Autobusy Karosa B 731 a B 732 na východnom Slovensku

Poprad a Vysoké Tatry

V Poprade a okolí sa podarilo dohľadať cca 21 Karos B 731/732, z toho 17 pôvodných. Najprv zabezpečovali premávku MHD v Poprade, s pribúdajúcim vekom stále častejšie aj prímestské linky od Tatier až po Zamagurie, a to aj ako skibusy na Štrbskom Plese.

Po príchode najnovšej Karosy B 731/732 na prelome rokov 1991/1992 sa obnova vozidlového parku MHD Poprad na najbližšie desaťročie zastavila a preto príchodu milénia sa dožila aj väčšina popradských „atmosférických“ Karos B 731/732. V rokoch 2000 - 2004 prebehla modernizácia rôzneho rozsahu viacerých pôvodných vozidiel z Popradu – generálnou opravou spojenou s výmenou čiel za rad Karosa 90 prešli autobusy PP-177AV, PP-207AU a PP-419AZ a generálnou opravou s ponechaním pôvodných čiel autobusy PP-174AV, PP-196AU, PP-216AU a PP-218BD. V tom čase dožívajúce „atmosférické“ Karosy B 731/732 nahrádzali jazdené vozidlá od iných dopravcov (PP-317AM zo Žiliny, PP-418AZ z Prešova), resp. z ostatných prevádzok dopravcu (PP-064AD z Kežmarku, PP-346BD z Levoče). S obnovou vozidlového parku sa začalo v druhej polovici roka 2004, pričom zásadnejšie sa vymenil vozidlový park až v roku 2009. Časť Karos B 731/732 sa vtedy vyradila, medzi nimi aj posledná „atmosférická“ PP-211BD, ktorá bez väčších modernizácií slúžila 24 rokov. Zvyšné z MHD uvoľnené Karosy B 731/732 našli ďalšie uplatnenie v prímestskej doprave. V okolí Popradu jazdili napríklad na smery Gánovce (PP-174AV), Kravany, Spišský Štiavnik, Nová Lesná, Levoča. V rokoch 2008 - 2012 na „dožitie“ do prevádzky v Kežmarku postupne odišli autobusy PP-209BD, PP-177AV, PP-346BD, PP-064AD, PP-218BD, PP-174AV a PP-419AZ. Najdlhšie v Poprade vydržala PP-207AU, ktorú ako zálohu bolo možné ešte aj v roku 2015 stretnúť v MHD alebo na prímestských linkách, neraz aj na Zamagurí.

Súčasnú MHD v Poprade tvorí 8 liniek MHD číslo 1 - 7 a turistická linka (8 s dvojpodlažným autobusom), ich premávku zabezpečujú vozidlá typov MAN Lion's City, Troliga Bus (Leonis, Scorpius, Sirius), predvádzací pôvodne diaľkový PRE-OS Volvo, Renault Master a Mercedes-Benz Vario.

Vo Vysokých Tatrách dopravnú obsluhu od nepamäti zabezpečujú najmä tzv. tatranské električky. Napriek tomu v obmedzenom rozsahu v súbehu časti ich trasy premávajú aj autobusové školské spoje, ktoré boli minimálne koncom 1980-tych rokov začlenené pod linku MHD v Starom Smokovci (Nová Lesná – Starý Smokovec – Sibír). V súčasnosti tieto spoje zabezpečujú prímestské vozidlá SAD Poprad a sú súčasťou 2 prímestských liniek (706431, 706423). 

SAD Poprad zabezpečoval aj skibusy, a to počas zimných sezón minimálne v rokoch 2004 - 2009. Na Štrbskom Plese ako skibus medzi centrálnym parkoviskom a lyžiarskym areálom premával počas lyžiarskych sezón 2004/2005 – 2006/2007 zvyčajne PP-419AZ, po preradení autobusu na Tesco-linku ho nahradil PP-317AM.


Foto: Author

Svit

Začiatky MHD vo Svite siahajú do roku 1961, kedy prvýkrát vnútromestskú dopravnú obsluhu začal zabezpečovať samostatný autobus. Napriek pomerne dlhej existencii MHD vo Svite sa nám nepodarilo zistiť, či okrem prejazdov prímestských liniek (vrátane kĺbovej Karosy C 744 i Karos B 731/732) výkony MHD vo Svite v 1980- a +1990-tych rokoch zabezpečovala aj kmeňovo niektorá z popradských Karos B 731/732.  Po roku 2000 sa v MHD vo Svite udomácnil autobus Mercedes-Benz Vario, ktorý cca v roku 2009 vystriedalo vozidlo Turkkar MAN.

Súčasnú MHD vo Svite tvorí jediná linka 18 a jej celotýždňovú premávku zabezpečuje vozidlo Turkkar MAN, resp. Troliga Pegasus, ktoré prejazduje z/do Popradu pod prímestským spojom. Vypomáhajú aj prejazdy z prímestských liniek.

Levoča

V Levoči sa z dostupných zdrojov podarilo identifikovať len dve pôvodné Karosy B 731/732: PP-346BD a PP-339BD, ktoré pod rôznymi dopravcami (SAD Spišská Nová Ves, SAD Prešov, SAD Poprad) zabezpečovali miestnu MHD. Zároveň však z vlastných záznamov vieme, že pred ich dodaním tam premávali aj červeno-biele „atmosférické“ Karosy.

Začiatkom nového tisícročia PP-346BD našla ďalšie uplatnenie v Poprade a PP-339BD od roku 2011 v Kežmarku, kde si až do konca svojej premávky na prednej tabuli zachovala linkové označenie z MHD Levoča. 

