Cestovné lístky MHD Žilina (do 9.7.2022)Jednorazové papierové cestovné lístky

Typ cestovného lístka Časová platnosť Cena
základný (obyčajný) 60 minút 1,00 €
zľavnený* 60 minút 0,70 €
základný (obyčajný) 12 minút 0,90 €
zľavnený* 12 minút 0,60 €
základný turistický 24 hodín 4,00 €
základný – predaj u vodiča 60 minút 2,00 €

Upozornenie: Od marca 2020 Do 31. mája 2022 je dočasne zrušený doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu Covid-19.

Základné pravidlá jednorazových cestovných lístkov MHD v Žiline:

 • cestovné a dovozné sa platí mimo vozidla MHD (s výnimkou doplnkového predaja),
 • cestovné lístky sú prestupné počas celej doby časovej platnosti lístka,
 • preukazovanie nároku na zľavnené cestovné upravujú ustanovenia Tarify MHD Žilina.

Jednorazové cestovné lístky sú v papierovej podobe a ich predaj je zabezpečený na predajných miestach DPMŽv automatoch na zastávkach a tiež v zmluvnej predajnej sieti – novinových stánkoch. V prípade potreby je možné zakúpiť si cestovný lístok aj v doplnkovom predaji u vodiča, avšak v takomto prípade je cena vyššia.

Po nástupe do vozidla je potrebné si na cestovnom lístku v označovači vyznačiť jeho použitie. Označovače sa nachádzajú na prídržných tyčiach pri dverách. Cestovný lístok sa vkladá do označovača v smere šípky, farebnou stranou hore. Označenie lístka je automatické a trvá cca 1 sekundu. Po označení sa ozve krátke pípnutie a rozsvieti sa červená kontrolka/kontrolky. Označovač na cestovný lístok vytlačí nasledovné údaje: aktuálny čas, deň v roku, číslo spoja, linku a zastávku.


Dovozné za batožinu alebo psa

Typ dovozného Časová platnosť Papierový CL Platba dopravnou kartou Platba platobnou kartou

Batožina

 • batožina s rozmermi väčšími ako 30 x 40 x 60 cm
 • úzke predmety väčšie ako 5 x 80 x 100 cm
 • valcovité predmety s priemerom väčším ako 20 cm a dlhšie ako 150 cm
 • prázdny detský kočík pes alebo iné zviera
60 minút 0,40 € 0,40 € 0,40 €

Kombinovaný lístok

dospelá osoba + batožina
60 minút 1,20 € 0,95 € 0,95 €

Turistický cestovný lístok

Typ cestovného lístka Časová platnosť Cena
Turistický lístok základný 24 hodín od označenia 4,00 €

S turistickým lístkom je možné počas jeho platnosti neobmedzene prestupovať a platí aj na nočné spoje. Zľavnený turistický lístok sa neposkytuje.

Turistický CL je možné zakúpiť v papierovej podobe v automatoch na cestovné lístky, v predajných miestach dopravcu a v zmluvnej predajnej sieti (novinové stánky). Papierový CL sa vo vozidle označuje iba pri prvom nástupe. Ak je na ňom už vyznačená platnosť, vo vozidle sa ďalej neoznačuje. Turistický CL je možné zakúpiť aj prostredníctvom dopravnej karty s aktivovanou funkciou elektronickej peňaženky alebo platobnou kartou vo vozidle. V elektronickej podobe je CL možné zakúpiť pri nástupe, priložením karty k označovaču cestovných lístkov.


SMS lístok

Časová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
60 minút 1,30 € prázdna SMS na číslo 1155

S SMS lístkom je možné počas jeho platnosti neobmedzene prestupovať a platí aj na nočné spoje. Zľavnený SMS lístok sa neposkytuje.

Základné podmienky využívania SMS lístka:

 • cestujúci môže do vozidla nastúpiť až s prijatou spätnou SMS správou s lístkom, pričom lístok by mal byť doručený cca do 2 minút od odoslania SMS správy,
 • služba je dostupná len pre zákazníkov slovenských mobilných operátorov,
 • SMS lístok je možné použiť aj ako dovozné za psa,
 • z jedného mobilného telefónu je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero SMS lístkov, teda na mobilný telefón cestujúceho bude zaslaných toľko SMS lístkov, koľkokrát bola zaslaná príslušná SMS správa na číslo 1155,
 • získanie nápovedy zaslaním SMS s textom INFO na číslo 1155, alebo e-mailom smslistok@dpmz.sk,
 • preposlaný SMS lístok na iný telefón je neplatný,
 • dodatočné preukázanie sa SMS lístkom nie je možné,

daňový doklad je možné vytlačiť si na stránke poskytovateľa služby.


