Cestovné lístky MHD PrešovJednorazové cestovné lístky

Jednorazový cestovný lístok platí na jednu cestu mestskou dopravou. V rámci jeho platnosti možno vykonať ľubovoľný počet prestupov. Platnosť lístka je obmedzená časovo a pásmovo.

V predpredaji sú ceny jednorazových lístkov (platné od 1. mája 2022) nasledovné:

Časová platnosť Pásmová platnosť
Obyčajný Zľavnený*
10 minút len I. pásmo 0,60 € 0,35 €
len II. pásmo 0,55 € 0,30 €
30 minút
v sobotu, nedeľu a sviatok 45 minút
len I. pásmo 0,70 € 0,40 €
celosieťový 0,80 € 0,45 €
60 minút
v sobotu, nedeľu a sviatok 90 minút
len I. pásmo 0,90 € 0,50 €
celosieťový 1,00 € 0,65 €

V doplnkovom predaji u vodiča sú ceny jednorazových lístkov (platné od 1. mája 2022) nasledovné:

Časová platnosť Pásmová platnosť
Obyčajný Zľavnený
30 minút
v sobotu, nedeľu a sviatok 45 minút
celosieťový 1,50 € -

Ako vybrať správny cestovný lístok?

Cestovný lístok je potrebné vybrať podľa toho koľko času budete na zamýšľanú cestu potrebovať a v ktorých tarifných pásmach sa budete pohybovať.

Časová platnosť cestovného lístka je daná časom, ktorý plynie od momentu označenia cestovného lístka vo vozidle. Cestovný lístok na začiatku cesty označte bez meškania v najbližšom označovači. Od tohto času plynie jeho platnosť. Ak neviete ako dlho bude cesta trvať, informáciu o čase cesty nájdete v zastávkovom cestovnom poriadku, kde pred názvom každej zastávky je uvedená cestovná doba. Dopravca ponúka tri druhy jednorazových cestovných lístkov - na 10 minút, 30 minút. a 60 minút. Všetky jednorazové lístky sú prestupné, pričom počet prestupov nie je obmedzený. Cestovné lístky na 30 a 60 minút majú v sobotu, nedeľu a vo sviatok predĺženú dobu platnosti až na 45 a 90 minút.
Jazdné doby uvedené v cestovnom poriadku pri ceste bez prestupu dopravca garantuje. Ak sa napr. vozidlo zdrží v dopravnej zápche, na železničnom priecestí a pod., platnosť cestovného lístka ostáva nezmenená až po zastávku, na ktorú by bolo možné v časovom limite docestovať, ak by vozidlo šlo presne podľa cestovného poriadku.

Pásmová platnosť je určená tarifnými pásmami, ktorými cesta povedie. I. tarifné pásmo tvorí územie mesta Prešov a obce Ľubotice, II. tarifné pásmo tvoria ostatné obce a mesto Veľký Šariš. Cestovné lístky sú v členení pre I. tarifné pásmo, II. tarifné pásmo (len 10-minútový) a celosieťové (platia v oboch pásmach).

Ako označiť jednorazový cestovný lístok?

Elektronické označovače sú umiestnené pri všetkých vstupoch do vozidla. Cestovný lístok sa do označovača vsúva lícnou stranou nahor v smere šípky. Označenie cestovného lístka je automatické a prebehne asi v priebehu 1 sekundy. Do spodného poľa sa vytlačí kód, ktorý pozostáva z označenia nástupného času, dátumu, zastávky a evidenčného čísla vozidla. Upozorňujeme, že nesprávne označený cestovný lístok (napr. dvakrát označený alebo označený na nesprávnom mieste) je neplatný. Po prestupe do iného vozidla, ak neskončila platnosť cestovného lístka, nie je potrebné označovať znova pôvodný ani nový cestovný lístok.

Kde možno kúpiť jednorazový cestovný lístok?

