Ceny a typy lístkov

Základné pravidlá tarify MHD v Žiline:

 • cestovné a dovozné sa platí mimo vozidla MHD,
 • tarifná sadzba je výkonová a člení sa na:
  • základnú (neobmedzený počet po sebe idúcich zastávok v jednom spoji bez prestupu),
  • jednopásmovú (do 5 ľubovoľných po sebe idúcich zastávok v jednom spoji bez prestupu),
   • informáciu cestujúci získa na každej zastávke MHD z vývesného cestovného poriadku, kde je vyznačená nástupná zastávka a od nej vyznačené 1. pásmo alebo z informácie na internetovej stránke DPMŽ a iMHD,
 • prestupná tarifa je pri použití vybraných jednorazových cestovných lístkov a čipovej karty,
 • tarifná sadzba určuje výšku cestovného (za prepravu osôb) a dovozného (za prepravu príručných batožín alebo zvierat),
 • predplatné lístky majú formu čipovej karty.

Bezplatná preprava

Nárok na bezplatnú prepravu bez ďalších podmienok majú deti do dovŕšenia 6 rokov, sprievodca ZŤP-S, invalidný vozík, vodiaci pes, kočík s dieťaťom do dovŕšenia 6 rokov.

Cestujúci nad 70 rokov môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok:

 • trvalý pobyt v meste Žilina,
 • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ s predplatným lístkom 70.
Cestujúci od 62 do 70 rokov môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok:
 • trvalý pobyt v meste Žilina,
 • bezdlžnosť voči Mestu Žilina i DPMŽ,
 • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na bezplatnú prepravu,
 • označenie si čipovej karty bezprostredne po nástupe do vozidla MHD.

Cestujúci vo veku od 6 do 16 rokov (žiaci) môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok:

 • trvalý pobyt v meste Žilina,
 • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na bezplatnú prepravu,
 • označenie si čipovej karty bezprostredne po nástupe do vozidla MHD.

Bezdlžnosť voči Mestu i DPMŽ je overovaná priamo v predajných miestach dopravcu (Hlinkovo nám., Mestský úrad).

Jednorazové cestovné lístky

Jednorazové cestovné lístky sú určené predovšetkým obyvateľom mesta, ktorí využívajú služby MHD len zriedka a pre návštevníkov mesta.
Jednorazové cestovné lístky sú v papierovej podobe a ich predaj je zabezpečený na predajných miestach DPMŽ, v automatoch na zastávkach a tiež v zmluvnej predajnej sieti – novinových stánkoch. V prípade potreby je možné zakúpiť si cestovný lístok aj v doplnkovom predaji u vodiča, avšak v takomto prípade je cena vyššia. V prípade, že do cieľa cesty nepôjdete priamou linkou, je vhodné využiť prestupný cestovný lístok. S týmto lístkom je možné cestovať ľubovoľný počet zastávok s maximálne jedným prestupom. Podmienkou však je, že prestúpiť možno len do vozidla inej linky a čas medzi označením v prvom a označením v druhom vozidle nesmie prekročiť 30 minút.

Cena sa odvíja od typu lístka:

Jednorazové cestovné lístky Neprestupný Prestupný
jednopásmový základný základný u vodiča nočný spoj základný
Základné cestovné 0,55 € 0,65 € 1,20 € 1,20 € 0,80 €
Zľavnené cestovné 0,35 € 0,45 € - - 0,55 €

Cestovný lístok na batožinu alebo psa

Ak so sebou prepravujete psa, batožinu s rozmermi väčšími ako 30 x 40 x 60 cm alebo prázdny detský kočík, je potrebné zaplatiť dovozné vo forme dovozného lístka.

Dovozné lístky Batožina Pes

Kombinovaný
(dospelá osoba + batožina)

Dovozné 0,35 € 0,65 € 0,80 €

Po nástupe do vozidla je potrebné si na cestovnom lístku v označovači vyznačiť jeho použitie. Označovače sa nachádzajú na prídržných tyčiach pri dverách. Cestovný lístok sa vkladá do označovača v smere šípky, farebnou stranou hore. Označenie lístka je automatické a trvá cca 1 sekundu. Po označení sa ozve krátke pípnutie a rozsvieti sa červená kontrolka/kontrolky. Označovač na cestovný lístok vytlačí nasledovné údaje: aktuálny čas, deň v roku, číslo spoja, linku a zastávku.

Turistický cestovný lístok

Turistický 24-hodinový cestovný lístok platí 24 hodín od označenia a počas tejto doby je možné ho využiť na neobmedzený počet ciest. Je tak vhodný pre každého cestujúceho bez nároku na zľavu, ktorý počas dňa absolvuje viac ako 3 cesty. Turistický 24-hodinový cestovný lístok sa, pokiaľ je na ňom už uvedená platnosť, vo vozidle neoznačuje.

Cena turistického cestovného lístka je jednotná pre obidve pásma a typ cestujúceho. 24-hodinový turistický cestovný lístok stojí 2,00 €.

SMS cestovný lístok

Cestujúci si môžu takýto lístok zakúpiť zaslaním prázdnej SMS alebo SMS s ľubovolným textom správy na číslo 1155.

Predaj elektronického cestovného lístka, zakúpeného mobilným komunikačným zariadením vo forme SMS, sa realizuje v spolupráci s agregátorom a slovenskými mobilnými operátormi (Telekom, Orange, O2, 4ka) v rozsahu licencií NBS udelených mobilným operátorom.

