1. etapa projektu Integrovanej koľajovej dopravy
 • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Prinášame Vám podrobný opis zmien a noviniek, ktoré prinesie 1. etapa projektu Integrovanej koľajovej dopravy (IKD)


Ilustračné foto © Dispecer


Po približne desaťročí od vzniku prvotnej myšlienky zrealizovať v regióne Košíc integrovaný koľajový dopravný systém sa prvá etapa tohto projektu dostáva do fázy realizácie. Zahŕňa komplexnú obnovu trate z Námestia Maratónu mieru cez Kuzmányho ulicu a Námestie osloboditeľov až na Staničné námestie v parametroch tzv. „vlakoelektričky“ (tram-train).

Keďže doteraz boli o modernizácii tejto trate medializované len strohé informácie, ktoré boli navyše miestami z rôznych dôvodov nepresné či skresľujúce, prinášame podrobný opis najpodstatnejších stavebných objektov 1. etapy projektu Integrovanej koľajovej dopravy (IKD) a zároveň aj opis zmien a noviniek, ktoré projekt prinesie.

Na úvod je potrebné poznamenať, že v tomto momente ešte nedochádza k reálnej integrácii koľajovej dopravy. Rozbieha sa len rekonštrukcia električkovej trate v intraviláne mesta, ktorá bola zaradená pod hlavičku projektu IKD, pretože pri koncipovaní Operačného programu Doprava pre použitie fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 bola možnosť použitia európskych fondov pre mestskú hromadnú dopravu len pod hlavičkou prioritnej osi „Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov“.

Pre porovnanie, čerpanie fondov v Českej republike či Maďarsku bolo nastavené tak, že rekonštrukciu a výstavbu tratí či obnovu vozového parku bolo a je možné realizovať aj bez nutnosti (deklarovaného) budovania „integrovaného dopravného systému“. Podľa neskoršej revízie Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a vládou schváleného Operačného programu integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 by už malo byť možné čerpanie prostriedkov aj na električkové trate.

Trasa trate

V priestore križovatky Nám. Maratónu mieru bude doplnená koľajová spojka, ktorú majú v budúcnosti využívať vozidlá tram-train, ktoré vzhľadom na malý polomer oblúkov v obratisku na Železničnej ulici doň nebudú môcť vchádzať. Začiatok rekonštruovanej trate sa nachádza na Námestí Maratónu mieru medzi Východoslovenským múzeom a budovou Košického samosprávneho kraja. V rámci projektu IKD bude vymenená celá koľajová križovatka na tomto námestí. Novinkou bude zmena trasy napojenia koľaje na Hlavnej ulici, ktorá je občasne využívaná na prezentáciu historických vozidiel DPMK. Kým doteraz sa na Hlavnú ulicu dalo dostať len z obratiska na Železničnej ulici, odteraz to bude možné už len pravým odbočením z Hviezdoslavovej ulice.

Na žiadosť mesta Košice budú v rámci IKD vytvorené všetky podmienky pre doplnenie križovatkovej vetvy „D“, ktorá bude prepojovať smery Komenského – Masarykova. Zrealizovaná by mala byť v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí – Košice“ (MET).

Z Námestia Maratónu mieru bude trať pokračovať v identickej trase, ako súčasná, a to až po križovatku ulíc Hviezdoslavova × Moyzesova, kde sa napojí na koľajovú križovatku „Radnica Starého mesta“ zrekonštruovanú v roku 2010 s parametrami pre výhľadovú premávku vozidiel tram-train. Električkový pás na Hviezdoslavovej ulici bude po novom vedený na zvýšenom samostatnom telese. Vzhľadom na zabezpečenie budúceho prejazdu vozidlami tram-trainu je nutné vymeniť výhybky a koľajové križovatky v koľajovom trojuholníku Hviezdoslavova – Kuzmányho. Tvar zvršku však zostane zachovaný (NT3).

Na Kuzmányho ulici trať ostane v širokom električkovom páse na východnej strane ulice. Križovatka Kuzmányho × Štúrova bude zrekonštruovaná v parametroch IKD, teda s polomerom oblúkov minimálne 25 metrov.

Na Štúrovej ulici dôjde k zmene osovej vzdialenosti koľají zo súčasných 3,6 na 3,1 metra, čím sa vytvorí priestor pre rozšírenie ľavého nástupišťa zastávky Dom umenia.

Koľajová križovatka na Námestí osloboditeľov mala byť zrekonštruovaná už v roku 2011 počas výstavby NZC Aupark. Realizácia tejto investičnej akcie bola odložená kvôli príprave projektu IKD. Podľa vyjadrení DPMK už boli zakúpené výhybkové konštrukcie, ktoré tak nie sú priamou súčasťou 1. etapy IKD, avšak rekonštrukcia tejto križovatky až po zastávku na začiatku Južnej triedy bude s realizáciou IKD skoordinovaná.

K drobným zmenám osovej vzdialenosti a trasy koľají dôjde aj na úseku Senný trh – Staničné námestie. Tento úsek bol zrekonštruovaný v roku 2006, avšak v rámci projektu IKD bude musieť byť prebudovaný, nakoľko nespĺňa parametre tram-trainovej trate.

Zásadnejšia zmena trasy sa udeje na Staničnom námestí. Pred vjazdom na parkovisko pri autobusovej stanici bude vybudovaná nová koľajová križovatka trate vedúcej do obratiska a budúceho prepojenia koľají DPMK a ŽSR, ktoré bude vedené po estakáde. Keďže realizácia prepojenia koľají bola odložená na ďalšie programové obdobie, koľaje budú dočasne zaslepené niekoľko metrov za križovatkou. Prístupová komunikácia na Staničné námestie bude preložená približne 9 metrov južne, zrealizované budú aj nové končené zastávky autobusov MHD.

Namiesto prepojenia tratí obratiská

Pôvodnou súčasťou 1. etapy projektu IKD (predtým „Integrovaný dopravný systém Košice, 3. stavba“) boli dve ucelené časti stavby (UČS):

 • UČS 31 – Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie (bez napojenia)
 • UČS 32 – Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie (s napojením)

UČS 31 zahŕňa modernizáciu trate od zastávky Námestie Maratónu mieru až po príjazdovú komunikáciu na Staničné námestie (za oblúkom pri Mestskej krytej plavárni).

UČS 32 v pôvodnom rozsahu nadväzoval na UČS 31 a trať ďalej viedol estakádou pomedzi objekty železničnej a autobusovej stanice do priestoru prvého nástupišťa železničnej stanice. Zámerom bolo prepojiť koľaje ŽSR a DPMK a umožniť tak prevádzku tram-trainov.

Otázka integrácie dopravných systémov ako aj zavedenie tram-trainovej dopravy momentálne nie sú doriešené. Hlavnými prerekvizitami sú modernizácia železničnej trate Kysak – Košice a výsledok štúdie udržateľnosti duálnej (tram-trainovej) dopravy v regióne. Z tohto dôvodu došlo k rozdeleniu UČS 32 a dve časti:

 • UČS 32a – nadväzuje na UČS 31 a končí za koľajovou križovatkou pred budúcou estakádou
 • UČS 32b – zahŕňa samotnú estakádu a prepojenie koľají ŽSR a DPMK

Realizácia UČS 32a je potrebná pre zabezpečenie obsluhy územia klasickou električkovou dopravou a zostala súčasťou 1. etapy IKD. UČS 32b bol odsunutý na ďalšie programové obdobie (2014 – 2020) a jeho realizácia je zatiaľ otázna.

Náhradou za UČS 32b sa stali nové investičné akcie – rekonštrukcie obratísk Staničné námestie a Námestie Maratónu mieru (Železničná ulica), s ktorých obnovou sa v pôvodnom rozsahu 1. etapy IKD nerátalo.

Rekonštrukcia obratiska Námestie Maratónu mieru zahŕňa výmenu koľají v dĺžke 233,457 m – a to od výhybky na Námestí Maratónu mieru, na Strojárenskej a Železničnej ulici, až po napojenie na koľaj na Hviezdoslavovej ulici pri budove Košického samosprávneho kraja.

Oprava koľají v obratisku Staničné námestie bude z veľkej časti prevedená v existujúcej stope. Zmeny v usporiadaní obratiska sú navrhnuté v jeho severozápadnej časti. Ide o odstránenie spojovacej koľaje (vrátane výhybiek) medzi vonkajšou koľajou a vnútornou koľajou a vloženie dvojitej koľajovej spojky za cestný výjazd z obratiska. Zrekonštruovaných bude 609,281 m koľají a 6 kusov výhybiek.

Koľajový zvršok

V rámci objektu železničného zvršku bude zriadený nový koľajový rošt (koľajnice, výhybkové konštrukcie, upevnenie, odvodňovače žliabkových koľajníc, podvaly, železobetónové monolitické dosky, tlmiace bokovnice), koľajové lôžko, vložené antivibračné rohože a obrubníky ohraničujúce električkový pás.

