Ceny a typy lístkov

Jednorazové cestovné lístky

Jednorazový cestovný lístok platí na jednu cestu mestskou dopravou. V rámci jeho platosti možno vykonať ľubovoľný počet prestupov. Platnosť lístka je obmedzená časovo a pásmovo.

Ako vybrať správny cestovný lístok?

Cestovný lístok je potrebné vybrať podľa toho koľko času budete na zamýšľanú cestu potrebovať a v ktorých tarifných pásmach sa budete pohybovať.
Časová platnosť cestovného lístka je daná časom, ktorý plynie od momentu označenia cestovného lístka vo vozidle. Cestovný lístok na začiatku cesty označte bez meškania v najbližšom označovači. Od tohto času plynie jeho platnosť. Ak neviete ako dlho bude cesta trvať, informáciu o čase cesty nájdete v zastávkovom cestovnom poriadku, kde pred názvom každej zastávky je uvedená cestovná doba. Dopravca ponúka tri druhy jednorazových cestovných lístkov - na 10 minút, 30 minút. a 60 minút. Všetky jednorazové lístky sú prestupné, pričom počet prestupov nie je obmedzený. Cestovné lístky na 30 a 60 minút majú v sobotu, nedeľu a vo sviatok predĺženú dobu platnosti až na 45 a 90 minút.
Jazdné doby uvedené v cestovnom poriadku pri ceste bez prestupu dopravca garantuje. Ak sa napr. vozidlo zdrží v dopravnej zápche, na železničnom priecestí a pod., platnosť cestovného lístka ostáva nezmenená až po zastávku, na ktorú by bolo možné v časovom limite docestovať, ak by vozidlo šlo presne podľa cestovného poriadku.
Pásmová platnosť je určená tarifnými pásmami, ktorými cesta povedie. I. tarifné pásmo tvorí územie mesta Prešov a obce Ľubotice, II. tarifné pásmo tvoria ostatné obce a mesto Veľký Šariš. Cestovné lístky sú v členení pre I. tarifné pásmo, II. tarifné pásmo (len 10-minútový) a celosieťové (platia v oboch pásmach).

Ako označiť jednorazový cestovný lístok?

Elektronické označovače sú umiestnené pri všetkých vstupoch do vozidla. Cestovný lístok sa do označovača vsúva lícnou stranou nahor v smere šípky. Označenie cestovného lístka je automatické a prebehne asi v priebehu 1 sekundy. Do spodného poľa sa vytlačí kód, ktorý pozostáva z označenia nástupného času, dátumu, zastávky a evidenčného čísla vozidla. Upozorňujeme, že nesprávne označený cestovný lístok (napr. dvakrát označený alebo označený na nesprávnom mieste) je neplatný. Po prestupe do iného vozidla, ak neskončila platnosť cestovného lístka, nie je potrebné označovať znova pôvodný ani nový cestovný lístok.

Kde možno kúpiť jednorazový cestovný lístok?

Jednorazové cestovné lístky sa predávajú v predpredaji. K dispozícii je pomerne hustá sieť vlastných automatov DPMP na výdaj cestovných lístkov, ktoré sú umiestnené na frekventovanejších zastávkach. Automaty prijímajú len mince a väčšina nevyžaduje presné obnosy a vracia preplatky. Niekoľko automatov staršieho typu však vyžaduje platenie presným obnosom. Veľkou výhodou je ich prevádzka 24 hodín denne.
Ďalším spôsobom kúpy jednorazového cestovného lístka sú novinové stánky. Výhodou je, že nemusíte platiť len mincami, no nemusíte zohnať celý sortiment cestovných lístkov. Predajná doba na rozdiel od automatov je tiež obmedzená.
Poslednou možnosťou je doplnkový predaj u vodiča. V prípade, ak si chcete kúpiť lístok u vodiča, nastúpte prednými dverami. Vodič predá cestovný lístok len počas pobytu vozidla na zastávke. V prípade, že nemá vydať, môže predaj odmietnuť (cestujúci má mať presne odpočítané mince). Upozorňujeme, že doplnkový predaj sa realizuje s cenovou prirážkou a v ponuke je len lístok na 30 minút. Je preto lepšie zaobstarať si cestovný lístok v predpredaji. Prispejete tým aj k zrýchleniu prepravy.
Cestovný lístok je potrebné si kúpiť v zodpovedajúcej hodnote. Cestovný lístok v nižšej hodote ako je cena cestovného a ani kombinácia dvoch a viacerých lístkov, aj keby ich spoločná hodnota bola dostačujúca, neplatí.

