Cestovné lístky MHD Trenčín (do 31.8.2022)


Jednorazové cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti
Dopravnou kartou
Základné cestovné
 • osoby staršie ako 15 rokov
0,80 € 0,40 € *
Zľavnené cestovné
 • dieťa od 6 do 16 rokov
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
 • seniori
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S (okrem nevidiacich a cestujúcich na invalidných vozíkoch)
 • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
0,50 € 0,25 € *
Zľavnené cestovné pre občanov nad 70 rokov 0,30 € 0,00 €
Nočné cestovné 1,00 € 1,00 €
Bezplatné cestovné
 • dieťa do dovŕšenia 6. roku veku
 • detský kočík s dieťaťom
 • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
 • invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP-S
 • vodiaci pes
 • nevidiaci a ŤZP na invalidnom vozíku (iba pre držiteľov osobitnej dopravnej karty)
0,00 € 0,00 €
Dovozné za batožinu, psa (zviera) a detský kočík bez dieťaťa
 • batožina väčšia ako 20x30x50 cm
 • batožina tvaru valca s priemerom väčším ako 10 cm a dlhšia ako 150 cm
 • batožina tvaru dosky väčšia ako 5x80x100 cm
0,30 € 0,25 €

*) Pri prestupe do 40 minút do vozidla inej linky je druhá jazda za 70 % z výšky cestovného nastaveného na dopravnej karte (t. j. so zľavou 30 %).

Cestovné lístky na jednu jazdu zaplatené hotovosťou sa kupujú len u vodiča. Vodič vydáva lístky z elektronickej pokladne a ďalej sa už neoznačujú. Lístok platí len na jednu jazdu bez prestupov.

Druhá možnosť platenia cestovného je prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty, ktorá sa dá zaobstarať v predajniach SAD Trenčín, s ktorou je cestovanie výhodnejšie. Pri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza pri dverách vo vozidle. Pri úspešnom odčítani cestovného zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí odčítaná suma.

Nástup cestujúcich podľa typu používaného lístka:

 • Prednými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok u vodiča v hotovosti, ako aj cestujúci s dopravnými kartami.
 • Ostatnými dverami do vozidla nastupujú cestujúci, ktorí si chcú zakúpiť lístok prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty bez potreby vytlačenia cestovného lístka, alebo si chcú označiť jazdu pri prestupe a cestovaní s časovým cestovným lístkom (ČPL).

Za tarifu MHD je možné cestovať aj prímestskými autobusmi SAD Trenčín na území mesta Trenčín (t. j. nástup a výstup cestujúceho je na zastávkach ležiacich na území mesta).

Časové predplatné lístky (ČPL)

Typ / Platnosť 30 dní 90 dní
Základný ČPL 15 € 40 €
Zľavnený ČPL
 • dieťa od 6 do 16 rokov
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
 • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S (okrem nevidiacich a cestujúcich na invalidných vozíkoch)
9 € 24 €

Časový predplatný lístok je platný až po vyznačení nástupu cesty, a to priložením karty k elektronickému označovaču. Inak je cestovný lístok neplatný.

ČPL neplatí na nočnom spoji.

Bezplatná a zľavnená preprava

 • Bezplatná preprava:
  • deti do dovŕšenia 6. roku veku,
  • seniori nad 70 rokov – držitelia dopravnej karty s fotografiou,
  • ťažko zdravotne postihnutá osoba na invalidnom vozíku – držiteľ osobitnej dopravnej karty dopravcu,
  • nevidiaci – držiteľ osobitnej dopravnej karty dopravcu,
  • sprievodca (osoba staršia ako 10 rokov) ťažko zdravotne postihnutého občana – držiteľa preukazu ŤZP – S alebo vodiaci pes,
  • invalidný vozík cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
  • detský kočík s dieťaťom,
  • príručná batožina menšia ako sú rozmery 20x30x50 cm, batožina tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer nepresahuje 5x80x100 cm,
  • cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu podľa osobitných predpisov.
 • Za zľavnený JCL sa prepravujú:
  • deti od 6 do 16 rokov,
  • žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu,
  • študenti vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
  • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku – držitelia dopravnej karty dopravcu,
  • seniori nad 70 rokov – pri hotovostnej úhrade cestovného
  • držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S.
 • Za dovozný JCL sa prepravuje:
  • príručná batožina s rozmermi väčšími ako 20x30x50 cm,
  • príručná batožina tvaru valca s rozmermi väčšími ako dĺžka 150 cm a s priemerom väčším ako 10 cm,
  • príručná batožina tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm,
  • zviera s výnimkou psa sprevádzajúceho držiteľa preukazu ŤZP-S.
 • Cestujúcim, ktorí cestujú nočným spojom, sa neposkytuje bezplatné, zľavnené a prestupné cestovné. V nočnom spoji nie je možné využiť ČPL.
 • Preukazovanie nároku na zľavu pre jednotlivé skupiny cestujúcich definuje Tarifa MHD v Trenčíne.

Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom nároku na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka. Kontrolu tarifného vybavenia vykonáva revízor dopravcu, ktorý sa musí preukázať kontrolným odznakom revízora.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného jednorazového alebo časového predplatného lístka, alebo bez preukazu nároku na zľavu je nasledovná:

 • 25 € pri zaplatení vo vozidle, alebo pri úhrade do 3 kalendárnych dní v Kancelárii predpredaja SAD Trenčín,
 • 35 € pri zaplatení od 4 do 30 kalendárnych dní v Kancelárii predpredaja SAD Trenčín,
 • 40 € po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom, pokiaľ dopravca bude nútený odstúpiť vymáhanie úhrady prostredníctvom zmluvnej advokátskej alebo právnickej kancelárie.

Výška sankčných úhrad pokiaľ sa cestujúci pri kontrole preukáže platným časovým predplatným lístkom s nezaznamenanou cestou je nasledovná:

 • 5 € pri zaplatení vo vozidle, alebo pri úhrade do 3 kalendárnych dní v Kancelárii predpredaja SAD Trenčín,
 • 7 € pri zaplatení od 4 do 30 kalendárnych dní v Kancelárii predpredaja SAD Trenčín,
 • 40 € po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom, pokiaľ dopravca bude nútený odstúpiť vymáhanie úhrady prostredníctvom zmluvnej advokátskej alebo právnickej kancelárie.

V prípade, že sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať platným dovozným lístkom, je povinný zaplatiť dovozné a sankčnú úhradu vo výške 1,00 €.

Predajné miesta a eShop

Predajné miesta SAD Trenčín sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. V oboch predajniach si môže cestujúci vybaviť a personifikovať čipovú kartu, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, zakúpiť predplatný cestovný lístok (ČPL) na MHD Trenčín alebo získať informácie o odchodoch a príchodoch autobusových spojov. Tiež je tu možná úhrada pokuty za porušenie tarifných a prepravných podmienok.

Miesto Pracovná doba
Palackého 11
vchod z Hasičskej a Palackého ul.
Pondelok - piatok: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
Železničná 2
pri autobusovej stanici
Pondelok - piatok: 9:00 - 13:00 a 13:30 - 17:00

V internetovom predaji SAD Trenčín si môže cestujúci zakúpiť bezkontaktnú dopravnú kartu, dobiť kredit na dopravnú kartu (elektronická peňaženka) a tiež zakúpiť časový predplatný lístok. Internetový predaj je dostupný na adrese eshop.dopravnakarta.sk/SADTN/.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Upozorňujem na malú nepresnosť: "Časový predplatný lístok je platný až po vyznačení nástupu cesty, a to priložením karty k elektronickému označovaču (pri predných a druhých dverách autobusu). Inak je cestovný lístok neplatný."

Priložiť kartu k označovaču je možné od roku 2016 pri každých dverách, nie len pri prvých dvoch.
Reakcia na: Radob1 #4:
Pretože objednávateľ liniek / dopravca na linkách MHD BB sa tak rozhodol.
Prečo mi neplatí trenčianska dopravná karta v MHD v Banskej Bystrici, keď napríklad v spojoch prímestskej dopravy vo Vranove nad Topľou platí... rovnako som ju úspešne použil v spojoch MHD v Martine. To je taký problém zjednotiť čítačky kariet tak, aby sa dali použiť vo vozidlách SAD a v MHD na celom Slovensku?