Plán obnovy Slovenska má priniesť aj integráciu verejnej osobnej dopravy

Ekologické formy dopravy by mali byť do piatich rokov modernejšie a dostupnejšie.

V najbližších rokoch by mali na Slovensko pritiecť miliardy eur z európskych zdrojov. Z toho približne 6 mld. € bude môcť Slovensko do roku 2026 čerpať z tzv. Plánu obnovy a odolnosti na podporu reforiem a investícií, ktorý vznikol ako reakcia na výrazný pokles ekonomiky v dôsledku prebiehajúcej pandémie. Slovenská republika by sa chcela vďaka tomuto mechanizmu dostať z dlhoročnej stagnácie opäť na cestu dobiehania životnej úrovne priemeru Európskej únie. Slovensko v týchto dňoch finalizuje svoj návrh Plánu obnovy a odolnosti, ktorý má byť Európskej komisii predložený na posúdenie do konca apríla tohto roka.

Priority slovenského Plánu obnovy sú rozdelené do viacerých oblastí: Zelené Slovensko, Lepšie vzdelanie pre každého, Konkurencieschopné a inovatívne Slovensko, Zdravý život pre každého a Efektívny štát a digitalizácia. V rámci Zeleného Slovenska je vyčlenených 750 mil. € na program Udržateľná doprava, ktorého cieľmi sú:

  • zvýšenie podielu ekologických foriem dopravy,
  • zvýšenie počtu cestujúcich v železničnej a verejnej osobnej doprave,
  • zvýšenie objemu prepraveného tovaru v ekologickej intermodálnej doprave,
  • podpora budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá => zníženie produkcie CO2 v doprave. 

Pre dosiahnutie uvedených cieľov sú navrhované viaceré reformy a investície, pričom verejnej osobnej dopravy sa priamo týkajú tieto:

  • Reforma prípravy investičných projektov v doprave
  • Reforma verejnej osobnej dopravy
  • Investície do rozvoja infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy
  • Investície pre podporu ekologickej osobnej dopravy

Reforma prípravy investičných projektov v doprave

Cieľom tejto reformy je uprednostňovanie projektov s vyššou hodnotou za peniaze (na rozdiel od doterajšej praxe) a mala by sa zrýchliť aj ich projektová príprava. Vytvorený bude priorizovaný investičný plán projektov železničnej infraštruktúry, ktorý bude podporovať udržateľný rozvoj všetkých vyťažených železničných tratí a nie len časti základnej siete TEN-T. Vďaka tomuto plánu a navrhovaným legislatívnym zmenám má prísť v strednodobom horizonte k rýchlejšej obnove a modernizácii tratí. Investičný plán projektov by mal byť vypracovaný do konca júna 2021 a súvisiace legislatívne zmeny majú byť prijaté do konca roka 2022.

Reforma verejnej osobnej dopravy

Táto reforma si dáva za cieľ zvýšiť mieru používania verejnej dopravy a nemotorovej dopravy na úkor súkromných automobilov s priamym pozitívnym dopadom na emisie skleníkových plynov a kvalitu ovzdušia. Dôraz bude kladený najmä na zvýšenie využívania vlakovej dopravy. Významným prínosom má byť tarifná integrácia (spoločný cestovný lístok) jednotlivých druhov verejnej dopravy (železničnej, autobusovej a mestskej), určenie pravidiel financovania dopravy a lepšia koordinácia objednávania dopravy vo verejnom záujme.

Na úrovni Ministerstva dopravy a výstavby bude spracovaný národný plán dopravnej obsluhy (PDO), ktorý by mal v prvej fáze určiť požadovaný rozsah železničnej dopravy vrátane návrhu posilniť dopravu na tratiach s najväčším potenciálom presunu cestujúcich z áut do vlakov a navrhnúť opatrenia na zefektívnenie dopravnej obsluhy. Pri jeho spracovaní sa bude vychádzať z už spracovaných plánov udržateľnej mobility samosprávnych krajov, stratégie rozvoja dopravy do roku 2030, ale aj z počtu prepravených cestujúcich, z výstupov dopravných modelov a skúseností zo zahraničia.

Tarifná integrácia bude v prvom kroku zabezpečená na regionálnej úrovni, následne budú vytvorené integrované dopravné systémy skoordinované na národnej úrovni. Národný PDO má byť vypracovaný do konca roka 2021, optimalizácia osobnej železničnej dopravy je navrhnutá do konca roka 2023 a tarifná integrácia v piatich krajoch má byť zrealizovaná do 30. júna 2026.

