Podmienky pre priznanie zľavy, bezplatná preprava a ostatné tarifné podmienky (od 1.1.2014)

1.1 Podmienky pre priznanie zľavy - zľavnené cestovné

a) Deti po dovŕšení 6. roku veku až do dovŕšenia 15. roku veku - preukazuje sa preukazom veku „15“ vydaným dopravcom.
Nárok na jeho vydanie sa preukazuje dokladom o veku (napr. rodný list, pas, preukaz poistenca).

b) Žiaci ZŠ starší ako 15 rokov a študenti SŠ a VŠ do dovŕšenia 26. roku veku - preukazuje sa preukazom „ŽIAK, ŠTUDENT“ vydaným dopravcom alebo platnou ISIC kartou v elektronickej podobe, vydanou v krajinách EÚ.
Nárok na zľavu majú žiaci základných škôl a študenti stredných, vysokých škôl a univerzít podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štúdia, do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do 26. roku veku, študenti na stredných a vysokých školách v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR.
Nárok sa preukazuje potvrdením príslušnej školy o štúdiu, alebo platnou ISIC kartou v elektronickej podobe, vydanou príslušnou školou na území EÚ. Druhým dokladom je preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz krajiny EÚ, pas, preukaz poistenca, rodný list, vodičský preukaz).

c) Príjemcovia predčasných, starobných, výsluhových a invalidných dôchodkov nad 62 rokov veku – preukazuje sa preukazom „62 Dôchodca“ vydaným dopravcom.
Nárok na jeho vydanie je podmienené platným výmerom z Úradu dôchodkového zabezpečenia o priznaní príslušného dôchodku (potvrdenie stačí predložiť pri prvom uznaní zľavy "dôchodca", pri vydaní novej karty už nie potrebné predkladať potvrdenie) alebo invalidného dôchodku (podmienkou je zdravotné postihnutie 70 % a viac) a preukazom totožnosti (napr. občiansky preukaz, pas, preukaz poistenca, rodný list, vodičský preukaz).

d) Občania nad 70 rokov veku – preukazuje sa preukazom „70 Dôchodca“ vydaným dopravcom.

e) Držitelia Zlatej Jánskeho plakety – preukazuje sa preukazom „Držiteľ Jánskeho plakety“ vydaným dopravcom.
Nárok na jeho vydanie sa preukazuje príslušným potvrdením Slovenského Červeného kríža o udelení Kňazovického medaily, Diamantovej alebo Zlatej Jánskeho plakety a preukazom totožnosti (napr. občiansky preukaz, pas, preukaz poistenca, rodný list, vodičský preukaz).

f) Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S – preukazuje sa preukazom „ŤZP a ŤZP-S“ vydaným dopravcom.
Nárok na jeho vydanie sa preukazuje preukazom ŤZP alebo ŤZP-S vydaným ÚPSVR. Druhým dokladom je preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz, pas, preukaz poistenca, rodný list, vodičský preukaz).

g) Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S – preukazuje sa preukazom ŤZP-S osoby (podľa ods. 1.1. písm. f), ktorú bezprostredne sprevádza vo vozidle. Sprievodca sprevádzajúci držiteľa preukazu ŤZP-S môže byť najviac jeden.

Uvedené druhy zliav v písm. a) až f) sú viazané na platnú dopravnú kartu a je ich možné využiť iba pri platbe dopravnou kartou pri elektronickom čítacom zariadení vo vozidle. Zľavu podľa písm. g) je možné využiť výlučne dokúpením cestovného lístka z platnej dopravnej karty pri elektronickom čítacom zariadení vo vozidle.

1.2 Predplatné časové lístky

a) Základný – 30 alebo 90 dňový časový lístok si má možnosť zakúpiť osoba po dovŕšení 15. roku veku, pokiaľ je držiteľom platnej dopravnej karty.

b) Zľavnený – 30 alebo 90 dňový časový lístok si majú možnosť zakúpiť:

  • deti po dovŕšení 6. roku až do dovŕšenia 15. roku veku,
  • žiaci ZŠ alebo študenti SŠ a VŠ do 26. roku veku,
  • príjemcovia predčasných starobných, starobných, výsluhových a invalidných dôchodkov nad 62 rokov veku,
  • občania nad 70 rokov veku,
  • držitelia Zlatej Jánskeho plakety,
  • držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S

pokiaľ sú držiteľom platnej dopravnej karty.

c) Podmienky pre priznanie zľavy pre zľavnený 30 alebo 90 dňový časový lístok sú uvedené v ods. 1.1. v písm. a) až f).

d) Základný alebo zľavnený 30 dňový časový lístok platí 30 kalendárnych dní odo dňa zvoleného cestujúcim na neobmedzený počet ciest a je neprestupný.

e) Základný alebo zľavnený 90 dňový časový lístok platí 90 kalendárnych dní odo dňa zvoleného cestujúcim na neobmedzený počet ciest a je neprestupný.

f) Základný alebo zľavnený 30 alebo 90 dňový časový lístok je neprenosný a platí len s príslušným preukazom s identifikačnými údajmi držiteľa časového lístka vydaným dopravcom.

g) Cestovné za nevyužitý základný alebo zľavnený 30 alebo 90 dňový časový lístok sa nevracia.

h) Základný alebo zľavnený 30 alebo 90 dňový časový lístok si môžu cestujúci, ktorí spĺňajú podmienky pre jeho použitie, zakúpiť na predajnom mieste dopravcov. Dopravcovia sú splnomocnení na spoplatnenie úkonu, ktorý umožní cestujúcemu uplatniť zľavu – časový lístok, podľa cenníka dopravcu.

