Prehľad udalostí v MHD v roku 2012

Rok 2012 bol bohatý na udalosti v mestskej hromadnej doprave Nitra. Vybrali sme pre Vás tie najdôležitejšie z nich.

Linkové vedenie a organizácia dopravy

Od 13. februára prebiehala dlhodobá výluka z dôvodu výstavby kanalizácie v MČ Dražovce. Linky 2 a 4 neobsluhovali zastávky Belopotockého a Dražovce a ukončené boli v provizórnej zastávke pred kultúrnym domom na Kultúrnej ul. Aj keď sa pôvodne dĺžka obmedzenia odhadovala na jeden mesiac, pre pokračujúce práce sa autobusy na stále trasy vrátili až 5. júla.

Od 6. apríla do 28. októbra premával cyklobus na sezónnej linke C, ktorá mala rovnakú trasu ako v predošlom roku, a to z Klokočiny cez Čermáň, železničnú stanicu, centrum mesta a Chrenovú do Mestského parku na Sihoti a ďalej na Zobor k nemocnici (jeden spoj zachádzal aj do Dražoviec). Linka premávala v soboty, nedele a sviatky v dvojhodinovom intervale od 8. do 18. hodiny a obsluhovaná bola autobusom Karosa B 732 519BM, ktorý je na prepravu bicyklom prestavaný.

1. apríla vstúpili do platnosti zmeny v cestovných poriadkoch ako tzv. I. etapa zmien, ktoré vo februári schválilo Mestské zastupiteľstvo ako súčasť úsporných opatrení s cieľom znížiť ročný výkon MHD o 4 percentá. K tomuto termínu sa zrušila zastávka Priemyselný park III z dôvodu zatvorenia firiem, ktoré obsluhovala. Obmedzila sa obsluha ulice Jakuba Haška ponechaním linky 15 len v čase dopravnej špičky a redukciou jej popoludňajšieho intervalu. K oslabeniu intervalu došlo aj na linke 26, avšak len v úseku Centrum - Jakuba Haška a späť. Začala tiež premávať nová vnútrochrenovská linka 29 z Gorazdovej cez Andreja Hlinku k Poliklinike Chrenová, a to v pracovných dňoch dopoludnia raz za hodinu. Od rovnakého dátumu sa zriadila aj nová zastávka MHD Zariadenie pre seniorov Zobor, kam začala zachádzať linka 1. Pre zlý stav komunikácie na Jánskeho ulici počas jej opravy sa však vzápätí zachádzka zrušila a obnovila sa až 30. apríla.

14. apríla sa zriadila zastávka Kavcova aj v smere na Klokočinu, medzi zastávkami Hollého a Poliklinika Klokočina. Dovtedy bola zriadená len jednosmerne, v smere jazdy do centra mesta. Na zastávke zastavujú všetky prechádzajúce linky.

30. apríla pokračovali úpravy v cestovných poriadkoch v II. etape, ktoré priniesli množstvo zmien. Prepravné nároky najväčších sídlisk sa koncentrovali do trojuholníka najsilnejších ťahov. Spojenie Klokočiny s autobusovou a železničnou stanicou zabezpečuje linka 24, spojenie Chrenovej s autobusovou a železničnou stanicou zabezpečujú spoločne linky 12 14 a 19 a spojenie najväčších sídlisk Klokočina a Chrenová navzájom je realizované linkou 32. Každý zo vzťahov je obsluhovaný (s výnimkou skorého rána a neskorého večera) celotýždenne každých 20 minút, v špičkách dní so školským vyučovaním každých 10 minút. Na trase z centra na sídliská a späť je tento interval polovičný, celotýždenne každých 10 minút, v špičkách dní so školským vyučovaním každých 5 minút.

