Cestovné lístky MHD Ružomberok (od 1.7.2022)


Jednorazové cestovné lístky

Jednorazové prestupné lístky sa predávajú cez odbavovacie zariadenie umiestnené pri každých dverách vo vozidle elektronicky prostredníctvom bankovej platobnej karty alebo čipovej karty dopravcu, alebo sa dajú zakúpiť v mobilnej aplikácii MHD Ružomberok (iOS, Android). K dispozícii je aj doplnkový predaj jednorazového lístka u vodiča v hotovosti.

Typ lístka V hotovosti
Elektronicky
Základný prestupný 30-min. - 0,70 €
Základný prestupný 60-min. - 1,00 €
Zľavnený* prestupný 30-min. - 0,45 €
Zľavnený* prestupný 60-min. - 0,70 €
Základný - doplnkový predaj u vodiča 1,50 € -
Zľavnený* - doplnkový predaj u vodiča 0,80 € -
Dovozné za batožinu 60-min. (druhá a ďalšia nadrozmerná batožina)
0,80 € 0,40 €
Dovozné za psa, zviera 60-min.
1,00 € 0,80 €

Turistické cestovné lístky

Turistické lístky je možné zakúpiť si v papierovej podobe u vodiča vo vozidle. Umožňujú neobmedzené cestovanie počas doby ich platnosti. Zľavnené turistické lístky sa neposkytujú.

Platnosť Cena
1-dňový 4,00 €
3-dňový 8,00 €

Predplatné cestovné lístky

Predplatné lístky sa predávajú na zaregistrovanú platobnú kartu, alebo čipovú kartu dopravcu cez internet, v mobilnej aplikácii, alebo na predajnom mieste dopravcu.

Typ / Platnosť 15 dní 30 dní 90 dní 365 dní
Základný 13 € 24 € 65 € 200 €
Zľavnený 50 %** 6,50 € 12 € 32,50 € 100 €
Zľavnený 60 %** 5,20 € 9,60 € 26 € 80 €
Zľavnený 70 %** 3,90 € 7,25 € 19,50 € 60 €
Zľavnený 80 %** 2,80 € 4,80 € 13 € 40 €

Zľavy

Zľavnené jednorazové cestovné na linkách MHD Ružomberok môžu využívať nasledujúce skupiny cestujúcich:

 • deti od dovŕšenia 6. roku do dovŕšenia 15. roku
  • Nárok sa pri vybavovaní zľavy preukazuje rodným listom, cestovným pasom, alebo preukazom poistenca.
 • žiaci a študenti denného štúdia do dovŕšenia 26. roku,
  • Nárok sa pri vybavovaní zľavy preukazuje potvrdením o štúdiu alebo preukazom ISIC.
 • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení,
  • Nárok sa pri vybavovaní zľavy preukazuje občianskym preukazom.
 • držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S a sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
  • Nárok sa pri vybavovaní zľavy preukazuje predložením rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní štatútu ŤZP.
 • darcovia krvi - držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety
  • Nárok sa pri vybavovaní zľavy preukazuje predložením potvrdenia SČK o udelení zlatej, alebo diamantovej Janského plakety.

Zľavnené predplatné cestovné lístky (PCL) môžu využívať nasledujúce skupiny cestujúcich:

 • PCL so zľavou 50 %
  • deti od dovŕšenia 6. roku do dovŕšenia 16. roku,
  • žiaci a študenti denného štúdia do dovŕšenia 26. roku,
  • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení,
  • zamestnanci spoločnosti Mondi SCP, a. s.,
 • PCL so zľavou 60 %
  • seniori od dovŕšenia veku 65 rokov,
 • PCL so zľavou 70 %
  • seniori od dovŕšenia veku 70 rokov,
  • držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S,
  • darcovia krvi - držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety,
 • PCL so zľavou 80 %
  • seniori od dovŕšenia veku 75 rokov.

V prípade seniorov s nárokom na zľavnený PCL vo výške 60 % a viac a tiež zamestnancov Mondi SCP je potrebné pred kúpou PCL navštíviť dopravnú kanceláriu dopravcu za účelom preprogramovania zľavy na dopravnej karte, ak táto dopravná karta bola vydaná pred zavedením vyšších zliav (pred 12.4.2021).

Pri vybavovaní zľavy (pri kúpe bezkontaktnej čipovej karty, registrácii platobnej karty pre použitie v MHD, alebo pri vystavení preukazu na zľavu) treba tiež predložiť doklad totožnosti a aktuálnu fotografiu (pri internetovom predaji v elektronickej forme, na predajnom mieste originály). Podrobné informácie o priznaní zľavneného cestovného stanovuje článok 8 Tarify MHD.


Bezplatná preprava

Nárok na bezplatnú prepravu na linkách MHD Ružomberok majú:

 • deti do dovŕšenia 6. roku,
 • sprievodca dieťaťa v kočíku/baby vaku,
 • detský kočík s dieťaťom,
 • držiteľ preukazu ŤZP-nevidiaci/blind a jeden jeho sprievodca,
 • držiteľ preukazu ŤZP/ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeden jeho sprievodca,
 • vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP-S,
 • sudcovia Ústavného súdu SR podľa zákona č. 120/1993 Z. z.,
 • osoby poverené výkonom odborného dozoru podľa zákona č. 56/2012 Z. z.,
 • prvá batožina väčšia ako 30 x 40 x 60 cm,
 • batožina menšia ako 30 x 40 x 60 cm, batožina tvaru valca kratšia ako 150 cm s priemerom menším ako 10 cm,
 • lyže a snowboard.

Nárok na bezplatnú prepravu sa preukazuje dokladmi v zmysle článku 7 Tarify MHD.