Súčasnú MHD v Levoči tvoria dve linky MHD (1 a 2) a jej celotýždňovú premávku zabezpečuje vozidlo Troliga Bus Leonis, vypomáhajú však aj prejazdy z prímestských liniek.


Foto: Kami

Kežmarok

V Kežmarku postupne pôsobilo cca 15 Karos B 731/732, z toho 7 pôvodných. Najprv zabezpečovali najmä premávku miestnej MHD v rozsahu 4 liniek, ktoré obsluhovali aj Ľubicu a Malý Slavkov. Po ich odčlenení od Kežmarku (v roku 1992, resp. 1995) dopravná obsluha týchto obcí prešla pod prímestskú dopravu a MHD sa postupne zredukovala na jednu linku na území mesta. Viaceré mestské Karosy tak boli pomerne skoro vyradené (v 1990-tych rokoch) a do roku 2002 sa zachovali iba 2 pôvodné kežmarské Karosy B 731/732: PP-024AD a PP-064AD.

Starnúci vozidlový park prímestských vozidiel v Kežmarku a s tým spojené problémy so zabezpečením výpravy dopravca riešil presunmi vozidiel z ostatných prevádzok.  Postupne sa do Kežmarku presunulo aj minimálne 8 Karos B 731/732, ktoré popri MHD zabezpečovali najmä prímestské spoje z Kežmarku na všetky smery. V rokoch 2007 - 2013 sme tak pomerne často stretávali mestské Karosy nielen v okolí Kežmarku a Popradu, ale aj v Tatrách (na linke Kežmarok – Nová Lesná – Tatranská Lomnica) i Pieninách (napríklad PP-339BD mala posledný výkon na prímestskom spoji do Spišskej Starej Vsi). Stálicou na MHD do roku 2009 bola PP-024AD, následne sa v rokoch 2010 - 2013 vystriedali: PP-177AV > PP-346BD > PP-339BD > PP-346BD > PP-746BP (Novoplan) > PP-339BD > PP-419AZ > PP-746BP (Novoplan). Spomedzi Karos B 731/732 v Kežmarku a okolí najdlhšie vydržali PP-419AZ a PP-346BD, ktoré bolo možné stretnúť v premávke aj začiatkom roku 2014.

Súčasnú MHD v Kežmarku tvorí 1 linka MHD (č.1), jej premávku počas pracovných dní zabezpečuje vozidlo Novoplan PMC, ranný sobotný spoj prejazd z prímestských liniek.


Foto: Jan Horník

Stará Ľubovňa

V Starej Ľubovni sa podarilo dohľadať 4 Karosy B 731/732, z toho 3 boli pôvodné a 1 vozidlo bolo dovezené ako jazdené vozidlá z Čiech.

 Pod hlavičkou dopravcu Bus Karpaty najprv jazdili najmä v MHD v Starej Ľubovni, ktorá v časoch najväčšieho rozmachu (5 liniek) zabezpečovala aj dopravnú obsluhu susediacej Novej Ľubovne. Postupná redukcia výkonov MHD (na územie Starej Ľubovne a zlúčenie zostávajúcich spojov do 2 liniek), ale aj čiastočná obnova vozidlového parku v podobe zaradenia poľského autobusu Jelcz M101I Salus v roku 2007 uvoľnila dve Karosy B 731/732 v prospech prímestskej dopravy. Jazdili najmä do obcí Jakubany (SL-823AB) a Kolačkov (SL-814AK). Vyraďovanie ľubovnianskych Karos B 731/732 bolo postupné – farebná SL-823AB dojazdila v roku 2009, zelená SL-015AM krátko po zmene dopravcu v MHD (august 2013). Najdlhšie vydržala zgenerálkovaná SL-814AK v bielom nátere a s čelami radu Karosa 900 na prímestskej linke do Kolačkova, kde ju v roku 2016 nahradila posledná jazdiaca C 734 v regióne Starej Ľubovne. 

Nový dopravca MHD (DZS-M.K.TRANS) od augusta roka 2013 začal zabezpečovať svoju výpravu prostredníctvom  jazdených vozidiel pôvodom z Čiech, medzi ktorými bola i Karosa B 731/732 MI-929CP, dovtedy jazdiaca v Michalovciach. V MHD v Starej Ľubovni vydržala do roku 2014.

MHD v Starej Ľubovni v súčasnosti pozostáva z dvoch liniek (1 a 2), ich premávku zabezpečujú vozidlá značiek Karosa B 931/932, SOR (B 9.5) a Karosa C 934.


Foto: Dispecer

Prešov

V Prešove existujú pomerne detailné záznamy o vozidlách, vďaka čomu sa podarilo dohľadať 90 výhradne pôvodných Karos B 731/732. Zabezpečovali dopravnú obsluhu formou MHD nielen na území mesta, ale aj do priľahlých miest a obcí: Veľký Šariš (a Kanaš), Malý Šariš, Haniska, Záborské, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Ľubotice (a Šarišské Lúky), Fintice. Nejde pritom iba o bývalé mestské časti Prešova (do roku 1990 Haniska, Ľubotice, Šarišské Lúky), ale aj samostatné mestá a obce, kam buď MHD jazdila historicky (už od 1950-tych rokov), alebo kde doplnila/nahradila výkony prímestských liniek v nedávnej histórii na základe požiadaviek obyvateľov na lepšiu dopravnú obsluhu.

