Cestovné lístky MHD ŽilinaJednorazové cestovné lístky

Cestovné Pásmová platnosť Prestupný Cena
základné (obyčajné) 1 pásmo (do 5 zastávok) nie 0,55 €
zľavnené* 1 pásmo (do 5 zastávok) nie 0,35 €
základné (obyčajné) 2 pásma nie 0,65 €
zľavnené* 2 pásma nie 0,45 €
základné (obyčajné) 2 pásma do 30 minút 0,80 €
zľavnené* 2 pásma do 30 minút 0,55 €
základné - predaj u vodiča 2 pásma nie 1,20 €
na nočný spoj - predaj u vodiča 2 pásma nie 1,20 €

Upozornenie: Od marca 2020 je dočasne zrušený doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu Covid-19.

Základné pravidlá jednorazových cestovných lístkov MHD v Žiline:

 • cestovné a dovozné sa platí mimo vozidla MHD (s výnimkou doplnkového predaja),
 • tarifná sadzba je výkonová a člení sa na:
  • základnú - dvojpásmovú (neobmedzený počet po sebe idúcich zastávok v jednom spoji bez prestupu),
  • jednopásmovú (do 5 ľubovoľných po sebe idúcich zastávok v jednom spoji bez prestupu),
   • informáciu o pásmach cestujúci získa na každej zastávke MHD z vývesného cestovného poriadku, kde je vyznačená nástupná zastávka a od nej vyznačené 1. pásmo, alebo z informácie v internetových cestovných poriadkoch (stĺpec Zóna),
 • prestupný jednorazový lístok platí na neobmedzený počet zastávok a je možné s ním raz prestúpiť do vozidla inej linky do 30 minút od označenia lístka v prvom vozidle,
 • preukazovanie nároku na zľavnené cestovné upravujú ustanovenia Tarify MHD Žilina.

Jednorazové cestovné lístky sú v papierovej podobe a ich predaj je zabezpečený na predajných miestach DPMŽ, v automatoch na zastávkach a tiež v zmluvnej predajnej sieti – novinových stánkoch. V prípade potreby je možné zakúpiť si cestovný lístok aj v doplnkovom predaji u vodiča, avšak v takomto prípade je cena vyššia. V prípade, že do cieľa cesty nepôjdete priamou linkou, je vhodné využiť prestupný cestovný lístok.

Po nástupe do vozidla je potrebné si na cestovnom lístku v označovači vyznačiť jeho použitie. Označovače sa nachádzajú na prídržných tyčiach pri dverách. Cestovný lístok sa vkladá do označovača v smere šípky, farebnou stranou hore. Označenie lístka je automatické a trvá cca 1 sekundu. Po označení sa ozve krátke pípnutie a rozsvieti sa červená kontrolka/kontrolky. Označovač na cestovný lístok vytlačí nasledovné údaje: aktuálny čas, deň v roku, číslo spoja, linku a zastávku.


Dovozné za batožinu alebo psa

Typ dovozného Cena
Batožina
 • batožina s rozmermi väčšími ako 30 x 40 x 60 cm
 • úzke predmety väčšie ako 5 x 80 x 100 cm
 • valcovité predmety s priemerom väčším ako 20 cm a dlhšie ako 150 cm
 • prázdny detský kočík
0,35 €
Pes prepravovaný bez schránky 0,65 €
Kombinovaný lístok
 • dospelá osoba + batožina
0,80 €

Dovozné lístky platia na 2 pásma a sú neprestupné.


Turistický cestovný lístok

Druh Platnosť Cena
Turistický lístok základný 24 hodín od označenia 2,00 €

S turistickým lístkom je možné počas jeho platnosti neobmedzene prestupovať a platí aj na nočné spoje. Zľavnený turistický lístok sa neposkytuje.

Je výhodný pre každého cestujúceho bez nároku na zľavu, ktorý počas dňa absolvuje viac ako 3 cesty. Vo vozidle sa označuje iba pri prvom nástupe. Ak je na ňom už vyznačená platnosť, vo vozidle sa ďalej neoznačuje.


SMS lístok

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
60 minút 1,00 € prázdna SMS alebo ľubovoľný znak na číslo 1155

S SMS lístkom je možné počas jeho platnosti neobmedzene prestupovať a platí aj na nočné spoje. Zľavnený SMS lístok sa neposkytuje.