Jednorazové cestovné lístky sa predávajú v predpredaji. K dispozícii je okrem predajní lístkov pomerne hustá sieť vlastných automatov DPMP na výdaj cestovných lístkov, ktoré sú umiestnené na frekventovaných zastávkach. Automaty prijímajú mince a vydávajú preplatok. Vybrané automaty umožňujú aj bezkontaktnú platbu kartou.

Ďalším spôsobom kúpy jednorazového cestovného lístka sú novinové stánky. Výhodou je, že nemusíte platiť len mincami, no nemusíte zohnať celý sortiment cestovných lístkov. Predajná doba na rozdiel od automatov je tiež obmedzená.

Poslednou možnosťou je doplnkový predaj u vodiča. V prípade, ak si chcete kúpiť lístok u vodiča, nastúpte prednými dverami. Vodič predá cestovný lístok len počas pobytu vozidla na zastávke. V prípade, že nemá vydať, môže predaj odmietnuť (cestujúci má mať presne odpočítané mince). Upozorňujeme, že doplnkový predaj sa realizuje s cenovou prirážkou a v ponuke je obmedzená ponuka cestovných lístkov. Je preto lepšie zaobstarať si cestovný lístok v predpredaji. Prispejete tým aj k zrýchleniu prepravy.

Cestovný lístok je potrebné si kúpiť v zodpovedajúcej hodnote. Cestovný lístok v nižšej hodnote ako je cena cestovného a ani kombinácia dvoch a viacerých lístkov, aj keby ich spoločná hodnota bola dostačujúca, neplatí.


SMS lístok

Ceny SMS lístkov sú (platné od 1. mája 2022) nasledovné:

Časová platnosť Pásmová platnosť Základné cestovné Návod na zakúpenie
30 minút
v sobotu, nedeľu a sviatok 45 minút
len I. pásmo 0,90 € prázdna SMS na číslo 1144
30 minút
v sobotu, nedeľu a sviatok 45 minút
celosieťový 1,00 € SMS s textom "2" na číslo 1144

SMS lístok je prestupný v rámci jeho pásmovej platnosti a platí aj na linkách nočnej dopravy. Zľavnený SMS lístok sa neposkytuje.

Základné podmienky využívania SMS lístka:

 • cestujúci môže do vozidla nastúpiť až s prijatou spätnou SMS správou s lístkom, pričom lístok by mal byť doručený cca do 1,5 minúty od odoslania SMS správy,
 • služba je dostupná len pre zákazníkov slovenských mobilných operátorov,
 • SMS lístok je možné použiť aj ako dovozné za psa alebo batožinu,
 • z jedného mobilného telefónu je možné prostredníctvom SMS zakúpiť aj viacero SMS lístkov, teda na mobilný telefón cestujúceho bude zaslaných toľko SMS lístkov, koľkokrát bola zaslaná príslušná SMS správa na číslo 1144,
 • získanie nápovedy zaslaním SMS s textom INFO na číslo 1144,
 • preposlaný SMS lístok na iný telefón je neplatný,
 • dodatočné preukázanie sa SMS lístkom nie je možné,
 • daňový doklad je možné vytlačiť si na stránke poskytovateľa služby.

Cestovný lístok pre batožinu alebo psa

Ceny dovozného sú (platné od 1. mája 2022) nasledovné:

Pre batožinu alebo psa je potrebné zakúpiť cestovný lístok za 0,60€, ktorý platí:

 • pri cestujúcom s predplatným časovým lístkom maximálne 60 minút v pracovný deň a počas voľných dní a sviatkov maximálne 90 minút,
 • pri cestujúcom s jednorazovým papierovým cestovným lístkom po dobu platnosti lístka daného cestujúceho.

Predplatné cestovné lístky

Predplatný cestovný lístok je určený pre pravidelných používateľov MHD. Platí na neobmedzený počet ciest v rámci časového obdobia, na ktoré bol vydaný. Platnosť lístka je obmedzená časovo a pásmovo.