Čipové a bankové karty

O vydanie novej bezkontaktnej čipovej karty (BČK), ktorá bude slúžiť ako elektronická peňaženka, alebo nosič predplatného cestovného lístka, môže cestujúci požiadať po zaregistrovaní cez internetový predaj dopravcu, v mobilnej aplikácii, alebo osobne na predajnom mieste dopravcu na Železničnej stanici. Cena BČK je 5 € a cestujúci si bude môcť na ňu dobiť kredit v rozmedzí od 5 do 150 €. Nabitý kredit je platný do dobu platnosti karty, po skončení platnosti karty je možné previesť nevyčerpaný kredit na novú kartu, alebo požiadať o jeho vyplatenie v hotovosti.

K vydaniu novej BČK cestujúci potrebuje:

 • aktuálnu fotografiu tváre nie staršiu ako jeden rok (pri osobnom vybavovaní na predajnom mieste bude fotografia zhotovená priamo na mieste),
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), alebo v prípade detí do 16 r. rodný list alebo preukaz poistenca,
 • v prípade nároku na zľavu aj požadovaný doklad preukazujúci tento nárok:
  • potvrdenie o návšteve školy, alebo ISIC preukaz - žiaci a študenti,
  • rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní štatútu ŤZP - držitelia preukazov ŤZP/ŤZP-S,
  • potvrdenie Slovenského červeného kríža o udelení diamantovej, alebo zlatej Janského plakety - darcovia krvi,
  • seniori od dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení preukazujú nárok na zľavu občianskym preukazom a/alebo rozhodnutím Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o priznaní dôchodku.

Pri internetovej žiadosti o vydanie karty treba k žiadosti priložiť elektronickú kópiu uvedených dokladov vo formátoch png, jpg, alebo pdf. Na predajnom mieste bude stačiť predložiť originály dokladov k nahliadnutiu. Elektronické schválenie fotografie a nároku na zľavu bude realizovať oddelenie tarifných služieb dopravcu do 3 pracovných dní.

Bežnú bankovú platobnú kartu je možné použiť na nákup jednorazového cestovného lístka bez nutnosti jej registrácie u dopravcu. Registrácia je potrebná iba v prípade, ak si cestujúci chce na ňu zakúpiť predplatný cestovný lístok.

Pre zaregistrovanie bankovej karty pre jej použitie ako nosiča predplatného cestovného lístka MHD cestujúci predkladá pri registrácii cez internetový predaj doklady a fotografiu ako pre vydanie novej BČK (viď vyššie) a vypĺňa požadované údaje o platobnej karte a jej držiteľovi. K jednému zaregistrovanému profilu môže cestujúci zaregistrovať viacero platobných kariet (napr. pre rodinných príslušníkov) - pre každú však treba priložiť požadované doklady.

Pri strate karty, alebo vypršaní platnosti karty je možné platný predplatný lístok a priradenú zľavu previesť na novú kartu.

Podrobné informácie o BČK a platobných kartách je možné nájsť v Tarife MHD.


Pokuty

Kontrolu cestovných lístkov vo vozidlách MHD vykonáva revízor. Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom na zľavu musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného cestovného lístka.

Výška sankčnej úhrady za cestovanie bez platného lístka je nasledovná:

 • 30 € pri zaplatení priamo vo vozidle,
 • 40 € pri úhrade do 7 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni kontroly v pokladni Mestského úradu Ružomberok na Námestí A. Hlinku 1,
 • 50 € pri úhrade od 7 do 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni kontroly v pokladni Mestského úradu Ružomberok,
 • 60 € po 30 kalendárnych dňoch odo dňa nasledujúceho po dni zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov revízorom.

Ak si cestujúci zabudne platný predplatný cestovný lístok, alebo platný preukaz na zľavu môže sa ním dodatočne preukázať do 30 kalendárnych dní v pokladni Mestského úradu Ružomberok na Nám. A. Hlinku 1, pričom zaplatí manipulačný poplatok 5 €. V opačnom prípade bude musieť zaplatiť plnú výšku pokuty 60 €.

Ďalšie sankčné úhrady za porušenie prepravno-tarifných predpisov:

 • 60 € za zneužitie neprenosnej BČK alebo platobnej karty,
 • 60 € za cestovanie so zľavneným lístkom bez nároku cestujúceho na zľavu,
 • 300 € za pozmeňovanie a falšovanie elektronických lístkov.

Predajné miesto

Predajné miesto dopravcu Blaguss Slovakia sa nachádza pri železničnej stanici Ružomberok v stánku na zastávke Železničná stanica. Cestujúci si na tomto mieste môžu vybaviť novú dopravnú kartu, zaregistrovať svoju platobnú kartu pre použitie v MHD, zakúpiť predplatný cestovný lístok, alebo dobiť kredit na elektronickú peňaženku.

Deň Pracovná doba
Pondelok - piatok 7:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

Pre cestujúcich je tiež k dispozícii predaj predplatných cestovných lístkov prostredníctvom internetového predaja a v mobilnej aplikácii MHD Ružomberok (iOS, Android).

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Web nemôžem hodnotiť, pretože nemám dopravnú kartu MHD RK. Ale aplikáciu do mobilu som si cvične nainštaloval a nevidím v nej žiaden problém. Mohlo by to byť samozrejme lepšia, ako naprklad nákup lístka k vyhľadanému spojeniu a podobne ale kúpiť lístok cez to nie je žiaden problém.
Reakcia na: Bobik56 #1:
Plný súhlas....KATASTROFA!!
dopracovať sa k nákupu cestovného lístka je nemožné, tak zložitý web som ešte nevidel...