Podmienky používania

Všeobecné podmienky

 1. Používaním stránok imhd.sk a mhd.sk (ďalej len Stránky) používateľ súhlasí s nasledujúcimi podmienkami používania (ďalej len Podmienky).
 2. mhd.sk, občianske združenie (ďalej len Prevádzkovateľ) bude v prípade porušenia Podmienok požadovať náhrady, ktoré vyplývajú zo zákonov Slovenskej republiky a medzinárodného práva.
 3. Používateľ bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa nesmie publikovať, rozmnožovať, distribuovať, poskytovať za úplatu a rozširovať žiadne materiály zverejnené na Stránkach. Zverejnenie materiálov je možné len za účelom bezplatného informovania potenciálnych cestujúcich:
  1. na výveskách, a to len v prípade, že ide o vytlačený materiál, ktorý je označený copyrightom v rovnakej veľkosti, v akej je uverejnený na Stránkach, a nie je ďalej upravovaný
  2. na obrazovke pevne umiestnenej vo verejne prístupnom priestore zobrazujúcej Virtuálnu zastávkovú tabuľu v pôvodnej forme bez upravovaného alebo prekrytého obsahu, v režime na plnú obrazovku, pričom počas zobrazenia Virtuálnej zastávkovej tabule nesmie byť na obrazovke zobrazovaný iný obsah
 4. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedná za škody a ujmy spôsobené používaním Stránok, ich výpadkom, alebo ukončením ich činnosti.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za príspevky, fotografie a materiály od používateľov na tých stránkach, kde môžu používatelia vkladať a odosielať obsah.
 6. Prevádzkovateľ neručí za dostupnosť služieb a vyhradzuje si právo obmedziť alebo zrušiť používateľovi prístup.
 7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chybný alebo nesprávny obsah údajov na Stránkach.
 8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah stránok tretích strán, na ktoré vedú odkazy zo stránok. Rovnako nenesie zodpovednosť za funkčnosť týchto odkazov.

Podmienky pre registrovaných používateľov

 1. Používateľ berie na vedomie, že Stránky nevlastní ani neprevádzkuje žiaden dopravný podnik, preto Prevádzkovateľ Stránok nezodpovedá za kvalitu mestskej hromadnej dopravy v žiadnom meste.
 2. Registrovaný používateľ získava právo dostávať automatické e-maily s novými informáciami v kategóriách a získava právo pridávať príspevky do diskusných fór.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje údaje poskytnuté používateľom neposkytnúť tretej osobe. Výnimkou môže byť žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov a ďalších oprávnených orgánov (napr. v prípade rasistických príspevkov v diskusných fórach alebo uvedenia nepravdivých informácií v príspevkoch v diskusných fórach poškodzujúcich tretie osoby).
 4. Používateľ, ktorý zadá fiktívne registračné údaje alebo bude mať nefunkčnú e-mailovú schránku, môže mať zrušené používateľské konto.
 5. Používateľ sa zaväzuje v príspevkoch do diskusných fór
  1. konať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a legislatívou Európskej únie
  2. nepoužívať vulgarizmy a hrubé výrazy
  3. nepoužívať invektívy a osočovanie
  4. nefloodovať (nezahlcovať fóra rovnakými alebo podobnými príspevkami)
  5. uvádzať iba pravdivé a nezavádzajúce informácie
 6. Používateľ v prípade pridania fotografiie, obrázku alebo iného materiálu (ďalej len Materiál používateľa)
  1. deklaruje, že je vlastníkom autorských práv k Materiálu používateľa alebo je oprávnený používať Materiál používateľa na účely uvedené v nasledujúcich písmenách
  2. súhlasí s použitím Materiálu používateľa na Stránkach
  3. súhlasí s prípadným poskytnutím Materiálu používateľa tretej strane na účely propagácie verejnej osobnej dopravy
 7. V prípade porušenia predchádzajúcich bodov bude používateľovi zrušené používateľské konto a/alebo prístup na Stránky.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať prístup používateľom pristupujúcim k Stránkam z rovnakých IP adries, aké mal používateľ, ktorému bol na základe porušenia Podmienok zrušený prístup na stránky alebo používateľské konto.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie používateľov a/alebo registrovaných používateľov.

Záverečné ustanovenia

 1. Názvy spoločností, firiem a produktov zobrazené na stránkach môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah Stránok bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Podmienky upraviť alebo zmeniť.

28.11.2011, Aktualizované podmienky používania Virtuálnej zastávkovej tabule a pridávania Materiálov používateľa - 13.5.2015
-imhd.sk-