1.3 SMS lístok

Zakúpenie SMS lístka

a) SMS lístky sa dajú zakúpiť v čase od 04:00 hod. do 23:00 hod.

b) Zakúpenie SMS lístka základného vykoná cestujúci zaslaním prázdnej SMS na číslo 1133 do siete ľubovoľného operátora.

c) Zakúpenie SMS lístka celodenného vykoná cestujúci zaslaním SMS s textom den na číslo 1133 do siete ľubovoľného operátora.

d) V časovom úseku 90 sekúnd dostane cestujúci príslušný druh SMS lístka s textom a údajmi (ďalej len „verifikačná SMS“), ktoré potvrdzujú jeho zakúpenie.

e) Do vozidla môže cestujúci nastúpiť len s prijatou verifikačnou SMS, ktorou sa preukazuje vodičovi prostredníctvom mobilného zariadenia ihneď po nastúpení do vozidla.

Platnosť SMS lístka

a) SMS lístok základný platí 45 minút od zakúpenia, a je neobmedzene prestupný v tejto dobe.

b) SMS lístok celodenný platí v deň zakúpenia do 23:30 hod. a je neobmedzene prestupný.

2. Bezplatná preprava

a) Deti do dovŕšenia 6. roku veku; preukazujú svoj vek rodným listom, pasom alebo preukazom poistenca.

b) Detský kočík s dieťaťom a jeden jeho sprievodca alebo sprievodca dieťaťa v baby vaku.

c) Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici výlučne v uniforme.

d) Osoby poverené výkonom odborného dozoru nad cestnou dopravou na území mesta Banská By-strica podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov; osoby poverené výkonom odborného dozoru preukazujú svoje oprávnenie príslušným preukazom, ktorého vzor je uvedený vo vyhláške MDVRR SR č. 124/2012 Z. z.

e) Osoby poverené výkonom štátneho odborného dozoru a štátneho odborného technického dozoru na mestských dráhach podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov výlučne len v dráhových vozidlách (trolejbusoch); osoby poverené výkonom odborného dozoru preukazujú svoje oprávnenie príslušným preukazom, ktorého vzor je uvedený v smernici MDPT SR č. 43/2009 o preukaze osoby poverenej výkonom štátneho dozoru na dráhach.

f) Sudcovia Ústavného súdu podľa zákona NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

g) Držiteľ preukazu ŤZP na invalidnom vozíku; preukazuje sa preukazom vydaným ÚPSVR2).

h) Držiteľ preukazu ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeden jeho sprievodca; preukazuje sa preukazom vydaným ÚPSVR2).

i) Držiteľ preukazu ŤZP s poznámkou – „nevidiaci - blind“ a jeden jeho sprievodca alebo vodiaci pes; preukazuje sa preukazom vydaným ÚPSVR2).

j) Cestovná batožina s rozmermi najviac 30x50x60 cm (napr. batohy, školské tašky, kufríky, atď.).

k) Cestovná batožina alebo schránka na prepravu zvierat s rozmermi väčšími ako 30x50x60 cm, úzke predmety dlhšie ako 150 cm (napr. jeden pár lyží s palicami) alebo predmety v tvare dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm; nespoplatňuje sa iba prvý kus, druhý a ďalší kus prepravovanej veci sa spoplatňuje v zmysle cenníka cestovného a dovozného.

3. Ostatné tarifné podmienky

a) Dopravca vydá na základe dohody s objednávateľom tarifné výnimky o platnosti cestovných lístkov na tzv. polookružných linkách resp. v prípade ďalších špecifických situácií.

b) Podrobnosti o vydaní príslušného preukazu na zľavnené cestovné viazané na dopravnú kartu určí dopravca osobitným predpisom.

c) Podrobnosti o vydaní a používaní SMS lístka určí dopravca osobitným predpisom.

d) Cestovné v hotovosti sa uhrádza výlučne u vodiča, pričom je možné zakúpiť iba jednorazový základný cestovný lístok a dovozné podľa cenníka cestovného a dovozného.

e) Zakúpený cestovný lístok platí na jednu cestu od nástupu po výstup z vozidla bez prestupu.

f) Dopravca je splnomocnený na výdaj dopravných kariet pre všetky druhy zľavneného cestovného stanovených v cenníku cestovného a dovozného; náklady s vydaním dopravnej karty uhradí cestujúci dopravcovi.

g) Minimálna peňažná čiastka pri dobití kreditu na dopravnú kartu u vodiča vo vozidle je 5,00 €.

h) Dopravca je povinný vydať podmienky pre vydanie dopravnej karty a reklamačné podmienky pre vydané dopravné karty.

i) Dopravca vydávajúci dopravné karty musí spĺňať podmienky zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Prechodné ustanovenie

Všetky zľavnené preukazy „60 Dôchodca“ vydané pred 1. januárom 2014 zostávajú v platnosti aj po 1. januári 2014. Všetci držitelia týchto zľavnených preukazov po 1. januári 2014 majú rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto tarifných podmienok ako držitelia preukazov „62 Dôchodca“.

5. Záverečné ustanovenie

a) Maximálne ceny cestovného a dovozného sú uvedené s DPH.

b) Tarifné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

c) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto tarifných podmienok sa končí platnosť tarifných podmienok vydaných dňa 8. augusta 2012, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. septembra 2012.

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

1) Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 175/2008 Z. z. o vysokých školách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Vzory preukazov ŤZP a ŤZP-S vydané ÚPSVR sú uvedené v zákone NR SR č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


22.12.2013
-Kami-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.