Predplatné cestovné lístky

Predplatný cestovný lístok je určený pre pravidelných používateľov MHD. Platí na časové obdobie, na ktoré bol vydaný. V ponuke je niekoľko typov predplatných lístkov, každý si teda môže vybrať PCL s časovou platnosťou, ktorá je preňho najvýhodnejšia.

Predplatný CL Časová platnosť Základný Zľavnený Prenosný ŤZP
Mesačný 30 dní 20 € 15 € 30 € -
Štvrťročný 90 dní 58 € 42 € 91 € -
Ročný 365 dní 231 € 166 € 365 € 15 €

Predplatné lístky platia aj na nočných spojochPredplatné cestovné lístky nie je potrebné vo vozidle označovať. Na jednu dopravnú kartu môže počas jednej cesty cestovať maximálne jedna osoba.

Predplatné lístky sa predávajú na čipovú kartu, ktorú si je možné vybaviť na predajných miestach alebo v e-shope DPMŽ. Jej cena je 5,50 €. Pri vybavovaní je potrebné si priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz a v prípade uplatňovania nároku na zľavnené cestovné aj príslušné potvrdenie. Študenti si môžu predplatný lístok zakúpiť aj na kartu ISIC s čipom staršieho typu (Mifare Standard).

Platnosť predplatného cestovného lístku začína plynúť od dátumu jeho vydania, prípadne od dátumu, ktorý si určí cestujúci. Predplatný cestovný lístok platí na neobmedzený počet ciest počas svojej doby platnosti. Platnosť predplatného lístku si cestujúci môže overiť priložením karty k označovaču vo vozidle, na predajných miestach dopravcu alebo prostredníctvom e-shopu DPMŽ.

Prenosné predplatné cestovné lístky sú predávané na dopravnú kartu, ktorá ale nie je viazaná na konkrétnu osobu. Využívať prenosný predplatný cestovný lístok tak môže viacero osôb (napr. členov domácnosti).


Elektronické cestovné lístky

Cestovné Časová platnosť Cena
základné (obyčajné) 60 minút 0,75 €
zľavnené* 60 minút 0,55 €
základné (obyčajné) 12 minút 0,65 €
zľavnené* 12 minút 0,45 €
dovozné za batožinu 60 minút 0,40 €
kombinovaný CL 60 minút 0,95 €
turistický 24 hodín 4,00 €

 

Základné pravidlá elektronických cestovných lístkov MHD v Žiline:

 • nákup elektronického cestovného lístku je možný vo vozidlách priložením dopravnej alebo platobnej karty k označovaču cestovných lístkov,
 • nákup elektronického cestovného lístku prostredníctvom platobnej karty (VISA a Mastercard) je možný len v žltých označovačoch,
 • nákup elektronického cestovného lístku prostredníctvom dopravnej karty je možný len po predchádzajúcom aktivovaní funkcie elektronickej peňaženky a dobití kreditu na kartu,
 • minimálna výška vkladu na kartu je 5 €,
 • prostredníctvom jednej karty je možné zakúpiť aj eCL pre spolucestujúceho,
 • cestovné lístky sú prestupné počas celej doby časovej platnosti lístka,
 • preukazovanie nároku na zľavnené cestovné upravujú ustanovenia Tarify MHD Žilina.

Predaj dopravných kariet a dobíjanie kreditu je možné zrealizovať v predajných miestach a v e-shope dopravcu.


Bezplatná preprava

Nárok na bezplatnú prepravu bez ďalších podmienok majú deti do dovŕšenia 6 rokovsprievodca (starší ako 10 r.) držiteľa preukazu ŤZP-Sinvalidný vozíkvodiaci pesdetský kočík s dieťaťom + 1 sprevádzajúca dospelá osoba, cestujúci nad 70 rokov.