Súčasťou tohto objektu sú tiež kryty koľajiska mimo priestory zastávok a priecestí. Ide o zriadenie trávnatého koberca a zadláždenie koľajiska v mieste priechodov a v blízkosti križovatiek. V mieste upravovaných priechodov, mimo zastávky, budú v nadväzujúcich častiach chodníkov doplnené bezbariérové prvky a prvky pre zlepšenie orientácie slabozrakých a nevidomých.

Základné návrhové parametre koľajového zvršku:

 • rozchod koľaje: 1435 mm
 • minimálny polomer smerového oblúku: 25 metrov
 • minimálna osová vzdialenosť koľají v trati: v priamej 3100 mm, v oblúku 3150 mm
 • tvar zvršku: S49, Ri59n, NT3, Ph37
 • návrhová rýchlosť: 50 km.h-1

Zastávky a nástupištia

Realizáciou UČS 31 a objektov Obratisko Staničné námestie a Obratisko Námestie Maratónu mieru budú zmodernizované všetky nástupištia na trase. Niektoré z nich už čiastočnou, resp. takmer úplnou modernizáciou prešli v rámci iných investičných akcií (napr. NZC Aupark na Námestí osloboditeľov).

Počas rekonštrukcie budú zriadené ochranné, zabezpečovacie a bezbariérové prvky, vynovený bude mobiliár. V rámci výmeny označníkov a inštalácie informačno-komunikačného systému budú na zastávkach osadené elektronické informačné tabule. Na každej zastávke sa bude nachádzať minimálne jeden automat na cestovné lístky.

Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad základných parametrov nástupíšť:

Nástupište Smer Dĺžka Šírka Zábradlie Prístrešky Mobiliár Informačná tabuľa
Námestie Maratónu mieru Staničné nám. 40 m 3,0 m 33 m 1 ks „C“ 1× kôš malá
Havlíčkova 40 m 3,0 m 1 ks „C“ 2× automat, 1× kôš malá
Radnica Starého mesta Staničné nám. 70 m 3,0 m 58 m 1 ks „A“ 1× kôš malá
Nám. MM 70 m 3,0 m 61,5 m 1 ks „A“ 1× automat, 1× kôš malá
Hlavná pošta Staničné nám. 70 m 3,0 m 76,5 m 1 ks „A“ 1× kôš malá
Nám. MM 70 m 3,0 m 1 ks „A“ 1× automat, 1× kôš malá
Krajský súd Staničné nám. 40 m 3,0 m 37,5 m 1 ks „C“ 1× kôš malá
Nám. MM 40 m 3,0 m 1 ks „A“ 1× automat, 1× kôš malá
Dom umenia Staničné nám. 31,5 m 3,2–4,35 m 40,5 m 1 ks „A“ 1× automat, 1× kôš stredná
40 m 3,9 m 43 m 1× kôš
Nám. MM 70 m 2,9 m 67,7 m 1 ks „B“ 1× kôš stredná
Námestie osloboditeľov Staničné nám. 35 m 4,0 m 2 ks „A“ 1× automat, 1× kôš stredná
40 m 1× kôš stredná
Nám. MM 70 m 3,4 m 67,5 m 2 ks „A“ 1× automat, 1× kôš stredná
Senný trh Staničné nám. 40 m 3,0 m 1 ks „C“ 1× automat, 1× kôš malá
Nám. MM 40 m 3,0 m 1 ks „C“ 1× kôš malá
Staničné námestie výstup – koľaj 01 34 m 2,14–3,45 m
výstup – koľaj 02 34 m 2,14–3,45 m
nástup – koľaj 01 34 m 2,14–3,45 m 3 ks „A“ 1× kôš stredná
nástup – koľaj 02 34 m 2,14–3,45 m 2 ks „B“ 1× kôš

Zastávkové označníky sú navrhnuté oceľové, s ochranným protikoróznym systémom (zinkovanie ponorom). Výška je stanovená na približne 2,4 metra, šírka na 46 centimetrov. Súčasťou označníka bude priestor na výlep čísel liniek a ďalších informácií a výves cestovných poriadkov (v uzamykateľnej skrini). Na označníky budú navyše umiestnené elektronické informačné tabule. Tie budú informovať cestujúcich o najbližších odchodoch spojov z danej zastávky.


Informačná tabuľa s odchodmi liniek MHD v Trenčíne

Desať kusov malých elektronických informačných tabúľ bude umiestnených na menej frekventovaných zastávkach (viď predchádzajúca tabuľka). Ich rozmery budú približne 95×66×20 cm a displej bude ponúkať možnosť zobraziť tri najbližšie odchody (rubriky „linka“, „smer“ a „odchod“). V rubrike „odchod“ sa bude v prípade, že odchod spoja bude menej ako 15 minút, zobrazovať počet minút do odchodu. Pokiaľ bude odchod spoja o viac ako 15 minút, zobrazí sa riadny denný čas vo formáte hh:mm. Ak bude odchod spoja o menej než 1 minútu, bude sa zobrazovať informácia „<1“.

Informácia o minutáži príchodu nebude čerpaná z riadneho cestovného poriadku, ale bude generovaná dispečerským systémom, ktorý zohľadní aktuálnu dopravnú situáciu a s ňou spojenú aktuálnu polohu vozidla a jeho meškanie. Zabezpečenie infraštruktúry na spojazdnenie a prevádzku tohto systému je riešené v projekte „Modernizácia električkových tratí v meste Košice“, ktorý by mal prebiehať súbežne s projektom IKD.

Stredné elektronické informačné tabule umiestnené na frekventovanejších zastávkach budú pracovať na rovnakom princípe. Jediných rozdiel oproti malým tabuliam bude vo veľkosti displeja, ktorý bude ponúkať zobrazenie minimálne šiestich odchodov. V priestoroch odbavovacích hál železničnej a autobusovej stanice sa uvažuje o umiestnení veľkých elektronických informačných tabúľ.

Displeje tabúľ budú tvorené LCD panelmi alebo segmentmi vysokosvietivých LED diód s automatickou reguláciou jasu v závislosti od aktuálnych svetelných podmienok. Súčasťou tabúľ bude aj akustický systém pre nevidiacich.

Zastávkové prístrešky budú troch typov, typizované, ktoré boli použité na niektorých už skôr zrekonštruovaných zastávkach:

 • typ „A“ s rozmermi 4000×2380×1600 mm
 • typ „B“ s rozmermi 4000×2380×1500 mm
 • typ „C“ s rozmermi 4000×2380×1300 mm

Na zastávke Námestie Maratónu mieru, smer Havlíčkova, dôjde k výmene dvoch súčasných prístreškov typu „A“ za jeden prístrešok typu „C“. Súčasné prístrešky budú deponované v sklade DPMK a v budúcnosti ich bude možné použiť na inom nástupišti (napríklad aj v rámci projektu MET).

Ďalej budú ponechané už osadené prístrešky na zastávkach: Radnica Starého mesta (smer Nám. Maratónu mieru) 1 ks typu „A“, Námestie osloboditeľov (smer Nám. Maratónu mieru) 2 ks typu „A“. Vzhľadom na zmenu polohy nástupišťa bude premiestnený prístrešok typu „C“ na zastávke Hlavná pošta (smer Nám. Maratónu mieru) a prístrešok typu „A“ na zastávke Krajský súd (smer Nám. Maratónu mieru.)

V obratisku na Staničnom námestí budú na nástupnej zastávke pri vonkajšej koľaji ponechané tri prístrešky typu „A“. Ku nástupišťu pri vnútornej koľaji budú doplnené dva prístrešky typu „B“.

K zásadným zmenám polôh nástupíšť s výnimkou zastávky Krajský súdDom umenia nedôjde. Vo väčšine prípadov bude zrekonštruovaný a zmodernizovaný povrch nástupíšť a zväčšená ich dĺžka – v miestach, kde je to možné na minimálne 70 metrov tak, aby v nich bolo možné pristaviť v jeden moment tram-train i klasickú električku.

Zastávka Krajský súd bude premiestnená ďalej od križovatky Kuzmányho × Štúrova – až do priestoru medzi ulicami Galenova a Šrobárova. Hrozí tak komplikácia prestupov v tomto uzle, keďže v rámci projektu MET sa plánuje doplnenie druhého nástupišťa tejto zastávky v smere k SOŠ automobilová. DPMK premiestnenie zastávky na Kuzmányho ulici až ku Gymnáziu Šrobárova pripomienkoval, no bezúspešne. Rekonštrukcia trate sa projektovala ako železničná stavba (kvôli zamýšľanej prevádzke tram-trainu), čo ponechanie nástupíšť v súčasnej polohe znemožňovalo.

K posunu dôjde aj u nástupišťa Dom umenia, smer Námestie Maratónu mieru, ktoré bude posunuté o približne 40 metrov v smere jazdy.