Základné podmienky využívania SMS lístka:

 • cestujúci môže do vozidla nastúpiť až s prijatou spätnou SMS správou s lístkom, pričom lístok by mal byť doručený cca do 2 minút od odoslania SMS správy,
 • služba je dostupná len pre zákazníkov slovenských mobilných operátorov,
 • SMS lístok je možné použiť aj ako dovozné za psa,
 • z jedného mobilného telefónu je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero SMS lístkov, teda na mobilný telefón cestujúceho bude zaslaných toľko SMS lístkov, koľkokrát bola zaslaná príslušná SMS správa na číslo 1155,
 • získanie nápovedy zaslaním SMS s textom INFO na číslo 1155, alebo e-mailom smslistok@dpmz.sk,
 • preposlaný SMS lístok na iný telefón je neplatný,
 • dodatočné preukázanie sa SMS lístkom nie je možné,
 • daňový doklad je možné vytlačiť si na stránke poskytovateľa služby.

Predplatné cestovné lístky

Predplatný cestovný lístok je určený pre pravidelných používateľov MHD. Platí na určený počet ciest v rámci časového obdobia, na ktoré bol vydaný. V ponuke je široká škála predplatných lístkov, každý si teda môže vybrať počet ciest, ktorý je preňho najvýhodnejší.

KLASIK 2 - predplatný základný (dvojpásmový) lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
20 11,00 € 0,55 € 30
40 16,00 € 0,40 € 30
120 43,00 € 0,36 € 90

KLASIK 1 - predplatný jednopásmový lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
20 9,00 € 0,45 € 30
40 14,00 € 0,35 € 30
60 18,00 € 0,30 € 30
120 35,00 € 0,29 € 90
180 48,00 € 0,27 € 90

KLASIK EXTRA - predplatný lístok na neobmedzený počet ciest

Počet ciest Cena Platnosť v dňoch
neobmedzený 20,00 € 30
neobmedzený 53,00 € 90

JUNIOR 2, ŠTUDENT 2, SENIOR 2 - predplatný zľavnený základný (dvojpásmový) lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
20 8,00 € 0,40 € 30
40 11,00 € 0,28 € 30
120 29,00 € 0,24 € 90

JUNIOR 1, ŠTUDENT 1, SENIOR 1 - predplatný zľavnený jednopásmový lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
20 6,00 € 0,30 € 30
40 9,00 € 0,23 € 30
60 12,00 € 0,20 € 30
120 23,00 € 0,19 € 90
180 31,00 € 0,17 € 90

JUNIOR EXTRA, ŠTUDENT EXTRA, SENIOR EXTRA - predplatný zľavnený lístok na neobmedzený počet ciest

Počet ciest Cena Platnosť v dňoch
neobmedzený 14,00 € 30
neobmedzený 38,00 € 90

ŤZP EXTRA*- predplatný zľavnený lístok na neobmedzený počet ciest

Počet ciest Cena Platnosť v dňoch
neobmedzený 15,00 € 365

*) Len pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Žilina.

Predplatné lístky platia aj na nočných spojoch. Nevyužité cesty si možno pri všetkých druhoch predplatných lístkov previesť do ďalšieho obdobia. Podmienkou je však zakúpenie nových ciest (či už v menšom alebo väčšom počte) najneskôr do konca ich platnosti. Ak tak neurobíte, neminuté cesty vám prepadnú. Celkový počet predplatených ciest na čipovej karte je najviac 250.

Predplatné lístky sa predávajú na čipovú kartu, ktorú si je možné vybaviť na predajných miestach DPMŽ. Jej cena je 3,50 €. Pri vybavovaní je potrebné si priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz a v prípade uplatňovania nároku na zľavnené cestovné aj príslušné potvrdenie. Študenti si môžu predplatný lístok zakúpiť aj na kartu ISIC s čipom staršieho typu (Mifare Standard).

Predaj časového lístka spočíva v zapísaní informácie o počte zakúpených ciest a dobe platnosti lístka na čipovú kartu. Pri nástupe do vozidla je potrebné priložiť kartu k snímaciemu zariadeniu, ktoré odráta príslušnú jazdu z karty. Úspešné odrátanie označovač signalizuje jedným krátkymi pípnutím. Akákoľvek iná zvuková signalizáciu znamená buď vyčerpaný počet ciest, alebo poškodenú kartu a cestovný lístok tak nie je platný! Maximálna doba platnosti zobrazovaná na označovačoch v dopravných prostriedkoch je 127 dní. Toto zobrazované číslo však nijako neovplyvňuje ich skutočnú platnosť. 


Elektronické prenosné lístky

Pásmová platnosť Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
dvojpásmový 40 22,00 € 0,55 180
jednopásmový 40 19,00 € 0,48 € 180

Ak patríte k cestujúcim, ktorí absolvujú do mesiaca menej ako 20 ciest a aj napriek tomu by ste chceli cestovať lacnejšie môžete tiež využiť ponuku Elektronických prenosných lístkov. Tieto sú predávané len na čipovú kartu, ktorá však nie je viazaná na konkrétneho používateľa, a tak je umožnené využívať cesty ktorejkoľvek osobe, ktorá má túto čipovú kartu so sebou. V praxi si tak môže rodina, ktorej členovia využívajú služby MHD len príležitostne, vybaviť takúto kartu a zakúpiť si požadovaný druh elektronického lístka. Podľa potreby si ju potom môže vziať so sebou ktorýkoľvek člen domácnosti. Oproti papierovým lístkom tak možno ušetriť na jednej ceste až 0,10 €.


