Ružomberok zredukuje výkony MHD

Mesto nevyužilo príležitosť pritiahnuť viac cestujúcich do mestskej hromadnej dopravy.

Krátko po nástupe súčasného vedenia mesta Ružomberok koncom roka 2022 sa nový primátor mesta začal zaujímať ako zlepšiť mestskú hromadnú dopravu, ktorá v tom čase už takmer dva roky fungovala podľa novej koncepcie nastavenej za predchádzajúceho vedenia mesta (taktová a oveľa častejšia doprava, prestupný systém, nové možnosti kúpy lístkov), ale verejnosť s ňou nebola spokojná. Súčasnému vedeniu mesta sa tiež zdajú byť náklady na zabezpečovanie MHD privysoké (priemer za posledné tri roky 1 023 568 €/rok), pričom podľa jeho slov nie je možné úpravou zmluvných podmienok rozsah výkonov MHD zásadnejším spôsobom znížiť. Z uvedených dôvodov mestské zastupiteľstvo Ružomberka v októbri 2023 poverilo primátora mesta dohodnúť sa s dopravcom na predčasnom ukončení zmluvy. Návrh tejto dohody budú mestskí poslanci schvaľovať na júnovom zasadnutí zastupiteľstva dňa 26. júna 2024. Svoju predstavu o fungovaní MHD v Ružomberku chce mesto pretaviť do novej verejnej súťaže na dopravcu. Detaily toho, ako by MHD mala v budúcnosti fungovať, zatiaľ mesto nekonkretizovalo. Podľa primátora mesta je cieľom optimalizovať a racionalizovať MHD hlavne tak, aby nebola drahá.

Aktualizácia: Mestské zastupiteľstvo Ružomberka dňa 26. júna 2024 návrh dohody na ukončenie zmluvy s dopravcom jednohlasne schválilo. Od 1. júla 2024 by tak malo v MHD platiť prechodné obdobie s redukovaným rozsahom výkonov.

Návrh na predčasné ukončenie kontraktu

Vedenie mesta po rokovaniach s dopravcom (Blaguss Slovakia) dospelo k vzájomnej dohode (dôvodová správa), na základe ktorej dopravca súhlasí s predčasným ukončením kontraktu, ktorý mal pôvodne trvať do roku 2031 (neskôr bol podpísaný dodatok umožňujúci predĺženie zmluvy do roku 2036, ale nebola pre to doteraz splnená dohodnutá podmienka - zaradenie 8 nových autobusov s hybridným diesel-elektrickým pohonom). Predčasné ukončenie kontraktu však nebude zadarmo, dopravca vyčíslil náklady vzniknuté v súvislosti s týmto ukončením na 747 000 €.

V prípade, ak by mesto (alebo nový dopravca) odkúpilo nové zastávkové prístrešky vybudované v počte 33 kusov v rokoch 2021 a 2022 spolu za 250 000 € (podľa dodatku č. 3 k zmluve boli náklady na vybudovanie prístreškov dohodnuté na 5900 €/prístrešok), výška náhrady za ukončenie kontraktu bude znížená o túto sumu na 497 000 €. Mesto bude musieť požadovanú sumu dopravcovi zaplatiť do 1 roka od podpísania dohody.

Aby však neprišlo k prerušeniu poskytovania služieb MHD v Ružomberku počas realizácie nového verejného obstarávania na poskytovateľa týchto služieb, dohoda obsahuje záväzok dopravcu zabezpečovať MHD až do začiatku zabezpečovania mestskej hromadnej dopravy novovysúťaženým dopravcom, najviac však na obdobie 12 mesiacov. Ak poslanci dohodu schvália, prechodné obdobie začne platiť už od 1. júla 2024. Počas tohto prechodného obdobia však bude MHD zabezpečovaná v obmedzenom rozsahu a za vyššiu cenu za odjazdené kilometre.

Zníženie výkonov počas prechodného obdobia

Uvedená dohoda obsahuje zníženie rozsahu poskytovaných služieb MHD približne na úroveň roka 2019, konkrétne zníženie tarifných kilometrov o 18,3 % (z cca 636 771 km na 520 526 km). Počtu liniek MHD ani ich trás sa redukcia nedotkne, no zavedené budú redukované cestovné poriadky, ktoré prinesú zníženie rozsahu premávky na jednotlivých linkách. Najmä v okrajových častiach mesta sa intervaly medzi spojmi predĺžia na dvojnásobok, o niečo menšia bude redukcia na nosných linkách.

Navrhované zmeny intervalov na linkách sú uvedené v tabuľke (časti dňa, v ktorých sa intervaly spojov nemenia, neuvádzame).