Nové semafory na Kuzmányho

Z dôvodu zabezpečenia budúceho plynulého prejazdu tram-trainov po Kuzmányho ulici a zároveň z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti automobilovej premávky bude potrebné prebudovať križovania na tejto ulici na svetelne riadené.


Pri prejazde električky dostanú ostatní červenú

Cestná svetelná signalizácia bude zriadená na križovatkách Kuzmányho × dr. Kostlivého, Kuzmányho × Šrobárova × Floriánska a Kuzmányho × Galenova. Električková fáza na týchto križovaniach bude zaraďovaná na základe požiadavky zo vzdialených výzvových električkových detektorov, umiestnených v dostatočnej vzdialenosti od riadeného uzla tak, aby bol pre prichádzajúcu električku (resp. súpravu tram-train) zabezpečený v dostatočnom predstihu signál „voľno“ a bol tak zabezpečený plynulý a bezpečný prejazd súpravy. Signál „voľno“ bude na signalizácii svietiť až po moment prejazdu električky (súpravy) cez odhlasovací detektor. Po prejazde križovatkou električkové návestidlá zhasnú a pre automobilovú dopravu z bočných ulíc bude blikať žltý signál.

V niektorých ďalších križovatkách dôjde k výmene zastaranej svetelnej signalizácie, resp. k doplneniu niektorých prvkov ku už zrekonštruovanej signalizácii.

Rekonštrukcia mostného telesa

Trať medzi Námestím Maratónu mieru a Staničným námestím prechádza jediným mostným telesom. To sa nachádza medzi Mestskou krytou plavárňou a VSE a pomáha električke prekonať podúrovňovú križovatku „Jakabov palác“. Tá bola vybudovaná v rokoch 1967–1972 v bývalom koryte Mlynského náhonu a pomohla napojiť novú železničnú stanicu a predstaničný priestor na novú štovprúdovú radiálu na vtedajšej Gottwaldovej ulici (dnes Štefánikova ulica).

Rekonštruovaný mostný objekt predstavuje mimoúrovňové križovanie prístupovej komunikácie k Staničnému námestiu a Ulice Protifašistických bojovníkov. Ulica Protifašistických bojovníkov je v podjazde, ohraničená je monolitickými železobetónovými múrmi a je prevádzkovaná zmiešanou dopravou motorových vozidiel a MHD na báze trolejbusovej dopravy.

Počas sanácie mostného telesa bude nutná výluka všetkých druhov dopravy v podjazde. IAD bude presmerovaná na vetvu Ulice Protifašistických bojovníkov vedúcu k Jakabovmu palácu, teda do protismeru. Vylúčená bude musieť byť aj trolejbusová doprava.

O výlukách a spôsobe organizácie dopravy počas sanácie mostu budeme včas informovať.

Kamerový systém

Okrem informačno-komunikačného systému bude zrealizovaný kamerový systém. Trať bude na celej jej dĺžke monitorovať 32 IP kamier ovládateľných z centrálneho dispečingu DPMK. Na dispečingu sa bude nachádzať aj kamerový server, ktorý bude zhromažďovať obrazové záznamy z týchto kamier – server však má byť zrealizovaný v rámci súbežného projektu MET.

Nová meniareň

Napájanie úsekov v centre mesta je zabezpečované meniarňou „C“ (tzv. meniareň „Kirovova“), ktorá bola postavená v 50. rokoch na dnes už neexistujúcej Kirovovej ulici. V súčasnosti sa nachádza za budovou Mestskej krytej plavárne.

Vedľa pôvodného objektu meniarne bude v rámci projektu IKD zrealizovaná nová meniareň. Bude sa nachádzať na mieste bočného parkoviska vedľa krytej plavárne, v blízkosti mimoúrovňovej križovatky pri budove VSE. Pôjde o jednopodlažný objekt so suterénom.

Začiatok realizácie

Začiatok realizácie modernizácie trate Námestie Maratónu mieru–Staničné námestie je možné očakávať v najbližších týždňoch. Zhotoviteľom stavieb tejto etapy projektu je spoločnosť DÚHA, a.s. z Prešova v spolupráci s poľskou firmou ZUE a.s. z Krakova. Všetky stavebné objekty projektu už majú vydané stavebné povolenie. Načasovanie začiatku stavebných prác bude závisieť aj od dodania a zaradenia nových, najmä kĺbových autobusov, keďže bude potrebné vykryť výluky a zmeny trás, ktoré sa dotknú všetkých trakcií.

Modernizácia nebude prebiehať v jednom celku, ale po úsekoch v menších etapách. Tieto etapy budú pravdepodobne skoordinované s pripravovanými etapami projektu MET (napríklad v prípade koľajovej križovatky na Námestí osloboditeľov).

O výlukách, plánovanom postupe i priebehu prác budeme včas informovať. Rovnako prinesieme aj bližšie informácie o projekte „Modernizácia električkových tratí“ (MET) a o stave prípravy ďalších stavieb projektu IKD.

Zdroje:
 • 3. stavba – IKD Košice, Námestie Maratónu mieru–Staničné námestie s napojením na ŽSR, objekt PS 31–21–02 Úprava cestnej svetelnej signalizácie. Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby (DSPRS). Košice: Ing. Pavel Titl – PT Inžiniering, 07/2013.
 • ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa, projektová dokumentácia, stupeň DSPRS. IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na ŽSR, UČS 31. Expedícia po pripomienkach. Brno: Združenie SUDOP Brno – IKP, XI/2013.
 • ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa, projektová dokumentácia, stupeň DSPRS. IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na ŽSR, UČS 32a. Expedícia po pripomienkach. Brno: Združenie SUDOP Brno – IKP, XI/2013.
 • Obratisko Námestie Maratónu mieru. Projektová dokumentácia, stupeň DSPRS. Praha: IKP Consulting Engineers, IX/2013.
 • Obratisko Staničné námestie. Projektová dokumentácia, stupeň DSPRS. Praha: IKP Consulting Engineers, IX/2013. 

26.4.2014
-veteran-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

KosickyTiger31.7.2014 14:23 #136 Re:
Pred voľbami sa dá všetko Pred budúcimi voľbami začnú s MET1, nakúpia ŠKODA 32T
LC31.7.2014 13:04  +3#135 Re:
Reakcia na #132 od veteran:
Presne tak som videl pana Nagy ako ospevoval tie "moderne a nizkopodlazne" a neklimatizovane kadibudky
- inac cele je to podvod na EU fondoch a samozrejme priprava na volebne "pobluznenie" kosicanov.
toriak30.7.2014 18:18  +1#134 Re:
a tuna su dokonca aj vizualizacie
http://www.kosice.sk/article.php?id=14503
Rudyke90230.7.2014 17:35 #133 Re:
Tak len nech neostane len pri tomto jednom úseku modernizácie trate, a dočkaju sa takej opravy aj iné trate, ktorých je mimochodom v meste ešte viac a aj viac rozbitých a starších.. No ako poznám "vedenie" tak kým sa dostane poradie na každú trať a kým aj posledný kilometer trate v meste prejde mod.opravou, už tu asi polovica z nás nebude - a môže sa začat od znova ..
veteran30.7.2014 17:27  +2#132 Re:
K tomu prispeje 28 moderných električiek Ostaňme radšej pri prídavnom mene "nových"
toriak30.7.2014 17:22 #131 Re:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/7309912/v-kosiciach-sa-zacina-velka-rekonstrukcia-elektrickovych-trati.html
2TheMHDmarek225.7.2014 22:38 #130 Re:
Reakcia na #129 od Isidor:
Alebo obe naraz, a za väčšie vreckové...
Isidor25.7.2014 21:46  +1#129 Re:
Reakcia na #128 od veteran:
vizualizácie sa zverejnia po kolaudácii, keď asistentka výhovorkyne vytasí ajfouna a trať za drobné vreckové nafotí
veteran25.7.2014 21:19  +1#128 Re:
Reakcia na #127 od 2TheMHDmarek2:
Hlavne vizualizácie sú na tom všetkom najpotrebnejšie. Dúfam, že sa budú pohybovať v podobnej cenovej hladine, ako vizualizácie €urobetónparkov.
2TheMHDmarek225.7.2014 21:13 #127 Re:
Reakcia na #117 od toriak:
„Pre Košičanov pripravujeme komplexnú informačnú kampaň k projektu IKD. Všetky informácie vrátane vizualizácií budú včas zverejnené,“

