných dôchodkov im na roveň postavených, poberatelia výsluhových dôchodkov po dosiahnutí veku 62 rokov, pokiaľ majú trvalý pobyt na území SR,
 • držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom v SR ak nemajú vybavenú osobitnú BČK,
 • občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v SR, ak nemajú vybavenú osobitnú BČK.

Deti od 10 do 15 rokov nárok na zľavnené cestovné lístky preukazujú BČK alebo kmeňovým listom DPMK a. s., prípadne akýmkoľvek vlastným hodnoverným dokladom s aktuálnou fotografiou (preukazom totožnosti, preukazom na zľavu niektorého z dopravných podnikov SR, SAD, ZSSK, preukazom športovca a pod.), ktorý je vystavený na meno a vek držiteľa. Študenti stredných škôl a vysokých škôl vo veku od 15 rokov do veku 26 rokov zľavnené cestovné lístky preukazujú na príslušný školský rok platnou bezkontaktnou čipovou kartou vydanou DPMK, a. s., alebo dopravcom / školou zapojenou do systému TransCard, študentskou kartou vysokej školy v SR, kmeňovým listom vydaným DPMK, a. s., alebo iným dopravným podnikom SR platným v príslušnom školskom roku.

Viac informácií o vybavovaní čipovej karty nájdete na stránke Čipové karty.

Ako si vybaviť žiacke / študentské zľavy (pre školský rok 2019/2020)

Vybavenie nového preukazu

K vystaveniu novej bezkontaktnej čipovej karty je potrebná osobná návšteva zákazníckeho centra DPMK na Bardejovskej 6 alebo predpredaja na Roosveltovej 3, je potrebné predložiť platný občiansky preukaz (OP) alebo iný preukaz totožnosti k nahliadnutiu (u maloletých zákonný zástupca predloží rodný list dieťaťa resp. preukaz poistenca). Správnosť osobných údajov na žiadanke záväzne potvrdzuje žiadateľ karty vlastnoručným podpisom.

Pri uplatnení nároku na zľavnenú prepravu je nutné predložiť doklady podľa podmienok stanovených platnou Tarifou DPMK, a.s.:

 • u žiakov do ukončenia povinnej školskej dochádzky potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné,
 • študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do 26 rokov musia predložiť potvrdenie zo školy
Viac informácií o vybavovaní čipovej karty nájdete na stránke Čipové karty.

Predĺženie platnosti zľavy na čipovej karte (BČK)

 • u žiakov ZŠ nie je potrebné predlžovanie platnosti (platnosť je nastavená do 15 rokov);
 • u študentov stredných škôl potvrdenie školy a preukaz totožnosti;
 • u študentov stredných škôl – prvákov – sú potrebné k vybaveniu rovnaké doklady ako pre nový preukaz (ak už vlastní „žiacku BČK“ nemusí si ju zakúpiť, ale musí predložiť všetky doklady k jej prepersonifikovaniu);
 • študenti stredných a vysokých škôl – môžu využiť študentské karty (ISIC), ktoré sú označené logom TransCard aj na cestovanie MHD (na dobíjanie predplatného CL, elektronickej peňaženky alebo ako preukaz na používanie zľavnených papierových CL), pričom platnosť zľavy na karte vyznačuje vysoká škola. (Kartu je však nutné aktivovať na univerzitnom terminále, inak je neplatná.)

Študenti posledných ročníkov SŠ a VŠ po ukončení štúdia záverečnými skúškami strácajú nárok na zľavnenú prepravu. Ostatní študenti majú nárok na zľavnenú prepravu do dňa platnosti zľavy nastavenej v BČK.

Ako si vybaviť dôchodcovské zľavy

Aby mohol dôchodca využívať zľavy, ktoré mu poskytuje Dopravný podnik mesta Košice, musí si vybaviť dôchodcovskú čipovú kartu (ak chce využívať predplatné cestovné lístky alebo kartu ako elektronickú peňaženku) alebo preukaz na zľavu (ak chce cestovať iba na jednorazové papierové cestovné lístky). Na vydanie preukazu na zľavu potrebuje predložiť občiansky preukaz

K vystaveniu novej bezkontaktnej čipovej karty je potrebná osobná návšteva zákazníckeho centra DPMK na Bardejovskej 6 alebo predpredaja na Rooseveltovej 3. Žiadanku vyplní pracovník DPMK.

Viac informácií o vybavovaní čipovej karty nájdete na stránke Čipové karty.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.