  Pracovný deň, školský rok Pracovný deň, prázdniny Voľný deň
Linka 1 v sedle z 30 na 60 min v rannej špičke z 20 na 40 min
v poobednej špičke zo 40 na 60 min
celodenne zo 60/120 na 120 min
Linka 2   v poobednej špičke z 20 na 30 min  
Linka 3 v rannej špičke z 10 na 15 min v poobednej špičke z 20 na 30 min  
Linka 4 v špičkách z 30 na 60 min
v sedle a večer zo 60 na 120 min
celodenne zo 60 na 120 min celodenne zo 60/120 na 120 min
Linka 5 v špičkách z 30 na 60 min
v sedle a večer zo 60 na 120 min
celodenne zo 60 na 120 min  
Linka 6 v špičkách z 30 na 60 min v špičkách z 30 na 60 min  

Pozn.: sedlo = čas medzi rannou a poobednou špičkou

Ak by prechodné obdobie trvalo celý rok, mesto predpokladá, že znížením objemu výkonov ušetrí sumu 141 000 €. Tržby od cestujúcich by však nesmeli podstatnejšie klesnúť.

Bude zmena výhodnejšia?

Aktuálny ročný objem výkonov MHD predstavuje 636 771 km (rok 2023), čo je oproti obdobiu spred zmeny koncepcie MHD (rok 2018 - 514 302 km) nárast výkonov o cca 23,8 %. Napriek mestom prezentovaným nevýhodám súčasnej MHD, počet prepravených cestujúcich mestskými autobusmi vzrástol medzi rokmi 2018 a 2023 o 13 % (z  1 209 280 na 1 367 475 cestujúcich/rok).

V roku 2020 si mesto Ružomberok vysúťažilo cenu za jeden odjazdený kilometer vo výške 1,67 € bez dane (druhý uchádzač vtedy ponúkal 2,545 €/km). Vzhľadom na všeobecne známy nárast cien sa tieto náklady na 1 km postupne valorizovali, pričom v roku 2023 sa náklady na jeden kilometer pohybovali od 2,050 € po 2,171 €. Aj tak mnohé slovenské mestá môžu Ružomberku túto nízku nákladovú cenu závidieť. Počas prechodného obdobia má byť cena za jeden kilometer mierne zvýšená na 2,39 €.

Akú cenu za jeden tarifný kilometer sa mestu podarí vysúťažiť je zatiaľ otázne. V rokoch 2023 a 2024 sa realizovali súťaže na prevádzkovateľov MHD v Lučenci a Spišskej Novej Vsi. Mestu Lučenec sa podarilo vysúťažiť cenu 4,05 €/km (pri ročnom objeme výkonov 225 000 km) a mesto Spišská Nová Ves podľa oznámenia o výsledku súťaže sa dostalo na sumu 3,76 €/km (pri ročnom objeme výkonov 464 337 km). Oboch súťaží sa zúčastnili iba dovtedajší dopravcovia, ktorým sa krátko predtým podarilo obnoviť vozidlové parky vďaka financiám z eurofondov. Pod 3,6 €/km sa v roku 2023 sa nedostali ani menšie kontrakty na MHD v Pezinku a Partizánskom.

Doplnené 28.6.2024: Na konci júna oznámilo výsledok obstarávania služieb MHD na 10 rokov aj mesto Rimavská Sobota, ktoré sa dostalo na sumu 3,14 €/km (rozsah výkonov 204 350 km/ročne, ponuka úspešného uchádzača 641 659 €/rok).

Mesto Ružomberok prezentuje snahu znížiť náklady na MHD z doterajšieho priemeru 1 023 568 €/rok na 700 000 €/rok. Podobné náklady mala ružomberská MHD v roku 2018, kedy dopravca odjazdil 514 302 km pri oprávnených nákladoch 760 020 €, čiže jazdil za 1,48 €/km. Pri súčasných cenách bude musieť byť objem výkonov zákonite výrazne nižší, alebo ak mesto bude chcieť zachovať aspoň nejaký štandard MHD, prezentované úspory budú ťažšie dosiahnuteľné.

Výrazne horšia ponuka spojov nemusí automaticky znamenať výraznejšie zvýšenie obsadenosti zostávajúcich autobusov. Pravdepodobnejší je skôr scenár, že obyvatelia a návštevníci mesta sa preorientujú na iné formy dopravy a počet cestujúcich v MHD, ako aj tržby z cestovného klesnú. Nie je preto úplne vylúčené, že hoci sa výkony znížia, výdavky na MHD nemusia klesnúť v súlade s očakávaniami. V takom prípade môže byť riešením na pokrytie nákladov na MHD aj zvýšenie cien cestovného, s čím je opäť spojené riziko ďalšieho úbytku cestujúcich.