Z týchto a ďalších dôvodov sa zmenili trasy a časy premávky viacerých liniek. Linka 2 bola v špičke pracovných dní skrátená z Klokočiny len po Šindolku (mimo špičky naďalej pokračuje do Priemyselného parku alebo Dražoviec). Linka 4 sa pri ceste z Dražoviec presmerovala cez Nábrežie mládeže (dovtedy cez Fraňa Mojtu) a namiesto pôvodnej konečnej pri železničnej stanici sa predĺžila pozdĺž linky 2 ďalej cez Čermáň až na Klokočinu, kde nahradila spoje označené ako 2A, ktoré sa zrušili. Zároveň sa linka 2 pri trase na Šindolku presmerovala mimo zastávku Vinárske závody. Naopak, cez túto zastávku sa presmerovala trasa linky 9 v smere na Zobor, k nemocnici. V soboty, nedele a sviatky prestala premávať linka 8 a začali premávať linky 1 11 14 a 18. Linka 24 prestala v soboty, nedele a sviatky zachádzať do Párovských Hájov. Linka 28 sa zrušila a linka 32 sa predĺžila z Klokočiny, Kmeťovej až na Diely do konečnej zastávky Viničky. Premávať prestala aj linka 34 a linka 22 začala medzi Mlynárcami, Klokočinou a Krškanmi premávať aj v pracovných dňoch dopoludnia. Do tejto linky sa tiež včlenili všetky spoje pôvodnej expresnej linky 122. Na linkách 6 9 12 14 16 a 30 sa znížil počet spojov a predlžili intervaly medzi nimi.

V noci z 9. na 10. júna zabezpečovala MHD aj tento rok posilovú dopravu po skončení festivalu AmfikFest.

Jún skomplikoval dopravu rekonštrukciou Štúrovej ul. v úseku od okružnej križovatky po Cintorínsku ul. Obmedzenia sa realizovali v dvoch etapách, od 7. do 10. júna sa opravovala časť od okružnej križovatky po Bernolákovu ul., od 14. do 17. júna zvyšný úsek. Linky MHD premávali operatívne podľa postupu prác v protismerných jazdných pruhoch, prípadne obchádzkovými trasami.

18. júna sa začala premávka sezónnej linky 35, ktorej trasa viedla okružne od Železničnej stanice po Cintorínskej ul., cez zastávky Centrum a Andreja Hlinku, Centro, po novom Chrenovskom moste a nábreží až do Mestského parku a okolo Divadla Andreja Bagara a cez Predmostie späť na Chrenovský most a ďalej smerom k Železničnej stanici. Linka premávala v pracovných dňoch od 8. do 15. hodiny v intervale prevažne 30 minút a nasadzovaný na ňu bol zapožičaný poschodový autobus Troliga Bus Sirius.

1. júla vstúpila do platnosti drobná úprava cestovného poriadku na linkách 4 25 32. Zmeny reagovali na najčastejšie požiadavky cestujúcich po zmenách v cestovných poriadkoch v apríli. Súčasne sa rozšírila premávka sezónnej linky 35, ktorej prevádzkový čas sa upravil od 10. do 19. hodiny v pracovných dňoch.

Od 5. do 7. júla bola zabezpečovaná posilová doprava k podujatiam v rámci mestských slávností "Nitra, milá Nitra..." na posilovej linke P s trasou Diely, Viničky - Divadlo Andreja Bagara - Chrenová, Gorazdova.

1. september bol dňom úpravy cestovných poriadkov na linkách 1 2 4 9 12 13 14 17 19 22 24 32 a 33. Zmeny sa týkali niektorých časových polôh spojov, ich nadväzností, koordinácie, ale vznikli aj nové spoje.

1. októbra sa zastavila premávka na sezónnej linke 35. Cyklobus na linke C ukončil premávku o niečo neskôr, 28. októbra.

1. októbra sa tiež dočasne zrušla obsluha zastávky SEC z dôvodu problémov s otáčaním vozidiel. Po vyriešení situácie sa jej obsluha obnovila od 17. októbra. V prechodnom období dotknuté spoje liniek 15 a 26 premávali len po zastávku Jakuba Haška.

Jeseň bola v tomto roku veľmi náročná, pokiaľ ide o priepustnosť komunikácií. Už od septembra platili dopravné obmedzenia v Horných a Dolných Krškanoch z dôvodu výstavby kanalizácie. K nim sa pridala rekonštrukcia Štúrovej ul. a Štefánikovej triedy, ktoré prebiehali súčasne, v ďalšej etape sa práce presunuli do Krškán a Ivanky pri Nitre. Celý rad zastávok (vrátane zastávok priamo v centre mesta) bol operatívne premiestňovaný do náhradnej polohy, viaceré zastávky boli prechodne zrušené. Počas celého obdobia sa navyše obmedzená priepustnosť komunikácií podpisovala na veľkých meškaniach (osobitne zlá situácia bola na linkách prechádzajúcich Krškanmi - linky 12 14 22 25). Meškania jednotlivých spojov nezriedka prekračovali dve hodiny, čo viedlo k vynechávaniu ďalších spojov, ktoré tak vozidlá "nestihli" vykonať. Situácia sa zlepšila až v novembri.

