Pokuty (from 1.9.2018)

Pokuty za cestovanie bez platného cestovného lístka upravuje Prepravný poriadok a tarifa.

Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, uloží oprávnená osoba dopravcu povinnosť zaplatiť cestovné a úhradu do výšky stonásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav.

čas úhrady pokuta
priamo vo vozidle 25,00 €
do 7 dní v dopravnej kancelárii v prípade maloletej osoby do 15 rokov 25,00 €
do 30 kalendárnych dní v dopravnej kancelárii 50,00 €
neskôr (stonásobok základného cestovného) 70,00 €

Pokutu je možné uhradiť v ktorejkoľvek dopravnej kancelárii do pokladnice dopravcu.

Za zneužitie neprenosnej dopravnej karty a za cestovanie so zľavneným cestovným lístkom bez nároku na zľavu je sankčná úhrada stonásobok základného cestovného bez príplatkov a zliav.

V prípade zámerného pozmeňovania obsahu SMS a pri falšovaní SMS lístka je úhrada až 300,00 €.

Dopravca upustí od povinnosti zaplatiť pokutu, ak sa pri kontrole cestujúci nepreukázal dokladom preukazujúcim nárok na zľavnené cestovné a v čase kontroly vlastnil takýto doklad (mal štatút cestujúceho s nárokom na zľavnené cestovné), a cestujúci preukáže doklad do 30 dní odo dňa vykonania kontroly na určenom pracovisku dopravcu po zaplatení manipulačného poplatku 10,00 €. Po tomto termíne je cestujúci povinný zaplatiť úhradu v plnej výške.

Manipulačný poplatok 10,00 € zaplatí cestujúci aj v prípade, že:

- má riadne zakúpený platný cestovný lístok na príslušnú linku a spoj, ale v čase dopravnej kontroly sa ním nepreukáže a tento cestovný lístok predloží do 30 kalendárnych dní od dátumu prepravnej kontroly,

- má v čase dopravnej kontroly aktivovaný platný časový cestovný lístok za cestovanie bez zaevidovania čipovej karty na snímacom zariadení a vydaného evidenčného cestovného lístky z tlačiarne tohto zariadenia,

- sa v čase prepravnej kontroly z technických dôvodov (porucha, vybitie batéria, nečitateľnosť displeja) nevie preukázať platným SMS lístkom do 15 kalendárnych dní od dátumu prepravnej kontroly.

V prípade, že sa cestujúci nemôže preukázať cestovným lístkom o zaplatení dovozného za batožinu, uloží oprávnená osoba zaplatiť dovozné a úhradu vo výške desaťnásobku dovozného.

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.