Karlovu Ves čaká náročný začiatok školského roka, prvá etapa modernizácie radiály sa predĺži o mesiac

Prinášame prehľad dopravných obmedzení, ktoré v Karlovej Vsi a Dúbravke aktuálne prebiehajú a výhľad na ďalšie obdobie.

Na rekonštruovanej Dúbravsko-karloveskej radiále pribudli od 27. augusta 2019 nové dopravné obmedzenia na križovatkách M. Sch. Trnavského - Harmincova a Karloveská - Suchohradská. O druhom obmedzení magistrát hlavného mesta navyše vopred neinformoval. Doterajšie obmedzenia cestnej a pešej dopravy sa však neukončujú podľa plánu, obmedzenia sa tak na seba nabaľujú. Na začiatku nového školského roka preto čaká Karlovu Ves a Dúbravku náročná dopravná situácia, nielen pre cestujúcich v MHD, ale aj pre vodičov a chodcov.

Doplnené stanovisko hlavného mesta: Primátor hlavného mesta informoval, že práce na prvej etape modernizácie radiály v úseku od Jurigovho nám. po obratisko Karlova Ves, ktoré mali byť ukončené 27. septembra 2019, potrvajú najneskôr do konca októbra tohto roka. Presný dátum obnovenia premávky električiek po obratisko Karlova Ves tak zatiaľ nie je známy, mesto o ňom so zhotoviteľom naďalej rokuje. Druhá etapa od obratiska po Hanulovu by mala byť dokončená do konca tohto roka. 

"Po odkopaní celého koľajového spodku radiály sa našli nové inžinierske siete, ktorých správcovia neboli známi. Táto situácia mala dopad aj na zmenu projektov rekonštrukcie, ktoré podliehajú schvaľovaciemu procesu a tým pádom mala dopad aj na následnosť ostatných vykonávaných činností. Keďže našim cieľom je ukončiť celú rekonštrukciu radiály od Molecovej po Damborského v tomto roku, po dohode s dodávateľmi stavby sme bolí nútení aktualizovať harmonogram prác. Oproti pôvodnému plánu sa začalo skôr pracovať na úseku od obratiska po Harmincovu, aby stavebné mechanizmy ani pracovníci neboli viazaní zdržaním prác v Karlovej Vsi a aby sme včas identifikovali možné problémy s neznámymi inžinierskymi sieťami, aké sa vyskytli v prvej etape," uviedol primátor Matúš Vallo na sociálnej sieti.

K možným sankciám voči zhotoviteľovi stavby primátor uviedol: "Pokiaľ by neprišlo zo strany zhotoviteľov k dodržaniu dohodnutých termínov, mesto Bratislava je pripravené vyvodiť dôsledky voči nim, konkrétne uplatniť zmluvnú pokutu alebo žiadať náhradu finančných prostriedkov viazaných na zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy za každý deň zdržania. V prípade, že omeškanie a nedostatky stavby budú kvalifikované ako závažné porušenie profesijných povinností dodávateľa, mesto Bratislava bude pripravené zvážiť aj aplikáciu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ktoré umožňujú obmedziť účasť členov konzorcia v jeho budúcich súťažiach."

Aktuálne dopravné obmedzenia

Pred začiatkom školského roka preto prinášame obrazový prehľad aktuálneho stavu obmedzení na Dúbravsko-karloveskej radiále v úseku od Harmincovej po Jurigovo námestie. O dĺžke trvania jednotlivých obmedzení magistrát hlavného mesta neinformoval.

Križovatka M. Sch. Trnavského - Harmincova

Od 27. augusta prebieha prvá etapa rekonštrukcie priecestia v tejto križovatke. V smere z Harmincovej bolo zrušené odbočenie smerom do Karlovej Vsi, obchádzka vedie cez priecestie v križovatke M. Sch. Trnavského - Hanulova nad zastávkou Damborského. Predĺženie trasy sa týka aj linky 35, k zmene obsluhy zastávok ale neprichádza. V smere z Karlovej Vsi do Dúbravky je v križovatke prejazdný len jeden jazdný pruh. Nepriechodný je aj priechod pre chodcov cez električkovú trať.


Zmeny na križovatke Harmincova - M. Sch. Trnavského

Úsek Harmincova - Dolné Krčace (Iuventa)

V tomto úseku je v smere do centra vytvorený BUS pruh a pre individuálnu dopravu je k dispozícii ľavý jazdný pruh po zastávku Dolné Krčace. V smere do Dúbravky je prejazdný len pravý jazdný pruh, ľavý je zabratý stavbou. Pri zastávkach Dolné Krčace a Horné Krčace sú vytvorené drevené lávky pre chodcov cez stavenisko.

