Trenčiansku MHD zrejme čaká zmena dopravcu

Víťazom verejnej súťaže na zabezpečenie MHD v Trenčíne sa stala spoločnosť z Českej republiky.

Mesto Trenčín zverejnilo výsledok vyhodnotenia ponúk vo verejnej súťaži na obstaranie poskytovateľa služieb mestskej hromadnej dopravy od septembra 2022. Z oznámenia vyplýva, že o zákazku mali záujem traja uchádzači, ktorých ponuky výberová komisia vyhodnocovala. Poradie uchádzačov z hľadiska cenovej ponuky (cena za jeden východiskový rok poskytovanej služby) bolo stanovené nasledovne:

1. miesto: Autobusy Karlovy Vary - 4 420 755 €

2. miesto: skupina dodávateľov Transdev Morava + TD Transport - 4 598 134 €

3. miesto: Slovenská autobusová doprava Trenčín - 5 397 323 €

Úspešným uchádzačom sa teda stala spoločnosť Autobusy Karlovy Vary, a. s., ktorá by tak mala v roku 2022 nahradiť doterajšieho dopravcu SAD Trenčín. Ak nebudú v zákonnej lehote podané námietky, mesto podpíše zmluvu s víťazom súťaže, ale iba s podmienkou schválenia zmeny uznesenia mestského zastupiteľstva, pretože úspešná ponuka presahuje predpokladanú hodnotu zákazky (41 306 000 € / 10 rokov), ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo v marci 2021.

"Uchádzač Autobusy Karlovy Vary, a. s., predložil ponuku podľa požiadaviek na predmet zákazky uvedených v súťažných podkladoch a jej prílohách. Predložená ponuka je cenovo výhodná, uchádzač spĺňa všetky podmienky účasti, tak ako boli požadované a komisii nie sú známe iné dôvody na vylúčenie uvedené v §53 zákona o verejnom obstarávaní. Predložená ponuka bola v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami plnenia a zároveň zložil poistenie záruky ako zábezpeku ponuky v požadovanej výške spožadovanou viazanosťou," uviedlo mesto v oznámení o vyhodnotení ponúk k ponuke úspešného uchádzača.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: pomaranc #1:
Síce to na celom svete funguje bez vlastných krajských dopravcov ale keď Oranžový Dunčo povedal, tak to musí byť pravda.
Trabelssie musí mať hlavu v smútku a dúfam, že onedlho ju bude mať aj v žilinskom kraji. Ale ono to tak ešte jedno desaťročie potrvá, než kraje pochopia, že musia založiť vlastného dopravcu, keďže celý kancelársky aj prevádzkový aparát dopravcu platia z dotácií, ale nemajú prakticky žiadny dosah na profesionalitu a plnenie úloh, ktoré VÚC vyžaduje. Je absurdne platiť plne za výkony a nemať žiadnu kontrolu nad fungovaním, ani nemôcť urobiť personálne čistky neschopných a arogantných SADkárov - nepáči sa ti, že chceme s dopravou niekam pohnúť? Tam sú dvere. Na tvoje miesto čaká ďalších 10. Neschopní a neochotní dispečeri, obehári, technológia, či riaditelia závodov nie sú absolútne niečo o čo by sa mal kráj báť prísť. Šoférov stačí pretiahnúť k sebe pred koncom, obehať ich všetkých na staniciach, dať im návrhy pracovných zmlúv a mať vlastne aj priamo dosah na mzdovú politiku, aby sa nedialo to, že SADka nastavuje mzdovú politiku separé od kraja, ňou vyvoláva cielene nespokojnosť šoférov s prestojmi a SADka potom týmto šermuje kraju pred nosom, že nemôže byť taktový CP, lebo prestoje a to je nespokojnosť šoférov, lebo im nejde plná mzda a takto funguje perpetum mobile a VÚC mlčky stojí so ziazanými rukami. Avšak veľká vina je na strane vlády (bez rozdielu aká to bola a je vláda), pretože nevytvára žiadny legislatívny rámec na posilnenie kompetencií VÚC voči dopravcom, nevytvára podmienky na plynulé založenie IDS v jednotnom prevedení (t.j. aby nebolo 8 krajov = 8 odlišných podmienok v IDS) a ani sa nezaujíma o problémy krajov s prímestskou dopravou. Krásne to ilustroval príklad sporu BBSK vs. SADky, kde odznelo, že štát má v SADkách podiel, no nič nerobí pre to aby aktívne využívali svoje práva akcionárov. Vtedy Pellé alibisticky a zbabelo stiahol chvost a zaliezol do kúta, čo veľa napovedalo, že vláda má priamo interest na neriešení problému ale jeho udržiavaní, čím sa probléme prehlbuje skrz to, že počty cestujúcich klesajú každoročne, vzrastá tak výška dotácie na 1km umocnená ešte aj rastom celkových nákladov na 1km. 🤕