Podmienky používania

1.   Definícia pojmov

1.1.   „Webový portál” sú všetky stránky a služby umiestnené na doménach imhd.sk a mhd.sk a ich subdoménach.

1.2.   „Prevádzkovateľ“ Webového portálu je mhd.sk, občianske združenie, Šancová 55, 831 04 Bratislava, kontakt: imhd@imhd.sk.

2.   Všeobecné podmienky

2.1.   Používaním Webového portálu používateľ súhlasí s podmienkami používania uvedenými v tomto dokumente (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky tvoria zmluvu, ktorá používaním Webového portálu a/alebo zriadením registrovaného účtu používateľa vzniká medzi Prevádzkovateľom a konkrétnym používateľom.

2.2.   Používateľ bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa nesmie publikovať, rozmnožovať, distribuovať, poskytovať za úplatu a rozširovať žiadne materiály zverejnené na Webovom portáli. Zverejnenie materiálov je možné len za účelom bezplatného informovania potenciálnych cestujúcich:

2.2.1.     na výveskách, a to v prípade, že ide o vytlačený materiál z Webového portálu bez úprav,

2.2.2.     na obrazovke pevne umiestnenej vo verejne prístupnom priestore zobrazujúcej Virtuálnu zastávkovú tabuľu v pôvodnej forme bez upravovaného alebo prekrytého obsahu, v režime na plnú obrazovku, pričom počas zobrazenia Virtuálnej zastávkovej tabule nesmie byť na obrazovke zobrazovaný iný obsah.

2.3.   Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedná za škody a ujmy spôsobené používaním Webového portálu, ich výpadkom, alebo ukončením ich činnosti.

2.4.   Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za príspevky, fotografie a materiály od používateľov na tých stránkach, kde môžu používatelia vkladať a odosielať obsah.

2.5.   Prevádzkovateľ neručí za dostupnosť služieb a vyhradzuje si právo obmedziť alebo zrušiť používateľovi prístup.

2.6.   Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chybný alebo nesprávny obsah údajov na Webovom portáli.

2.7.   Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť a obsah stránok tretích strán, na ktoré vedú odkazy z Webového portálu.

3.   Podmienky pre používateľov registrovaných na Webovom portáli

3.1.   Používateľ berie na vedomie, že Webový portál nevlastní ani neprevádzkuje žiaden dopravný podnik, preto Prevádzkovateľ Stránok nezodpovedá za kvalitu a dostupnosť mestskej hromadnej dopravy v žiadnom meste.

3.2.   Registrovaný používateľ súhlasí s možnosťou dostávať notifikačné e-maily podľa zvolených kategórií a získava právo pridávať príspevky do diskusných fór.

3.3.   Prevádzkovateľ sa zaväzuje údaje poskytnuté používateľom neposkytnúť tretej osobe, pokiaľ to nie je vyžadované oprávnenými orgánmi v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.

3.4.   Používateľ, ktorý zadá registračné údaje, ktoré nezodpovedajú skutočnosti, alebo bude mať nefunkčnú e-mailovú schránku, môže mať zrušené používateľské konto.

3.5.   Používateľ sa zaväzuje v príspevkoch do diskusných fór

3.5.1.     konať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie,

3.5.2.     nepoužívať vulgarizmy a hrubé výrazy,

3.5.3.     nepoužívať invektívy a osočovanie,

3.5.4.     nefloodovať (nezahlcovať fóra rovnakými alebo podobnými príspevkami),

3.5.5.     uvádzať iba pravdivé a nezavádzajúce informácie.

3.6.   Používateľ v prípade pridania fotografie, obrázku alebo iného materiálu (ďalej len Materiál používateľa)

3.6.1.     vyhlasuje, že je vlastníkom autorských práv k Materiálu používateľa alebo je oprávnený používať Materiál používateľa na účely uvedené v nasledujúcich bodoch,

3.6.2.     súhlasí s použitím Materiálu používateľa na Webovom portáli,

3.6.3.     súhlasí s prípadným poskytnutím Materiálu používateľa tretej strane na účely propagácie verejnej osobnej dopravy.

3.7.   V prípade porušenia bodov 3.5 a 3.6 môže byť používateľovi zrušené používateľské konto a/alebo prístup na Webový portál.

3.8.   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať prístup používateľom pristupujúcim k Webovému portálu z rovnakých IP adries, aké mal používateľ, ktorému bol na základe porušenia Podmienok zrušený prístup na Webový portál alebo používateľské konto.

3.9.   Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie používateľov a/alebo registrovaných používateľov.

4.   Udelenie súhlasov

4.1.   Na využívanie niektorých častí a služieb Webového portálu sa môže vyžadovať súhlas s používaním cookies a súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak je to nevyhnutné, pred využitím príslušného obsahu si Webový portál vyžiada príslušný súhlas.

4.2.   Použitie súborov cookies upravuje samostatný dokument Zásady používania súborov cookies.

4.3.   Ochranu osobných údajov upravuje samostatný dokument Zásady ochrany osobných údajov.

5.   Záverečné ustanovenia

5.1.   Prevádzkovateľ môže v prípade porušenia Podmienok požadovať náhradu škody, ktorá vyplýva zo zákonov Slovenskej republiky a medzinárodného práva.

5.2.   Názvy spoločností, firiem a produktov zobrazené na stránkach môžu byť ochrannými známkami alebo inými chránenými označeniami príslušných vlastníkov.

5.3.   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah Webového portálu bez predchádzajúceho upozornenia.

5.4.   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Podmienky upraviť alebo zmeniť. Takto upravené Podmienky budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na Webovom portáli a používaním Webového portálu (každým prihlásením sa do a použitím Webového portálu) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami.