Podmienky bezplatnej prepravy pre odídencov / Умови безкоштовного проїзду для біженців (od 10.7.2022)

Aktuálne podmienky bezplatnej prepravy pre odídencov.

Od 10. júla 2022 je na všetkých linkách MHD zavedená za dodržania podmienok bezplatná doprava občanov so štatútom odídenca. Cestujúci budú mať možnosť zakúpiť si cestovný lístok, ak sa však pri prepravnej kontrole cestovným lístkom nepreukážu a predložia doklady, že spadajú do jednej z nasledujúcich skupín, pokuta im bude opustená:

  • Osoba, ktorá sa preukáže preukazom totožnosti (občiansky preukaz/pas) a súčasne osobitným dokladom o dočasnom útočisku (prvé vydanie), a to počas 5 dní odo dňa jeho získania.
  • Deti a žiaci materských, základných a stredných škôl, ktorí sa preukážu dokladom o dočasnom útočisku (prvé vydanie) a súčasne potvrdením o návšteve školy, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, ktorí cestujú z miesta obvyklého pobytu, uvedenom na osobitnom doklade o dočasnom útočisku, do miesta sídla školy a späť a taktiež samostatne cestujúca jedna sprevádzajúca osoba pri návrate z miesta sídla školy, do miesta obvyklého pobytu po odprevadení dieťaťa na vyučovanie a pri ceste po dieťa z miesta obvyklého pobytu do miesta sídla školy z dôvodu sprevádzania dieťaťa z vyučovania, a to len počas dní školského vyučovania počas trvania platnosti prvého vydania dokladu o dočasnom útočisku.
  • Osoby cestujúce do a zo zamestnania, ktoré sa preukážu osobitným dokladom o dočasnom útočisku (prvé vydanie) a súčasne potvrdením zamestnávateľa o pracovnom pomere, a to počas 60 dní odo dňa vydania osobitného dokladu.

З 10. липня 2022 року запроваджується безкоштовний проїзд громадян зі статусом іноземця на всіх лініях громадського транспорту за дотримання умов. Пасажири матимуть можливість придбати проїзний квиток, але якщо вони не з’являться з проїзним квитком під час транспортної перевірки та вкажуть, що належать до однієї з наступних груп, штраф не стягується:

  • Особа, яка підтверджує посвідчення особи (посвідчення громадянина/паспорт) та одночасно спеціальний документ про тимчасовий притулок (першої видачі), протягом 5 днів з дня його отримання.
  • Діти та учні дитячих садків, початкових і середніх шкіл, які підтверджують документ про тимчасовий притулок (перша видача) і водночас підтвердження про відвідування школи, включаючи одного супроводжуючого, які їдуть з місця звичайного проживання, зазначені за спеціальним документом тимчасового притулку до місця розташування школи і назад, а також один супроводжуючий, який їде самостійно при поверненні зі школи, до місця постійного проживання після супроводу дитини на заняття та під час забору дитини з звичайне місце проживання до штаб-квартири школи у зв’язку з супроводом дитини з уроків, і лише в навчальні дні протягом терміну дії першої видачі документа про тимчасовий притулок.
  • Особи, які виїжджають на роботу та з роботи, що підтверджується спеціальним документом про тимчасовий притулок (перша видача) і одночасно підтвердженням роботодавця трудових відносин, протягом 60 днів з дня видачі спеціального документа.

С 10. июля 2022 года на всех маршрутах общественного транспорта будет введен бесплатный проезд для граждан со статусом иностранца при соблюдении условий. У пассажиров будет возможность приобрести проездной билет, но если они не явятся с проездным билетом на транспортном контроле и не подтвердят принадлежность к одной из следующих групп, штраф будет снят:

  • Лицо, предъявившее удостоверение личности (карту гражданина/паспорт) и одновременно специальный документ о временном убежище (первой выдачи), в течение 5 дней со дня его получения.
  • Дети и воспитанники детских садов, начальных и средних школ, удостоверяющие себя документом о временном убежище (первой редакции) и одновременно справкой о посещении школы, в том числе одно сопровождающее лицо, выезжающие с места обычного жительства, указанные по специальному документу временного убежища, до места управления школой и обратно, а также одно сопровождающее лицо, путешествующее самостоятельно при возвращении из управления школой, к месту обычного жительства после сопровождения ребенка на занятия и при забирании ребенка из места обычного жительства в штаб-квартиру школы в связи с сопровождением ребенка с занятий и только в учебные дни в течение срока действия первого выдачи документа о временном убежище.
  • Лица, направляющиеся на работу и с работы, предъявившие специальный документ о временном убежище (первой выдачи) и одновременно подтверждение от работодателя о трудовых отношениях, в течение 60 дней со дня выдачи специального документа.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.