Aké sú ceny jednorazových cestovných lístkov?

V predpredaji sú ceny jednorazových lístkov nasledovné:

Doba platnostiPásmoobyčajnýzľavnený
10 minút
len I. pásmo
0,40 €
0,25 €
len II. pásmo
0,30 €
0,20 €
30 minút
v sobotu, nedeľu a sviatok 45 minút
len I. pásmo
0,50 €
0,30 €
celosieťový
0,60 €
0,35 €
60 minút
v sobotu, nedeľu a sviatok 90 minút
len I. pásmo
0,70 €
0,40 €
celosieťový
0,80 €
0,50 €


V doplnkovom predaji u vodiča sú ceny jednorazových lístkov nasledovné:

Doba platnostiPásmoobyčajnýzľavnený
30 minút
v sobotu, nedeľu a sviatok 45 minút
celosieťový
0,70 €
0,40 €

 

V doplnkovom predaji prostredníctvom SMS po zaslaní na číslo 1144 sú ceny jednorazových lístkov nasledovné:

Doba platnostiPásmoobyčajnýzľavnený
30 minút
v sobotu, nedeľu a sviatok 45 minút
celosieťový
0,70 €
-

Predplatné cestovné lístky

Predplatný cestovný lístok je určený pre pravidelných používateľov MHD. Platí na neobmedzený počet ciest v rámci časového obdobia, na ktoré bol vydaný. Platnosť lístka je obmedzená časovo a pásmovo.

Ako vybrať správny cestovný lístok?

Cestovný lístok je potrebné vybrať podľa toho, aké časové obdobie si chcete predplatiť a v ktorých tarifných pásmach sa budete pohybovať.
Časová platnosť cestovného lístka je daná časom, ktorý plynie od momentu predaja cestovného lístka alebo dátumu, ktorý si pri jeho kúpe určil cestujúci (lístok je možné kúpiť v predstihu max. 30 dní). K dispozícii sú cestovné lístky mesačné, štvrťročné a ročné.
Pásmová platnosť je určená tarifnými pásmami, ktorými budete cestovať. V I. tarifnom pásme, ktoré tvorí územie mesta Prešov a obce Ľubotice, platia cestovné lístky pre I. aj II. tarifné pásmo. V II. tarifnom pásme, ktoré zahŕňa územie ostatných obcí, platia len cestové lístky pre II. tarifné pásmo. Zároveň na jeho území platia osobitné - vyššie sadzby cestovného.

Je potrebné označiť predplatný cestovný lístok?

Nie. Predplatné cestovné lístky sa neoznačujú.

Kde možno kúpiť predplatný cestovný lístok?

Predplatné cestovné lístky sa predávajú v predpredaji. Predaj zabezpečuje DPMP vo svojich predajniach cestovných lístkov v centre mesta, na železničnej stanici, na Sídlisku III a na Sekčove.

Čo potrebujem pre vydanie predplatného cestovného lístka?