V dňoch 1. - 3. novembra už tradične premávala posilová linka P15 z Palárikovej ul. k Novému cintorínu, pre uspokojenie zvýšeného dopytu počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

9. decembra sa upravil cestovný poriadok linky 27 na základe požiadavky obcí Nitrianske Hrnčiarovce a Štitáre.

 

Tarifa

1. apríla došlo k zmene tarify. Cena jednorazového občianskeho cestovného lístka zakúpeného u vodiča sa zvýšila z 0,60 na 0,70 €, v prípade použitia čipovej karty z 0,40 na 0,50 €. Ceny jednorazových cestovných lístkov vo vybraných ostatných kategóriách sa taktiež upravili o max. 10 centov. V prípade predplatných lístkov došlo k zvýšeniu cien len u študentských lístkov, občianske predplatné lístky ostali na pôvodnej úrovni a cena dôchodcovských predplatných lístkov sa znížila. K zásadnej zmene došlo pri evidenčných predplatných lístkoch, kde dovtedajší mesačný lístok za 3,50 € a štvrťročný za 8,50 € nahradil polročný lístok za symbolické 1 €. Súčasne sa rozšíril okruh cestujúcich s nárokom na evidenčné cestovné. K úpravám nárokovosti na jednotlivé zľavy došlo aj v niektorých ďalších kategóriách. Z ponuky cestovných lístkov tiež pre nízky záujem vypadol ročný lístok za 186 €, ktorý bol nahradený polročným lístkom za 90 €. K rovnakému dátumu sa ešte zmenila cena novej čipovej karty pre občanov s trvalým pobytom v meste, a to z 0,03 na 3 €.

1. novembra nový cenový výmer obmedzil nárok na evidenčný polročný lístok v cene 1 € v prípade darcov krvi len na osoby s trvalým pobytom v meste Nitra.

 

Vozidlový park a akcie Veolia Transport Nitra (VTN)

Vo februári sa do vozidlového parku VTN natrvalo zaradil autobus SOR BN 12 ZA-937EU, ktorý tu premával v rámci skúšobnej prevádzky od leta 2011. Z uvedeného dôvodu dostal nové značky NR-696GH.

Vo februári sa ukončila premávka zapožičaných autobusov SOR NB 18 CNG 4E1 5182 a SOR BN 9,5 4E1 5183, ktoré premávali v MHD Nitra od decembra 2011.

Vo februári a marci na linkách krátko premával zapožičaný autobus Solaris Urbino 12 CNG s poľskými značkami PZ 4593X. Rovnaký autobus sa v Nitre ešte objavil aj v auguste.

V marci sa začalo so zaraďovaním autobusov, ktoré predtým premávali v bratislavskom Slovnafte, kde VTN taktiež zabezpečovala dopravu. V Nitre sa objavili autobusy Karosa B 732 155AP, Karosa B 932 073AO a 451BB, Karosa B 941 024DA, Karosa B 952 Irisbus 034EM a 120GG a SOR BN 12 057DT. Súčasne sa do premávky začali postupne do júna zaraďovať ďalšie jazdené autobusy, ktoré VTN získala zo sesterských spoločností v Prahe a Tepliciach. Išlo o tri autobusy Scania Omni Link  (279GJ, 104GK a 088GK), dva autobusy Karosa B 952 Irisbus (411GJ a 009GK) a jeden typu Karosa C 934 (442CV). V ďalších mesiacoch pribudli ešte tri autobusy typu Karosa Renault City Bus. Zaradenie jazdených vozidiel prispelo k zrýchlenému vyraďovaniu najstarších autobusov Karosa B 732, umožnilo znížiť vekový priemer používaných vozidiel a zvýšiť podiel nízkopodlažných autobusov na dopravných výkonoch.

