Autorské práva

Vlastníkmi autorských práv sú imhd.sk, občianske združenie a autori jednotlivých materiálov. Plánovač cesty © Ľubor Illek. Pokiaľ nie je Podmienkach používania uvedené inak, bez predchádzajúceho súhlasu mhd.sk, o. z. je nie je dovolené používať akékoľvek údaje zo stránok imhd.sk na iné ako osobné účely. Autorské diela sú chránené Autorským zákonom. Podrobnejšie informácie o autorských právach sa nachádzajú v časti Podmienky používania.

V prípade záujmu o dáta týkajúce sa cestovných poriadkov a odchodov liniek je potrebné kontaktovať príslušného dopravcu alebo správcu dopravnej infraštruktúry.

Použitá literatúra a pramene

 • Harák, M.: Encyklopedie československých autobusů a trolejbusů (I). Corona, 1. vydanie, 2005, 240 strán, ISBN 80-86116-30-1
 • Harák, M.: Encyklopedie československých autobusů a trolejbusů (II). Corona, 1. vydanie, 2006, 224 strán, ISBN 80-86116-31-X
 • Holub, L., Vychodil, P., Čermák, J.: Atlas trolejbusů. NADAS Praha, 1. vydanie, 1986, 185 strán
 • Horník, J.: 90 rokov trolejbusovej dopravy v Bratislave. Dopravný podnik Bratislava a.s., 1. vydanie, 1999
 • Hradská, K.: Židovská Bratislava. 1. vydanie. Bratislava : Albert Marenčin PT, 2008. ISBN 978-80-89218-80-6.
 • Jarolín, Z., John, R., Kopřiva, J. a kol.: Katalog vozidel DPMB. Dopravní podnik města Brna, 2000
 • Jurika, Ľ., Šestina, V. a kol.: 100 rokov električiek v Bratislave 1895 - 1995. Alfa konti, 1. vydanie, 1995, 231 s., ISBN 80-88739-12-8
 • Král, M.: 70 rokov autobusovej dopravy v Bratislave. Dopravný podnik Bratislava a.s., 1. vydanie, 1997
 • Král, M., Habarda, D.: 100 rokov MHD v Bratislave. Dopravný podnik Bratislava a.s., 1. vydanie, 1995, 120 s., ISBN 80-8046-005-1
 • Král, M., Habarda, D.: Elektrická lokálna železnica Bratislava - Viedeň. Uniapress Bratislava, 1. vydanie, 1992, 60 strán
 • Kuba, A.: Atlas našich automobilů 2 (1914-1928). NADAS Praha, 1. vydanie, 1988, 235 strán
 • Linert, S.: Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy. Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., 2002, 2. vydanie, 264 s., ISBN 80-238-8574-X
 • Losos, L. a kol.: Atlas tramvají. NADAS Praha, 1. vydanie, 1981, 400 strán
 • Mara, R.: Tramvaje T2 v Praze. Klub přátel tramvají Tatra, Praha, 1. vydanie, 2000
 • Spremo, M.: Atlas našich automobilů 4 (1937-1963). NADAS Praha, 1. vydanie, 1991, 319 s., ISBN 80-7030-119-8
 • Archív Dopravného podniku Bratislava: Podacie protokoly, Knihy výkonov a Investície (1910 - 1955)
 • Slovenský národný archív: fondy Policajné riaditeľstvo v Bratislave 1920-1950, Povereníctvo vnútra - Miestne hospodárstvo 1944-1960, Povereníctvo dopravy 1945-1960
 • Štátny archív v Bratislave: fond Krajský národný výbor v Bratislave 1940 - 1960
 • Archív Hlavného mesta SR Bratislavy: fond Národný výbor v Bratislave 1945 - 1970
 • Múzeum firmy Karosa, Vysoké Mýto: fotografie, výkresy
 • Smer k socializmu / Smer bratislavských dopravákov / Smer. ZO KSS, ZS ČSM a vedenie podniku DPMB, 1952 - 1967
 • Večerník. Práca : Bratislava, vol. 1 – 28, 1956 – 1985.
 • Výročná správa a záverečné účty Bratislavskej elektrickej účastinnej spoločnosti, 1925 - 1943, vol. 28 - 46.
 • Zprávy mesta Bratislavy : úradný časopis mesta Bratislavy. Bratislava : Rada mesta Bratislavy, 1930 – 1945, vol. 7 - 22.
 • Oficiálne stránky Dopravného podniku Bratislava, a. s., www.dpb.sk
 • Oficiálne stránky hlavného mesta Bratislavy, www.bratislava.sk
 • Stránky Jiřího Hertla o veřejné dopravě, www.spvd.cz/hertl
 • Atlas hnacích vozidel ČD, průmyslu a jiných dopravců. Dostupné na internete: www.atlasloko.cz
 • Bohuš, I. : Tatranský kaleidoskop. Martin : Osveta, 1977, 152 s., 1. vydanie
 • Bohuš, I. : Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier. Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAP-u, 1996, 458 s., 1. vydanie. ISBN 80-967522-7-8
 • Borek, V. : Elektrické vozy řady EMU 49.0. Praha : Corona, 2006, 168 s., 1. vydanie. ISBN 80-86116-35-2
 • Gašpar, J. : Tatry - staré pohľadnice rozprávajú. Poprad : Region Poprad, 2002, 1. vydanie. ISBN 80-968725-6-7
 • Hajtó, B.: Tátrai Villamosvasút. Dostupné na internete: balint.cyberhungary.net
 • Hons, J.: Horské dráhy světa. Praha : Nadas, 1985, 333 s., 1. vydanie
 • Internetové stránky Tatranských lanových dráh, www.tldtatry.sk
 • Internetové stránky Železníc Slovenskej republiky, www.zsr.sk
 • Internetové stránky ŽOS Vrútky, www.zos-vrutky.sk
 • K jubileu tatranskej električky. In: Časopis Vysoké Tatry, 1979
 • Kolektív autorov : Atlas elektrických vozů a jednotek ČD a ZSSK. Zlín : M-Presse, 2003
 • Kukučík, R., Szojka, L., Pajdlhauser, D. : Cesta k lanovke. Praha : Nadas, 1987, 87 s.
 • Novotný, J. : Tatranské elektrické železnice a slovenská elektroenergetika. In: Slovenská energetika, no. 11, vol. 27, November 2002, pp. 11, ISSN 1335-2849
 • Pospichal, J.: Lokstatistik. Dostupné na internete: www.pospichal.net
 • Sládek, V. : Premena firmy Schuckert na Siemens-Schuckert. In: Slovenská energetika, no. 5, vol. 29, May 2004, pp. 14, ISSN 1335-2849
 • Vychodil, P.: Projížďka se starými pohlednicami. Praha : Nadas, 1991, 160 s., 1. vydanie. ISBN 80-7030-123-6
 • Železnice - Stránky o železniciach na Slovensku a vo svete. Dostupné na internete: www.rail.sk