- To bude kedy? Týždeň po začiatku výluky??
tbus25.7.2014 14:56 #126 Re:
Reakcia na #120 od Yogi616:
myslel som to tak, ze to vsetci vedia, ale este nikto nenapisal
Yogi61625.7.2014 14:06 #125 Re:
Reakcia na #124 od toriak:
To nie je podľa mňa, ja ti píšem ako to bude vyzerať.
toriak25.7.2014 13:58 #124 Re:
Reakcia na #123 od Yogi616:
linka 6 v casoch 4 a 6 - ved linky 4 a 6 maju rozny interval, a myslim ze dokonca niekedy maju na minutu rovnaky odchod (napr. zastavka dom umenia).
a preco podla teba 3+7 ma mat 2xlepsi interval ako 4+6 ?
Yogi61625.7.2014 12:59 #123 Re:
Reakcia na #122 od 110mat110:
Linka 5 bude jazdiť až od konca septembra, to sa ešte upresní na tie 2-3 týždne.
A prečo by mal byť lepší interval? Linka 3 pôjde v časoch linky 3 a 7 (špička ráno 6 minút, celý deň 7/8 minút, večer 10 minút, víkend 10 minút) a linka 6 zase v časoch 4 a 6 (špička 12 minút, cez deň 15 minút, večer 20 minút, víkend 20 minút).
110mat11025.7.2014 12:41 #122 Re:
Reakcia na #121 od Yogi616:
Dajako sa zabudlo na L5 a ak som to spravne pochopil, barca a juzna trieda bude mat 2x lepsi interval ako doteraz.
Yogi61625.7.2014 12:19  +1#121 Re:
A mimochodom, správu o výluke už máte na stránke DPMK.
Yogi61625.7.2014 11:31 #120 Re:
Reakcia na #119 od tbus:
2.8.
tbus25.7.2014 10:26 #119 Re:
Reakcia na #118 od 110mat110:
vsetci "vedia", ale nikto zatial nevie presny zaciatok
110mat11025.7.2014 10:06 #118 Re:
Reakcia na #117 od toriak:
Vsetci okrem dpmk uz o rekonstrukcii vedia. Netreba o nej to Karrafovej povedat?
toriak25.7.2014 8:25 #117 Re:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/7301276/v-kosiciach-startuje-obnova-trati-po-kuzmanyho-nepojdu-elektricky.html
KosickyTiger24.7.2014 16:34 #116 Re:
Reakcia na #115 od KosickyTiger:
Sorry , chybička se vloudila. Počul som o tom v rádiou , nie hovoril.
KosickyTiger24.7.2014 16:28 #115 Re:
Už o tom hovorili aj v rádiu SRO 1, možno o tom niečo bude vo večerných? správach na STV1? .
forest24.7.2014 0:11 #114 Re:
uuuf no ale im to "ide" cca 4 mesiace od vydania oficialneho stavebneho povolenia sa zacne konecne(snad) nieco aj realne v terene robit, aj ked by som zatial nerobil predcasne zavery a netesil sa mozno predcasne-ako tu uz bolo spominane ten zdroj nema jednak vzdy pravdive info a celkovo sa toho v novinach uz hodne napisalo.. teda niezeby som bol neveriaci Tomas, ale skor realista.. a vsetci dobre vieme ako to u sudruhov a najma tu v Ke dlhe roky chodi.. takze to "Tomasovske" uverim az ked uvidim je na mieste takze (snad) uvidime prve stroje a cakany 2.8. 2014
myslavcan23.7.2014 23:16 #113 Re:
Reakcia na #110 od KosickyTiger:
No vyzerá to nádejne, len tam fakt zabudli na nejakú linku, ktorá by obslúžila práve ten inkriminovaný úsek, teda Kuzmányho... Takže nejaká autobusová linka, ktorá bude mať označenie Xniečo, takže na 99,99% môžme veriť že to bude X7.
2TheMHDmarek223.7.2014 22:44 #112 Re:
Reakcia na #108 od toriak:
Pravdepodobne bude mať trasu Botanická záhrada - Kuzmányho - Námestie osloboditeľov (v trase zrušenej L7)
110mat11023.7.2014 21:12 #111 Re:
Reakcia na #106 od toriak:
Kosice.estranky nie su az taky kvalitny zdroj. Maju vela nepresnych info. Ale aspon nieco. Pockame si kym to bude oficialne modre na zltom
KosickyTiger23.7.2014 21:07 #110 Re:
Reakcia na #106 od toriak:
Vyzerá to dosť nádejne. Na (asi) oficiálne stránky by som nedával nepravdivé informácie.
KosickyTiger23.7.2014 20:58 #109 Re:
Reakcia na #107 od Yogi616:
Odkiaľ vieš o takej linke?
toriak23.7.2014 20:07 #108 Re:
Reakcia na #107 od Yogi616:
na akej trase ?
Yogi61623.7.2014 19:56 #107 Re:
Ešte tam chýba info o náhradnej linke X7.
toriak23.7.2014 19:23  +1#106 Re:
Reakcia na #103 od KosickyTiger:
http://www.kosice.estranky.sk/clanky/oznamy-a-informacie/info---obmedzenia-elektrickovej-dopravy.html
Yogi61621.7.2014 13:24 #105 Re:
Reakcia na #104 od forest:
Voľby sú v auguste?
forest21.7.2014 13:11 #104 Re:
Reakcia na #101 od toriak:
to carovne slovicko "vraj" je na tom najlepsie pozname uz niekolko rokov.. podla mna sa to realne (ak) zacne robit na jesen tesne pred volbami, ako vlastnu reklamu to Rasi spusti..
KosickyTiger20.7.2014 11:34 #103 Re:
Reakcia na #101 od toriak:
Z akého to je zdroja? - podľa toho to môžeš posúdiť, - keď to je správne, tak asi 28. júla nájdeš na zastávke / imhd.sk info o výluke.
2TheMHDmarek217.7.2014 20:54 #102 Re:
Reakcia na #101 od toriak:
Je tento dátum oficiálny?
toriak17.7.2014 15:23  +1#101 Re:
ze vraj 2.8.2014 (sobota) rano sa ma zacat ? vie to niekto potvrdit/vyvratit ?
triplex51.7.2014 16:58 #100 Re:
Príspevok bol odstránený.
myslavcan25.6.2014 23:18 -4 +2#99 Re:
Reakcia na #98 od Triplex2:
Tak nám, nevediacim, povedz, čo sa ide robiť v BA...
Triplex225.6.2014 21:18  +6#98 Re:
no prosim ..a toto je vysledok bacovania tejto smerackej bandy a zgberby http://kosice.korzar.sme.sk/c/7251145/opravu-kosickej-elektrickovej-trate-za-50-milionov-z-eurofondov-zrusili.html zatial co v BA sa chopili ponuknutej sance a pomoc z EU vyuzili v maximalnej moznej miere co sa tyka cerpania eurofondov , nasi sudruhovia tuto ponuknutu sancu storocia svinsky splachli do kanala.. len ich postavit do radu do jedneho ,vytiahnut samopal a zastrelit jak prasivych psov ,pocnuc trebulom ,vedenim dpmk a konciac tou poslednou posluhovacskou tarajucou vyhovorkynou.. mafianski bastardi ,na mesto sa vysrat a len vlastne vrecka plnit
veteran18.6.2014 15:39 #97 Re:
Reakcia na #96 od Yogi616:
Áno, bolo to kvôli blšáku. Obratisko tak ďaleko asi kvôli Daňovému úradu. Ale keďže ten sa opäť sťahuje... Minimálne koľajovú spojku by som tam ale pri prípadnom MET-2 umiestnil.
Yogi61618.6.2014 11:23 #96 Re:
Reakcia na #94 od veteran:
T - trh, čiže ona bola hlavne kvôli Blšáku, nie? Určite si videl tú mapku a informácie máš, že obratisko plánujú, ale neviem načo až vzadu pri Truck centre.
Keby sa urobilo prepojenie Moldavská-Alejová, tak by možno nebolo odveci, keby linka od Optimy (dajme tomu L5) chodila cez Alejovú a Moldavskú a čiastočne by teda od Stanice prebrala ľudí z L16, či z NO aj z L15.
KosickyTiger17.6.2014 21:16 #95 Re:
Reakcia na #92 od afeno:
L9 som nepočítal, lebo na nej chodia KT8D5/KT8D5rn.2
A ÉÉR-kami budem chodiť až na strednej
veteran17.6.2014 20:46 #94 Re:
Reakcia na #89 od Kona:
Ono by to všetko chcelo dlhodobú a ujasnenú koncepciu rozvoja električkovej dopravy. Nie že nakúpime kopec vozov a potom začneme špekulovať kam s nimi.