V apríli obnova vozidlového parku pokračovala dodávkou deviatich nových autobusov. Tri nové vozidlá sú typu SOR NB 12 štandardnej dĺžky a ďalších šesť je kratších, 9,5 metra dlhých SOR-ov BN 9,5. Do premávky boli uvedené postupne v priebehu mesiaca máj. Deväťapolmetrové Sorky našli uplatnenie na menej využívaných linkách a linkách so sťaženým prejazdom autobusov bežnej dĺžky - premávajú najmä na linkách 1 7 9 10 11 13 18 25 a 26.

Jún priniesol do nitrianskej MHD nevšednú novinku, zapožičaný poschodvý autobus Sirius od slovenského výrobcu Troliga Bus. Autobus premával na popradských značkách PP-683CP. Počas víkendov premával na nepravidelnej doprave pre Nitriansku organizáciu cestovného ruchu, v pondelok až piatok na MHD na linke 35 do Mestského parku.

Z prevádzky boli v priebehu celého roka postupne vyraďované posledné autobusy Karosa B 732. V januári bol vyradený autobus 152AP. V marci boli z prevádzky vyradené autobusy 183AP, 184AP, 360BU (plus kĺbová Karosa B 741 137AP). V apríli vyraďovanie pokračovalo štvoricou autobusov 165AP, 174AP, 175AP a 187AP. Máj bol posledným mesiacom evidencie vozidiel 190AP, 191AP, 192AP, 197AP, 193AP, 194AP, 517BM a 905CU. V júni bol vyradený a následne odpredaný autobus 176AP. Vyraďovanie pokračovalo aj v júli, kedy sa vyradili autobusy 155AP, 185AP a 199AP. O mesiac neskôr opustila MHD aj prímestská Karosa C 734 572CV, ktorá bola preradená do Zlatých Moraviec.

S výnimkou cyklobusu a jednej Karosy z posledných sérií s mierne upraveným vzhľadom sa praktická prevádzka klasických autobusov Karosa B 732 ukončila v priebehu augusta. 15. septembra bola zorganizovaná oficiálna rozlúčková jazda, ktorej sa zúčastnili dva autobusy tohto typu (NR-188AP, BL-124DS ex NR-176AP) a jedna prímestská Karosa C 734 NR-213BE). Začiatok jazdy bol krátko pred 11. hodinou pred železničnou stanicou a priatelia týchto autobusov si mali možnosť vychutnať päťhodinový okruh po meste, ale aj jeho okolí s množstvom fotozastávok.

Rozlúčková jazda Karos odštartovala Európsky týždeň mobility, ktorý vo VTN pokračoval v priebehu týždňa diskusným stánkom zamestnancov spoločnosti s občanmi a vyvrcholil v sobotu 22. septembra prvým dňom otvorených dverí vo Veolia Transport Nitra. V rámci neho sa návštevníkom predstavil súčasný vozidlový park ako aj historické autobusy Karosa ŠL 11 a Ikarus 280. Súčasťou boli exkurzie v priestore dielní, ukážky prvej pomoci a zásahu zachranárov. O náladu sa starali stánky s občerstvením či program na pódiu. Množstvo návštevníkov využilo možnosť odviezť sa historických autobusoch či zapožičanom double-deckeri, ktoré premávali na okružných linkách mestom. Na týchto, ale aj všetkých ostatných linkách MHD Nitra bola v tento deň bezplatná preprava.

Október priniesol deviatim autobusom z apríla tohto roku elektronické transparenty. Okrem nich ich dostali aj staršie autobusy Karosa B 932 451BB a Karosa B 952 Irisbus 009GK, ktorým sa ušli zo starších, vyraďovaných autobusov.

V novembri boli vyradené Karosy B 732 179AP a 188AP. Poslednými dvoma Karosami B 732 v premávke tak ostali cyklobusová 519BM a dovezená 025DA s odlišným zadným čelom.

 

 

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Vladimír #2:
Niet začo. Viezol som sa práve posledným spojom v ten deň, preto som si to pamätal. ?
Reakcia na: MacT #1:
Vďaka za opravu.
Veľmi pekné spracovanie, avšak podľa mojej pamäti Cyklobus nepremával do 25.11., ale len do 28.10. Ospravedlňujem sa, ak sa mýlim.