V križovatke pri Iuvente je cestná doprava smerom do centra presmerovaná na opačnú stranu ulice, kde je až po Borskú zavedená obojsmerná premávka jedným pruhom pre každý smer. Pravá strana ulice smerom do centra je vyhradená len pre vozidlá stavby, úsek Karloveskej pri obratisku je neprejazdný.


Presmerovanie dopravy do protismeru pri Iuvente

Križovatka Karloveská - Kuklovská

Priecestie Kuklovská bolo ako jediné dokončené včas už v priebehu júla a je v prevádzke. V smere z centra aj z Dúbravky je tu možnosť odbočenia na Dlhé diely a opačne. Zároveň je tadiaľto jediná možnosť prístupu na Levársku ulicu (z centra aj z Dúbravky).


Priecestie Kuklovská a neprejazdná Karloveská pri obratisku

Priecestie Pustá (Púpavová)

Koľajová trať na priecestí je v súčasnosti dokončená, ale chýbajú k nemu prístupové odbočovacie pruhy, ktoré sa ešte nezačali budovať. V smere z mesta na Levársku je možné odbočenie cez priecestie Kuklovská a návrat cez Karloveskú.

Priecestie Pustá je zatiaľ neprejazdné

Okolie Borskej

Od 27. augusta je zmenená organizácia dopravy na Karloveskej pri vyústení Borskej ulice. Dočasné priecestie pred podchodom, ktoré slúžilo doteraz len pre autobusy, už slúži na návrat cestnej premávky na pravú stranu ulice smerom do centra. Dôvodom je uzavretie priecestia Suchohradská.

Pre chodcov naďalej nie je k dispozícii podchod Borská, jediný oficiálny priechod cez Karloveskú je za zastávkou pri vyústení Pustej ulice. Zastávka autobusov Borská v smere do mesta je naďalej na opačnej polovici cesty. Autobusy smerom na Molecovu zastavujú aj na dočasnej zastávke Borská za dočasným priecestím, na tejto zastávke majú konečnú skrátené spoje linky X5 z Molecovej po Borskú.

Aktualizácia 5.9.2019: Od dočasnej zastávky Borská bola začiatkom septembra zriadená drevená lávka cez stavenisko smerom k OD Centrum a Borskej ulici. V čase zriadenia lávky neboli vyznačené priechody pre chodcov cez cestu.


Nová lávka pre peších od náhradnej zastávky Borská k OD Centrum

Križovatka Karloveská - Suchohradská

Dňa 27. augusta 2019 bolo zrušené priecestie Suchohradská, ktoré už nebude obnovené. Pôvodný termín zrušenia priecestia bol až 9. september. Aktuálnou náhradou je dočasné priecestie pri Borskej, cez ktoré je možný prístup z centra na Suchohradskú ulicu.


Zrušené priecestie Suchohradská

Zastávka MiÚ Karlova Ves

Priechody pre chodcov pri tejto zastávke fungujú v provizórnom režime, pôvodná cestná svetelná signalizácia bola zrušená, nová je ešte len vo výstavbe. Pre skrátenie prístupu k autobusovej zastávke bol zriadený dočasný priechod pre chodcov, ktorý bude neskôr nahradený trvalým.


Stavenisko s priechodom pre chodcov pri zastávke MiÚ Karlova Ves

Križovatka Karloveská - Fadruszova - Nad lúčkami

Priecestie pri Fadruszovej ulici je zatiaľ v prevádzke v pôvodnom stave. V krátkom čase bude zrejme aj toto priecestie uzavreté pre rekonštrukciu. Priechod pre chodcov pri zastávke Nad lúčkami je aktuálne dočasne zrušený, chodci musia využiť neďaleký nadchod, ktorého rekonštrukcia zatiaľ nezačala.

Aktualizácia 5.9.2019: Priechod pre chodcov s lávkou pri zastávke Nad lúčkami je opäť funkčný, zároveň sa začala aj rekonštrukcia nadchodu, ktorý je ale zatiaľ pre peších priechodný.