Čo sa týka linky 5, tak tá nemá pridelené nič, ide tam hociktorý voz, ktorý je voľný. Osobne si myslím, žeby sa z nej mala urobiť normálna linka, nie takéto čudo, čo ani nevieme kedy ide. S tým súvisí ukončenie pri Optime. Najprv sa treba rozhodnúť, čo bude mať prioritu. Obojsmerné alebo jednosmerné vozy? Ak uprednostníme jednosmerné, treba postaviť obratisko. Pod internátmi je dostatok voľnej plochy, pozemky dokonca patria Mestu Košice. Pokojne by mohla byť prvá nástupná zastávka v obratisku a druhá tam, kde je dnes. Intrákovské osadenstvo by sa potešilo. Vedel by som si predstaviť aj zachádzanie niektorých spojov 5ky na Pereš (veľká škoda, že sme v 1991om zlikvidovali výhybne na rýchlodráhe )

Ďalej by sa dalo čosi vymyslieť okolo OC Cassovia. Kedysi dávno tam chodila linka T (robievali ju vozy z niekdajšej špičkovej linky 8 a eRky, cez víkendy dokonca mimoriadne služby). Ale bola dosť nerentabilná, keďže sa chodila otáčať až do Barce. Ak by tam bolo niekde obratisko, vydalo by to pokojne na celodennú linku.
veteran17.6.2014 20:35 #93 Re:
Reakcia na #90 od 110mat110:
Posilnenie intervalu? Nereálne.
afeno17.6.2014 17:20 #92 Re:
Reakcia na #91 od KosickyTiger:
No je tu ešte 9, R2, R3, R4 (asi nie, kvôli OC Optima),
KosickyTiger17.6.2014 17:09 -1#91 Re:
Reakcia na #88 od afeno:
A čo viac? Viac liniek ani nemáme .
110mat11017.6.2014 16:54  +2#90 Re:
Reakcia na #88 od afeno:
R6? Ved to je vyjazd z vozovne...

Viem si ich predstavit aj na 6/9 ked sa upravi interval z 12/15 na 6/12 alebo 6/10
Kona17.6.2014 16:03 #89 Re:
Reakcia na #88 od afeno:
Dávno nedávno tu ktosi zverejnil, že (podľa DPMK) pôjdu skôr na linky (myslím) 3,4,6,7 a R, cez voľné dni aj na L9. Môj predpoklad je, že DPMK bude vyradzovať resp. bude sa snažiť vyradiť všetky najneúspornejšie električky čiže T3-jky. Z tohto scenára a predpokladov vychádza, že RN2-jky budú (možno) kompletne pridelené cez PD na L9 (bolo by to aj naideálnejšie), ostatné KT skôr ako zálohy, L5 a možno niektoré R-ky, T6-ky ako zálohy, na R-ky a možno sóla ešte na L2, celkom je však možné že nejaké T3 ešte ostanú. Ak by sa po príchode nových električiek nemenili služby a CP dalo by sa presnejšie polemizovať o zaradení do služieb, ale ktovie
afeno17.6.2014 15:45 #88 Re:
Reakcia na #87 od KosickyTiger:
Dvojka v špičke chodí po Nám.osl. plná, takže ja by som rátal s 2,3,4. Ale čo viac? Možno ešte na R1, R6, R7 ale to je asi všetko. A čo viac? Tipujem že najhoršie z toho dopadne L6 alebo skôr L7.
KosickyTiger17.6.2014 9:07 #87 Re:
Variá sú tušim úspornejšie ako T3,T6/KT, takže tipujem to na L4,3, možno 2. Takže aký by malo zmysel posielať tam na prevádzku ,predpokladám, drahšie a k tomu menšie el. ?
KosickyTiger17.6.2014 9:02 #86 Re:
Reakcia na #83 od 110mat110:
Čo by si nechcel ! Chceš na Terase zničiť krásne KT-čkové zloženie ?!
Na L9 aj cez víkendy chodia KT8DPrn.2
Rudyke90216.6.2014 21:56 -2#85 Re:
Reakcia na #80 od veteran:
Ja neviem ako je to s tými zmluvami a s tými termínmi preto som sa pýtal... No podľa toho čo si napísal - už je to zase niečo nove (samozrejme opozdene), padli tu v minulosti už prve termíny že v auguste tu prvý voz by mal byť a po jeho schválení a odskúšaní, potom 2-3 za mesiac.. Teda realne tu do konca roka mali byť aspoň 2,3 , takto tu bolo už písané raz.... No toho roku sa asi nedočkame prveho kusu, ak je to podľa toho ako píšeš..... Len dufajme že sa to stihne všetko aj dodať a zrealizovať, lebo je tam určite aj nejaký hraničný termín DO ktoreho to má byť všetko prefinancovanhe aby sme o tie EU fondy neprišli.... Preto som sa pýtal na to...
A ešte - ak sa tie vozy nasadia niekde na linky miesto sučastných SOLO T3, tak nedojde k oslabeniu, ale naopak k posilneniu kapacity... (napriklad na linke 3. 4, alebo cez víkend na linke 3,7,6 )
Rudyke90216.6.2014 21:49 -3#84 Re:
Reakcia na #83 od 110mat110:
,,, a tak isto tie Varia LF2 maju zmysel aj na víkendových 7 / a linky R , podľa mna.. No museli sa "na vedeni" aj o to asi zaujímať, že kam na ake linky ich využiju, ak sa uchádzali o príspevok na ne z EU a vytypovali si taký typ ...
110mat11016.6.2014 21:27 #83 Re:
Reakcia na #80 od veteran:
5.15.2014?

Lf2 maju zmysel na L3 a vikendovych 6/9
Mat12316.6.2014 20:11 #82 Re:
Reakcia na #81 od veteran:
http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=30492&Itemid=20
veteran16.6.2014 19:49 #81 Re:
Podľa súdruha Jakubova sa má začať s realizáciou IKD-1 v júli.
veteran16.6.2014 17:49 #80 Re:
Reakcia na #79 od Rudyke902:
Je podpísaná zmluva o NFP? Je. Kedy bola podpísaná? 5.5.2014. Do koľkých mesiacov najneskôr od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP má dodať výrobca prvý kus? Do 10 mesiacov. Koľko je 5.5.2014 + 10 mesiacov?

Skôr by som sa zaujímal o to, kde tie čudá budú remízovať a hlavne kde na nich budú robiť údržbu. Iba žeby boli bezúdržbové