Obnova vozidlového parku v DP Prešov je už tradične skôr postupná než nárazová a preto aj vyraďovanie Karos B 731/732 bolo postupné. Prešovské „atmosférické“ Karosy B 731/732 v pravidelnej premávke MHD dojazdili okolo roku 1995, pričom ako posledné doslúžili vo forme technologických vozidiel #236 a #242 v roku 1998. Vyraďovanie  „neatmosférických“ Karos B 731/732 prebiehalo v rokoch 1994 - 2014. Rozlúčková jazda s Karosami B 732 v Prešove sa uskutočnila 18.1.2014 a zúčastnili sa jej vozidlá #306 a #311. Ako úplne posledná dojazdila v prešovskej MHD „Princezná“ #311 na konci roka 2014.

Mnohé z pôvodných prešovských Karos B 731/732 našli ďalšie uplatnenie u iných dopravcov. Bolo ich tak možné aj po odstavení z prevádzky v MHD v Prešove stretnúť v ďalších slovenských mestách, napríklad v Banskej Bystrici (#237, #238, #257 ako dočasná výpomoc z Popradu, #261, #272, #317), Martine (#267), Michalovciach (#254, #270), Poprade (#257), Púchove (#259, #285), Spišskej Novej Vsi (#219/220), Trebišove (#264, #265), Zvolene (#261 po GO), Žiline (#250, #258), ale aj v areáli U. S. Steel (#284, #307 na zmluvnej doprave v réžii Mostarka). Zbierky historických vozidiel doplnili #311 (DP Prešov) a #313 (zberateľ na východnom Slovensku).

Súčasná MHD v Prešove pozostáva z 41 liniek (8 trolejbusových - 1, 2, 4, 5, 5D, 7, 8, 38 - a 33 autobusových - 10 – 37, 39 - 46, nočné N1 - N3) a ich premávku zabezpečujú najmä trolejbusy Škoda (14 Tr a 15Tr), Škoda/Irisbus (24 Tr a 25 Tr) a Škoda/SOR (31 Tr), ako aj autobusy značiek Karosa (B 932, B 741, B 941, B 961, Renault Citybus 12M), Irisbus (Citybus 18M, Citelis 12M, Citelis 18M), Solaris (Urbino 12 a Urbino 18), Iveco (First FCLLI) a SOR (NB 18).


Foto: Dispecer

Sabinov a Lipany

V okolí miest Sabinov a Lipany sa podarilo dohľadať informácie o existencii 3 Karos B 731/732. Pri dodaní vozidlá PO-360BR, PO-386BR, PO-388BR zabezpečovali najmä prevádzku MHD v Sabinove, ktorá do jej zrušenia v máji 1991 zabezpečovala aj dopravnú obsluhu priľahlých obcí (napríklad Ražňany) a ich spojenie s priemyselnou štvrťou mesta. Po zrušení MHD v Sabinove našli ďalšie využitie na prímestských linkách v okolí Lipian a Sabinova (pravdepodobne na smery: Drienica, Uzovský Šalgov a Jakubovany, vrátane vnútromestských spojov v Sabinove).

Vyraďovanie Karos B 731/732 začalo v roku 2005 a bolo ukončené koncom roku 2008, kedy ako posledná Karosa B 731/732 v tomto regióne dojazdila PO-386BR. V súčasnosti už v okolí miest Lipany a Sabinov jazdia iba prímestské vozidlá.


Foto: 861.008

Bardejov

V Bardejove sme dohľadali len cca 9 pôvodných Karos B 731/732. Zabezpečovali MHD v Bardejov vrátane Bardejovských kúpeľov. Z okraja mesta niektoré spoje MHD zachádzali aj do Kľušova, k železničnej stanici a do miestnej časti Kľušovská Zábava.

Dlhé roky boli práve Karosy B 731/732 základom vozidlového parku MHD v Bardejove. Od začiatku milénia až doposiaľ je udržiavaný pomerne stabilný počet vozidiel potrebných do výpravy, čo spolu s len postupnou obnovou vozidlového parku vyvolávalo potrebu predlžovať životnosť Karos B 731/732 formou opráv rôzneho rozsahu. Všetky vozidlá dostali zároveň špecifický mestský sivo-žltý náter. Po dodávke Karosy B 952 v roku 2003 dojazdila „atmosférická“ BJ 38-27. Začiatkom roka 2007 dojazdilo jediné kĺbové vozidlo MHD Bardejov – prototypová Karosa B 741 (u výrobcu označená ako BK-1). Prvá väčšia vlna vyraďovania Karos B 731/732 nastala v roku 2008 po dodaní nízkopodlažných vozidiel. Až vtedy doslúžila 23-ročná „atmosférická“ Karosa B 732.00 (PO-218BR). Vozidlá PO-206BR, PO-208BR a PO-234BR vyradili v roku 2010. Ako posledná Karosa B 731/732 dojazdila na MHD v Bardejove PO-242BR v roku 2011.

Súčasná MHD v Bardejove pozostáva z 10 liniek MHD číslo 1 - 4, 6 - 10 a 12, ich premávku zabezpečujú vozidlá značiek Tedom (C12 D a Kronos 123D), SOR (CN 8.5) a Karosa (B 952). Prejazdy z prímestských liniek sú skôr výnimočné (len zopár v rannej špičke pracovných dní).