Osoba sprevádzajúca minimálne jedno dieťa do dovŕšenia 4. roku veku môže cestovať bezplatne, ak preukáže vek dieťaťa:

 • platnou čipovou kartou dieťaťa vydanou DPMŽ, na ktorej je vyznačená doba platnosti,
 • cestovným pasom dieťaťa,
 • iným platným originálnym dokladom dieťaťa, z ktorého je zrejmý vek dieťaťa.

Cestujúci od 62 do 70 rokov môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok:

 • trvalý pobyt v meste Žilina,
 • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na bezplatnú prepravu.

Cestujúci vo veku od 6 do 16 rokov (žiaci) môžu bezplatne cestovať za týchto podmienok:

 • trvalý pobyt v meste Žilina,
 • vlastníctvo čipovej karty DPMŽ, v ktorej je vyznačený nárok na bezplatnú prepravu.
 

Zľavnená preprava

Zľavnené jednorazové a predplatné cestovné lístky môžu v žilinskej MHD využívať:

 • deti odo dňa dovŕšenia 6. roku veku do dňa dovŕšenia 15. roku veku,
 • žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl do dovŕšenia 26. roku v dennej forme štúdia do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
 • žiaci a študenti študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike a to do dňa dovŕšenia 26. roku veku,
 • dôchodcovia – občania SR, ak sú poberateľmi starobných a invalidných dôchodkov a im na rovnakú úroveň postavených dôchodkov, s výnimkou čiastočne invalidného dôchodku,
  • Pri výsluhových dôchodkoch a predčasných starobných dôchodkoch len ak ich poberatelia sú starší ako 55 rokov.
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S,
 • darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi zlatej a diamantovej Janského plakety.

Preukazovanie nároku na zľavnené cestovné upravujú ustanovenia Tarify MHD Žilina.


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontrole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného cestovného lístka, resp. preukazu na zľavu je nasledovná:

 • 41,00 € pri zaplatení vo vozidle, alebo pri úhrade do piatich pracovných dní v doplatkovej pokladni DPMŽ,
 • 51,00 € pri úhrade od 4 do 30 pracovných dní od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov v doplatkovej pokladni DPMŽ,
 • 66,00 € po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov.

Výška sankčnej úhrady za nezaplatenie dovozného je 5,00 € pri platbe vo vozidle alebo v doplatkovej pokladni DPMŽ do 30 kalendárnych dní od udelenia pokuty.

V prípade, ak si cestujúci zabudne platný preukaz na zľavu alebo PCL, môže ho dodatočne preukázať v doplatkovej pokladni DPMŽ do piatich pracovných dní od kontroly. V takom prípade zaplatí manipulačný poplatok 5,00 €.


Predajné miesta

Predajné miesta DPMŽ a ich otváracie hodiny sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. V oboch predajniach si môže cestujúci vybaviť čipovú kartu, zakúpiť jednorazové aj predplatné cestovné lístky. Tiež je tu možná úhrada pokuty za porušenie tarifných a prepravných podmienok.

Predajné miesto Otváracie hodiny
Predajňa na Hlinkovom námestí pondelok - piatok: 7:00 - 18:00
Predajňa na Mestskom úrade

pondelok - piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

 

Predplatné cestovné lístky a dopravné karty je možné zakúpiť aj prostredníctvom e-shopu DPMŽ.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Dispecer #5:
Viem, ktoré myslíš, ale vôbec som si nevšimol, či tam vôbec zostali. 😀 V mieste tých stánkov však parkuje každý deň skvelá kaviarnička na kolesách Kaffka.
Reakcia na: TomoSK #4:
Tie stánky oproti, ktoré sú súčasťou toho architektonického "oplotenia" parku vedľa už nejestvujú?
Reakcia na: samkoh #3:
Hlinkovo námestie sa rozprestiera na ploche 100x100 metrov a je úplne prázdne, nachádza sa tam jediná "stavba", verejné toalety s predajňou DPMŽ, ktorá je navyše označená veľkou ceduľou. 🙂
Reakcia na: Vladimír #2:
Ďakujem. Inak bolo by dobré napísať to aj do článku, lebo Námestie Andreja Hlinku v ZA je dosť široký pojem...
kde je presne na hlinkovom námestí predajňa DPMŽ?