Priecestie Fadruszova a dočasne zrušený priechod pri zastávke Nad lúčkami

Priechod pre chodcov pri škole Tilgnerova

Priechod pre chodcov medzi Baníkovou a Tilgnerovou ulicou je v provizórnom stave v prevádzke. Počas jeho rekonštrukcie a výstavby koľajového zvršku bude potrebné počítať s jeho dočasným zrušením.


Priechod pri škole Tilgnerova

Nové priecestie Segnerova

Nová cestná otočka Segnerova, ktorá čiastočne nahradí zrušené priecestie Nábělkova - Segnerova stále nie je dokončené. S jeho výstavbou sa začalo už začiatkom júla, ale neskôr boli práce prerušené pre výstavbu okolitých objektov. Nateraz nie je dokončený odbočovací pruh a napojenie priecestia na okolitú vozovku. Po jeho sprevádzkovaní tu bude možné otočenie v smere z centra späť do centra a na Nábělkovu.


Nedokončená otočka Segnerova

Zastávka Segnerova

Frekventovaný priechod pre chodcov pri zastávke Segnerova je momentálne v provizórnom režime. Drevená lávka je posunutá mimo priechodu. Bezpečnosť chodcov nie je riešená. Cestná svetelná signalizácia bola zrušená. Nový svetelne riadený priechod pre chodcov, ktorý sa bude nachádzať o niekoľko metrov nižšie sa zatiaľ budovať nezačal.

Aktualizácia 5.9.2019: Lávka pre peších bola opäť presunutá do úrovne priechodu pre chodcov.


Provizórny priechod pre chodcov pri zastávke Segnerova

Križovatka Karloveská - Segnerova - Nábělkova

Priecestie Segnerova - Nábělkova malo byť pôvodne zrušené už 19. júla, zatiaľ je však stále v prevádzke, keďže nová otočka nebola dokončená. Na jeho mieste vyrastie nová zastávka električiek Segnerova. Vozovka v týchto miestach sa preto bude prekladať do strán. Úsek náročný z hľadiska prestavby sa tak bude realizovať počas školského roka. Miesto bude počas realizácie úzkym hrdlom cestnej premávky.

Aktualizácia 5.9.2019: Dňa 5. septembra bolo priecestie na tejto križovatke zrušené a začala rekonštrukcia električkovej trate. Nová otočka Segnerova zatiaľ sprevádzkovaná nebola.

Priechod pre chodcov pod priecestím je v provizórnom režime naďalej v prevádzke.

Križovatka Karloveská - Nábělkova - Segnerova po zrušení priecestia

Križovatka Karloveská - Líščie údolie

Priechod pre chodcov pri bývalej zastávke električiek Jurigovo námestie je v prevádzke. Počas jeho úpravy a výstavby električkovej trate je možné počítať s jeho dočasným zrušením. V takom prípade bude možné využiť blízky nadchod.


Priechod pre chodcov pri bývalej zastávke Jurigovo nám.

Čo nás ešte čaká?

Na začiatku školského roka môžeme z dôvodu prestavby obratiska a meškajúcej rekonštrukcie podchodu Borská naďalej počítať s pokračujúcou uzáverou Karloveskej ulice od Iuventy po Borskú. Neskôr bude ešte uzavretá Karloveská pri podchode v smere do Dúbravky.

V smere do centra magistrát sľuboval dva jazdné pruhy, dá sa však očakávať, že v septembri bude z dôvodu výstavby jednotlivých zastávok a prestavby komunikácií pri zastávke Segnerova ľavý pruh na viacerých miestach zabratý stavebnými mechanizmami. Najmä v čase rannej špičky tu bude potrebné počítať s veľmi komplikovanou dopravnou situáciou.

Komplikovanú situáciu budú mať aj chodci, keďže prechody cez stavenisko sú naďalej realizované len provizórnymi drevenými lávkami a cestná svetelná signalizácia na priechodoch pre chodcov zatiaľ vybudovaná nebola. Navyše v závislosti od postupu prác bývajú niektoré lávky často demontované a chodci musia využiť niektorý z iných priechodov. K dispozícii pre chodcov ešte dlho nebude ani podchod pri zastávke Borská.

Oproti pôvodnému termínu sa posunula aj modernizácia druhého úseku od obratiska po Hanulovu ulicu v Dúbravke. Tieto práce mali začať až po ukončení prvej etapy na konci septembra, zhotoviteľ však s prácami v úseku obratisko - Harmincova začal už na začiatku augusta. Tieto práce si zatiaľ vyžiadali zabratie ľavého jazdného pruhu od Iuventy po Harmincovu a čiastočné uzavretie križovatky M. Sch. Trnavského - Harmincova. Najzložitejšími prácami na tomto úseku bude prestavba podchodu a výstavba integrovanej zastávky Damborského. Termín ešte nie je známy.