Foto: Majo

Svidník

Vo Svidníku sa z dostupných zdrojov podarilo dohľadať 2 Karosy B 731/732: červeno-bielu „atmosférickú“ Karosu B 732.00 z roku 1986, ktorá zabezpečovala miestnu MHD (bez označenia číslom) a VT-120AM, ktorá ju v 1990-tych rokoch nahradila.  

Po vyradení VT-120AM v roku 2005 už bola MHD vo Svidníku zredukovaná na rozsah niekoľkých spojov, ktoré zabezpečovali prejazdy vozidiel z prímestských liniek až do jej úplného zániku koncom roka 2011.

Vranov nad Topľou

V Vranove nad Topľou a okolí sa podarilo dohľadať cca 7 Karos B 731/732, ktoré zabezpečovali premávku MHD v meste a po osamostatnení Hencoviec (1996) neskôr aj prímestskú linku k závodu Bukóza v katastri tejto obce. Mestské vozidlá bolo možné stretnúť aj inde, či už v blízkom okolí, napríklad v obci Tovarné, ale aj vo vzdialenejších Hanušovciach (Tesco-bus) či Michalovciach.

Vyraďovanie „atmosférických“ vozidiel prebehlo v rokoch 2003 - 2004. Životnosť ostatných Karos B 731/732 (VT-213AS, VT-215AS, VT-216AC, VT-228AS) sa okolo roku 2005 predĺžila opravami rôzneho rozsahu. Vyraďovanie prebiehalo postupne od roku 2008 s ohľadom na klesajúce výkony a obnovu vozidlového parku. Ako posledná Karosa B 731/732 vo Vranove nad Topľou a okolí dojazdila zgenerálkovaná VT-216AC v roku 2013.

Súčasnú MHD vo Vranove nad Topľou tvoria dve linky MHD (1 a 2), pričom dopravnú obsluhu dopĺňa aj prímestská linka do Hencoviec. Premávku zabezpečujú najmä vozidlá značky SOR (CN 9.5 a CN 12). Pri návoze žiakov do/zo škôl a v čase striedania pracovných zmien v Bukóze vypomáhajú aj prejazdy ďalších prímestských vozidiel.


Foto: Dispecer

Humenné

V Humennom sa postupne vystriedalo najmenej 17 Karos B 731/732, z toho cca 12 bolo pôvodných a ostatné predstavovali najmä dovážané jazdené vozidlá z Čiech.

V réžii dopravcu SAD Humenné jazdili nielen v MHD, ale bolo možné ich stretnúť aj na prímestských linkách na smery Jasenov (do roku 1990 mestská časť Humenného), Kamienka, Karná, Jankovce či Vyšná Jablonka. Na prímestských linkách jazdili najmä HE-031AR (v bielo-modrom nátere) a HE-538AC; vďaka prejazdom do MHD ich však bolo možné stretnúť aj na vybraných spojoch mestských liniek.

Vyraďovanie humenských Karos B 731/732 bolo postupné. „Atmosférická“ HN 67-13 bola okolo roku 2004 nahradená jazdeným vozidlom pôvodom z Prahy (HE-005AR). Približne v roku 2005 sa do MHD v Humennom zaradila HE-022AR pôvodom zo sninskej prevádzky dopravcu. Na vozidlách boli vykonávané opravy rozličného rozsahu, pričom generálna oprava bola viditeľná u vozidiel HE-031AR a HE-022AR (toto vozidlo zároveň slúžilo ako zálohové pre MHD i prímestskú dopravu). Posledným zmodernizovaným vozidlom bola pôvodom pražská Karosa B 731/732, ktorá po GO (spojenej s výmenou čiel za rad Karosa 900) v roku 2009 dostala EČV HE-724BG. V čase zmeny dopravcu už boli na nasadené MHD len posledné 2 Karosy B 731/732 (HE-022AR a HE-724BG), ktoré našli do roku 2014 ďalšie uplatnenie v prímestskej doprave.

Nový dopravca MHD (DZS-M.K.TRANS) od začiatku roka 2013 začal zabezpečovať svoju výpravu prostredníctvom  jazdených vozidiel pôvodom z Čiech, medzi ktorými boli aj 4 Karosy B 731/732 (MI-918CP, MI-932CP, MI-935CP, Mi-936CP) dovtedy jazdiace v Michalovciach. Postupne boli tieto Karosy B 731/732 v humenskej MHD nahradené novšími jazdenými vozidlami, pričom najdlhšie (cca do roku 2015) vydržala MI-918CP.

MHD v Humennom v súčasnosti pozostáva zo šiestich liniek (1 - 6), ich premávku zabezpečujú vozidlá značiek: SOR (B 9.5 a C 9.5), Karosa (B 932, B 951/952, C934/935 a Renault Citybus 12M).


Foto: Dispecer

Snina

V Snine a jej okolí postupne jazdili cca 3 Karosy B 731/732, o ich prevádzke je len veľmi málo informácií. Pôvodne na MHD v Snine v réžii SAD Humenné pravdepodobne jazdila Karosa B 731/732 HE-022AR. Od roku 2005 výkony MHD prebral dopravca Ejzatour. Premávku MHD v období 2005 – 2011 pravdepodobne zabezpečovala Karosa B 731/732 SV-851AJ pôvodom zo Žiliny (ex #54, ZA-703AH).

V prímestskej doprave v okolí Sniny, napríklad na smer Zemplínske Hámre, premávala  Karosa B 731/732: HE-056AR v bielo-modrom nátere.

