Vozidlá

Autobusy MHD (stredisko Trnava)

Prímestské a diaľkové autobusy (stredisko Trnava)