Zľavy


Bezplatná preprava

V nitrianskej MHD sa bezplatne prepravujú nasledujúce kategórie cestujúcich alebo veci:

 • deti do začatia povinnej školskej dochádzky,
 • invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
 • sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S,
 • držitelia preukazov "Konfederácia politických väzňov" (KPV),
 • bývalí príslušníci "Vojenských táborov nútených prác" (VTNP),
 • držitelia preukazov "Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja" (PV ZPO),
 • detský kočík, batožina, pes,
 • osoby odkázané na invalidný vozík,
 • nevidiace osoby.

Cestujúci, ktorí cestujú bezplatne, musia na vyzvanie vodiča alebo v prípade prepravnej kontroly preukázať nárok na bezplatné cestovné príslušnými dokladmi uvedenými v Tarife.


Zľavnené cestovné pre dôchodcov, darcov krvi a zdravotne ťažko postihnutých

Zľavu 40 % na jednorazové a predplatné cestovné lístky môžu využívať:

 • poberatelia starobných dôchodkov do dovŕšenia 70. roku veku,
 • poberatelia invalidných dôchodkov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako  70 % do dovŕšenia 70. roku veku,
 • poberatelia výsluhových dôchodkov najskôr po dovŕšení 60. roku veku do dovŕšenia 70. roku veku,
 • občania nad 70 rokov veku, ktorí nemajú trvalý pobyt v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch,
 • držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, ktorí nemajú trvalý pobyt v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch,
 • držitelia Bronzovej alebo Striebornej Jánskeho plakety s trvalým pobytom v v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch,
 • držitelia Bronzovej, Striebornej, Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily bez ohľadu na adresu trvalého pobytu - zľava sa vzťahuje len na 60-minútový cestovný lístok v predaji u vodiča.

Zľavu 80 % na jednorazové elektronické lístky (platba z čipovej karty) môžu využívať:

 • občania nad 70 rokov veku s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch,
 • držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch,
 • držitelia Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch - zľava sa vzťahuje aj na predplatné cestovné lístky.

Evidenčné polročné predplatné cestovné lístky môžu v nitrianskej MHD využívať:

 • občania nad 70 rokov veku s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch,
 • držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v Nitre, Branči, Ivanke pri Nitre, Lužiankach, Nitrianskych Hrnčiarovciach alebo Štitároch,

Oprávnené osoby môžu využívať evidenčné jednorazové cestovné priamo na základe príslušného dokladu (preukaz ŤZP, ŤZP-S, potvrdenie o udelení Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily, občiansky preukaz) alebo preukazu na zľavu vydaného ARRIVA NITRA a.s., ktorý dopravca vystaví po predložení príslušného dokladu, občianskeho preukazu a aktuálnej fotografie.

Oprávnení dôchodcovia môžu využívať dôchodcovské jednorazové cestovné na základe preukazu na zľavu vydaného ARRIVA NITRA a.s., ktorý dopravca vystaví po predložení aktuálneho rozhodnutia o poberaní príslušného dôchodku, občianskeho preukazu a aktuálnej fotografie. Dôchodcovia, ktorí už dovŕšili 65 rokov, môžu cestovať na dôchodcovské lístky aj bez takéhoto preukazu a preukazujú sa priamo občianskym preukazom.

Predplatné dôchodcovské cestovné lístky sa predávajú na čipové karty v predajniach dopravcu alebo u zmluvných predajcov (vybrané trafiky). Postup vybavenia čipovej karty je uvedený na stránke Čipové karty.
 

Študentské cestovné

Študentské jednorazové a predplatné cestovné lístky môžu v nitrianskej MHD využívať:

 • deti od začiatku povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 15. roku veku,
 • žiaci základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu,
 • študenti vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku,
 • žiaci a študenti, ktorí študujú na stredných a vysokých školách v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR

Deti, ktoré ešte nedovŕšili 15 rokov, môžu využívať študentské jednorazové cestovné na základe preukazu na zľavu vydaného ARRIVA NITRA a.s., ktorý dopravca vystaví po predložení rodného listu alebo preukazu poustenca, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a aktuálnej fotografie.

Žiaci a študenti od 15 rokov môžu využívať študentské jednorazové cestovné na základe preukazu na zľavu vydaného ARRIVA NITRA a.s., ktorý dopravca vystaví po predložení potvrdenia o návšteve školy, občianskeho preukazu a aktuálnej fotografie. Študenti škôl, ktoré vydávajú identifikačné čipové karty študenta školy (napr. vo formáte ISIC), môžu preukázať nárok na zľavu aj takouto kartou, pokiaľ je platnosť zľavy vizuálne kontrolovateľná (nalepená prolongačná známka na príslušný školský rok).

Predplatné žiacke a študentské cestovné lístkysa predávajú na bezkontaktné čipové karty v predajniach dopravcu alebo u zmluvných predajcov (vybrané trafiky). Postup vybavenia čipovej karty je uvedený na stránke Čipové karty.
 

Ako si vybaviť zľavy

Ak má cestujúci záujem využívať zľavu na jednorazové lístky, musí sa pri kontrole preukázať preukazom na zľavu vydaným ARRIVA NITRA a.s. Cestujúci, ktorí majú nárok na zľavu a služby MHD v Nitre využívajú len v ojedinelých prípadoch, môžu preukázať nárok na zľavu aj preukazom vydaným iným verejným dopravcom v SR (napr. preukaz dopravného podniku, podniku SAD, železničným preukazom a pod.).

Preukaz na zľavu od dopravcu nemusia mať občania od 65 rokov (preukážu sa občianskym preukazom), držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S, Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily (preukážu sa priamo príslušným preukazom) a študenti stredných alebo vysokých škôl, ktorých škola vydáva identifikačné čipové karty študenta školy, za predpokladu, že majú nalepenú aktuálnu prolongačnú známku na príslušný školský rok (preukážu sa priamo týmto preukazom).

Ostatní cestujúci si preukaz na zľavu môžu vybaviť v predajniach dopravcu ARRIVA NITRA a.s. na počkanie. Je potrebné predložiť:

 • preukaz totožnosti žiadateľa (v prípade detí do 15 rokov zákonný zástupca predloží svoj preukaz totožnosti a rodný list dieťaťa),
 • jednu fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm nie staršiu ako 1 rok, ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa,
 • potvrdenie o nároku na zľavu (viď príslušné typy zliav)

Cena preukazu na zľavu je 0,65 €.

Podrobné a záväzné informácie o jednotlivých zľavách a spôsobe preukazovania nároku sú uvedené v Tarife.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.