Ceny predplatných cestovných lístkov platné od 1. mája 2022 sú nasledovné:

Časová platnosť Pásmová platnosť
Obyčajný Zľavnený1) Dôchodca od 65 r.2) ŤZP, ŤZP-S3) Dobrovoľný darca krvi4)
24 hodín len I. pásmo 3,50 € - - - -
celosieťový 4,00 € - - - -
7 dní len I. pásmo 11,00 € - - - -
celosieťový 13,00 € - - - -
30 dní (mesačný)
len I. pásmo 22,00 € 13,20 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €
celosieťový 26,50 € 15,90 € - - -
90 dní (trojmesačný)

len I. pásmo 56,00 € 33,60 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
celosieťový 67,00 € 40,20 € - - -
rezidentský - I. pásmo 50,00 € 30,00 € - - -
365 dní
(ročný)

len I. pásmo 199,00 € - - 18,00 € 18,00 €
celosieťový 250,00 € - - - -
rezidentský - I. pásmo 180,00 € - - - -

1) - platí pre deti od 6. do 16. roku veku, žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl v dennej forme štúdia najneskôr do získania VŠ vzdelania druhého stupňa alebo do dovŕšenia 26. roku veku, príjemcovia starobných dôchodkov, príjemcovia invalidných dôchodkov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 50%, príjemcovia výsluhových dôchodkov od 62. roku veku, držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S

2) - platí pre dôchodcov od 65. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice a mesačným dôchodkom nižším ako 300 €

3) - platí pre držiteľov preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice a mesačným príjmom nižším ako 300 €

4) - platí pre dobrovoľných darcov krvi, ktorí sú držiteľmi zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily s trvalým pobytom v meste Prešov a ak v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch minimálne raz dobrovoľne darovali krv

Nárok na jednotlivé druhy cestovných lístkov podrobne upravuje Tarifa MHD v Prešove. Pre posúdenie nároku je rozhodujúce jej platné znenie.


Ako vybrať správny cestovný lístok?

Cestovný lístok je potrebné vybrať podľa toho, aké časové obdobie si chcete predplatiť a v ktorých tarifných pásmach sa budete pohybovať.

Časová platnosť cestovného lístka je daná časom, ktorý plynie od momentu predaja cestovného lístka alebo dátumu, ktorý si pri jeho kúpe určil cestujúci (lístok je možné kúpiť v predstihu max. 30 dní). K dispozícii sú cestovné lístky mesačné, štvrťročné a ročné.

Pásmová platnosť je určená tarifnými pásmami, ktorými budete cestovať. V I. tarifnom pásme, ktoré tvorí územie mesta Prešov a obce Ľubotice, platia cestovné lístky pre I. aj II. tarifné pásmo. V II. tarifnom pásme, ktoré zahŕňa územie ostatných obcí, platia len cestové lístky pre II. tarifné pásmo. Zároveň na jeho území platia osobitné - vyššie sadzby cestovného.

Je potrebné označiť predplatný cestovný lístok?

Nie. Predplatné cestovné lístky sa neoznačujú.

Kde možno kúpiť predplatný cestovný lístok?

Predplatné cestovné lístky sa predávajú v predpredaji. Predaj zabezpečuje DPMP vo svojich predajniach cestovných lístkov v centre mesta, pri železničnej stanici, na Sídlisku III a na Sekčove.

Čo potrebujem pre vydanie predplatného cestovného lístka?