Cena SMS lístka je 1,00 €, jeho platnosť je 60 minút od doručenia potvrdzujúcej SMS správy a je možné ju využiť na ľubovoľný počet ciest počas obdobia platnosti.

Do vozidla smie cestujúci nastúpiť až s prijatou potvrdzujúcou SMS správou!

Po obdržaní potvrdzujúcej SMS správy, ktorá okrem iného obsahuje údaje o cene a časovej platnosti, táto tiež obsahuje kontrolný kód. Túto SMS správu je cestujúci povinný uchovať si v mobilnom telefóne počas celej prepravy v prostriedkoch MHD a na požiadanie prepravného kontrolóra sa ňou preukázať pri kontrole. SMS cestovný lístok možno použiť aj ako dovozné za prepravu psa.

Predplatné cestovné lístky

Predplatný cestovný lístok je určený pre pravidelných používateľov MHD. Platí na určený počet ciest v rámci časového obdobia, na ktoré bol vydaný.

Predplatné lístky sa predávajú na čipovú kartu, ktorú si je možné vybaviť na predajných miestach DPMŽ. Jej cena je 3,32 €. Pri vybavovaní je potrebné si priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz a v prípade uplatňovania nároku na zľavnené cestovné aj príslušné potvrdenie. Študenti si môžu predplatný lístok zakúpiť aj na kartu ISIC s čipom staršieho typu (Mifare Standard).
Predaj časového lístka spočíva v zapísaní informácie o počte zakúpených ciest a dobe platnosti lístka na čipovú kartu. Pri nástupe do vozidla je potrebné priložiť kartu k snímaciemu zariadeniu, ktoré odráta príslušnú jazdu z karty. Úspešné odrátanie označovač signalizuje jedným krátkymi pípnutím. Akákoľvek iná zvuková signalizáciu znamená buď vyčerpaný počet ciest, alebo poškodenú kartu a cestovný lístok tak nie je platný!

V ponuke je široká škála predplatných lístkov, každý si teda môže vybrať počet ciest, ktorý je preňho najvýhodnejší.

KLASIK 2 - predplatný základný lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
20 11,00 € 0,55 € 30
40 16,00 € 0,40 € 30
120 43,00 € 0,36 € 90

KLASIK 1 - predplatný jednopásmový lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
20 9,00 € 0,45 € 30
40 14,00 € 0,35 € 30
60 18,00 € 0,30 € 30
120 35,00 € 0,29 € 90
180 48,00 € 0,27 € 90

KLASIK EXTRA - predplatný lístok na neobmedzený počet ciest

Počet ciest Cena Platnosť v dňoch
neobmedzený 20,00 € 30
neobmedzený 53,00 € 90

JUNIOR 2, ŠTUDENT 2, SENIOR 2 - predplatný zľavnený základný lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
20 8,00 € 0,40 € 30
40 11,00 € 0,28 € 30
120 29,00 € 0,24 € 90

JUNIOR 1, ŠTUDENT 1, SENIOR 1 - predplatný zľavnený jednopásmový lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
20 6,00 € 0,30 € 30
40 9,00 € 0,23 € 30
60 12,00 € 0,20 € 30
120 23,00 € 0,19 € 90
180 31,00 € 0,17 € 90

JUNIOR EXTRA, ŠTUDENT EXTRA, SENIOR EXTRA - predplatný zľavnený lístok na neobmedzený počet ciest

Počet ciest Cena Platnosť v dňoch
neobmedzený 14,00 € 30
neobmedzený 38,00 € 90

ZŤP - predplatný zľavnený lístok

Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
30 1,00 € 0,03 € 180
90 3,00 € 0,03 € 180
180 6,00 € 0,03 € 180

Predplatné lístky platia aj na nočných spojoch. Maximálna doba platnosti zobrazovaná na označovačoch v dopravných prostriedkoch je 127 dní. Toto zobrazované číslo však nijako neovplyvňuje ich skutočnú platnosť. Nevyužité cesty si možno pri všetkých druhoch predplatných lístkov previesť do ďalšieho obdobia. Podmienkou je však zakúpenie nových ciest (či už v menšom alebo väčšom počte) najneskôr do konca ich platnosti. Ak tak neurobíte, neminuté cesty Vám prepadnú. Celkový počet predplatených ciest na čipovej karte je najviac 250. Toto ustanovenie neplatí pre ZŤP, ZŤP-S – kde je umožnený presun nevyčerpaných predplatených ciest podľa potreby cestujúceho maximálne do konca kalendárneho roka.

Ak patríte k cestujúcim, ktorí absolvujú do mesiaca menej ako 20 ciest a aj napriek tomu by ste chceli cestovať lacnejšie môžete tiež využiť ponuku Elektronických prenosných lístkov. Tieto sú predávané len na čipovú kartu, ktorá však nie je viazaná na konkrétneho používateľa, a tak je umožnené využívať cesty ktorejkoľvek osobe, ktorá má túto čipovú kartu so sebou. V praxi si tak môže rodina, ktorej členovia využívajú služby MHD len príležitostne, vybaviť takúto kartu a zakúpiť si požadovaný druh elektronického lístka. Podľa potreby si ju potom môže vziať so sebou ktorýkoľvek člen domácnosti. Oproti papierovým lístkom tak možno ušetriť na jednej ceste až 0,10 €.

Druh Počet ciest Cena Cena jednej cesty Platnosť v dňoch
základný 40 22,00 € 0,55 180
jednopásmový 40 19,00 € 0,48 € 180

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.