A hej, ešte je namieste zamyslieť sa nad tým, na ktorej linke dôjde ku kapacitnému oslabeniu. Osobne to tipujem na sedmičku... Kde sú tie časy, kde tu sóla ani neexistovali a mali sme "šestku stojedenástu" (neprekladanú) či "eRku dvestošesťdesiatpiatu"...
Rudyke90216.6.2014 17:35 -2#79 Re:
Reakcia na #78 od veteran:
,,, a o dodávke či výrobe tých nových električiek, už je jasno? Či stále "pod mrakom" všetko??
veteran16.6.2014 12:08 #78 Re:
Reakcia na #77 od Adamcool:
Neviem. Žiadosť mesta teraz odíde na ministerstvo. Schválenie tých 4 miliónov bude asi len formalita, keďže "farebné" zloženie magistrátu a vlády je kompati(de)bilné. Stále však nebola podpísaná zmluva so zhotoviteľom IKD a stále nevieme nič o projekte MET, čo je oveľa závažnejší problém.
Adamcool16.6.2014 11:03  +2#77 Re:
Reakcia na #76 od veteran:
Posúvame sa bližšie k termínu prvého fyzického kontaktu pracovníkov rekonštrukcie s koľajami? Osobne to vidíte plus mínus na aký mesiac, prípadne (dúfam) týždeň...
veteran16.6.2014 10:19  +1#76 Re:
MZ: Žiadosť o 4 milióny € návratného finančného príspevku na spolufinancovanie IKD+MET schválená.
Extra11.6.2014 18:01 #75 Re:
Reakcia na #73 od Extra:
Dodávka a umiestnenie 4 ks veľkoplošných reklamných tabúľ a 4 ks trvalých vysvetľujúcich tabúľ v rámci investičných projektov OPD: Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie a KE, Modernizácia električkových tratí, projektová dokumentácia + realizácia
PTI11.6.2014 17:25 #74 Re:
Dnes DÚHA s pánom Remetom podpisovali na NDS-ke zmluvu na výstavbu tunela D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala /kontrakt za 410 miliónov EUR/, takže zajtra kludne môže podpísať zmluvu na realizáciu IKD. V párne dni bude kopať tunel pri Žiline, v nepárne dni klásť koľaje po Košiciach ...
Extra11.6.2014 16:41 #73 Re:
http://www.kosice.sk/article.php?id=14219&name=
Triplex211.6.2014 16:10 #72 Re:
takze nam to este ani nemusia dat..no vyborne a samotny proces schvalovania sa moze natahovat a trvat aj cele mesiace.. takze aspon ja si nerobim velke nadeje ze to tak skoro zacnu realizovat.. sudruhovia
Mat12311.6.2014 14:17 #71 Re:
Reakcia na #70 od KosickyTiger:
Nie, ale usúdil som to z toho, čo bolo prezentované v médiách
KosickyTiger11.6.2014 13:50 #70 Re:
Reakcia na #69 od Mat123:
Ta Ty u toho ministra pracuješ, že toho toľko vieš ?
Mat12311.6.2014 12:05 #69 Re:
Reakcia na #68 od Triplex2:
Čaká sa na schválenie eurofondov ministerstvom dopravy. Na ministerstvo boli doručené podklady verejného obstarávania + výsledok obstarávania a to sa musí schváliť a tak môže byť podpísaná zmluva s víťazom. Ak som niečo zle napísal, tak ma opravte.
Triplex211.6.2014 10:35 #68 Re:
tak co brani este nieco (alebo niekto) zacatiu prac? horucavy? alebo sa caka na prvu obet nehody niektorej z brik na aktualnej trati aby sa konecne pohli aj REALNE po rokoch veci dopredu? alebo ostaneme pri vylepsovani,navrhovani a dalsich nekonecnych upravach projektov...
tom3931.6.2014 19:28 #67 Re:
Reakcia na #66 od KosickyTiger:
Teraz je odstavené po nehode, a ten motor neviem o tom žeby odišiel kvôli vode.
KosickyTiger1.6.2014 17:45 #66 Re:
Reakcia na #65 od Rudyke902:
Aj teraz je "Veronika" odstavená.
- k tomu snehu a dažďu : variá jazdia vo veľkom v Českých mestách. A majú s nimi nejaký problém ?
Prečo je problém vždy len v KE ?
- Treba ZREKONŠTRUOVAŤ TRATE!
Rudyke9021.6.2014 11:48 -2#65 Re:
Reakcia na #64 od 110mat110:
,,presne tak, a to od začiatku pravidelne ani na jazero nejazdila (kôly rozbitému sklu na konečnej)
No aj tak, na to ako dlho to jedno VARIO mame, bolo už aj dosť dlho mimo prevadzky (rôzne poruchy), dufam že tie nove čo prídu, nebudu "Veroniku" v tomto nasledovať...
110mat1101.6.2014 7:40 #64 Re:
Reakcia na #63 od tom393:
Hlavne, ze raz bolo odstavene preto, lebo natiahlo vodu
tom39331.5.2014 16:37 #63 Re:
Reakcia na #62 od Rudyke902:
Aj to jedno Vario čo zatiaľ máme sem tam jazdí na celodennej L3, potom v službe 4603 čo robí R2 z jazera na šiestu večer do USS a potom robí L9 či v službe 403 kde je večer prejazd na L9. A po daždui niesú problémy.
Rudyke90231.5.2014 16:30 -2#62 Re:
Reakcia na #58 od Adamcool:
Ono aj ten bod 5.3 a jeho posledne dve odseky je zaujímavy, to na jazero teda jazdiť nebudu môcť, po prehánke, daždi, či letnej búrke,,, a o zime a nafunakemu snehu, no neviem neviem.. tak ako som písal niekde inde už.. s poznámkami v CP, premáva len za slnečneho a sucheho počaisia, alebo nepremáva ak výška kaluže , snehu, ,,,,, atd..
Rudyke90231.5.2014 16:16 -2#61 Re:
Reakcia na #60 od 5:
To už sa vie presne, že prvé 3 sa nasadia na celodenne 3-jky? Teraz na tých linkách celodenných jazdi čo? Sola alebo súpravy T3 ? No ved uvidime ako to potom dopadne cele..
531.5.2014 16:06 #60 Re:
Reakcia na #59 od Rudyke902:
Prvé 3 sa nasadia na celodenné 3-ky... vlnkované električky na vlnkovanú trať. Ale vlastne L3 má teraz asi najvyšší %-uálny podiel rekonštruovaných úsekov.
Rudyke90231.5.2014 15:27 -2#59 Re:
Košický Tiger - ono to je všetko pekne "napisane" na tých papieroch a v zmluvách.. len uvidime aka bude realita,, Som zvedavy či v auguste (resp.v septembri) aj uvidime niečo skušobne jazdiť na naších skvelých tratiach.. A na aké linky ich daju, to mna tiež zaujíma.. čo tými vozmy nahradia (či všetky sola vozy, alebo komplet supravy 2xT3, alebo len na určite linky ich daju..) tak či tak to bude zaujímave, lebo bez upravy CP po nasadeni tychto vozov na nejake linky bud dojde k navyšeniu alebo zniženiu ponuknutej kapacity voči dnešnemu stavu na dannej linke..
Adamcool31.5.2014 15:13 #58 Re:
Reakcia na #56 od KosickyTiger:
Bod 6.25... vyskúšame na oblúku s polomerom 19 dm
KosickyTiger31.5.2014 15:09 #57 Re:
Reakcia na #55 od Rudyke902:
Ešte som zabudol: Kedy prídu?
- v auguste 2014
Skôr by ma zaujímalo, na aké linky ( v predpoklade, že tu naozaj pridu ) budú vypravované.
KosickyTiger31.5.2014 15:06 #56 Re:
Reakcia na #55 od Rudyke902:
Technické informácie : http://www.dpmk.sk/sites/default/files/contracts/pri-31757-16403.pdf
Či sa už vyrábajú ?
- Kúpna zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami 12. februára 2014 a nadobudne účinnosť až dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, resp. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 5. mája bola podpísaná zmluva o poskytnutí príspevku.
Treba k tomu ešte niečo ?
Rudyke90231.5.2014 14:20 -2#55 Re:
Reakcia na #53 od KosickyTiger:
Ešte nič o tých VARIACH ani nevieme, či už sa vyrabaju a kedy ich uvidime, tak sa neteš dopredu Ale idu zase komunálne voľby snád sa bude chcieť niekto odfotiť či pochváliť, tak sa niečoho musíme dočkať..
Triplex228.5.2014 4:12 #54 Re:
Reakcia na #51 od toriak:
asi tak neverending story
KosickyTiger25.5.2014 21:42 #53 Re:
Keďže to zatiaľ mešká, buďme radi, že budú aspoň tie Variá, možno v blízkej budúcnosti rekonštrukcia Staničné námestie - Senný trh.
110mat11025.5.2014 16:02 #52 Re:
Reakcia na #50 od 2TheMHDmarek2:
kvoli subehom

http://imhd.sk/ke/doc/sk/8424/Vyluka-elektriciek-pri-Radnici-stareho-mesta-1-etapa-5-7-23-8-2010.html?text=radnica+stareho+mesta
toriak25.5.2014 12:28  +2#51 Re:
Reakcia na #49 od LUKYmhd:
to ze sa ma zacat v najblizsich tyzdnoch uz citam asi tak 3. mesiac...
2TheMHDmarek225.5.2014 11:14 #50 Re:
Reakcia na #36 od shimimi:
Keď bola výluka pri Radnici, tak ani L3 nejazdila, len teraz neviem presne či kvôli súbehu s L4, alebo tam boli nejaké iné dôvody...
LUKYmhd25.5.2014 0:49 #49 Re:
Reakcia na #42 od Triplex:
len aby si nebol prekvapeny zhotovitel je znamy ma sa zacat v najbližších týždňoch všetko bude neboj nič.
veteran23.5.2014 6:46 #48 Re:
Reakcia na #45 od tbus:
Stihlo ako stihlo... Súčasťou "revitalizácie" Mestského parku mala byť aj južná časť oproti ČHčku a AS. Tam ale stihli osadiť len lavičky (= postele pre bezdomovcov). Na trávnatej ploche vo vnútri obratiska mali vysadiť nové stromy (kedysi tam pokračoval park). Ani to sa už v návale roboty nestihlo.
Mat12322.5.2014 23:39 #47 Re:
Reakcia na #46 od KosickyTiger:
Múdrejší budeme keď sa podpíše a zverejní zmluva medzi mestom a zhotoviteľom stavby.
KosickyTiger22.5.2014 19:15 #46 Re:
Reakcia na #45 od tbus:
Hlavne, žeby sa aj toto stihlo.
tbus22.5.2014 18:51 -1 +1#45 Re:
Reakcia na #44 od veteran:
a hlavne sa všetko (aj keď neskôr) stihlo
veteran22.5.2014 16:37  +1#44 Re:
Reakcia na #43 od KosickyTiger:
Aj €HMK bolo "kontrolované" a vrabčiaky čvirikajú, že na "Kulturparku" sa uliali sumy so šiestimi nulami...
KosickyTiger22.5.2014 15:07 #43 Re:
Reakcia na #42 od Triplex:
Tieto financie sa asi aj kontrolujú, takže by sa na nich aj tak veľmi nenabalili
Triplex22.5.2014 3:08 -2 +2#42 Re:
Reakcia na #41 od toriak:
..a je to tu..no prosim co som povedal?ze tu mozu vychadzat clanky do aleluja (ako sa to mimochodom deje uz cele mesiace a roky) a nic sa ajtak nezacne robit,ako keci keci same keci.. bla bla bla mne stacili a uvrdili ma v tom tieto vety ze sa v dohladnej dobe nezacne nic konat a bude sa pokracovat v kecani a nekonecnom pribudani clankov.. „Mesto bude realizovať investície iba vtedy, keď bude mať istotu, že budú preplatené z európskych fondov,“ okomentoval to Jakubov.(cize inak povedane a prelozene do smerackej-stranickej reci ked budu k dispozicii naisto peniazky ktore mozme vytunelovat a nabalit sa..)
Jeho vyjadrenie tak trochu korešponduje so špekuláciami v kuloároch, že by sa v najkrajnejšom prípade mohli projekty odsunúť na neskôr. fras aby ich zobral vsetkych tunelarskych komoussko smerackych JaT podvodnikov spiny jedne
toriak21.5.2014 8:14 #41 Re:
toto neni dobre...
http://kosice.korzar.sme.sk/c/7209299/cas-na-opravy-elektrickovych-trati-v-kosiciach-sa-krati.html
veteran14.5.2014 19:10 #40 Re:
Reakcia na #39 od tom393:
Firma z Prešova je bez referencií, preto si na pomoc zavolala Poliakov. Táto firma by rada stavala aj Tunel Višňové, ale opäť je bez referencií a opäť si prizvala výpomoc
tom39314.5.2014 18:50 #39 Re:
Reakcia na #38 od KosickyTiger:
Podľa všetkého vyhrali súťaž na reko tratí firmy z Prešova a Poľska
KosickyTiger14.5.2014 17:58 #38 Re:
Reakcia na #37 od veteran:
Čo s tým teraz ?
veteran14.5.2014 13:48  +2#37 Re:
Víťaz je známy: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/6915/135822/4