Súčasnú MHD v Snine tvorí 1 celoročná a 1 sezónna linka. Premávku zabezpečuje (od roku 2012) miestna dopravná spoločnosť Gameco najmä s vozidlami značky SOR (B 9.5 a C 9.5). Na vybraných spojoch sa môže vyskytnúť aj autobus značky MAN, ktorý nahradil starší Neoplan.


Foto: Dispecer

Rožňava

V Rožňave sa z dostupných zdrojov podarilo identifikovať 3 Karosy B 731/732, zabezpečovali najmä premávku miestnej MHD.

Klesajúce výkony MHD znižovali potrebu mestských Karos B 731/732 vo výprave. KE-056DS po generálnej oprave v roku 2005 našla ďalšie uplatnenie v Spišskej Novej Vsi.  RV-120AO bola začiatkom roka 2007 vyradená. Stálica rožňavskej MHD – RV-679AN – zabezpečovala väčšinu mestských výkonov až do začiatku roka 2016.

Súčasnú MHD v Rožňave tvoria dve linky MHD (1 a 2) s výkonmi iba počas pracovných dní. Ich premávku po nedávno vyradenej poslednej rožňavskej Karose B 731/732 prebralo nové Iveco Crossway Line 12M LE. Vypomáhajú aj prejazdy prímestských vozidiel.


Foto: Dispecer

Spišská Nová Ves a Smižany

V Spišskej Novej Vsi a jej okolí sme dohľadali 31 Karos B 731/732, z toho cca 25 pôvodných. Zabezpečovali formou MHD dopravnú obsluhu nielen Spišskej Novej Vsi, ale aj Smižian (osamostatnili sa v roku 1990), kam jazdí MHD dodnes.

Zopár najstarších Karos B 731/732 sa vyradilo začiatkom 1990-tych rokov, následne sa výrazne pribrzdilo, keďže po roku 1991 už neprichádzali nové autobusy. V 1990-tych rokoch garáže zachvátil požiar, následkom čoho sa musela vyradiť časť vozidlového parku. Chýbajúce Karosy B 731/732 boli nahradené dovezenými jazdenými vozidlami z Prahy i Prešova (napríklad SN-081AH, SN-500AN, SN-062AH). Pre chýbajúcu obnovu vozidlového parku sa životnosť Karos B 731/732 predlžovala generálnymi opravami v rôznych firmách – S.A.O. Levoča (SN-604AN, SN-489AN a SN-178AD), Rošero-P (SN-500AN, SN-508AU), resp. sesterských firmách Bustrans (SN-602AN, SN-428AX, KE-056DS a KE-238AM) a Tempus-Trans (SN-062AH , SN-513AU a KE-340DS). Do roku 2005 boli postupne vyradené všetky kĺbové Ikarusy a na rozdiel od mnohých iných miest ich však nenahradili staršie  Karosy B 731/732, ale kĺbové Karosy C 744 postupne preraďované z prímestskej dopravy. Vyraďovanie Karos B 731/732 začalo až v roku 2005, a aj to iba pozvoľne, keďže obnova vozidlového parku bola v nedohľadne. Vyraďované vozidlá nahrádzali v MHD v Spišskej Novej Vsi staršie jazdené Karosy B 731/732 pôvodom z Malaciek, Senca, respektíve z iných prevádzok dopravcu (Rožňavy, Košíc a Krompách). K hromadnejšiemu vyraďovaniu, resp. dlhodobému odstaveniu vozidiel z premávky došlo až v roku 2008 v súvislosti so začatím obnovy vozidlového parku. Vyradené a zlikvidované boli posledné negenerálkované vozidlá SN-081AH (vo veku 24 rokov) a SN-496AN. Následne sa niektoré z uvoľnených Karos B 731/732 presunuli do Krompách (bielo-modrá KE-346DS s prímestským interiérom), resp. dočasne do Košíc (SN-513AU a KE-056DS). Ďalšie vyraďovanie v rokoch prebiehalo postupne v rokoch 2010 - 2016. V súčasnosti v Spišskej Novej Vsi premávajú ešte tri Karosy B 731/732: SN-062AH (po GO v 2008 s pôvodnými čeloami), KE-782HK (po GO v 2006, opätovne oživená po odstavení v rokoch 2009 - 2011, ex SN-428AX) a KE-340DS (pôvodom z Malaciek, po GO v 2006 s pôvodnými čelami).

Súčasná MHD v Spišskej Novej Vsi pozostáva zo 14 liniek MHD (1 - 11, 13, 15 a 16), premávku na nich okrem Karos B 731/732 zabezpečujú vozidlá značiek Irisbus (Crossway LE 12M, Citelis 12M, Agora Line 12M), SOR (NB 12 a NB 18), Iveco (First), Karosa (Citybus 18M a posledná na Slovensku v bežnej premávke jazdiaca C 744).


Foto: insider

Krompachy

Na prímestských linkách v okolí mesta Krompachy, najmä na smery Slovinky a Kaľava, postupne jazdili cca 4 Karosy B 731/732.

Karosy B 731/732 (SN-478AN a SN-479AN), ktoré bolo možné občas stretnúť aj v Spišskej Novej Vsi, boli vyradené v rokoch 2006 - 2007. Dočasne ich nahradila KE-238AM pôvodom z košickej prevádzky dopravcu. Následne od roku 2008 bola do prevádzky v Krompachoch preradená bielo-modrá KE-346DS s prímestským interiérom pôvodom zo Senca, ktorá dojazdila v roku 2012. Od tohto obdobia už v okolí mesta Krompachy jazdia iba prímestské vozidlá.


