Ako by podľa Masterplanu mohla vyzerať MHD v najbližších rokoch?
 • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Dokument Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov je už na svete. Pozrime sa spolu, čo prorokuje pre verejnú dopravu.

Ubehli už dva roky od momentu, kedy bol mestu Prešov schválený projekt s názvom Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov. Tzv. Masterplan je komplexný dokument dopravného plánovania vrátane cestných stavieb, modernizácie či rozvoja mestskej hromadnej dopravy i všetkých ďalších druhov dopravy v Prešove vrátane vzťahov v rámci regiónu Šariš. 

V januári 2017 vysvetlila dôležitosť dokumentu aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová: „Prešov bude mať takmer po dvadsiatich rokoch významný dokument, vďaka ktorému budeme môcť prostredníctvom eurofondov zlepšiť mestskú infraštruktúru, budovať ďalšie cyklochodníky, riešiť pešiu, železničnú i kombinovanú dopravu, riešiť statickú dopravu, modernizáciu existujúcich, rozširovanie a budovanie nových trolejových vedení, modernizáciu depa, nákup trolejbusov, budovanie buspruhov a podobne.“ 

Za podobný dokument sa dá považovať Generel dopravy, ktorý bol spracovaný v roku 1998, avšak jeho platnosť skončila už v roku 2008. Od tohto momentu Prešov nemal žiaden strategický dokument z oblasti dopravy, ktorý by poskytoval reálny pohľad na dopravné toky, stav verejnej dopravy a dopravnú infraštruktúru a zároveň bol predpokladom pre čerpanie eurofondov. 

Dokument spracovala pražská spoločnosť NDCon s.r.o. a stál 687 640 eur s DPH. Financovaný bol z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý zastrešuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Stručnú verziu Stratégie udržateľného rozvoja dopravy si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Ako ovplyvní Masterplan prešovskú MHD?

Nakoľko je tento dokument veľmi rozsiahly, budeme sa zameriavať len na kapitoly o sieťach verejnej osobnej dopravy a infraštruktúre MHD. Kapitoly o IDS, železničnej, cestnej a cyklistickej doprave vynecháme.

Sieť verejnej osobnej dopravy

Po spracovaní analytickej časti, dopravnej stratégie a prognóz bola navrhnutá sieť verejnej osobnej dopravy v horizontoch rokov 2020, 2025, 2030 a 2040. 
Taktiež boli navrhnuté tri možné scenáre linkového vedenia:

 • BAU - Business as usual*
 • DO ALL vyrovnaný
 • DO ALL rastový

*Business as usual - model, v ktorom sú zahrnuté už schválené, resp. priebežné zmemy, na ktoré nemá Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov vplyv - to znamená, že by prebehli aj bez tohto dokumentu. Ako príklad autori dokumentu uviedli nákup elektrobusov, ktorý Dopravný podnik už dlhšie pripravuje.

Verejná doprava - scenár BAU - rok 2020

Ako už bolo spomenuté, v scenári BAU sú zahrnuté zmeny, ktoré by sa pravdepodobne udiali aj bez existencie dokumentu Stratégia udržateľného rozvoja dopravy.

Očakáva sa dokončenie už rozbehnutej rekonštrukcie predstaničného priestoru. Taktiež sa ráta aj s budovaním inteligentných zastávok, ktoré okrem klasického mobiliáru obsahujú aj zastávkové displeje, ktoré zobrazujú reálne odchody spojov z danej zastávky.

V rámci rozbehnutia systému integrovanej dopravy sa očakáva vyriešenie otázky spoločnej tarify MHD a prímestskej dopravy.

Verejná doprava - scenár BAU - rok 2025

V súvislosti so zatrolejovaním Rusínskej ulice a vytvorením obratiska Levočská - Clementisova dôjde aj k zmenám v linkovom vedení. Predpokladá sa presmerovanie nosnej linky 8 cez Rusínsku ulicu a tým pádom zrýchlené spojenia dvoch najväčších sídlisk v Prešove. Zároveň sa predpokladá vznik linky 9, ktorá by mohla premávať po trase Levočská/Clementisova - Obrancov mieru - 17. novembra - Škultétyho - Rusínska - Pod Šalgovíkom.

