Pokuty

Pokuty za cestovanie bez platného cestovného lístka

Ak cestujúci poruší niektoré ustanovenia Prepravného poriadku alebo Tarify, na rad prichádzajú sankcie. Kontrolu tarifného vybavenia vykonáva revízor dopravcu, ktorý sa musí preukázať kontrolným odznakom revízora.

Cestujúci je povinný na vyzvanie revízora predložiť na kontrolu cestovný lístok (papierový, elektronický), v prípade zľavneného cestovného lístka spolu s preukážkou na tarifnú zľavu, resp. časový predplatný lístok (ČPL) so zaznamenanou cestou.

Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie revízora nedokáže preukázať platným cestovným lístkom, resp. ČPL so zaznamenanou cestou je povinný zaplatiť dopravcovi základné cestovné a úhradu vo výške do 100-násobku základného cestovného bez príplatku a zliav. Zároveň stráca právo na ďalšiu prepravu a dopravný dispečer, revízor alebo vodič je ho oprávnený vylúčiť z prepravy.

Výška pokuty sa mení v závislosti od spôsobu úhrady cestujúcim:

25 €

- pri priamej úhrade revízorovi počas výkonu prepravnej kontroly vo vozidle, a to ihneď

- výnimočne pri úhrade od 24 hodín do 3 dní po dni zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom,

  a to v doplatkovej pokladni SAD Trenčín, a.s. (Kancelária predpredaja)v čase jej stránkových hodín

35 €

- pri úhrade nad 3 dni do 30 dní od zistenia porušenia prepravnotarifných predpisov revízorom

  v doplatkovej pokladni SAD Trenčín, a.s. (Kancelária predpredaja)

40 €

- po 30 dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom, pokiaľ dopravca

  bude nútený odstúpiť vymáhanie úhrady prostredníctvom zmluvnej advokátskej alebo právnickej kancelárie

Pokiaľ cestujúci odmietne pri vykonávanej kontrole zaplatiť požadované základné cestovné (dovozné) a úhradu 25 € revízorovi priamo vo vozidle MHD je cestujúci povinný sa revízorovi preukázať osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady.

V prípade, že sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať platným dovozným lístkom, je povinný zaplatiť úhradu vo výške 1,00 €.

K postihu za porušenie prepravno-tarifných predpisov sa účtuje základné cestovné (dovozné).


Pokuty za cestovanie s platným časovým cestovným lístkom bez zaznamenania jazdy

Pokiaľ sa cestujúci pri kontrole preukáže platným časovým predplatným lístkom s nezaznamenanou cestou, je povinný zaplatiť sankčnú úhradu v nasledovnej výške:

5 €

- pri priamej úhrade revízorovi počas výkonu prepravnej kontroly vo vozidle, a to ihneď

- výnimočne pri úhrade od 24 hodín do 3 dní po dni zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom,

  a to v doplatkovej pokladni SAD Trenčín, a.s. (Kancelária predpredaja)v čase jej stránkových hodín

7 €

- pri úhrade nad 3 dni do 30 dní od zistenia porušenia prepravnotarifných predpisov revízorom

  v doplatkovej pokladni SAD Trenčín, a.s. (Kancelária predpredaja)

40 €

- po 30 dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom, pokiaľ dopravca

  bude nútený odstúpiť vymáhanie úhrady prostredníctvom zmluvnej advokátskej alebo právnickej kancelárie

 

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.