Eštebák Široký nevyhral
shimimi11.5.2014 13:56 #36 Re:
Reakcia na #30 od KosickyTiger:
V mapách máš ako bola riešená výluka, keď sa robilo pri Starej radnici. Keď sa bude robiť úsek Stará radnica - NMM tak výluka bude podobná, alebo približne podobná.

L2 - nejazdila, L3 - bez zmeny, L4 - len po stanicu, L6 - po anfik, L7 - ku starej športovej hale, L9- ku botanickej záhrade. Na 6 a 9 jazdili T3, T6. KT boli väčšina nasadených na 7.
KosickyTiger10.5.2014 15:58 #35 Re:
Reakcia na #32 od veteran:
Uvidíme kde a kedy začnú.
KosickyTiger10.5.2014 15:56 #34 Re:
Reakcia na #33 od 110mat110:
Tak dobre. Ale v Brne spájajú Vario + vlečný voz VV... + T3, mohli by sme niečo také ako spojiť Vario + T3 vyskúšať.
Iba že Vario nabúralo do osobného auta alebo osobné auto do Varia tak s tým musíme počkať.
110mat11010.5.2014 15:28 #33 Re:
Reakcia na #30 od KosickyTiger:
v 2010 boli na X 4 autobusy ak si dobre pamatam.

Tvoju 1 nemozes obsluhovat T3. Kde ich otocis? A ani dvojicku LFR.S dajako nemame
veteran10.5.2014 15:26 #32 Re:
Reakcia na #31 od KosickyTiger:
Na Staničnom námestí nie je žiadny chaos. Rekonštrukcia stanice s týmto nesúvisí, tram-trainy nehrozia. To, čo sa má stavať, sa stavať môže.

Úsekom po Krajský súd sa tiež veľmi začínať nemôže. Tam to je potrebné skoordinovať s meškajúcim METom a jeho úsekom SOŠa–Krajský súd, ak nechceme dvakrát výluku v tých istých miestach.
KosickyTiger10.5.2014 15:16 #31 Re:
Reakcia na #29 od veteran:
Na staničnom námestí je chaos s tými TRAM TRAINAMI, estakádami, rekonštrukciou stanice, ktorá prebieha,atď... Možno nás prekvapia a začiatok prác bude niekde na trase - napr. Radnica st. mesta------ Hlavná pošta ------ možno až po Krajský Súd.
KosickyTiger10.5.2014 15:11 #30 Re:
Reakcia na #28 od 110mat110:
Je tu však 1 maličký problém. Myslím, že nemáme toľko autobusov na väčšom úseku.
Dalo by sa vymeniť linku 4 z radnice za linku 7.
L 9 a L 6 by obsluhovali 2 - krát T3 / T6 prípadne 1 - krát T3 / T6 / LFR.S .
Keďže by sa na Botanickú záhradu nezmestili, tak L6 môže končiť pri Amfiteátri, X tiež. Na výlukovej L1 by boli nasadené 4 - krát T3 / T6

Ale keď sme vtedy ani SORY nemali a zvládli sme to, tak si myslím, že výlukový plán, ako si ho navrhol by sme mali vyriešený.
veteran10.5.2014 15:03 #29 Re:
Reakcia na #25 od KosickyTiger:
Prvý krok asi nebude MMM–RSM, lebo na MMM bude potrebné vložiť odbočenie zo smeru Masarykova–Komenského a opačne a to sa bude robiť cez projekt MET, ktorý mešká

Takisto sa nebude môcť začať s križovatkou na NO.

Osobne tipujem začiatok na Staničnom námestí, rekonštrukcia podjazdu atď.
110mat11010.5.2014 14:14 #28 Re:
Reakcia na #25 od KosickyTiger:
Zaujimave, ale co keby sa pokracovalo ako pocas poslednej vyluky? Takto by si potreboval okrem KT na NP 9 a 6 aj KT na 4 a jednu na 1.

Okrem toho, trasa nmm-havlickova a spat trva 10 minut bez prestavky. V poobenajsej spicke chodi 12 spojov za 60' co je 5 minutovy interval. To neviem ci by sa dalo stihat 2 elektrickami nehovoriac o 2 prestupoch. Pri plnom nahradeni useku AD si mozes upravovat interval ako potrebujes, je potrebny 1 prestup a neprevaza sa zbytocny vzduch ked netreba.
Adamcool10.5.2014 13:50 #27 Re:
Reakcia na #25 od KosickyTiger:
6, 7 a 9 by sa na Botanickú záhradu nezmestili...
KosickyTiger10.5.2014 13:40 #26 Re:
Reakcia na #21 od veteran:
Keď to je na spadnutie, tak EUrofondy už máme ? Alebo...?
KosickyTiger10.5.2014 13:09 #25 Re:
Možné zorganizovanie výluky :
Ak sa bude rekonštruovať etapovite, tak 1. krok môže byť trať Nám. mar. mieru ------- Radnica st. mesta.
Na tomto úseku je možná prevádzka linky X ( autobus )
V úseku HAVLÍČKOVÁ ------ NÁM. MARATÓNU MIERU môže premávať výluková električková linka 1 ( nedá sa z toho miesta dostať do vozovne, tak by museli nocovať na trati, napríklad v obratisku Havlíčková).
Linka 9 môže byť presmerovaná na Botanickú Záhradu, inak po svojej trase ( Nad jazerom - Alejová - Trieda S.N.P. - Amfiteater - Botanická záhrada.
Linka 7 môže premávať z Botanickej záhrady - - - cez Triedu S.N.P. - - - Idanská - - - - - Krajský Súd -- - - - - - - Nám. Osloboditeľov - - -Južná trieda - - - V.S.S. križovatka -- - - - Nad jazerom
Linka 2 pravdepodobne NEBUDE PREMÁVAŤ .
Linka 3 Po svojej trase ( ak bude premávať )
Linka 6 štartuje z Bot. záhrady alebo z Amfiteátra - - - Trieda S.N.P -- - Idanská - - - Ďalej po svojej trase.
Linka 4 môže premávať z Barce - - - - Južná trieda - - - - - Nám. Osloboditeľov - - -- Krajský súd - - - Radnica st. mesta ( keby sa nainštalovala prenosná výhybka, ako pri minulej rekonštrukcii )
http://uschovna.zoznam.sk/download?code=1342687886734-AIWPKvlTkDzJHZQUdhTg