Ďalej sa očakáva dodanie 5 kusov štandardných parciálnych trolejbusov, ktoré by mohli pokryť výpravu na linke 2/5 a 7. Aby došlo k plnému využitiu potenciálu parciálnych trolejbusov, bolo by možné zvesiť problematické trolejové kríženie so železničnou traťou na Bajkalskej ulici a taktiež aj zvesenie trolejového vedenia na Širpe, ktoré je pôvodné z roku 1972 a je vo veľmi zlom stave.

Vrátane školských spojov tento scenár predstavuje výkon 16 214 km počas pracovného dňa v školskom roku.

 Linkové vedenie - scenár BAU 2025

Linkové vedenie - scenár BAU 2025 (Autor: NDCom s.r.o.)

Verejná doprava - scenár BAU - rok 2030

Plánuje sa čiastočná elektrifikácia siete hromadnej dopravy a plná integrácia prímestskej zóny.

Verejná doprava - scenár BAU - rok 2040

Ráta sa s plnou elektrifikáciou siete MHD a zároveň aj s plnou integráciou verejnej dopravy.

Verejná doprava - scenár DO ALL vyrovnaný - rok 2020

Tento scenár je spracovaný s víziou celkovej elektrifikácie siete MHD do roku 2040 a zlepšením dopravnej obslužnosti oblasti Táboriska a Nemocnice. Čiastočne zachováva pôvodný koncept linkového vedenia MHD, no sú v ňom zapracované zmeny, ktoré majú celkovo zjednodušiť systém linkového vedenia. "Robotnícke" linky 17 a 30 majú ostať zachované, no iné linky, ktoré vykonávajú len zopár spojov denne majú byť zrušené. Náhradou by mal byť posilnený interval na ostatných nosných, resp. pravidelných linkách.

Vo vzdialenejších rokoch sa očakávajú úpravy, resp. nová výstavba. Podobne ako v scenári BAU - 2025 sa očakáva presmerovanie linky 8 v súvislosti so zatrolejovaním Rusínskej ulice a taktiež vznik novej linky 9 v súvislosti s vybudovaním trolejovej stopy Levočská - Clementisova.

Taktiež sa kladie vyšší dôraz na dôležitosť železničnej dopravy v systéme verejnej dopravy. Návrh v horizontoch rokov 2030 a 2040 reflektuje aj na nové, resp. obnovené železničné zastávky - Nižná Šebastová, Prešov - nemocnica.

Verejná doprava - scenár DO ALL vyrovnaný - rok 2025

Očakáva sa podobný priebeh ako pri scenári BAU 2025 - vybudovanie trolejbusovej trate na Rusínskej a Kuzmányho ulici, ďalej vybudovanie obratiska Levočská/Clementisova. Linka 8 by mala byť vedená po Rusínskej ulici, taktiež sa predpokladá vznik linky 9 v trase Levočská/Clementisova - Obrancov mieru - 17. novembra - Škultétyho - Rusínska - Pod Šalgovíkom. Pomocou parciálnych trolejbusov bude možné zabezpečiť výpravu na linkách 2/5 a 7 aj napriek tomu, že by došlo k zveseniu trolejového vedenia na Širpe a na priecestí na Bajkalskej ulici.

V roku 2025 je plánovaný denný výkon vozidiel MHD 17 046 km.

Linkové vedenie - scenár DO ALL V 2025

Linkové vedenie - scenár DO ALL vyrovnaný 2025 (Autor: NDCom s.r.o.)

Verejná doprava - scenár DO ALL vyrovnaný - rok 2030

V pláne je vybudovanie trolejbusovej trate v úseku Rampová (ŽST Šarišské Lúky) - Arm. gen. Svobodu (Vihorlatská) a s tým súvisiace zmeny v linkovom vedení. Zvažuje sa linka v trase Delňa - Šarišské Lúky, ktorú by obsluhovali parciálne trolejbusy.

V roku 2030 je plánovaný denný výkon vozidiel MHD 16 952 km.