Premárnená príležitosť

Okrem redukcie výkonov by mohlo byť riešením na zníženie výdavkov z rozpočtu mesta na MHD aj zvýšenie počtu cestujúcich a tým zvýšenie tržieb. Práve zavedenie novej koncepcie MHD malo jej využívanie zvýšiť, keďže mesto pri jej príprave konštatovalo, že „využívanie MHD je veľmi slabé, spôsob úhrady cestovného je neprehľadný a spôsobuje nepredvídateľnosť jazdného času linky. Takýto spôsob jazdenia stráca význam a zmysel verejnej služby."

Namiesto propagácie výhod využívania MHD pred individuálnou automobilovou dopravou a dôsledným vyžadovaním zmluvných záväzkov od dopravcu sa však mesto v poslednom období zameralo na forsírovanie názoru, že súčasná koncepcia nie je pre Ružomberok vhodná a pre mesto je zbytočným luxusom.

Z mnohých reakcií obyvateľov mesta sa dá usudzovať, že aj po troch rokoch nie všetci úplne pochopili ako súčasná MHD funguje. Príkladom môže byť interpelácia č. 07/24 mestského poslanca z apríla tohto roka, ktorej obsahom bola požiadavka na zavedenie priameho spojenia z Klačna do Kauflandu aspoň dvakrát denne, hoci takéto spojenie bez prestupu je možné takmer všetkými spojmi linky 3, ktorá zo Žel. stanice pokračuje plynulo ako linka 2 cez Kaufland. Za slabou znalosťou fungovania MHD môže byť nedostatočná informačná kampaň pri zavádzaní novej koncepcie minulým vedením mesta a žiadne informovanie počas súčasného vedenia.

Jednou z najčastejšie opakujúcich sa výhrad voči zmene MHD bola nostalgia za pôvodnými okružnými linkami. Autobusy pritom aj dnes premávajú prakticky okružnou trasou cez najdôležitejšie ciele, iba pri svojej ceste zmenia označenie (1 <-> 2 <-> 3), no cestujúci nemusia prestupovať. Prestupovanie je potrebné pri cestách do okrajových častí, príp. pre skrátenie trvania cesty. Garantované nadväznosti spojov by však mali zabezpečiť, aby cestujúci nemuseli pri prestupe zbytočne dlho čakať. Tento systém umožnil výraznejšie zlepšiť dopravnú obslužnosť jednotlivých častí mesta.

Informovanie cestujúcej verejnosti je asi najväčšou slabinou súčasnej MHD. Kvalitné informácie sú pritom pre cestujúcich kľúčové. Nepríliš atraktívna oficiálna stránka ružomberskej MHD www.mhdrk.sk prestala poskytovať aktuálne informácie po komunálnych voľbách v roku 2022, takmer symbolicky počas Dušičiek. Až na konci júna 2024 bola stránka aktualizovaná. Mesto v súčasnosti zmeny v premávke zverejňuje prevažne na svojom profile na sociálnej sieti a na poslednú chvíľu. Cestujúcim mala pomôct aj mobilná aplikácia MHD Ružomberok, ktorú pre dopravcu vytvorila firma Telmax. Táto občas neposkytovala aktuálne informácie o prevádzke spojov, v súčasnosti je však už opäť funkčná.

Vozidlový park ružomberskej MHD tiež nezodpovedá pôvodnému zámeru. Dodnes bolo zaradených iba 5 nových mestských autobusov, zvyšné autobusy sú staršie, z nich niektoré ani nie sú mestského typu. Pôvodne mal dopravca zaradiť 12 nových mestských autobusov najneskôr do 270 dní od začiatku poskytovania služieb. Pri podpise tretieho dodatku k zmluve v roku 2022 sa dopravca zaviazal okrem už sprevádzkovaných piatich nových autobusov zaradiť ešte 8 ďalších nových autobusov s hybridným diesel-elektrickým pohonom, pričom lehota mala byť do júna 2024 (36 mesiacov od začiatku poskytovania služieb).

Odlišný prístup mesta k podpore MHD v porovnaní s inými mestami vidno aj na zabezpečovaní posilovej dopravy pri rôznych podujatiach. Kým napr. v susedných mestách Martin a Liptovský Mikuláš si samosprávy objednávajú mimoriadne spoje, ak organizované podujatia končia v čase, kedy už bežné spoje MHD nepremávajú, Ružomberok opakovane nezabezpečil počas mestského jarmoku posilové spoje pre návštevníkov, hoci program končil neskoro v noci až po posledných odchodoch spojov MHD.

Pre úplnosť treba spomenúť, že súčasné vedenie mesta muselo od svojho nástupu do funkcie „hasiť" viaceré problémy spojené s mestskou dopravou spôsobené predchádzajúcou reprezentáciou mesta (súdny spor s pôvodným dopravcom, neskoré vyúčtovanie MHD za rok 2021, pokuty od ÚVO za obstaranie dopravcu), ktoré si vyžiadali nemalé finančné prostriedky z rozpočtu mesta navyše.