Toto je iba PRÍKLAD. NIE JE TO OFICIÁLNA ORGANIZÁCIA VÝLUKY, ANI REKONŠTRUKCIE !
KosickyTiger10.5.2014 9:20 #24 Re:
Reakcia na #21 od veteran:
Ako myslíš to ,, je na spadnutie "
KosickyTiger10.5.2014 9:19 #23 Re:
Reakcia na #20 od Yogi616:
To dúfam.
tbus9.5.2014 17:10  +4#22 Re:
Reakcia na #21 od veteran:
také sem ani nepíš, zasa príde dudroš a slohovým príspevkom s 50 výkríčnikmi za vetou nám oznámi, že sme ovce, že eurofondy sú už rozkradnuté darmožráčmi, že nič nebude, a že my sme aj tak s nimi jedna banda a že to už vedel dávno a nikto mu neveril
veteran9.5.2014 15:52  +1#21 Re:
Reakcia na #19 od KosickyTiger:
Podpísanie zmluvy so zhotoviteľom stavby. A vlastne ho ešte ani nepoznáme... IKD-1 je ale "na spadnutie", horšie to je s projektom MET, ktorý zaostáva. Obálky sa síce otvárali naraz s IKD-1, ale pri MET sa tendruje projekt + realizácia, teda definitívny projekt ešte neexistuje. To môže byť oneskorenie rádovo pár mesiacov.
Yogi6169.5.2014 15:39  +1#20 Re:
Zorganizovanie výluky, autobusov. Vyčkaj ešte tak mesiac a ide sa na to.
KosickyTiger9.5.2014 13:22 #19 Re:
Bráni ešte niečo začiatku prác ?
Triplex28.4.2014 0:30 #18 Re:
Reakcia na #17 od 110mat110:
toto ze bude komplikovane? 1 tunelik spravit nanovo?skor bude potrebne na tom useku viac mostov a skrateni zakrut.. potom co povedat napr na useky kysak-krompachy kde ma byt okrem bujanovskeho dalsich 6-7 tunelov aj s dalsimi estakadami kde bude vazny problem aj s ruzinom http://www.sudop.sk/beta/images/061612_referencny_list_stavby.pdf http://www.asb.sk/inzinierske-stavby/zeleznica/modernizacia-zeleznicnej-trate-vuseku-krompachy-kysak alebo usek z trasy zilina kosice, ktory sa bude v najblizsich rokoch modernizovat najskor a to l.mikulas- poprad tatry http://www.reming.sk/referencie/0608/0608-K-RL-SK.pdf nakolko nanho sme dostali financne prostriedky ako prve z eurofondov OPD ,takze o tychto usekoch sa momentalne hovori najviac a zrejme v nadvaznosti na usek krompachy-kysak sa bude pokracovat az do kosic
110mat11027.4.2014 17:39 #17 Re:
Reakcia na #16 od veteran:
Okrem toho, sa musi prelozit aj tunel. Videl som 2 varianty, 1. kde sa ma razit druhy tunel a 2. kde sa ma spravit "nadbeh" trate cez zahradky. Tak ci onak, lahke to nebude. Aj ked... v KE mame expertov - tunelarov.
veteran27.4.2014 16:31 #16 Re:
K otázke trate na Ťahanovce. Už som to písal do diskusie. Takže skúsim obšírnejšie:

Sú to dva projekty – MMM–Terminál Sever a Terminál Sever–Ťahanovce. Oba sú v zásobníku europrojektov. Sú evidované ako "žlté projekty", to znamená, že ich opodstatnenosť musíme doložiť štúdiou. Boli viaceré pripomienky k trasovaniu trate, k rozmiestneniu zastávok, k napojeniu zastávok na okolie. Takže neočakával by som skorú realizáciu. Môže sa stať, že sa úsek priamo na sídlisku prekvalifikuje na normálnu električkovú trať, teda nie tram-trainová, ktorá je tam absolútne zbytočná, keďže už teraz sa plánuje, že gro výkonov tam aj tak budú vykonávať riadne mestské električky.

Ako som písal, je to stále "žltý projekt", v pomyselnom rebríčku je pred ním kopec ďalších "zelených projektov", ktoré sú opodstatnené a je možné žiadať na ne peniaze – či na projektovú činnosť alebo na samotnú realizáciu (záleží v akom stupni prípravy ten-ktorý projekt je).

A potom máme "červené projekty", ktoré sú na ďalšie programové obdobie neodporúčané – napríklad tram-train na letisko, depo tram-trainu v areáli magnezitky apod.

O týchto "zelených", "žltých" a "červených" projektoch urobíme samostatný článok Najprv ale spravíme niečo o projekte MET, kde sa budú v utorok otvárať ponuky. Potom niečo o termináli v Moldave, ktorý je tiež vo vysokom stupni pripravenosti na výstavbu.

A teraz k modernizácii trate Košice–Kysak:
Má to územné rozhodnutie, ktoré už bolo opakovane predĺžené. Musí ešte prebehnúť stavebné konanie a potom sa môže začať realizácia. V uplynulom období 2007–2013 sme dostali peniaze na projektovú dokumentáciu. Tie vyčerpané boli. V novom období 2014–2020 sa môže žiadať o peniaze na samotnú realizáciu. Musíme počkať do mája, ktoré projekty vrchnosť pošle na schválenie.
Mimochodom, aktuálne prebieha spracovanie zmien a doplnkom k územnému plánu zóny Ťahanovce, kde sa má urbanisticky riešiť náhrada za priecestie v Ťahanovciach, keďže to bude musieť byť zrušené (úrovňové križovania 160kových tratí nie sú dovolené).
Yogi61627.4.2014 16:07 #15 Re:
A ako je to s traťou Košice-Kysak? Nebude sa tiež v dohľadnej dobe modernizovať?
Yogi61627.4.2014 16:06 #14 Re:
Reakcia na #12 od domosino:
Skôr naopak. Vlaky pôjdu tam, kde električky.
110mat11027.4.2014 15:54 #13 Re:
Reakcia na #12 od domosino:
Vsetko je zodpovedane v texte hore. Spojenie elektriciek so ZSR je zatial len papierove. Pocita sa s nim do buducnosti a "mokre sny" nasich radnych su take, ze budu priame elektricky napr z Letiska do Michalian alebo z centra do PO alebo SNV. Aktualne sa to stavat nebude a necha sa len uzemna rezerva v podobe kusych (slepych) kolaji.

Trat na THC je taktiez presunuta na "nasledujuce obdobie" (rozumej neurcito). Opat budu vynechane kuse kolaje z NMM ale zatial sa nic stavat nebude. Mozno v roku 2020.
domosino27.4.2014 15:40 #12 Re:
A mám otázku... ako sa myslí to spojenie so ŽSR?? znamená to, že budú električky premávať tam, kde aj vlaky? A ešte jednu, ale tá tu už raz bola napísaná, no bez odpovede....tak ....ako s tou trasou Centrum --> Ťahanovce???
Timi936726.4.2014 16:21 #11 Re:
Vyzerá to tak dobre, že neviem či všetko z toho aj bude.
veteran26.4.2014 14:16 #10 Re:
Reakcia na #7 od Triplex:
Existuje zásobník projektov na ďalšie programové obdobie. Je zámerom zrekonštruovať všetky zvyšné trate. Najprv však musí prebehnúť IKD a MET. A hlavne som zvedavý, z čoho mesto utiahne spolufinancovanie.

Trať na Ťahanovce: peniaze sme dostali len na vypracovanie projektov. Je to tzv. "žltý projekt", teda jeho opodstatnenosť je potrebné overiť. Až potom naň môžeme pýtať peniaze. Okolo toho projektu bude ešte horúco, podľa mňa sa to projektuje zle. A nie len podľa mňa.

Článok o ďalších zámeroch a projektoch niekedy příště.
veteran26.4.2014 14:12 #9 Re:
Reakcia na #6 od Yogi616:
Pri radnici vymenia len výhybky a krížne body. Zvyšné časti koľají zostanú. Viď obrázok (červené čiary znamenajú novostavby):
http://abload.de/img/beznzvu-169qbk.jpg


Oblúk pri VSE kompletne. Viď obrázok, hlavne miesta, kde je vidieť súbežne čiernu i červenú čiaru (iná poloha koľaje). V podstate sa to robí momentálne zbytočne, keďže nevieme kedy a či vôbec tu niekedy nejaký tram-train bude. Analógia s presunom zastávky Krajský súd až ku gymnáziu. Ale musí sa to takto spraviť (viď začiatok článku).
http://abload.de/img/beznzvu-6wooha.jpg
toriak26.4.2014 14:03 #8 Re:
14 hodin nic a teraz 4 prispevky za 2 minuty ... to vas odkial vypustili ?
Triplex26.4.2014 13:54 #7 Re:
a co ten zvysok kedy budu robit? mam na mysli zelezniky-jazero s obratiskom vazec, juzna trieda smer barca, komenskeho s obratiskom havlickova, bozeny nemcovej-TU s obratiskom to urobia len centrum a na ostatok sa s prepacenim vyseru? a co dlhoospevovana trat z NMM smer Tahanovce?
Yogi61626.4.2014 13:54 #6 Re:
A keď správne tomu rozumiem, tak pri starej radnici sa bude znovu meniť kríženie a výhybky, plus tak isto oblúk pred VSE. Tie koľajnice sa nebudú dať použiť inde? Veď sú relatívne nové.
Isidor26.4.2014 13:53  +3#5 Re:
Reakcia na #4 od Yogi616:
pridávam sa, skvelá práca
Yogi61626.4.2014 13:52  +3#4 Re:
veteran, super článok, pekne, že si to takto zosumarizoval
veteran26.4.2014 10:58  +2#3 Re:
Reakcia na #2 od toriak:
Nie, ostanú v takom rozložení, ako sú dnes. Asi trochu nešťastne zakreslené, opravíme
toriak26.4.2014 10:56 #2 Re:
Celkový prehľad rekonštrukcií plánovaných na roky 2014 - 2015

podla tejto mapky budu vsetky 3 zastavky na NO obojsmerne !?
toriak26.4.2014 9:03 #1 Re:
Ďakujem za článok.