Poslanci schválili nové tarifné podmienky od 1.1.2022

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre schválili na jeho riadnom zasadnutí dňa 14. októbra 2021 nové tarifné podmienky MHD Nitra, ktoré vstúpia do platnosti od 1. januára 2022. Ide o rovnaký dátum, kedy prevádzku MHD začne zabezpečovať nový dopravca Transdev, ktorý vzišiel z verejnej súťaže na zabezpečenie týchto služieb na nasledujúcich 10 rokov, s možnosťou opcie na ďalšie 3 roky.

V nových tarifných podmienkach sa nemenia ceny cestovného ani rozsah poskytovaných zliav. Cestovné pre jednotlivých cestujúcich sa tak nezvyšuje ani neznižuje. Do cenového predpisu sa zapracovali nové spôsoby platby bankovými kartami či mobilnou aplikáciou. V niektorých prípadoch sa existujúcemu okruhu cestujúcich zjednodušia podmienky na získanie zľavy. Ponuka cestovných lístkov sa rozšíri o nové druhy, doba platnosti niektorých súčasných druhov sa bude počítať iným spôsobom.

Zmena platnosti niektorých lístkov

Jednou z najväčších zmien je, že sa zjednocuje filozofia základného cestovného lístka na jednu cestu. Doteraz bolo možné čipovou kartou platiť tzv. jednorazové cestovné (na jednu jazdu jedným spojom) s možnosťou jedného bezplatného prestupu, pokiaľ tento prebehol do 40 minút od označenia karty v prvom vozidle. Tento systém bol pôvodne nadstavbou neprestupných papierových lístkov, ktoré sa však postupnými zmenami tarify zmenili na časové s dĺžkou cesty do 60 minút s možnosťou ľubovoľného počtu prestupov. Neskôr ich doplnili SMS lístky, ktorých platnosť je nastavená obdobne.

Po novom sa aj cestovné lístky z čipovej karty menia na 60-minútové a budú tak fungovať rovnakou logikou ako lístky zakúpené iným spôsobom. Platnosť lístka začne plynúť priložením karty k označovaču (validátoru) vo vozidle – novinkou je, že cestujúci pri prestupe už nebude musieť kartu prikladať znova a počet prestupov bude podobne ako pri papierových či SMS lístkoch neobmedzený. Rovnako ale platí pravidlo, že celá cesta (vrátane prestupov) musí byť ukončená do 60 minút od jej začiatku. V prípade potreby má cestujúci možnosť kedykoľvek v priebehu prepravy predĺžiť si aktuálny lístok o ďalších 60 minút, ktoré sa pripočítajú k zostávajúcej platnosti aktuálneho lístka.

Ďalšou zmenou je zmena týždenného lístka, ktorý sa mení na 168-hodinový. Platnosť lístka aj naďalej ostáva 7 dní, no v novom riešení sa už jeho platnosť nepočíta na celé dni ale na hodiny (7 dní = 168 hodín). Získajú tým najmä cestujúci, ktorí si týždenný lístok kupovali v poobedných či večerných hodinách. Kým predtým sa im deň zakúpenia automaticky celý započítal ako precestovaný prvý deň platnosti lístka, po zmene sa platnosť lístka začne počítať až od momentu predaja a ukončená bude presne po uplynutí 168 hodín v priebehu posledného dňa platnosti.

Príjemnou novinkou tiež bude, že 24-hodinové,168-hodinové, ako aj novo zavedené 72-hodinové lístky nebude predávať len vodič autobusu v hotovosti, ale cestujúci si ich budú môcť kúpiť aj samoobslužne prostredníctvom dopravnej alebo bankovej karty.

Nové spôsoby platby cestovného

Všetky doterajšie spôsoby platby cestovného, na ktoré boli cestujúci zvyknutí, ostávajú zachované aj po nástupe nového dopravcu. Cestujúci si tak budú môcť zakúpiť čipovú kartu, na ktorú si budú môcť nabiť kredit a z neho uhrádzať cestovné osobitne za každú cestu zvlášť alebo si na ňu zakúpia predplatný lístok (mesačný, štvrťročný, polročný, ročný), počas ktorého platnosti môžu cestovať bez obmedzenia počtu ciest. Zachované ostávajú aj SMS lístky vo forme spätnej SMS správy, ktorú cestujúci získajú po zaslaní prázdnej správy na určené telefónne číslo. Zachovaná ostane aj možnosť platby cestovného v hotovosti vodičovi autobusu. Aj naďalej však platí, že z cenového hľadiska pôjde o najmenej výhodnú formu predaja lístkov.