Foto: Diggi

Košice

V Košiciach a ich okolí postupne jazdilo cca 191 Karos B 731/732, z čoho prevažná väčšina bola pôvodných a jazdili u dopravcu Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Tvorili významnú časť vozidlového parku MHD a zabezpečovali dopravnú obsluhu formou MHD nielen na území mesta, ale v určitých obdobiach aj do niektorých priľahlých obcí, napríklad smer Kokšov-Bakša, Valaliky, Nižná Myšľa, Nižná Hutka a Nižný Klátov. Karosy B 731/732 taktiež vo významnej miere zabezpečovali vnútropodnikovú dopravu vo Východoslovenských železiarňach (neskôr U. S. Steel, skrátene USS), ktorej rozsah je porovnateľný s výkonmi MHD v okresnom meste.

Zo začiatku postupná obnova vozidlového parku umožnila vyradenie všetkých „atmosférických“ Karos B 731/732 do roku 1996. Redukovanie výkonov MHD koncom 1990-tych rokov umožnilo vyraďovanie aj ďalších vozidiel, pričom niektoré z nich (napríklad #6239 a #6280) po GO v Žiline našli ďalšie uplatnenie na Kysuciach. Na prelome milénia bolo zakúpených 10 nových Karos B 832, ktoré nahradili pôvodné Karosy B 731/732. V nasledujúcich rokoch sa obnova vozidlového parku pribrzdila, časť Karos B 731/732 sa vyradila a u ďalších sa životnosť sa predlžovala prostredníctvom generálnych opráv v rokoch 2002 - 2004. U 15 vozidiel bola modernizácia spojená aj so zmenou pohonu na zemný plyn (NGS/CNG). Ďalšia vlna vyraďovania prišla v roku 2008, keď do júna 2008 dojazdili tie Karosy B 731/732, na ktorých nebola vykonaná generálna oprava. V rokoch 2009 - 2012 sa vyraďovanie až na výnimky zastavilo, prebiehali iba opravy rôzneho stupňa (stredné opravy, generálne opravy) u Karos B 832. Zvyšné Karosy B 731/732 sa vyradili až po masívnej obnove vozidlového parku začiatkom roka 2014, kedy naraz dojazdilo cca 26 Karos B 731/732. Z pôvodne košických Karos B 731/732 tak najdlhšie vydržalo vozidlo KEB 27-52, ktoré po dodaní v roku 1992 putovalo z Košíc do Chemických závodov Juraja Dimitrova (CHZJD) v Bratislave (ako výmena za Ikarus 280.08 #4082 – súčasné historické vozidlo DPMK) a od roku 2004 až do jari 2016 vykonávalo u firmy Andy Trans zmluvnú dopravu, najmä medzi Štúrovom a maďarským Ostrihomom. Kandidátom na historické vozidlo je Karosa B 832 #6267/II, ktorá ako posledná zasahovala do výpravy na linkách vnútropodnikovej dopravy USS v roku 2015.

V prímestskej doprave v okolí Košíc v réžii eurobusu premávali len cca 4 Karosy B 731/732 najmä na smery Nová Polhora, Rešica, Rozhanovce, Trstené, Ždaňa, ale aj na pozoruhodnej linke z Košíc cez Sady nad Torysou a Košickú Polianku opäť do Košíc-Krásnej. V období cca 2005 - 2009 zabezpečovali (najmä KE-423DN, ale občas aj KE-178DN) aj bezplatnú linku v rámci Košíc do obchodného centra Optima. Na začiatku roka 2009 sa počítalo s využitím mestských Karos B 731/732 eurobusu aj na linkách MHD, ktorými chcel eurobus dopĺňať chýbajúcu kapacitu MHD, resp. konkurovať DPMK. Za týmto účelom boli do Košíc dočasne presunuté aj SN-513AU a KE-056DS zo Spišskej Novej Vsi a objednané nové mestské autobusy. Problémy mestského dopravcu s výpravou a chýbajúcou kapacitou sa však navýšením počtu vodičov a zlepšením intervalov nosných liniek vyriešili a preto k zavedeniu alternatívnych okružných liniek MHD nedošlo. Viaceré z košických Karos B 731/732 eurobusu prešli v rokoch 2004 - 2006 GO, KE-025CL bola zároveň prestavaná na typ C 734 a dostala prímestský (bielo-modrý) náter. KE-238AM po GO v roku 2006 našla ďalšie uplatnenie v Krompachoch a od roku 2007 až do roku 2016 v Spišskej Novej Vsi. Vyraďovanie ostatných prebehlo v rokoch 2010 - 2011. Nahradili ich nové prímestské vozidlá.

Súčasná MHD v Košiciach pozostáva z 63 liniek (električky 2 – 7, 9 a R1 - R8, autobusy 10 – 34, 36, 51 – 56, 71 – 72 a RA1 - RA8 a nočné linky N1 - N7) a jej premávku zabezpečujú električky Vario (LF2+, LF), T6 a KT8 a autobusy značiek SOR (NB 12, NB 18, BN 9.5, EBN 10.5, EBN 11), Solaris (Urbino 12 a Urbino 15), Tedom (C12 G), Irisbus (Citelis 18M CNG) a Iveco First.


Foto: insider

Trebišov

V Trebišove a okolí sa podarilo dohľadať len 6 Karos B 731/732, ktoré zabezpečovali premávku MHD, ale aj prímestskú dopravu do okolitých obcí a miest.