Linkové vedenie - scenár DO ALL V 2030

Linkové vedenie - scenár DO ALL vyrovnaný 2030 (Autor: NDCom s.r.o.)

Verejná doprava - scenár DO ALL vyrovnaný - rok 2040

Scenár ráta s plnou elektrifikáciou, zmenami v linkovom vedení a obsluhou novovybudovaných oblastí bývania - Pod Bikošom.

V roku 2040 je plánovaný denný výkon vozidiel MHD 17 712 km.

Linkové vedenie - scenár DO ALL V 2040

Linkové vedenie - scenár DO ALL vyrovnaný 2040 (Autor: NDCom s.r.o.)

Verejná doprava - scenár DO ALL rastový - rok 2020

Očakáva sa posilnenie intervalu na nosných trolejbusových linkách po zaradení 10 nových trolejbusov. Mala by sa zriadiť linka v trase Deľňa - Šváby - Sekčov - Šarišské Lúky - Sabinovská - Sídlisko III.

Verejná doprava - scenár DO ALL rastový - rok 2025

Nosné linky sú v plnej réžii trolejbusovej trakcie, na ne nadvazujú autobusové linky, ktoré obsluhujú odľahlejšie oblasti alebo ešte nie sú elektrifikované.

Verejná doprava - scenár DO ALL rastový - rok 2030

Na nosné trolejbusové linky plne nadväzujú autobusové linky do oblastí, ktoré ešte neboli elektrifikované alebo do odľahlejších oblastí, začína sa rysovať prepojenie mestských a prímestských autobusových liniek.

Verejná doprava - scenár DO ALL rastový - rok 2040

Plánuje sa plné prepojenie mestských a prímestských autobusových liniek, to znamená, že na jednej linke jazdia vozidlá Dopravného podniku aj SAD.

Linkové vedenie

Linkové vedenie trolejbusov - scenár DO ALL rastový 2040 (Autor: NDCom s.r.o.)

Infraštruktúra MHD

Prevádzka hromadnej dopravy nestojí a nepadá len na cestnej infraštruktúre. Správnu funkčnosť systému hromadnej dopravy zabezpečujú aj zastávky MHD, trakčné vedenie, meniarne a zariadenia, dispečing, informačné systémy a mnoho ďalších vecí.

Dopravný dispečing MHD

Dispečing MHD v súčasnosti prevádzkuje Dopravný podnik mesta Prešov a.s. a sídli v sídle spoločnosti na Bardejovskej ulici. Prostredníctvom neho sa riadi prevádzka všetkých vozidiel MHD. Ďalší rozvoj dispečingu sa predpokladá pri zavedení integrovaného dopravného systému (IDS), kedy by mohol byť začlenený do širšieho systému riadenia a kontroly.

Trakčné meniarne

Dopravný podnik v súčasnosti prevádzkuje tri trakčné meniarne:

 • Meniareň Čapajevova (inštalovaný výkon 3 MW)
 • Meniareň Mukačevská (inštalovaný výkon 2,2 MW)
 • Meniareň Solivarská (inštalovaný výkon 2,2 MW)

Pri postupnom prevedení celej MHD do elektrickej trakcie bude potrebné podľa scenára "DO ALL - vyrovnaný" navýšiť výkon zvýšením počtu trakčných meniarní.

Trolejbusová sieť

V rámci plánovanej elektrifikácie MHD bude potrebné podľa scenára DO ALL - vyrovnaný dobudovať tieto trate:

 • Jednosmerné prepojenie od KO Solivarská - Východná po Košickú ulicu (okolo NAY Elektrodomu) (2019)
 • Rusínska - Kuzmányho (2020)
 • Nové obratisko Sídlisko III, Levočská - Clementisova (2020)
 • Prepojenie Sibírska - Pod Šalgovíkom, spolu s preložkou obratiska Sibírska (2025)
 • Rampová (ŽST Šarišské Lúky) - Arm. gen. Svobodu/Vihorlatská (po roku 2025)
 • Doplnenie priameho smeru Duklianska - Levočská na hlavnej križovatke - v súvislosti so zvesením trolejovej križovatky na priecestí na Bajkalskej ulici 
Trolejbusové linky - súčasný stav
Trolejbusové linky - súčasný stav + plánované trate (Autor: NDCom s.r.o.)