Základnou podmienkou pre využívanie predplatných lístkov je vlastníctvo čipovej karty. Túto možno získať za cenu 5,30 € vo všetkých predajniach lístkov DPMP. K vystaveniu čipovej karty je potrebné si doniesť fotografiu stanovených rozmerov, občiansky preukaz /kto vlastní/ a v prípade uplatňovania nároku na zľavnené cestovné aj príslušné potvrdenie. Ďalšou podmienkou je vyplnenie žiadosti o vydanie čipovej karty, ktorú možno dostať v každej predajni lístkov DPMP.
Predaj časového lístka spočíva v zapísaní informácie o rozsahu a dobe platnosti lístka na čipovú kartu, pričom práve čipová karta slúži ako doklad pre účely kontroly. Pre orientáciu cestujúcim slúži doklad o zaplatení, ktorý tieto informácie taktiež obsahuje, ale neslúži ako doklad pre účely kontroly zo strany DPMP.
Výmimku z uvedeného tvoria 24-hodinové a týždenné cestové lístky. Tie je možné kúpiť aj bez vlastníctva čipovej karty. Predávajú sa v automatoch na predaj cestovných lístkov a ďalej pre nich platia podmienky použitia ako pre jednorazové cestovné lístky (pri prvom nástupe do vozidla je potrebné ich označiť.

Kto má nárok na zľavy?

Kategórie cestujúcich s nárokom na zľavnené cestovné, či bezplatnú prepravu, ako aj doklady oprávňujúce ich tento nárok si uplatňovať, sú popísané v Tarife. S výnimkou detí do 6 rokov a žiakov základných škôl sú cestujúci využívajúci zľavu, či bezplatné cestovanie povinní preukázať toto oprávnenie pri kontrole, a to buď preukážkami vydanými DPMP alebo inými dokladmi v zmysle platnej Tarify MHD.

24-hodinový a týždenný predplatný lístok

Krátkodobé predplatné lístky s dobou platnosti na 24 hodín alebo jeden týždeň majú mierne odlišné podmienky používania. Na rozdiel od ostatných predplatných lístkov sú predávané v podobe papierového cestovného lístka, ktorý podobne, ako je to u jednorazových cestovných lístkov, platí od označenia vo vozidle. Cestovný lístok na 24 hodín je v predaji v automatoch, týždenný cestovný lístok predávajú predajné miesta. Na týždenný cestovný lístok je pred označením potrebné aj vypísať meno a priezvisko jeho držiteľa.

Aké sú ceny predplatných cestovných lístkov?

Ceny predplatných lístkov sú nasledovné:

Doba platnostiPásmoobyčajnýzľavnený1)dôchodca od 65 rokov2)ŤZP, ŤZP-S3)
dobrovoľný darca krvi4)prenosný
24 hodín
len I. pásmo
2,50 €
-
-
-
-
-
celosieťový
2,95 €
-
-
-
-
-
7 dní
len I. pásmo
8,00 €
-
-
-
-
-
celosieťový
10,00 €
-
-
-
-
-
Mesiac
len I. pásmo
16,60 €
9,95 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
53,10 €
celosieťový
19,90 €
11,95 €
-
-
-
65,05 €
3 mesiace
len I. pásmo
42,40 €
25,40 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
-
celosieťový
51,10 €
30,65 €
-
-
-
-
Rok
len I. pásmo
160,95 €
-
-
12,00 €
12,00 €
-
celosieťový
199,15 €
-
-
-
-
-

 1) - platí pre deti od 7. do 16. roku veku, žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl v dennej forme štúdia najneskôr do získania VŠ vzdelania druhého stupňa alebo do dovŕšenia 26. roku veku, príjemcovia starobných dôchodkov, príjemcovia invalidných dôchodkov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 50%, príjemcovia výsluhových dôchodkov od 62. roku veku, držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S

2) - platí pre dôchodcov od 65. roku veku s trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice a mesačným dôchodkom nižším ako 300 €

3) - platí pre držiteľov preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice a mesačným príjmom nižším ako 300 €

4) - platí pre ddobrovoľných darcov krvi, ktorí sú držiteľmi zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily s trvalým pobytom v meste Prešov a ak v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch minimálne raz dobrovoľne darovali krv

Nárok na jednotlivé druhy cestovných lístkov podrobne upravuje Tarifa MHD v Prešove. Pre posúdenie nároku je rozhodujúce jej platné znenie.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.