Vyraďovanie najstarších vozidiel prebehlo v 1990-tych rokoch. Boli postupne nahrádzané novšími jazdenými vozidlami pôvodom z Prešova (#265>TV-081AO, #264>TV-594AH). V rokoch 2004 - 2005 boli vyradené TV-056AO, TV-002AS, ktoré ku koncu svojho pôsobenia premávali najmä na prímestských linkách. V MHD v Trebišove dojazdili posledné Karosy B 731/732 v roku 2010 (TV-594AH, TV-081AO, TV-055AO), kedy ich nahradili jazdené vozidlá značky Alexander Dennis ALX 200. Do konca roku 2011 bolo možné ešte stretnúť TV-055AO na prímestských linkách v okolí Trebišova.

Súčasnú MHD v Trebišove tvoria 3 linky MHD (1 - 3). Ich premávku zabezpečujú najmä vozidlá  SOR BN 10.5. V špičke vypomáhajú aj prejazdy prímestských vozidiel.


Foto: Kami

Kráľovský Chlmec

V Kráľovskom Chlmci a jeho okolí sa z dostupných zdrojov podarilo identifikovať 4 Karosy B 731/732, ktoré zo začiatku pravdepodobne zabezpečovali najmä výkony na linke medzi železničnou stanicou v Pribeníku a Kráľovským Chlmcom. Neskôr, po ich náhrade midibusom Ikarus HB 080 bolo možné Karosy B 731/732 stretnúť aj na ďalších prímestských linkách - na smery Trebišov, Streda nad Bodrogom, Zemplín, Klin nad Bodrogom, Veľké Kapušany, a Čierna nad Tisou.

„Atmosférické“ Karosy B 731/732 (TV-073AO, TV-114AO) dojazdili v roku 2005 a novšie zgenerálkované TV-128AO a TV-136AO doslúžili v roku 2012. Nahradili ich prímestské vozidlá.


Foto: Furčan

Michalovce

V Michalovciach sa postupne vystriedalo cca 34 Karos B 731/732, z nich cca 21 bolo pôvodných a ostatné predstavovali postupne dovážané jazdené vozidlá najmä z Čiech.

U dopravcu SAD Michalovce prebehlo vyraďovanie väčšiny „atmosférických“ Karos B 731/732 v 1990-tych rokov, pričom časť z nich bola začiatkom milénia nahradená novšími jazdenými vozidlami z Prešova (ex #254 a #270) a Ostravy. Všetky zvyšné vozidlá postupne podstúpili GO, resp. 4 z nich okolo roku 2002 aj modernizáciu spojenú so zmenou pohonu na CNG (MI-722AU, MI-735AE, MI-736AE, MI-739AU). V roku 2004 bol vozidlový park doplnený aj o MI-085AY pôvodom z Prahy. Ďalšie vyraďovanie nastalo až v rokoch 2008 - 2009, kedy vo veku 22 rokov dojazdila aj posledná „atmosférická“ Karosa B 731/732 (MI-723AU). MI-726AU našla ďalšie využitie v prímestskej doprave. Zvyšných 9 michalovských Karos B 731/732 dojazdilo na MHD naraz na prelome rokov 2011/2012 v súvislosti so zmenou dopravcu.

V prímestskej doprave v okolí Michaloviec jazdili Karosy B 731/732 napríklad na smery Košice, Hatalov a Jovsa, pričom tam bolo možné stretnúť ex-prešovskú #254 (okolo roku 2000), MI-726AU (najmä v rokoch 2008 - 2011), MI-735AE a MI-741AU (od roku 2012). Práve MI-741AU bola v roku 2014 poslednou jazdiacou Karos B 731/732 u dopravcu SAD Michalovce.

Nový dopravca v MHD (DZS-M.K.TRANS) od začiatku roka 2012 začal zabezpečovať svoju výpravu najmä prostredníctvom 9 jazdených Karos B 731/732 pôvodom z Čiech (z Ostravy, Děčína, Havířova a Pardubíc), ktoré premaľoval do svojho žlto-modrého náteru. S pribúdajúcimi prevádzkami nového dopravcu nachádzali niektoré z týchto vozidiel aj ďalšie uplatnenie v Humennom a Starej Ľubovni. Postupne všetky zvyšné Karosy B 731/732 v michalovskej MHD boli nahradené novšími jazdenými vozidlami, pričom najdlhšie (do roku 2015) vydržala MI-410CS.

MHD v Michalovciach v súčasnosti pozostáva z 11 liniek (1 - 11), ich premávku zabezpečujú vozidlá značiek SOR (B 9.5 a C 9.5) a Karosa (B 932, B 951/952 a C 934).


Foto: Valec

Sobrance

Na prímestských linkách v okolí mesta Sobrance jazdila jediná Karosa B 731/732 (MI-055AY). Počas generálnej opravy bola prestavaná na typ C 734 vrátane výmeny čiel za rad Karosa 900. Zabezpečovala najmä prímestskú linku Sobrance - Petrovce, vykonávala však aj vybrané spoje do elektrárne Vojany. Dojazdila v roku 2012, odkedy už v okolí mesta Sobrance jazdia iba prímestské vozidlá.


Foto: 861.008

Použité pramene

Údaje zachytávajú stav k 31.12.2016


23.2.2017
-Author-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

charlibilson7.11.2019 8:35 #14 Re:
Príspevok bol odstránený.
Author10.3.2017 8:59 #13 Re:
Reakcia na #12 od Duški Kubov:
>Svit: dakujem za spresnenie, doplnene v clanku.

>Smizany: taktiez dakujem, opravene v clanku.