Novinkou je, že popri čipových kartách, ktoré cestujúcemu vydáva dopravca, budú nové označovače (validátory) v autobusoch akceptovať aj platby platobnými kartami, ktoré občanom vydávajú banky a ktoré bežne používajú na bezhotovostné platby v iných službách. Pre rozlíšenie týchto kariet sa budú používať pojmy dopravná karta (klasická čipová karta, ktorú si cestujúci kúpi u dopravcu) a banková karta (platobná karta, ktorú cestujúcemu k bankovému účtu vydala jeho banka). Bankovú kartu bude možné vo vozidle MHD využiť rovnako ako dopravcom vydanú čipovú kartu, t.j. cestujúci nastúpi strednými alebo zadnými dverami a samoobslužne si lístok zakúpi prostredníctvom validátora. Ceny cestovného budú rovnaké ako v prípade použitia dopravnej karty. Zakúpiť bude možné 60-minútový, 24-hodinový, 72-hodinový a 168-hodinový lístok. Bankovú kartu bude možné využiť aj ako doklad o zakúpení predplatného lístka (mesačný, štvrťročný, polročný, ročný), pokiaľ si cestujúci bude spravovať svoje lístky sám prostredníctvom e-shopu. Ďalšie informácie o tomto spôsobe využitia bankovej karty prinesieme v ďalších správach.

Dlho očakávaným spôsobom platby je mobilná aplikácia, ktorú pre cestujúcich pripravuje nový dopravca. V nej nájdu rôzne užitočné informácie, vyhľadávanie spojení, či prehľad o najbližších odchodoch spojov so zohľadnením reálnej dopravnej situácie. Pomocou mobilnej aplikácie však bude možné aj platiť cestovné a plne ňou nahradiť doterajšiu dopravnú kartu. Aplikácia bude zdarma a bude umožňovať zakúpenie plného sortimentu krátkodobých cestovných lístkov (60/70-minútový, 24-hodinový, 72-hodinový, 168-hodiný) ako aj predplatných cestovných lístkov (mesačný, štvrťročný, polročný, ročný). Krátkodobé cestovné bude možné uhrádzať pomocou zadanej bankovej karty jednotlivo alebo z kreditu, ktorý sa predtým jednorazovo nabije. Správa predplatných lístkov bude v aplikácii previazaná na virtuálnu čipovú kartu zriadenú na internetovom e-shope. Cestujúci si tak bude môcť v mobile akýkoľvek lístok nielen kúpiť, ale následne sa ním aj preukazovať v prípade prepravnej kontroly. Očakáva sa, že táto platforma vo veľkej miere nahradí doteraz používané dopravné karty.

Platnosť základného – hodinového lístka bude v nových spôsoboch platby upravená podobne ako je to dnes. Dopravnou a bankovou kartou bude možné kúpiť lístok s platnosťou 60 minút. Je to preto, že jeho platnosť začína plynúť až priložením karty k validátoru (teda nastúpením cestujúceho do vozidla). Platnosť lístka zakúpeného prostredníctvom mobilnej aplikácie bude 70 minút, nakoľko podobne ako dnes pri SMS lístku, jeho zakúpenie bude musieť prebehnúť ešte pred nástupom do vozidla, pričom platnosť začne plynúť do dvoch minút po zakúpení. Navýšenie časovej platnosti lístka je tak určitou kompenzáciou pre cestujúceho, ktorý, kupujúc lístok ešte pred príchodom vozidla, znáša riziko prípadného meškania spoja. Do autobusu bude možné nastúpiť až po tom, čo zakúpený lístok bude aktívny (podobne sa dnes do autobusu nastupuje až po doručení SMS lístka, ktorý bol zakúpený predtým).