Bezplatná preprava

Nárok na bezplatnú prepravu bez ďalších podmienok majú deti do dovŕšenia 6 rokov, sprievodca (starší ako 10 r.) držiteľa preukazu ŤZP-S, invalidný vozík, vodiaci pes, detský kočík s dieťaťom + 1 sprevádzajúca dospelá osoba.

Osoba sprevádzajúca minimálne jedno dieťa do dovŕšenia 4. roku veku môže cestovať bezplatne, ak preukáže vek dieťaťa:
 • platnou čipovou kartou dieťaťa vydanou DPMŽ, na ktorej je vyznačená doba platnosti,
 • cestovným pasom dieťaťa,
 • iným platným originálnym dokladom dieťaťa, z ktorého je zrejmý vek dieťaťa.
Cestujúci nad 70 rokov môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok:
 • trvalý pobyt v meste Žilina,
 • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ s predplatným lístkom 70.
Cestujúci od 62 do 70 rokov môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok:
 • trvalý pobyt v meste Žilina,
 • bezdlžnosť voči Mestu Žilina i DPMŽ,
 • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na bezplatnú prepravu,
 • označenie si čipovej karty bezprostredne po nástupe do vozidla MHD.
Cestujúci vo veku od 6 do 16 rokov (žiaci) môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok:
 • trvalý pobyt v meste Žilina,
 • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na bezplatnú prepravu,
 • označenie si čipovej karty bezprostredne po nástupe do vozidla MHD.
Bezdlžnosť voči Mestu i DPMŽ je overovaná priamo na predajných miestach dopravcu.
 

Zľavnená preprava

Zľavnené jednorazové a predplatné cestovné lístky môžu v žilinskej MHD využívať:
 • deti odo dňa dovŕšenia 6. roku veku do dňa dovŕšenia 15. roku veku,
 • žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl do dovŕšenia 26. roku v dennej forme štúdia do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
 • žiaci a študenti študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike a to do dňa dovŕšenia 26. roku veku,
 • dôchodci – občania SR, ak sú poberateľmi starobných a invalidných dôchodkov a im na rovnakú úroveň postavených dôchodkov, s výnimkou čiastočne invalidného dôchodku,
  • Pri výsluhových dôchodkoch a predčasných starobných dôchodkoch len ak ich poberatelia sú starší ako 55 rokov.
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S,
 • darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi zlatej a diamantovej Janského plakety.

Preukazovanie nároku na zľavnené cestovné upravujú ustanovenia Tarify MHD Žilina.


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného cestovného lístka, resp. preukazu na zľavu je nasledovná:

 • 40,65 € pri zaplatení vo vozidle, alebo pri úhrade do troch pracovných dní v doplatkovej pokladni DPMŽ,
 • 50,65 € pri úhrade od 4 do 30 pracovných dní od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov v doplatkovej pokladni DPMŽ,
 • 65,65 € po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov.

Výška sankčnej úhrady za nezaplatenie dovozného je:

 • 3,00 € za nezaplatenie dovozného za príručnú batožinu, pri zaplatení úhrady revízorovi vo vozidle,
 • 3,50 € za nezaplatenie dovozného za príručnú batožinu, pri zaplatení úhrady do 30 dní od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov v doplatkovej pokladni DPMŽ,
 • 5 € za nezaplatenie dovozného za psa, pri zaplatení úhrady revízorovi vo vozidle,
 • 6,50 € za nezaplatenie dovozného za psa, pri zaplatení úhrady do 30 dní od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov v doplatkovej pokladni DPMŽ.

V prípade, ak si cestujúci zabudne platný preukaz na zľavu, môže ho dodatočne preukázať v doplatkovej pokladni DPMŽ do troch pracovných dní od kontroly. V takom prípade zaplatí manipulačný poplatok 3 €.


Predajné miesta

Predajné miesta DPMŽ a ich otváracie hodiny sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. V oboch predajniach si môže cestujúci vybaviť čipovú kartu, zakúpiť jednorazové aj predplatné cestovné lístky. Tiež je tu možná úhrada pokuty za porušenie tarifných a prepravných podmienok.

Predajné miesto Otváracie hodiny
Predajňa na Hlinkovom námestí pondelok - piatok: 7:00 - 18:00
Predajňa na Mestskom úrade dočasne zatvorené

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.