Odhaduje sa, že počet spojov v osobnej železničnej doprave sa po optimalizácii zvýši o 40 % za súčasného zníženia jednotkových nákladov o 17 %.

Dosiahnutie tarifnej integrácie na celom Slovensku je na základe doterajších skúseností pomerne ambiciózny cieľ. V súčasnosti je na Slovensku fungujúci jeden integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji, čiastočne presahujúci do Trnavského kraja, ktorý vznikal dlhé roky, nezahŕňa však zatiaľ všetkých dopravcov, ktorí dané územie obsluhujú. Na východe Slovenska vzniká IDS Východ, ktorý bude integrovať verejnú dopravu v Prešovskom a Košickom kraji, pred sebou má ale ešte dlhú cestu. Dosiahnutie cieľa tejto reformy, ktorým je cestovanie s jedným lístkom po celom Slovensku už v roku 2026, si bude vyžadovať radikálnu zmenu prístupu k plánovaniu, objednávaniu a financovaniu verejnej dopravy.

Investície do rozvoja infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy

Investície z tohto balíka zahŕňajú okrem budovania cyklistickej infraštruktúry aj rekonštrukciu a modernizáciu železničných a električkových tratí a výstavbu nových trolejbusových tratí. V železničnej doprave sa počíta s rýchlejšou úpravou najvyužívanejších tratí formou menej náročných modernizácií, implementáciou moderných zabezpečovacích technológií, zvýšením nedostatočnej kapacity hlavných a prímestských železničných tratí ako aj nadväznej električkovej a trolejbusovej infraštruktúry v mestách.

Na tieto investície bude vyčlenený najväčší balík financií vo výške 600 mil. €. Do konca júna 2026 sa počíta s modernizáciou/rekonštrukciou/výstavbou 77 (vážených) km tratí ekologickej dopravy (jednotlivé druhy tratí sa do výsledného počtu započítavajú rôznymi váhami, napr. 1 km zmodernizovanej električkovej trate sa započíta hodnotou 1 alebo 2 podľa počtu koľají, 1 km novopostavenej trolejbusovej trate s napájaním sa započíta hodnotou 0,2 - jednostopová, resp. 0,4 - dvojstopová). V prípade cyklistickej dopravy sa počíta s vybudovaním 200 km cyklistickej infraštruktúry.

Investície pre podporu ekologickej osobnej dopravy

Tieto budú určené na obnovu a modernizáciu vozidlového parku železničnej a električkovej dopravy. Očakáva sa nákup ucelených vlakových jednotiek, elektrických rušňov, prípadne električiek. V železničnej doprave by sa mal podporiť aj nákup hnacích vozidiel s alternatívnymi pohonmi, akým je napr. vodíkový pohon. Obstarávania nových vozidiel by mali byť zrealizované do konca roka 2023 a ich dodanie a uvedenie do prevádzky do konca júna 2026.

Celkovo je na tieto investície vyčlenených 60 mil. €, čo by malo stačiť na 7 (vážených) ekologických vozidiel (do výsledného počtu sa jedna elektrická/vodíková vlaková jednotka sa započítava hodnotou 1, viacsystémový elektrický rušeň hodnotou 0,6 a jedna električka hodnotou 0,3).

Časový rozvrh vyššie uvedených reforiem a investícií

Reforma prípravy investičných projektov v doprave Termín
Míľnik: Zverejnenie investičného plánu projektov železničnej infraštruktúry do 30. júna 2021
Míľnik: Metodika na výber, prípravu a realizáciu projektov pre cyklistickú dopravu do 31. decembra 2021
Míľnik: Novelizácia zákona o dráhach a súvisiacich predpisov na parametre dopravnej infraštruktúry do 31. decembra 2022
   
Reforma verejnej  osobnej dopravy Termín
Míľnik: Vypracovanie 1. etapy národného plánu dopravnej obslužnosti do 31. decembra 2021
Míľnik: Prijatie nového zákona o verejnej osobnej doprave do 31. decembra 2022
Míľnik: Optimalizácia osobnej železničnej dopravy do 31. decembra 2023
Cieľ: Možnosť cestovať na celom území Slovenska na jeden lístok do 30. júna 2026
   
Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy Termín
Cieľ: Dĺžka novej cyklistickej infraštruktúry 60 km  do 31. decembra 2023
Cieľ: Dĺžka novej cyklistickej infraštruktúry 200 km do 30. júna 2026
Cieľ: Dĺžka zrekonštruovaných a zmodernizovaných úsekov tratí 20 km (vážených) do 31. decembra 2023
Cieľ: Dĺžka zrekonštruovaných a zmodernizovaných úsekov tratí 77 km (vážených) do 30. júna 2026
   
Podpora ekologickej osobnej dopravy Termín
Cieľ: Počet zaobstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu 7 ks (vážených) do 30. júna 2026

Kompletný Plán obnovy a odolnosti SR je dostupný na tomto odkaze.