Nové a zmenené druhy cestovných lístkov

Od začiatku roka 2022 doterajšiu ponuku cestovných lístkov doplnia dva nové druhy. Nový 72-hodinový lístok dopĺňa ponuku krátkodobých lístkov a má ambíciu byť určitým kompromisom pre cestujúcich, ktorí sa v meste zdržia na 2-3 dni (napr. víkendový pobyt) a doterajší 24-hodinový lístok im nestačil a týždenný lístok využívali len čiastočne. 72-hodinový  lístok sa bude predávať len v nezľavnenej verzii, bude stáť 4,90 € a bude ho možné kúpiť v hotovosti u vodiča autobusu alebo bezhotovostne dopravnou alebo bankovou kartou alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Ponuka predplatných lístkov, doteraz pozostávajúca z mesačných, štvrťročných a polročných lístkov sa rozširuje o ročný lístok, ktorý bude platiť 12 mesiacov od požadovaného dátumu. Podobne ako ostatné predplatné lístky, sa bude predávať na dopravnú kartu, v prípade jeho samoobslužného zakúpenia cez e-shop môže byť dokladom o jeho zakúpení aj priradená banková karta cestujúceho (viac podrobností bude oznámených neskôr). Základná cena ročného predplatného lístka bude 165 €, cestujúci s nárokom na 40%-nú zľavu (deti, študenti, seniori a pod.) ho môžu mať za 99 €. Zavedením ročného lístka sa vychádza v ústrety požiadavkám časti verejnosti, ktorá má záujem o predplácanie dlhšieho obdobia ako polrok a menej často tak vybavovať nákup cestovného dokladu. Držitelia ročného lístka zároveň získajú najvýhodnejšie ceny cestovného, nakoľko tarifa je nastavená tak, že spolu s narastajúcou dĺžkou predplatného obdobia klesá jednotková cena cestovného za jednu jazdu.

Zavedenie ročných lístkov vytvorilo priestor nahradiť aj doterajšie tzv. evidenčné polročné lístky za ročné lístky. Ide o lístky s výraznou zľavou pre občanov s trvalým pobytom v meste Nitra alebo vybraných obciach, ktorí sú ocenenými darcami krvi, držiteľmi preukazov ŤZP, resp. ŤZP-S alebo majú vek nad 70 rokov. Tieto lístky budú po novom ročné s alikvotným prepočítaním ceny cestovného. Táto zmena si kladie za cieľ odbremeniť týchto cestujúcich od časti návštev predajných miest dopravcu, ktoré tak po novom budú musieť navštevovať menej často. Zmeny lístkov sú nasledovné:

  • polročný lístok pre držiteľov Bronzovej alebo Striebornej Jánskeho plakety za 12 € sa mení na ročný lístok za 24 €
  • polročný lístok pre držiteľov Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily za 6 € na mení na ročný lístok za 12 €
  • polročný lístok pre občanov starších ako 70 rokov a pre držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S za 1 € sa mení na ročný lístok za 2 €

Ďalšie zmeny v nároku na zľavy

Okrem popísaných zmien dochádza k drobným úpravám definícií osôb, ktoré majú nárok na zľavnené cestovné. Niektoré zmeny súvisia s vyhláškou Ministerstva dopravy, ktoré zjednocuje výklad niektorých tarifných skupín na území SR. Ďalšie sú zavedené s cieľom uľahčiť niektorým oprávneným osobám nárok na zľavu.

Bezplatná preprava detí predškolského veku sa bude po novom poskytovať do dovŕšenia 6. roku veku. Dieťa od 6 rokov veku bude potrebovať zľavnený cestovný lístok. Doteraz bola táto povinnosť daná nástupom dieťaťa do povinnej školskej dochádzky. Zmenou formulácie sa zjednocujú podmienky s inými dopravami v rámci SR.

Nárok na cestovné so zľavou 40% si po novom bude môcť uplatniť každý senior od dovŕšenia 63 rokov veku. Na preukázanie nároku postačí preukaz totožnosti. Doteraz táto možnosť platila pre seniorov až od 65. roku veku. Cestujúci vo veku 60 – 62 rokov, ktorí poberajú starobný, výsluhový alebo invalidný (nad 70%) dôchodok, môžu využívať zľavnené cestovné tak ako doteraz – v ich prípade sa však nárok na zľavu preverí preukážkou, ktorú dopravca vystaví na základe potvrdenia o poberaní dôchodku.

Zavádza sa nová tarifná kategória mladiství do dovŕšenia 18 rokov veku. Mladí ľudia, ktorí ešte nedovŕšili 18. rok života, si budú môcť zľavnené lístky zakúpiť jednoduchšie – na preukázanie nároku na zľavu postačí preukaz totožnosti, z ktorého sa v prípade kontroly určí ich vek. Pokiaľ cestujú len na linkách MHD Nitra, nemusia si pre potreby zľavneného cestovného vybavovať preukážku po predložení potvrdenia o návšteve školy. Táto zľava však neplatí na prímestských linkách, či vo väčšine iných regiónov Slovenska. Preto aj naďalej zostáva možnosť predložiť potvrdenie o návšteve školy dobrovoľne, na základe ktorého dopravca vystaví preukaz, ktorý uznajú aj iní dopravcovia.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Velmi sa tesim uvedeným zmenam.
Klobúk dole, dobrá práca k jednoduchšej tarife a príprave na januárové zmeny 🙂