Základnou podmienkou pre využívanie predplatných lístkov je vlastníctvo čipovej karty. Túto možno získať za cenu 5,30 € vo všetkých predajniach lístkov DPMP. K vystaveniu čipovej karty je potrebné si doniesť fotografiu stanovených rozmerov, občiansky preukaz /kto vlastní/ a v prípade uplatňovania nároku na zľavnené cestovné aj príslušné potvrdenie. Ďalšou podmienkou je vyplnenie žiadosti o vydanie čipovej karty, ktorú možno dostať v každej predajni lístkov DPMP.
Predaj časového lístka spočíva v zapísaní informácie o rozsahu a dobe platnosti lístka na čipovú kartu, pričom práve čipová karta slúži ako doklad pre účely kontroly. Pre orientáciu cestujúcim slúži doklad o zaplatení, ktorý tieto informácie taktiež obsahuje, ale neslúži ako doklad pre účely kontroly zo strany DPMP.
Výnimku z uvedeného tvoria 24-hodinové a týždenné cestovné lístky. Tie je možné kúpiť aj bez vlastníctva čipovej karty. Predávajú sa v automatoch na predaj cestovných lístkov a ďalej pre nich platia podmienky použitia ako pre jednorazové cestovné lístky (pri prvom nástupe do vozidla je potrebné ich označiť.

Kto má nárok na zľavy?

Kategórie cestujúcich s nárokom na zľavnené cestovné, či bezplatnú prepravu, ako aj doklady oprávňujúce ich tento nárok si uplatňovať, sú popísané v Tarife. S výnimkou detí do 6 rokov a žiakov základných škôl sú cestujúci využívajúci zľavu, či bezplatné cestovanie povinní preukázať toto oprávnenie pri kontrole, a to buď preukážkami vydanými DPMP alebo inými dokladmi v zmysle platnej Tarify MHD.

24-hodinový a týždenný predplatný lístok

Krátkodobé predplatné lístky s dobou platnosti na 24 hodín alebo jeden týždeň majú mierne odlišné podmienky používania. Na rozdiel od ostatných predplatných lístkov sú predávané v podobe papierového cestovného lístka, ktorý podobne, ako je to u jednorazových cestovných lístkov, platí od označenia vo vozidle. Cestovný lístok na 24 hodín je v predaji v automatoch, týždenný cestovný lístok predávajú predajné miesta. Na týždenný cestovný lístok je pred označením potrebné aj vypísať meno a priezvisko jeho držiteľa.


Bezplatná preprava

Nárok na bezplatnú prepravu v prešovskej MHD majú nasledujúce kategórie cestujúcich:

 • deti do dovŕšenia 6. roku veku bez ohľadu na štátne občianstvo,
 • občania Slovenskej republiky nad 70 rokov,
 • občania Slovenskej republiky - držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, ktorí sú na invalidnom vozíku alebo sú nevidiaci s bielou palicou alebo s vodiacim psom,
 • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S,
 • invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP-S,
 • vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP-S,
 • cudzinci s udeleným "Povolením k pobytu" s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice, a to:
  • nad 70. rokov veku,
  • držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, ktorí sú na invalidnom vozíku alebo nevidiaci s bielou palicou alebo s vodiacim psom.
Nárok na bezplatnú prepravu sa preukazuje v zmysle ustanovení Tarify MHD v Prešove.

Zľavnená preprava

Zľavnené jednorazové a predplatné cestovné lístky môžu v prešovskej MHD využívať:
 • deti od 6. do 16. roku veku bez ohľadu na štátne občianstvo,
 • občania SR - žiaci a študenti navštevujúci základné a stredné školy podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), študenti vysokých škôl a fakúlt zriadených podľa osobitného predpisu (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
 • občania SR - žiaci a študenti študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
 • cudzí štátni príslušníci - študenti, ktorí boli prijatí a študujú na stredných a vysokých školách v Slovenskej republike, pokiaľ nie sú trvalo zárobkovo činní, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
 • dôchodcovia - občania SR
  • príjemcovia starobných dôchodkov,
  • príjemcovia invalidných dôchodkov (ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je pokles ich schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 50 % v porovnaní so zdravými fyzickými osobami),
  • príjemcovia výsluhových dôchodkov najskôr po dovŕšení 62. roku veku,
 • občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ od 65. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice, ak ich mesačný dôchodok je nižší ako 300,- € a súčasne je to ich jediný príjem,
 • občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ - držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice, ak ich mesačný (prípadne priemerný mesačný) príjem je nižší ako 300,- €,
 • občania SR - držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
 • cudzinci s udeleným "Povolením k pobytu" s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice, a to:
  • príjemcovia starobných dôchodkov,
  • príjemcovia invalidných dôchodkov (ak pre ich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je pokles ich schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 50 % v porovnaní so zdravými fyzickými osobami),
  • príjemcovia výsluhových dôchodkov najskôr po dovŕšení 62 roku veku,
  • držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
 • občania SR a cudzinci s udeleným „Povolením k pobytu“ s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice, ak sú dobrovoľní darcovia krvi a sú držiteľmi zlatej alebo diamantovej plakety prof. Janského alebo držiteľmi Kňazovického medaily a v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch minimálne raz dobrovoľne darovali krv.