Ďalšie významné investície do rozvoja železničnej infraštruktúry, udržateľnej mestskej mobility a nákupu prostriedkov verejnej osobnej dopravy sa v najbližších rokoch okrem Plánu obnovy a odolnosti budú realizovať aj z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2021 - 2027 a z Nástroja na prepájanie Európy.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: lostrail #13:
Akú má BB nakreslenú krkolomnú trať?Sú známe nejaké podrobnosti?
Reakcia na: lapo127 #10:
Tak minimalne viem o tom, ze Presov ma naplanovane nejake spojky, Kosice nehrozia, BB ma nakreslenu krkolomnu trat cez Karlovo do Sasovej. O Ziline neviem, mozno ma niekto doplni.

Plan obnovy treba hlavne vnimat ako iniciativu statu, ani nie tak samosprav, cize take mensie o nas bez nas. Co viem, tak vela z tych planov nie je vobec nakreslenych a napr. aj tie kilometre su skor odborne odhadnute na zaklade beznych cien a skusenosti (jednoducho preratane na objem prostriedkov), ako by slo o nejaku hlbkovu analyzu.
Reakcia na: Martin Fundárek #7:
Na toto sluzilo MPK. Uz teraz je zbytocne vyplakavat, ak sa ti nieco nepaci.
Reakcia na: 810zssk #9:
jo jo to by bodlo naozaj no teraz vidis vsade pd ruškom korony sa všetko ruši,, ja som zvedavy do kedy. Ale ano plan je to pekný
Kde okrem BA sa plánujú realizovať nové trolejbusové a električkové trate?
Som zvedavý či sa dožijeme aspoň civilizovanej diaľkovej dopravy (teda hodinové R BA-ZA-KE + BA-BB a aspoň dvojhodinová expresná vsrtva BA-KE). Pri regionálke sa obávam že opäť spoznáme slovenský výklad pojmu dobrý interval.
Reakcia na: TomoSK #5:
V Krásna prestup 18 rokov isto nie...
V pláne sa píše, že tých 77 km má byť v rámci akéhosi RRP. Skratka RRP nie je nikde vysvetlená. Mohol by to byť "ročný realizačný plán" a v tako prípade by to bolo v poriadku. Zároveň sa totiž konštatuje (na inom mieste), že trate by mali byť modernizované tempom 60-80 km/rok, čomu by vyššie uvedený výklad zodpovedal. Ak by malo byť "RRP" za celé obdobie, tak je to pľuvanec (z hľadiska potreby obnovy i v prenesenom význame do ksichtu cestujúcej verejnosti).
Niektoré zámery pôsobia skôr spiatočnícky. Plán napríklad kritizuje, že pri modernizácii železníc sa požadujú mimoúrovňové križovania a za príklad dáva Česko, ktoré sa však naopak snaží úrovňové priecestia pod vplyvom viacerých havárií odstraňovať. Chápal by som, že pri modernizácii nejakej lokálky nie sú mimoúrovňovky nevyhnutné, ale na hlavných tratiach by som tú podmienku ponechal, pretože tam ide fakt o hubu.
Reakcia na: TomoSK #5:
Tá "paródia" je pod hlavičkou pomaly končiaceho ŽRIDS. Nové aktivity sú už v réžii IDZK (www.idzk.sk).
Reakcia na: Ma178rek #4:
Na začiatok? Prosím? 😃 Veď to funguje už 18 rokov 🙂
Reakcia na: TomoSK #3:
Tak áno ale lepšie na začiatok niečo ako nič
Mne osobne vyhovoval prípoj k vlakom, do BA za 3.5h, teraz jento vždy viac
Reakcia na: Ma178rek #1:
Toto, čo sa v Žiline aktuálne tvári ako IDS je asi najväčšia paródia na "IDS" v širokom ďalekom okolí... 😃
Reakcia na: Ma178rek #1:
IDS som myslel
Žilinský kraj má mini IDK
Nadväzné spoje k vlakom, ktoré sú lacnejšie...