>Medzany: ano, videl som fotky BB vozidla na vychode, aj tato infomacia najde svoje miesto:)
Duški Kubov28.2.2017 21:51 #12 Re:
Reakcia na #8 od Author:
Tak to sú bohužiaľ také pomery u nás v SAD Poprad. Páni vo vedení sa riadia heslom: "Nech to jazdí dovtedy, dokiaľ sa to nerozsype na strede cesty".... PP-399CY vidieť síce vo Svite na MHD často, ale ak si mám prepočítať počet služieb vozov na linke 18, tak skôr mi výjde viac výjazdov autobusu PP-029BL, teda Turkkara.
Duški Kubov28.2.2017 21:45 #11 Re:
Reakcia na #7 od Dispecer:
Asi si nepozrel poriadne ten text, kde som uviedol, že tento voz bol odstavený od septembra 2016 do februára 2017. Čiže 31. januára tohto roku si ho vo Svite určite nevidel ? .
stefco28.2.2017 18:13 #10 Re:
Ďakujem za super článok. Trochu som si zaspomínal na časy (ne)dávno minulé ?
K sekcii o SNV by som do článku doplnil informáciu, že opätovne oživená KE-782HK bola vlastne predtým SN-428AX. Po tom čo 428-ku oživili jej zmenili čísla na 782HK.
A ešte jedna taká chybička krásy, Smižany nie sú mestom, ani nikdy neboli. Kedysi boli súčasťou mesta Spišská Nová Ves. Neskôr sa osamostatnili, a hoci sa špekulovalo, žeby mohli získať štatút mesta, nakoniec z toho zišlo, a tak sú Smižany najväčšou obcou na Slovensku.?
Ali B.24.2.2017 12:32 #9 Re:
A na doplnenie k okoliu Prešova - Obec Medzany odkúpila v roku 2009 B732 BB-232BB od SAD Banská Bystrica, následne PO-993BU. Ale podľa všetkého koncom roka 2015 bola vyradená (?).
Author24.2.2017 7:06 #8 Re:
Dakujem za vsetky reakcie.

Svit: text som chystal nejaku dobu a prepisoval TurkkarPegasus vo Svite asi 3x, osobne som videl v lete 2014+2015+2016 len PP-399CY, aj ked sa nasledne vzdy objavila nejaka fotka s Turkkarom 🙂 Ozaj, a preco sa vlastne Turkkar pre Svit stale ozivuje, aj ked je k dispozicii novsi voz?

RV: zaujimave doplnenie

317: nechcel som ist v clanku do detailov typu posuny papierov, SPZ/ECV atd.. mozno vsak niekedy pre nadsencov zverejnime prehlad vsetkych vozidiel B 731/732, ktore sa pocas pisania clanku podarilo dohladat..
Dispecer24.2.2017 0:34 #7 Re:
Reakcia na #3 od Duški Kubov:
2x som bol vo Svite, 2x tam bol Pegasus. Naposledy 31.1.2017.
Jan Vartas23.2.2017 23:55 #6 Re:
Stať Prešov.

317 v Banskej Bystrici nikdy nejazdila. Autobus bol síce na tento účel odkúpený, ale jazdiť tam nejazdil. Na jeho papieroch jazdí vozidlo ZV-186BH vo Zvolene.
draxter23.2.2017 21:08  +1#5 Re:
MHD v RV tvoria linky 2 a 7, nie 1 a 2. MHD sa zredukovala,ked prestala jazdit do Kruznej,Betliara,Krasnej Horky,Brzotina ci na zst.
BB-Schuhu23.2.2017 17:21 #4 Re:
Perfektná celá séria článkov, páni, klobúk dole a ďakujem za zaujímavé čítanie.
Duški Kubov23.2.2017 15:42 #3 Re:
Naozaj super článok, ale chcel by som upozorniť, že na MHD Svit v prevažnej miere nejazdí Troliga Pegasus, ale Turkkar MAN MDH27 Gokkuagi #PP-029BL. Ako zálohové vozidlo na MHD Svit slúži Troliga Pegasus #PP-399CY, ale ten sa tu vyskytuje len pár krát za rok. Najdlhšie obdobie, kedy zálohoval bolo od septembra 2016 do februára 2017.
Author23.2.2017 13:39 #2 Re:
Reakcia na #1 od Ikarus4083:
Dakujem za doplnenie. Cerpal som z historie obci Drienica a Raznany, kde sa pise napr.: V roku 1979 začala premávať v rámci MHD linka č. 4 Sabinov - Ražňany. V máji 1991 zanikla MHD v Sabinove.

Je mozne, ze obce, do ktorych prestala premavat MHD, zmenu vnimali ako jej celkovy zanik. Kedy presne sa teda zvysne vnutromestske spoje preklasifikovali pod primestsku dopravu, netusime..
Ikarus408323.2.2017 10:46 #1 Re:
Výborný článok. ? Len údaj o zrušení sabinovskej MHD v máji 1991 nebude asi úplne správny. V roku 1991 došlo určite k zrušeniu MHD do Drienice (podľa kroniky obce, tuším linka č. 1) a zrejme aj zvyšných dvoch liniek MHD, ktoré prechádzali mimo mesto (Ražňany, Pečovská Nová Ves). Vnútromestská linka (tuším č. 3) zostala premávať asi aj po roku 2000 - na jednom z označníkov na stanici v Sabinove bolo vidno ešte v roku 2012 pozostatky nápisu "MHD + nejaké číslo" a tie označníky sa tam podľa podnikového časopisu SAD Prešov montovali v roku 2000.