Vozovňa DPMP na Bardejovskej ulici

Táto prevádzka bola vybudovaná v 60. rokoch minulého storočia. Väčšina dielní a technických zariadení už zúfalo volá po rekonštrukcii. Vzhľadom k očakávaným zmenám vo vozidlovom parku a s tým súvisiacou potrebou zabezpečovať čo najkvalitnejšiu prevádzku a údržbu bude potrebné zrekonštruovať jednotlivé objekty technickej prevádzky. Zároveň bude potrebné vybudovať infraštruktúru pre tzv. pomalé nabíjanie elektrobusov a akumulátorov parciálnych trolejbusov, ktoré bude prebiehať väčšinou v nočných hodinách.

Dobíjacie body elektrobusov

Spolu so sprevádzkovaním elektrobusov, ktoré sa predpokladá v najbližších rokoch bude nutné vyriešiť aj otázku priebežného dobíjania akumulátorov. Hlavné (pomalé) nabíjanie bude prebiehať vo vozovni DPMP na Bardejovskej ulici. Dobíjanie počas prevádzky bude prebiehať počas prestávok vozidiel v blízkosti konečných zastávok. Ideálne je využiť také miesta, kde sa nachádza trolejová stopa.

V Prešove sa pre scenár "BAU" ponúkajú tieto tri miesta:

 • Obratisko Sibírska/Pod Šalgovíkom
 • Obratisko Sídlisko III (rok 2020)
 • Plzenská ulica č. 10 (rok 2020)

Pre návrhový scenár "DO ALL - vyrovnaný" sa ponúkajú tieto miesta:

 • Obratisko Sídlisko III (rok 2020)
 • Plzenská ulica č. 10 (rok 2020)
 • Obratisko Clementisova - Levočská (rok 2030)

Zastávková infraštruktúra

Jednotlivé zastávky boli rozdelené do štyroch hlavných skupín. Prvú skupinu tvoria zastávky, ktoré obsluhujú viaceré druhy verejnej dopravy. Druhú skupinu tvoria prestupné uzly a významné zastávky. Tretiu a štvrtú skupinu tvoria obyčajné zastávky v meste a v obciach, ktoré obsluhuje prešovská MHD.

Vybavenie jednotlivých zastávok:

 • 1. skupina - označník, cestovný poriadok, výňatok z tarify, mapa siete, zmluvné prepravné podmienky, mobiliár, automat na cestovné lístky, elektronický informačný systém a infokiosk.
  • Zastávky Železničná stanica a Levočská
 • 2. skupina - označník, cestovný poriadok, výňatok z tarify, mapa siete, zmluvné prepravné podmienky, mobiliár, automat na cestovné lístky, elektronický informačný systém.
  • Zastávky Bajkalská, DJZ, Na Hlavnej, Martina Benku, Sibírska, atď.
 • 3. skupina -  označník, cestovný poriadok, výňatok z tarify, mapa siete, zmluvné prepravné podmienky, mobiliár.
  • Koncové zastávky a zastávky na hlavných linkách
 • 4. skupina - označník a cestovný poriadok.
  • Zastávky Plachty, Koryto, atď.

 

Dva roky práce dopravných inžinierov a odborníkov sa pretavili do dokumentu, ktorý má niekoľko sto strán. Ostáva už len dúfať, že celá táto práca nevyjde nazmar a v Prešove sa naplno rozbehnú zmeny, ktoré zlepšia život obyvateľov nielen z dopravnej stránky.  


23.1.2019
-Jur@j, podľa NDCon s.r.o.-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

cesare.mori31.1.2019 13:18 #1 Re:
Dalo by sa na tých mapkách farebne odlíšiť červenou duobusové linky? A kto okrem SOR/Škoda má šancu ešte dodať duobusy, keďže zatiaľ iba Škoda s plechovicou od SOR dodávala duobus

Otázku mám aj na to, že či je potrebné viesť v pláne roku 2040 toľko trolejbusových liniek?! Veď tá sieť nie je tak enormne veľká.