Nárok na zľavnené cestovné sa preukazuje v zmysle ustanovení Tarify MHD v Prešove.


Rezidentské cestovné

Zľavnené rezidentské predplatné cestovné lístky môžu v prešovskej MHD využívať občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice. Žiadatelia preukazujú nárok na znížený PCL v predajniach dopravcu občianskym preukazom, na ktorom musí byť uvedený trvalý pobyt na území mesta Prešov, spolu s vyplnenou žiadankou. V prípade žiadateľa do 16 rokov veku predkladá žiadanku jeho zákonný zástupca.

Cestujúci, ktorí využívajú znížené rezidentské cestovné sú povinní neodkladne oznámiť zmenu trvalého bydliska dopravcovi. Platnosť čipovej karty sa pri využití rezidentskej zľavy obmedzuje na 1 rok od dátumu zakúpenia prvého rezidentského PCL.

Nárok na znížené rezidentské cestovné sa preukazuje v zmysle ustanovení Tarify MHD v Prešove.


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cestovné.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného cestovného lístka, resp. preukazu na zľavu je nasledovná:

 • 26 € pri zaplatení vo vozidle, alebo pri úhrade do 5 kalendárnych dní v predajni DPMP na Weberovej ul. 2,
 • 33 € pri úhrade na faktúru.

Ak si cestujúci zabudne predplatný cestovný lístok, môže ho dodatočne preukázať (s výnimkou prenosného) na predajnom mieste dopravcu na Weberovej ul. 2. V takom prípade zaplatí manipulačný poplatok 3,30 €.

Pri nezaplatení dovozného za psa alebo batožinu musí cestujúci zaplatiť dovozné a sankčnú úhradu vo výške 2,00 €.


Predajné miesta

Predajné miesta DPMP a ich otváracie hodiny sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. V predajniach si môže cestujúci vybaviť čipovú kartu, zakúpiť jednorazové aj predplatné cestovné lístky a tiež zakúpiť knižný cestovný poriadok MHD. V predajni na Weberovej ul. č. 2 je možná úhrada pokuty za porušenie tarifných a prepravných podmienok.

Predajné miesto Pracovná doba
Centrum mesta
Weberova ul.
pondelok - piatok: 7.00 - 17.00
Železničná stanica
v budove PORS-EAST s.r.o.
pondelok - piatok: 6.30 - 16.30
(obedná prestávka 11.30 - 12.00)
Sídlisko Sekčov
nákupné stredisko Opál
pondelok - piatok: 8.00 - 16.00
(obedná prestávka 11.30 - 12.00)
Sídlisko III
nákupné stredisko Družba
pondelok - piatok: 7.30 - 15.30
(obedná prestávka 11.30 - 12.00)

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: slavkakopcak #1:
Dobrý deň,

skúste použiť tento odkaz: https://www.ubian.sk/kupit-listok
Dobrý deň,
ako hľadám tak hľadám, neviem nájsť cestu ako kúpiť PCL žiacky pre syna Eduarda online?
Funguje to vôbec?
Pekný deň. Slávka Kopčáková