Prehľad hlavných prác na prvej etape (Jurigovo nám. - obratisko), ktoré sa budú realizovať po začiatku školského roka

  • pokračujúca výstavba koľajovej trate
  • výstavba nových nástupíšť jednotlivých zastávok
  • pokračujúca rekonštrukcia podchodu Borská
  • rekonštrukcia nadchodu pri zastávke Nad lúčkami
  • úprava cestných komunikácií a priechodov pre chodcov
  • preložka cesty pri zastávke Segnerova obojsmerne (vrátane zrušenia priecestia Nábělkova - Segnerova)
  • rekonštrukcia priecestia Fadruszova
  • výstavba novej cestnej svetelnej signalizácie na priecestiach a priechodoch pre chodcov
  • modernizácia verejného osvetlenia (výmena svietidiel, natieranie stožiarov)
  • sadové úpravy pozdĺž električkovej trate

Organizácia MHD

Organizácia náhradných liniek X5 a X6 zostáva bezo zmeny. Na linke X5 naďalej funguje zvláštny režim, pri ktorom skrátené spoje z Molecovej po Borskú neobsluhujú riadnu zastávku Borská, ale náhradnú zastávku Borská poniže na opačnej strane cesty medzi stromami. Na linke 35 treba počítať s meškaniami vzhľadom na predĺženie jej trasy kvôli obchádzkam v Karlovej Vsi a Dúbravke.

Ranný školský spoj 17 medzi Dlhými dielmi a Borskou bude premávať len po dočasnú zastávku Borská pod provizórnym priecestím (rovnako ako skrátené spoje linky X5). Nebude obsluhovať riadnu zastávku Borská.

Náhradná zastávka Borská pod dočasným priecestím

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Krizovatka Segnerova dnes zrusena uz, nove priecestie neotvorene...
"Vzorne"oznaceny priechod pri skole v zakrute...obe znacky hodene na zemi....asi priprava na zaciatok skolskeho roka.
Na borskej aktualne bez nahrady zruseny jediny priechod
Reakcia na: vetesnik #7:
Lenže dočasný označník tam nie je, takže každý autobusár zastavuje inak. Pokiaľ zastane ako 2859, tak tretími dverami vystúpiš priamo do tej hromady kociek.
Reakcia na: mirec240 #6:
miesta pre voziky a kociky sa v zadnom clanku ale nenachadzaju
Kdepak soudruzi udělali chybu? Človek sa tam ešte vojde, ale matka s kočíkom alebo nebodaj vozičkár bez šance. Ak autobus zastane ďalej od označníka tak budú mať zase smolu cestujúci vystupujúci 4. a 5. dvermi.
Reakcia na: lostrail #4:
"Radsej nech sa to poriadne urobi ako za cenu stihnutia terminov odovzdaju odflaknutu robotu."


..... úplne stačí, keď zodpovedný tú "odfláknutú robotu" nepreberie. Má na to právomoc.
Reakcia na: Viko #3:
Taketo frajeriny zvacsa nekoncievaju dobre, ako sme sa uz viackrat presvedcili. Este mam v zivej pamati tu fotku paradajok na Sturovej.

Ide o slusnu rekonstrukciu a po pravde som sa divil, ked dali len tri mesiace na cely usek od obratiska po Molecovu. Este mozno nebude priat zima, jesen bude uprsana, zopar razy im stroj zapadne, tu a tam sa pokazi zvaracka, ci bruska a budeme radi, ked sa na konci marca otvori cely usek naraz. Radsej nech sa to poriadne urobi ako za cenu stihnutia terminov odovzdaju odflaknutu robotu.
Reakcia na: ufo #1:
Na fb sa oháňajú, že je snaha vyrokovať pre prvú etapu skorší koniec než predbežne posunutý termín na konci októbra a zvyšok má byť hotový ku koncu roka. Tak jedine, že by sa ťahali schvaľovačky...
Reakcia na: ufo #1:
ja predpokladám polka októbra 🙂 zase okrem asi podchodu Borská ktorý je v mega sklze a priecestia Segnerova tak všade inde to vyzerá dobre 🙂
Električky sa ďalej za Molecovu dostanú asi až v januári 2020.😁