Vedenie mesta urovnalo spory s bývalým prevádzkovateľom MHD

Mesto Ružomberok zaplatí predchádzajúcemu dopravcovi MHD takmer 200-tisíc € za neuhradené záväzky a ďalšie výdavky.

Mestské zastupiteľstvo Ružomberka bude na svojom májovom zasadnutí dňa 16.5.2023 rokovať aj o návrhu na urovnanie sporov zo strany mesta s bývalým prevádzkovateľom MHD, spoločnosťou Arriva Liorbus. Predmetom týchto súdnych sporov je neuhradenie dlžných súm zo strany mesta za poskytované služby MHD za roky 2019 a 2020. Hodnota týchto súdnych sporov bola k marcu 2023 vyčíslená v predbežnej výške 226 352 €.

Doplnené 16.5.2023: Mestské zastupiteľstvo mesta Ružomberok dňa 16. mája 2023 schválilo doplnené uznesenie, ktorým s prihliadnutím na rozsudok Krajského súdu poverilo primátora, aby do termínu konania júnového zastupiteľstva od spoločnosti Arriva Liorbus zabezpečil riadne vydokladovanie vyúčtovania strát za roky 2019 a 2020 a až následne, ak sa nároky ukážu ako oprávnené, aby sa pristúpilo k dohode o urovnaní sporov. Primátor mesta v diskusii k uvedenému bodu programu poukázal aj na nevýhodnosť zmluvy so súčasným dopravcom uzavretú predchádzajúcim vedením mesta, kde má mesto prakticky len minimálny vplyv na mestskú hromadnú dopravu v meste.

Doplnené 1.6.2023: Mesto Ružomberok dňa 31. mája 2023 podpísalo s dopravcom Arriva Liorbus dohody o urovnaní sporov. Mesto tak dopravcovi zaplatí dlhy vo výškach 121 124 € a 74 401 € v splátkach počas 30 mesiacov. Dopravca mestu odpustil v oboch prípadoch úroky z omeškania vo výške 9 % ročne. Návrh zmieru ešte musí schváliť Okresný súd v Ružomberku.


Prehľad sporov

V prvom spore ide o neuhradenie skutočnej výšky straty za služby vo verejnom záujme poskytované v roku 2020 vo výške 116 720 €. Mesto v spore argumentovalo tým, že dopravca nepredložil relevantné podklady k vyčísleniu skutočných nákladov na MHD za rok 2020. Za rok 2020 mesto dopravcovi uhradilo iba preddavky na predpokladanú stratu vo výške 400 000 €. V máji 2022 Okresný súd v Ružomberku rozhodol, že mesto má zaplatiť dopravcovi dlžnú sumu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne a náhradu trov súdneho konania. Voči rozsudku sa mesto odvolalo a Krajský súd v Žiline v apríli 2023 tento rozsudok zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie prvostupňovému súdu. V súčasnosti obe strany požiadali o odročenie pojednávania s ohľadom na prebiehajúce rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu.

Druhý súdny spor sa týka neuhradenia dlžnej sumy vo výške 64 415 € za služby MHD poskytované v roku 2019. Spolu s úrokom z omeškania, nákladmi na právne zastupovanie a vypracovanie znaleckého posudku je aktuálna hodnota sporu 85 364 €. V tomto súdnom spore zatiaľ rozsudok nebol vydaný, mesto neuznalo v plnom rozsahu znaleckú správu, podľa ktorej je nárok dopravcu oprávnený a žiadalo vypracovanie vlastného posudku.

Vedenie mesta iniciovalo v marci 2023 stretnutie s dopravcom s cieľom mimosúdneho urovnania sporov s ohľadom na hospodárne a efektívne konanie vo vzťahu k verejným zdrojom. Výsledkom rokovaní je, že v prípade podpísania dohody o urovnaní sporov dopravca upustí od nárokov na úroky z omeškania a mesto zaplatí oba dlhy v predbežne stanovenej výške 198 215 € prostredníctvom splátkových kalendárov na 30 mesiacov.

Pripomeňme, že dopravca Arriva Liorbus zabezpečoval služby MHD v Ružomberku do konca roka 2020. Od roku 2021 mestskú dopravu zabezpečuje nový dopravca, Blaguss Slovakia.

Prehľad výdavkov z rozpočtu mesta na zabezpečenie prevádzky MHD za uplynulé roky (zdroj: Programový rozpočet mesta Ružomberok):

Rok Schválený rozpočet Skutočné plnenie
2015 285 600 € 285 600 €
2016 295 000 € 290 815 €
2017 295 000 € 294 880 €
2018 315 000 € 329 559 €
2019 329 559 € 403 559 €
2020 400 000 € 400 000 €
2021 400 000 € 575 000 €*
2022 520 000 € 622 000 €**
2023 490 000 € 610 000 € (predpoklad)

*) z toho 70 000 € pokryl príspevok od Mondi SCP
**) z toho 120 000 € pokryl príspevok od Mondi SCP

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.