Záver

Mesto Ružomberok v súčasnosti pripravuje zavedenie novej parkovacej politiky, prostredníctvom ktorej by okrem iného chcelo odbremeniť preplnené mesto od automobilov. S jej zavedením počíta od 1. septembra 2024. Paradoxne, ešte predtým sa plánuje vydať na nepopulárnu cestu obmedzovania najdôležitejšej alternatívnej formy dopravy v meste a tým nevyskúšať naplniť autobusy novými cestujúcimi.

Autori novej koncepcie MHD pritom medzi odporúčaniami v súvislosti s jej zavádzaním uvádzali: „Najdôležitejšie opatrenie sa týka úpravy statickej dopravy v meste Ružomberok. V súčasnosti je parkovanie v meste takmer nespoplatnené a svojvoľné, či už sa to týka centrálnej mestskej zóny alebo rezidenčných zón. Vo výraznej miere to spôsobuje prednostné využívanie individuálnej dopravy pred mestskou dopravou. Mesto je následne zahltené množstvom vozidiel parkujúcich celú pracovnú dobu na jednom mieste. Navrhujeme aby bol spracovaný nový návrh parkovania v meste Ružomberok v súlade s novo navrhnutou dopravnou obsluhou mestskej autobusovej dopravy."

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: irizar #9:
V BA stoja hybridné Citara z Viedne, žeby?
Reakcia na: irizar #9:
Neviem, aké presne máš informácie, ale cenu držia v súlade s výsledkami sútaže. Stále je to s najväčšou pravdepodobnosťou najlacnejší kontrakt na Slovensku, ktorý sa riadi iba riadnymi zmluvnými valorizačnými mechanizmami. Tzn. MHD Ružomberok sa stále jazdí za 1,67 eur/km v cenách roku 2020. Len poznámka: valorizačné mechanizmy sú súčasťou väčšiny kontraktov na Slovensku. Nič neštandardné.

Čo sa týka vozového parku, mesto Ružomberok si v čase prebiehajúceho kontraktu dodatkom uplatnilo dodatočnú požiadavku na 8 hybridných vozidiel s dodaním do 30.6.2024 (opravte ma prosím, ak sa mýlim). Okolnosti nepoznám a nehodnotím. Zvyšných 5 vozidiel bolo dodaných v zmysle zmluvy.

K bodu "nedodržal absolútne nič" sa neviem vyjadriť.
Reakcia na: JJ #8:
Na zaklade porovnania ponuky, s ktorou vyhrali sutaz, a realneho sucasneho stavu. Nedodrzali (silno podstrelenu) cenu za kilometer, nedodrzali skladbu vozoveho parku, nedodrzali absolutne nic. A napriek tomu to nikomu na radnici dlhodobo zily netrhalo.
Reakcia na: irizar #7:
To by ma naozaj úprimne zaujímalo, na základe čoho takéto niečo tvrdíš?
Reakcia na: JJ #6:
Vsak vyhra Blaggusu bola tiez o tom spravnom dopravcovi.
Reakcia na: slovak2018 #5:
Osobne si myslím, že cieľom nie je nižšia cena (my vieme, oni vedia, že je to nereálne), ale cieľom je ten správny dopravca.
Reakcia na: S499.1023 #1:
Tiež som si hovoril to isté. Ak si niekto myslí, že to vysúťažia za menej, prídem osobne pogratulovať a majú u mňa pivo. Skôr som si vravel, či by pre mesto ako Ružomberok nebolo lepšie založiť vlastný DP. Parkovanie či zazmluvniť servis by problém byť nemal. Už nie je rok 80 a nie je potrebný veľký úradnícky aparát, osobne si myslím, že pre takéto male mesto by to bolo výhodnejšie...
Keďže nový dopravca má nastúpiť už od 1.7.2025, verím, že Mesto každým dňom vyhlási nové verejné obstarávanie na poskytovanie dopravných služieb.
Reakcia na: S499.1023 #1:
Kto chce kam...
Väčšina cestujúcich vie(na rozdiel od niektorých poslancov), že nemusí prestupovať z Kľačna na Bystrickú cestu, kde sú obchodné strediská. A väčšina cestujúcich sú spokojní, hundroš sa vždy nájde, takí sme ľudia. Problém je tiež stav komunikácií a zastávok, ktorý výrazne znižuje komfort cestujúcich. Vhodnejšie by bolo zamerať sa na komplexné zlepšovanie súčasnej MHD - od opráv výtlkov a jám na komunikáciách a zastávok, budovanie nástupných ostrovčekov, až po nové, či zánovné busy MHD a nie vymýšľať komplikácie. Cestujúcich by zákonite pribudlo.
Ružomberku sa môže ľahko stať, že si vysúťaží menší rozsah výkonov za viac peňazí.