Zásady ochrany osobných údajov

1. Definícia pojmov:

1.1. „Webový portál” sú všetky stránky a služby umiestnené na doménach imhd.sk a mhd.sk a ich subdoménach.

1.2. „GDPR” je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (v angličtine názov General Data Protection Regulation, z toho skratka GDPR).

1.3. „Zákon o ochrane osobných údajov” je Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2. Prevádzkovateľ:

2.1. Názov: mhd.sk, občianske združenie

2.2. Adresa: Šancová 55, 831 04 Bratislava, Slovensko

2.3. Kontakt: imhd@imhd.sk

 

3. Účel spracúvania osobných údajov:

3.1. zabezpečenie súladu s GDPR (v prípade detí, ktoré majú menej ako 16 rokov, sa vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov od zákonného zástupcu),

3.2. poskytovanie presnejších informácií na základe lokalizačných údajov,

3.3. rozlíšiteľnosť prispievateľov diskusných príspevkov, fotografií a ďalšieho obsahu publikovaného používateľmi,

3.4. zabezpečenie zodpovednosti za obsah, ktorý môžu registrovaní používatelia publikovať na Webovom portáli,

3.5. zasielanie notifikačných e-mailov a e-mailov týkajúcich sa používateľského konta,

3.6. overenie oprávnenosti používateľa v prípade jeho požiadaviek na úpravy konta a riešenie technických problémov,

3.7. štatistiky návštevnosti Webového portálu,

3.8. prístup do častí Webového portálu s obmedzeným prístupom,

3.9. kontaktovania používateľa na účely vybavenia jeho otázky, žiadosti alebo dotazu a na účely vykonania činností v súvislosti s otázkou, žiadosťou alebo dotazom používateľa,

3.10. vybavovanie požiadaviek dotknutých osôb pri uplatnení ich práv podľa GDPR.

 

4. Osobné údaje sú ukladané na serveroch na území Európskej únie.

 

5. Kategórie dotknutých osobných údajov:

5.1. Všetci používatelia Webového portálu:

5.1.1. lokalizačné údaje (iba v prípade povolenia ich poskytovania v internetovom prehliadači, pričom tieto údaje sa v žiadnom prípade nespájajú s inými osobnými údajmi).

5.2. Používatelia registrovaní na Webovom portáli:

5.2.1. online identifikátor,

5.2.2. meno a priezvisko,

5.2.3. e-mailová adresa,

5.2.4. vek v čase súhlasu so Zásadami ochrany osobných údajov.

 

6. Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 a 10 GDPR a § 16 a 17 Zákona o ochrane osobných údajov sa nespracovávajú.

 

7.1. Prevádzkovateľ neposkytuje tretím stranám osobné údaje získané prostredníctvom registrácie používateľov.

7.2. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje v nasledovných prípadoch:

7.2.1. ak taká povinnosť Prevádzkovateľovi vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb

7.2.2. pri používaní Webového portálu sú niektoré osobné údaje poskytované tretím stranám, ktorých súbory cookies sú použité na Webovom portáli; viac informácii o týchto tretích stranách nájdete v pop-up banneri CMP, ktorý sa zobrazí pri návšteve Webového portálu alebo po kliknutí na Súkromie v spodnom v päte stránky; Prevádzkovateľ ani v takomto prípade neposkytuje osobné údaje podľa bodu 7.1.

7.3. Sprostredkovateľmi osobných údajov v mene Prevádzkovateľa v rozsahu potrebnom na administráciu a aktualizáciu Webového portálu je spoločnosť TechTrend, s. r. o. a mhd.sk, občianske združenie.

7.4. Okrem tretích strán podľa bodu 7.2.2., môžu byť osobné údaje poskytnuté aj nasledujúcim stranám:

Por. č.

Identifikácia tretej strany

Odkaz na podmienky ochrany súkromia tretej strany

N/A    
 

 

 

Pre vylúčenie pochybností sa zmena obsahu tejto tabuľky nepovažuje za zmenu Zásad ochrany osobných údajov.

 

8. Osobné údaje sú uchovávané počas doby registrácie používateľského konta na Webovom portáli.

 

9. Právny základ spracovania osobných údajov je plnenie zákonných povinností (spracúvanie za účelom vybavenia požiadaviek dotknutých osôb pri uplatnení ich práv podľa GDPR), plnenie zmluvy, ktorá vzniká používaním Webového portálu a/alebo vytvorením používateľského konta na Webovom portáli v súlade s Podmienkami používania, ako aj oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení a zaistení riadnej prevádzky Webového portálu a optimalizácii jeho funkcionalít.

 

10. Používateľ má nasledujúce práva:

10.1. právo na prístup k údajom podľa čl. 15 GDPR a § 21 Zákona o ochrane osobných údajov,

10.2. právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR a § 22 Zákona o ochrane osobných údajov,

10.3. právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR a § 23 Zákona o ochrane osobných údajov,

10.4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov,

10.5. právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR a § 27 Zákona o ochrane osobných údajov,

10.6. právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a § 26 Zákona o ochrane osobných údajov,

10.7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 GDPR, pričom v Slovenskej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to podľa § 81 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

11. Informatívna časť

11.1. IP adresa používateľa:

11.1.1. Uchovávanie IP adresy je nevyhnutné na odvrátenie hackerských útokov, nepovoleného dolovania dát a zabránenie prístupu z adries, ktoré porušujú právo SR a EÚ.

11.1.2. Používatelia registrovaní na Webovom portáli:

11.1.2.1. Pri prihlásení sa zaznamenáva IP adresa.

11.1.2.2. Pri zverejnení obsahu sa zaznamenáva IP adresa.

11.1.2.3. Uchovávanie IP adresy sa riadi bodmi 1 až 10 Zásad ochrany osobných údajov.

11.1.3. Iné prípady, ako prípady uvedené v bode 11.1.2:

11.1.3.1. IP adresa sa v logoch zaznamenáva v anonymizovanej podobe, ktorá vylučuje konkrétnu identifikáciu používateľa v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie a nespadá pod GDPR.

11.1.3.2. Pri anonymizácii sa posledná časť IPv4 adresy mení na 0, tzn. adresy v rozsahu 1.2.3.0 až 1.2.3.255 sa menia na 1.2.3.0, čím sa znemožňuje identifikácia používateľa.

11.2. Zverejňovanie fotografií s osobami:

11.2.1. Prevádzkovateľ na Webovom portáli zverejňuje fotografie z verejných priestorov, ktoré môžu obsahovať podobizeň osôb. Prevádzkovateľ z fotografií nezískava osobné údaje preto sa GDPR na fotografie zverejňované na Webovom portáli nevzťahuje.

11.2.2. Pri zverejňovaní fotografií Webový portál postupuje v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, ktorý uvádza: „Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.“

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.